HGC695/2014
ID intern unic:  354528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  22.08.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1, 4 şi 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 743
    În temeiul prevederilor articolului 4 alineatele (2), (3) şi (4), articolului 5  alineatul (2) şi articolului 8 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 460), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1, 4 şi 5 la Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    la punctul 4, după cuvintele „serviciilor medicale” se introduc cuvintele  „sau a costului poliţei de asigurare medicală obligatorie”;
    se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Achitarea ajutoarelor materiale acordate din Fondul republican şi/sau fondurile locale se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat pe bază de concurs, conform contractelor încheiate.”;
    la punctul 24, cuvintele „filialelor Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”  sau ale „Băncii de Economii” S.A.” se substituie cu cuvintele  „prestatorului de servicii de plată”;
    la punctul 31, cifra „10” se substituie cu cifra „25”;
    la punctul 32, cuvîntul  „sfîrşitul” se substituie cu textul „data de 25 a”;
    2) la anexa nr.4 punctul 14, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Comitetului executiv al Găgăuziei”;
    3) anexa nr.5:
    la poziţiile unu, doi şi trei, cuvintele „Pistrinciuc Vadim”, „Chirilov Angela” şi „Bagrin Anatolie” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Glavan Ruxanda”, „Popescu Djulieta” şi „Boboc Nadejda”;
    poziţiile cinci  şi douăsprezece vor avea următorul cuprins:
    „Zagaevschi Tatiana      -    consultant principal în Direcţia finanţele
                                              în ocrotirea sănătăţii şi protecţiei sociale,
                                              Ministerul Finanţelor”;
    „Andronatii Aliona        -    consultant principal în Direcţia asistenţă
                                              medicală spitalicească şi urgentă,
                                              Ministerul Sănătăţii”.

    PRIM-MINISTRU                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                              Anatol Arapu

    Nr. 695. Chişinău, 22 august 2014.