OMSC712/2014
ID intern unic:  354367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 712
din  28.07.2014
pentru completarea şi modificarea Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire
la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a
medicamentelor (GMP) de uz uman”
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 1166     Data intrarii in vigoare : 26.07.2014
    Urmare evaluării, conform cererilor depuse de către fabricanţii de medicamente autohtoni, a procesului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman, precum şi în conformitate cu procesele-verbale ale şedinţelor de lucru din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale privind evaluarea rapoartelor de inspecţie cu referire la implementarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor şi autorizarea fabricaţiei de medicamente (din 8 noiembrie 2013, 2 aprilie 2014 şi 11 iulie 2014), în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
O R D O N:
    1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 399) se completează şi se modifică după cum urmează:
    1) după punctul 2 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Pentru fabricanţii de medicamente din Republica Moldova, conform inspecţiilor efectuate şi planurilor de dezvoltare prezentate de întreprinderi, termenul-limită de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman în Republica Moldova se stabileşte în modul următor:
    SRL „Beta”                                - decembrie 2014
    SRL „Carbolemed”                    - decembrie 2014
    SRL „Depofarm”                       - decembrie 2014
    SRL „Doctor-Farm”                  - octombrie 2014
    ÎM   „Farmaco” SA                   - noiembrie 2014
    SRL „Farmacia Cojuşna”           - decembrie 2014
    SRL „Luxfarmol”                       - decembrie 2014
    SRL „Medfarma”                       - decembrie 2014
    SRL „RNP Pharmaceuticals”     - 1 decembrie 2014
    SRL „Universal-Farm”               - decembrie 2014
    SRL „Vitapharm-Com”             - decembrie 2014
    Întreprinderile nominalizate vor prezenta lunar Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale rapoartele privind gradul de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman.”
    2) la pct.3 alin. 3) după cuvintele „în pct.2” se completează cu cuvintele „şi pct. 21”.
    2. Ordinul intră în vigoare la data semnării.
    3. Se abrogă:
    1) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1350 din 27 noiembrie 2013 „Pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman”;
    2) Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1383 din 29 noiembrie 2013 „Cu privire la completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1350 din 27 noiembrie 2013 „Pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman”.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihai Ciocanu, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                Andrei USATÎI

    Nr. 712. Chişinău, 28 iulie 2014.