*HGC1451/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  354070
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1451
din  24.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificare a destinaţiei şi  schimbul terenurilor
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 24
    În scopul executării art.8,10,15 şi 71 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817) şi art. 11,12 şi 14 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art. 515), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, conform anexei nr.1.
   2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va sistematiza propunerile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la atribuirea, modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor, înaintîndu-le Guvernului, în modul stabilit.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    Prim-ministru                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                 Anatolie Gorodenco

    Nr. 1451. Chişinău, 24 decembrie 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1451
din  24 decembrie 2007

REGULAMENT
cu privire la modul de atribuire, modificare
a destinaţiei şi schimbul terenurilor 
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor (în continuare - Regulament) stabileşte:
    modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a statului, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora;
    modul de modificare a destinaţiei terenurilor,  indiferent de tipul de proprietate, în legătură cu:
    trecerea terenurilor dintr-o categorie în alta;
    utilizarea terenurilor din categoriile celor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi a terenurilor agricole (silvice) din componenţa altor categorii de terenuri pentru alte necesităţi decît cele agricole (silvice);
    procedura de schimb a terenurilor proprietate a statului cu terenurile proprietate privată.
    2. Perfectarea dosarelor cadastrale privind atribuirea, modificarea destinaţiei şi schimbul terenurilor se efectuează de către:
    Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (în bază de contract cu persoanele juridice (fizice) interesate), în cazurile în care ţine de competenţa Guvernului;
    serviciile relaţii funciare şi cadastru ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care ţine de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
II. Atribuirea terenurilor proprietate
 publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale

A. Principiile generale de atribuire a terenurilor
    3. Instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale li se atribuie în folosinţă terenuri proprietate publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru desfăşurarea activităţii acestora.
    4. Terenurile proprietate publică a statului, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi atribuite în folosinţă persoanelor juridice care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică cu scop nelucrativ (necomercial).
    5. Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, locative, căilor ferate şi autostrăzilor, liniilor de transport electric, conductelor magistrale, pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice, precum şi pentru obiectivele cu destinaţie agricolă (silvică) se atribuie terenuri ce nu se folosesc în producţia agricolă (silvică), precum şi     terenuri cu bonitate scăzută şi cele neîmpădurite.
    6. Atribuirea terenurilor se realizează în baza proiectelor, schemelor de organizare a teritoriului şi documentaţiei urbanistice.
    7. Persoanele juridice, cărora li s-au atribuit terenuri agricole (silvice) pentru amplasarea obiectivului de construcţie, sînt obligate să decoperteze stratul de sol fertil de pe întreg teritoriul şantierului de construcţie, conform documentaţiei de proiect şi să-l transporte în locurile indicate pe desenul din dosarul cadastral.
    8. Construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35 kV şi a liniilor de telecomunicaţii şi radiotelefonie se efectuează, de regulă, de-a lungul drumurilor, pe teritoriul terenurilor nefolosite în agricultură sau folosite în calitate de păşune, în conformitate cu normele şi regulile în construcţie, fără retragerea terenurilor de la deţinători. Amplasarea liniilor menţionate trebuie să fie coordonată cu deţinătorii de terenuri, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu serviciile pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, arhitectural, ecologic, antiincendiar.
    9. În cazul atribuirii a mai multor terenuri în alte scopuri decît cele agricole pentru construcţia unui obiectiv, se perfectează un dosar funciar, indiferent de numărul deţinătorilor.
    10. Atribuirea terenurilor pentru construcţia de locuinţe şi a obiectelor de menire socială se efectuează, potrivit art.12 al Codului funciar, din contul terenurilor destinate necesităţilor dezvoltării sociale a localităţii (fondului de rezervă de 5%), în conformitate cu planul general (sau zonal) urbanistic al localităţii.
    B. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică
a statului în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat

    11. Instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat interesate în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului, pentru alte necesităţi decît cele agricole (silvice), adresează Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru un demers în care se indică scopul atribuirii terenurilor, denumirea şi caracteristica obiectivului, locul preconizat pentru amplasarea obiectivului, suprafaţa terenului solicitată, cu descifrarea ei pe categorii de folosire, denumirea deţinătorului de terenuri etc.
    La demers se anexează :
   a) nota de argumentare a locului amplasării şi a suprafeţei terenului, cu referire la planul general al obiectivului similar, proiectul-model şi planul  urbanistic. În cazul dispunerii de documentaţia de proiect pentru construcţia obiectivului se anexează ordinul aprobat în modul stabilit, precum şi planul general al obiectivului şi desenele tehnice ale comunicaţiilor aferente obiectivului;
     b) avizul ministerului, altei autorităţi administrative centrale din subordonarea căruia face parte persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor;
    c) scrisoarea de garanţie privind compensarea pierderilor de producţie agricolă (silvică), în cazul excluderii terenurilor din categoriile terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol (silvic);
    d) avizul deţinătorului de terenuri care confirmă, după caz,  posibilele prejudicii de pe terenurile care se atribuie;
    e) planul cadastral, cu indicarea hotarelor terenurilor care se atribuie, coordonate cu părţile interesate, iar în cazul amplasării obiectivului în zona stratificării zăcămintelor de substanţe minerale utile explorate şi a conturilor perimetrului stratificării zăcămintelor, coordonate cu autorităţile împuternicite de gestionarea resurselor naturale;
    f) actul de certificare a perimetrului minier (în cazul atribuirii terenului pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile);
   g) proiectul de recultivare a terenurilor care se atribuie pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, coordonat cu Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (în cazul atribuirii terenului pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile);
    h) actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind finisarea lucrărilor de recultivare a terenurilor, atribuite anterior solicitantului (sau procurate de către cel din urmă) pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile;
    i) avizul ministerului, altei autorităţi administrative centrale care gestionează terenurile solicitate.
    12. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru încredinţează Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului pregătirea, în comun cu autoritatea administrativă centrală interesată, a dosarului cadastral privind atribuirea terenurilor.
    13. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală gestionar al terenului, desemnează comisia de evaluare în următoarea componenţă:
    preşedintele comisiei - conducătorul autorităţii administrative centrale;
    membrii comisiei - reprezentantul autorităţii administrative centrale care gestionează terenurile, deţinătorul terenurilor, persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.
    În cazul în care documentaţia de proiect a obiectivului nu este elaborată în componenţa comisiei se includ suplimentar reprezentanţii serviciilor teritoriale ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerului Sănătăţii, Departamentului Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.
    În componenţa comisiei pot fi incluşi şi alţi reprezentanţi ai autorităţii  administrative centrale interesate.
    În baza materialelor prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament şi a cercetării pe teren, comisia de evaluare, în termen de o lună, perfectează actul, în care se precizează suprafaţa totală (cu descifrarea ei pe categorii de folosire) a terenurilor care se atribuie, obligaţiunile părţilor interesate privind atribuirea terenului, inclusiv compensarea prejudiciului, pierderilor de producţie agricolă,  decopertarea şi depozitarea stratului fertil al solului de pe şantierul de construcţie.
    La act se anexează planul de ansamblu şi desenul tehnic din planul cadastral la scara 1:10000 (1:5000, 1:2000), cu indicarea hotarelor terenului ce se atribuie, tipului terenurilor, hotarelor folosinţelor funciare şi a loturilor pentru depozitarea şi păstrarea stratului fertil al solului (cu indicarea volumului lui) şi explicaţia terenurilor. Actul şi desenul tehnic se semnează de către membrii comisiei de evaluare şi se legalizează cu ştampila autorităţii administrative centrale care gestionează  terenurile.
    14. În cazul dezacordului unor membri ai comisiei cu unele poziţii din actul comisiei de evaluare, la act se anexează avizul respectiv, cu indicarea cauzelor dezacordului.
   15. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în baza demersului persoanei juridice interesate în atribuirea terenurilor, a materialelor comisiei de evaluare perfectează o notă explicativă care elucidează esenţa problemelor examinate în materialele funciare, particularităţile atribuirii terenurilor pentru amplasarea obiectivului concret şi, după caz, divergenţele părţilor interesate.
    16. În baza documentelor menţionate la punctele 11-16 ale prezentului Regulament se perfectează 3 exemplare ale  dosarului  cadastral privind atribuirea terenurilor.
   17. Coordonarea dosarului cadastral, după caz, cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale se efectuează de către persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor.
    18. Persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor prezintă spre examinare Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dosarul cadastral (două exemplare), cu scrisoarea de însoţire.
    19. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru elaborează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, proiectul hotărîrii Guvernului.
    20. Guvernul, în baza materialelor prezentate, examinează proiectul de hotărîre privind atribuirea terenurilor.
    21. Odată cu atribuirea terenurilor proprietate publică a statului, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat poate fi concomitent modificată (în caz de necesitate) şi destinaţia terenurilor. În acest caz, dosarul cadastral privind atribuirea terenurilor urmează a fi suplimentat cu materialele prevăzute la punctul 31al prezentului Regulament.
    22. Instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat interesate în atribuirea terenurilor proprietate publică a statului pentru necesităţi agricole (silvice), prezintă (în bază de contract) Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului următoarele materiale în vederea perfectării dosarelor cadastrale:
    a) argumentarea propunerii de transmitere a terenurilor şi a mărimii suprafeţei solicitate;
    b) avizul ministerului, altei autorităţi administrative centrale din subordonarea căreia face parte persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor;
    c) avizul deţinătorului de terenuri privind condiţiile transmiterii terenului şi, după caz,  posibilele prejudicii de pe terenul care se retrage;
    d) planul cadastral, cu indicarea hotarelor terenurilor ce se atribuie, coordonate cu părţile interesate;
    e) extrasul din documentaţia cadastrală a folosinţelor funciare a deţinătorului funciar;
    f) acordul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale interesate în transmiterea terenurilor.
    Persoana juridică interesată în atribuirea terenurilor înaintează, cu o scrisoare de însoţire, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dosarul cadastral (două exemplare), pentru examinare.
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru elaborează, în modul stabilit, proiectul hotărîrii Guvernului şi împreună cu dosarul cadastral îl prezintă spre examinare Guvernului.
    23. În cazul necesităţii atribuirii instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor  de stat a terenurilor agricole, incluse în Lista unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, aprobată prin Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995, ministerul, altă autoritate administrativă centrală interesată în atribuirea terenurilor prezintă Guvernului, în modul stabilit, propunerea privind modificarea legii nominalizate.
    La proiectul de hotărîre a Guvernului prezentat se anexează: demersul părţii interesate în  transmiterea terenurilor, cu argumentarea  suprafeţei solicitate, planul cadastral, cu indicarea hotarelor terenurilor care se atribuie, extrasul din documentaţia cadastrală pentru folosinţă funciară din care se atribuie terenuri, avizele ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi nota explicativă.
C. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică
a statului  în folosinţa întreprinderilor municipale, pentru
alte necesităţi decît cele agricole (silvice)

    24. Întreprinderea municipală interesată în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului, pentru alte necesităţi decît cele agricole (silvice), înaintează Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru demersul şi materialele, conform  punctului 11 al prezentului Regulament, cu excepţia literei b).
    25. Perfectarea materialelor privind atribuirea terenurilor, coordonarea lor şi elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului se efectuează conform punctelor 12-19 şi 23 ale prezentului Regulament, ţinîndu-se cont de faptul că terenurile se atribuie întreprinderilor municipale.
D. Modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi
 întreprinderilor de stat, pentru alte necesităţi decît cele
agricole (silvice)

    26. Instituţia, organizaţia sau întreprinderea de stat interesată în atribuirea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru alte necesităţi decît cele agricole (silvice), înaintează în adresa autorităţii  administraţiei publice locale demersul şi materialele prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament, cu excepţia literei i).
    Copia demersului şi a materialelor se prezintă Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.
   27. Consiliul local examinează materialele prezentate, adoptă decizia respectivă şi încredinţează primarului instituirea comisiei de evaluare, pentru perfectarea materialelor necesare.
    28. Primarul satului (comunei), oraşului (municipiului), după adoptarea deciziei de către consiliul local, desemnează comisia de evaluare în următoarea componenţă:
    preşedintele comisiei - primarul (viceprimarul);
   membrii comisiei - reprezentantul persoanei juridice interesate în atribuirea terenurilor, deţinătorului terenurilor şi a Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, inginerul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriei satului (comunei), oraşului (municipiului).
    În cazul în care documentaţia de proiect a obiectivului nu este elaborată, în componenţa comisiei se includ suplimentar reprezentanţii serviciilor teritoriale ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerului Sănătăţii, Departamentului Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, arhitectul-şef al aparatului preşedintelui raionului sau arhitectul-şef din cadrul primăriei oraşului (municipiului) şi reprezentantul organizaţiei de proiectare.
    În componenţa comisiei pot fi incluse şi alte persoane juridice interesate.
   Actul comisiei de evaluare şi desenele tehnice anexate se perfectează, conform prevederilor punctului 13 al prezentului Regulament, se semnează de către membrii comisiei şi se legalizează cu ştampila autorităţii administraţiei publice locale.
    29. În cazul în care atribuirea terenurilor impune necesitatea modificării destinaţiei lor, materialele se completează cu documentele prevăzute în punctul 31 al prezentului Regulament.
    30. Atribuirea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţa întreprinderilor de stat pentru silvicultură, cu scopul împăduririi, se efectuează conform prevederilor punctului 22 al prezentului Regulament (cu excepţia literelor e) şi f).
III. Modul de modificare a destinaţiei terenurilor
    31. Instituţiile, întreprinderile, organizaţiile de stat şi municipale, precum şi alte persoane juridice şi fizice care dispun de terenuri agricole şi silvice şi sînt interesate în modificarea destinaţiei lor, inclusiv pentru extragerea zăcămintelor, prezintă un demers, după caz, autorităţii administrative centrale (gestionarului terenurilor), autorităţii administraţiei publice locale, iar copia Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în care se  indică:
    a) motivul modificării destinaţiei terenului;
    b) suprafaţa terenului destinaţia căruia urmează a fi modificată, tipul terenurilor agricole (silvice), conform cadastrului funciar, gradul de fertilitate naturală (bonitatea) a solurilor;
    c) acordul privind compensarea pierderilor de producţie agricolă (silvică).
    La demers se anexează următoarele materiale:
    a) copia documentului de constituire a întreprinderii (pentru persoanele juridice);
    b) copia actului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
    c) planul general pentru construcţia obiectivului sau planul general al proiectului-model (proiectului analogic), întocmit de o organizaţie de proiectări licenţiată;
    d) încheierea pedologică de la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.
    În cazul în care destinaţia terenurilor se modifică în legătură cu exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, la demers, de asemenea, se anexează:
    e) actul de certificare a perimetrului minier;
    f) proiectul de recultivare a terenurilor, coordonat cu Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale;
    g) actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind finalizarea lucrărilor de recultivare a terenurilor, atribuite anterior solicitantului (sau procurate de către cel din urmă) pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile care deja sînt epuizate;
     h) extrasul din planul de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în care este prevăzută amplasarea obiectivului pentru care se solicită modificarea destinaţiei terenului.
   32. În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile de calitate superioară, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează în scris solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de modificare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 83 din Codul funciar.
    Demersurile ce ţin de modificarea destinaţiei terenurilor agricole (silvice) din extravilanul localităţilor, pentru edificarea  construcţiilor, se restituie solicitanţilor fără a fi examinate, cu excepţia cazurilor cînd obiectivele sînt preconizate pentru necesităţile statului sau ale comunităţii.
    33. În baza datelor iniţiale menţionate la punctul 31 din prezentul Regulament şi a cercetării pe teren, comisia de evaluare perfectează materialele necesare, conform prevederilor punctelor 13 şi 28 ale prezentului Regulament.
    34. Consiliul local sau autoritatea administrativă centrală  examinează actul comisiei de evaluare, materialele anexate şi adoptă decizia privind propunerea de modificare a destinaţiei terenurilor şi de înaintare a materialelor pentru examinare Guvernului. 
    Modificarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de fertilitate naturală sub 40 puncte, în cazul trecerii lor la fondul silvic, se efectuează în conformitate cu art.9 al Codului funciar.
    35. În baza documentelor menţionate la punctele 31-34 ale prezentului Regulament se perfectează dosarul cadastral privind modificarea destinaţiei terenurilor în patru exemplare.
    36. Persoana juridică (fizică) interesată coordonează dosarul cadastral cu Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” (în cazul folosirii pentru amplasarea obiectivului a terenurilor fondului silvic de stat) şi cu Serviciul Standardizare şi Metrologie (în cazul amplasării obiectivului în zona stratificării zăcămintelor de substanţe minerale utile explorate) şi îl prezintă (în două exemplare), cu scrisoare de însoţire, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru examinare.
    37. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru examinează materialele, elaborează, în modul stabilit, proiectul hotărîrii privind modificarea destinaţiei terenurilor şi împreună cu un exemplar al dosarului cadastral îl prezintă spre examinare Guvernului.
    38. Autoritatea administraţiei publice locale, în baza hotărîrii Guvernului privind modificarea destinaţiei terenurilor agricole (silvice) şi actelor normative de urbanism, eliberează autorizaţia pentru construcţia obiectivului, conform suprafeţei specificate în hotărîre şi exercită controlul în vederea neadmiterii abaterii de la documentaţia de proiect şi a hotărîrii adoptate.
    39. Folosirea terenurilor agricole (silvice) de către deţinătorii lor pentru construcţia obiectivelor auxiliare de ramură (depozitelor pentru păstrarea inventarului şi a tehnicii agricole, obiectivelor pentru prelucrarea producţiei de origine vegetală şi animală, producţiei silvice şi piscicole, crescute de deţinător, obiectivelor de îmbunătăţiri funciare,  drumurilor, plantarea fîşiilor forestiere etc.) nu necesită modificarea destinaţiei lor.
    În cazul folosirii pentru construcţia obiectivelor auxiliare de ramură a terenurilor cu nivelul fertilităţii de peste 40 puncte, conform alineatului trei  art.99 din Codul funciar, apare obligaţia deţinătorilor acestora de compensare a pierderilor producţiei agricole.
    40. În cazul modificării destinaţiei terenurilor agricole (silvice) cu abateri de la actele legislative şi normative, pierderile  producţiei agricole urmează a fi compensate conform legislaţiei în vigoare.
IV. Schimbul terenurilor proprietate publică a statului cu
terenurile proprietate privată

A. Principiile generale ale schimbului terenurilor
    41. În scopul reglementării hotarelor folosinţelor funciare, creării condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor, precum şi pentru alte necesităţi ale statului poate fi efectuat schimbul între terenurile proprietate publică a statului şi terenurile proprietate privată.
   42. Schimbul de terenuri se efectuează în conformitate cu prevederile Codului civil şi contractului de schimb. Totodată, deţinătorii terenurilor interesaţi în schimb (reprezentanţii lor împuterniciţi) pot perfecta un contract intermediar privind intenţiile ce se realizează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Codului civil.
    43. Schimbul terenurilor din domeniul public al statului, precum şi al terenurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată nu sînt acceptate pentru examinare, în conformitate cu prevederile Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
B. Modul de realizare a schimbului de terenuri din
iniţiativa statului

    44. Instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat interesate în schimbul terenurilor înaintează deţinătorului terenurilor propunerea privind schimbul de terenuri, cu anexarea planului  cadastral şi indicarea variantelor de schimb posibile, a numerelor cadastrale, suprafeţei terenurilor, bonităţii solurilor, condiţiilor de compensare a diferenţei de preţuri a  terenurilor etc.
    45. Persoana juridică interesată în schimbul terenurilor şi deţinătorul terenurilor perfectează un proiect al contractului privind condiţiile de schimb acceptabile mutual,  coordonează proiectul contractului cu ministerul, altă autoritate administrativă centrală în subordonarea căreia se află persoana juridică.
    46. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală în subordonarea căreia se află persoana juridică, perfectează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, spre examinare proiectul hotărîrii privind schimbul terenurilor în care se va  prevedea organul împuternicit să semneze contractul de schimb.
C. Modul de realizare
a schimbului de terenuri din iniţiativa persoanei private

    47. Persoana juridică (fizică) interesată în schimbul terenurilor înaintează un demers ministerului, altei autorităţi administrative centrale care gestionează terenul, în care argumentează oportunitatea schimbului propus de terenuri, planul cadastral, cu indicarea numerelor cadastrale şi suprafeţei terenurilor, bonităţii solurilor, condiţiilor de compensare a diferenţei de preţ şi avizul deţinătorului de terenuri privind oportunitatea schimbului  terenurilor.
    48. Ministerul, altă autoritate administrativă centrală care administrează terenul examinează propunerea privind schimbul terenurilor şi, în cazul acceptului, perfectează , în modul stabilit, proiectul hotărîrii de Guvern, la care se anexează proiectul contractului de schimb, coordonat cu părţile implicate în procesul de schimb.
    Proiectul de hotărîre privind schimbul terenurilor prezentat Guvernului spre examinare va prevedea organul împuternicit să semneze contractul de schimb.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1451
din 24 decembrie 2007
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 634 din 18 septembrie 1995 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor băneşti încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 68-69, art. 542).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 3 mai 1996 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 35-37, art. 268).
   3. Hotărîrea Guvernului nr. 789 din 18 august 1997 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 246 din 3 mai 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 72-73, art. 723).
    4. Litera d) din punctul 3 al  Hotărîrii Guvernului nr. 1148 din 11 decembrie 1997 “Privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 6-7, art. 45), cu modificările ulterioare.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 732 din 30 iulie 1999 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 634 din 18 septembrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 765).
   6. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 982 din 26 octombrie 1999 “Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr. 124-125, art. 1073).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 11 mai 2006 “Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 3 mai 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 529).