LPC163/2014
ID intern unic:  354426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  18.07.2014
pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 574
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    după punctul 4), se introduc punctele 41) şi 42) cu următorul cuprins:
    „41) cameră de audiere – spaţiu amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101, avînd legătură cu camera de vizualizare prin echipamentul de recepţie şi înregistrare audio/video, în care sînt plasaţi minorul supus audierii şi intervievatorul;
    42) cameră de vizualizare – spaţiu amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101, în care sînt plasaţi participanţii la procesul de audiere, cu excepţia minorului supus audierii şi a intervievatorului;”
    după punctul 19) se introduce punctul 191) cu următorul cuprins:
    „191) intervievator – persoană invitată într-un proces penal de către organul competent pentru a intermedia audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101. În calitate de intervievator sînt implicate persoane care au studii juridice sau în domeniul psihologiei, special instruite pentru această sarcină. În procesul de audiere a minorului, intervievatorul are statut de specialist.”
    2. La articolul 109 alineatul (5), textul „ , dacă dispune de spaţii special amenajate,” se exclude.
    3. Articolul 1101 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1101. Cazuri speciale de audiere
                               a martorului minor
    (1) Audierea martorului minor în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer, în condiţiile art. 109 alin. (5), se va efectua de către judecătorul de instrucţie în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator. Audierea minorului se va efectua în termene restrînse.
    (2) Martorul minor şi intervievatorul se vor afla în camera de audiere separaţi de judecătorul de instrucţie şi de celelalte persoane participante la această acţiune procesuală.
    (3) În camera de vizualizare se vor afla judecătorul de instrucţie, procurorul, apărătorul bănuitului sau al învinuitului, psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al părţii vătămate şi, după caz, alte persoane în condiţiile legii. Participanţii la audiere vor adresa întrebări judecătorului de instrucţie, care le va transmite intervievatorului în mod verbal, prin intermediul dispozitivelor tehnice, sau în scris, în timpul unei pauze.
    (4) În caz de necesitate, intervievatorul îşi rezervă dreptul de a reformula întrebările dacă acestea au fost formulate într-un mod care poate trauma martorul minor, însă fără a schimba esenţa lor.
    (5) Audierea martorului minor trebuie să se efectueze în aşa mod încît să se evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
    (6) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vîrsta de 14 ani i se va atrage atenţia că trebuie să spună adevărul.
    (7) Declaraţiile martorului minor audiat în condiţiile prezentului articol se înregistrează prin mijloace audio şi video şi se consemnează integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu art. 260 şi 261. Judecătorul de instrucţie sigilează suportul informaţional pe care a fost înregistrată declaraţia martorului şi îl păstrează în original împreună cu copia de pe procesul-verbal al audierii. O copie a înregistrării audio/video şi procesul-verbal al audierii se anexează la dosarul penal. În termen de 3 zile din momentul audierii sau nu mai tîrziu de ziua în care învinuitul s-a prezentat ori a fost adus în mod silit, organul de urmărire penală va aduce la cunoştinţa bănuitului sau învinuitului procesul-verbal al audierii martorului minor şi copia înregistrării audio/video a acesteia, fapt pe marginea căruia se întocmeşte un proces-verbal.
    (8) Dacă bănuitul sau învinuitul doreşte să-i adreseze întrebări martorului minor, în baza unei cereri motivate este organizată o audiere suplimentară în condiţiile prezentului articol. Audierea repetată a minorului trebuie evitată în măsura în care acest lucru este posibil.
    (9) Dacă în momentul audierii nu era identificat un bănuit, după identificarea persoanei şi atribuirea acesteia a statutului de bănuit, în cel mai scurt timp posibil organul de urmărire penală aduce la cunoştinţa bănuitului sau a apărătorului acestuia procesul-verbal al audierii, prezentîndu-i şi copia înregistrării audio/video a acesteia. Dacă bănuitul sau apărătorul acestuia doreşte să adreseze întrebări minorului, în baza unei cereri motivate se organizează audierea suplimentară a minorului, în condiţiile prezentului articol.”
    4. La articolul 115 alineatul (1), după cuvîntul „martorilor” se introduce textul „în alte condiţii decît cele prevăzute la art. 1101,”.
    5. La articolul 371, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care martorul minor în vîrstă de pînă la 14 ani a dat declaraţii în conformitate cu prevederile art. 1101, citirea acestor declaraţii şi reproducerea înregistrării audio/video a acestora vor înlocui audierea personală a minorului pentru a reduce o posibilă traumare a acestuia, cu excepţia cazurilor în care, reieşind din circumstanţele cauzei, instanţa de judecată consideră că minorul trebuie să dea declaraţii în şedinţa de judecată. Audierea repetată a minorului trebuie evitată în măsura în care acest lucru este posibil.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Igor CORMAN

    Nr. 163. Chişinău, 18 iulie 2014.