*HGO904/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  354572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 904
din  13.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
vămuirii electronice a mărfurilor la export
Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 1002
    În scopul implementării art.9 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi în vederea simplificării procedurilor vamale aferente exportului de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, reducerii timpului de vămuire şi numărului de acte necesare pentru realizarea exportului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export (se anexează).
    2. Odată cu publicarea prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se permite agenţilor economici perfectarea operaţiunilor de export cu utilizarea procedurii electronice la Biroul Vamal Chişinău, Biroul Vamal Ungheni – postul vamal Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender – postul vamal Tudora-Starokazacie, iar începînd cu 1 martie 2014 – la toate posturile vamale.
    3. Serviciul Vamal va întreprinde măsurile ce se impun pentru implementarea procedurii de vămuire electronică a exportului.
    4. Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul reglementării exportului vor asigura elaborarea şi implementarea sistemelor informaţionale necesare realizării schimbului de date în regim online pentru vămuirea electronică a exportului.
    5. Se acordă Serviciului Vamal dreptul de implementare a procedurii şi de utilizare a certificatelor cheilor publice în sistemele informaţionale vamale.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 904. Chişinău, 13 noiembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 13 noiembrie 2013
REGULAMENT
cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export (în continuare – Regulament) stabileşte modul de vămuire a mărfurilor la export cu utilizarea procedurii electronice (informaţionale), fără suport de hîrtie.
    2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    1) mărfuri exportate – mărfuri autohtone scoase din Republica Moldova cărora li s-au atribuit următoarele coduri ale procedurilor vamale – 1000 (export definitiv), 2100 (export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă), 2148 (export temporar al mărfurilor în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă realizat ulterior unui import anticipat al produselor de înlocuire de acelaşi standard), 2300 (export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare), stabilite de Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin ordinul directorului general al Serviciului Vamal;
    2) declaraţie vamală electronică – declaraţie vamală în detaliu sub formă de informaţie electronică, avînd formatul şi structura stabilite de Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, care este creată, structurată, prelucrată, păstrată şi transmisă de către utilizatorul sistemului informaţional vamal către organul vamal prin procedee informaţionale (fără suport de hîrtie) şi pe care este aplicată semnătura digitală emisă în conformitate cu legislaţia;
    3) post vamal electronic – post vamal abilitat pentru vămuirea mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice.
    3. Procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export poate fi utilizată de către agenţii economici care îşi declară mărfurile în nume propriu sau prin intermediul unui broker vamal.
II. PARTICULARITĂŢILE COMPLETĂRII ŞI STOCĂRII
DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    4. Declaraţia vamală electronică se completează în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ţinîndu-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice.
    5. Pe declaraţia vamală electronică se aplică semnătura digitală emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează:
    1) agentul economic exportator semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu;
    2) brokerul vamal semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu pentru un agent economic, indiferent de tipul reprezentării (directă sau indirectă).
    6. La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare (comerciale, de transport, acte permisive, prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător), în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă. Anexarea se efectuează prin activarea butonului drept pe rîndul corespunzător al documentului din borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală şi selectarea funcţiei „ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoţitoare se ataşează în formatul „.jpg” sau „.pdf”, avînd rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.
    Documente însoţitoare eliberate de către alte autorităţi publice şi prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale (fără suport de hîrtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare şi data eliberării. Vizualizarea şi verificarea acestora se va efectua ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului „Multy-Agency”.
    7. După completarea declaraţiei vamale electronice de export, aceasta se stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV „ASYCUDA World” pe numele postului vamal electronic.
    8. Agentul economic sau reprezentantul său poate retrage declaraţia vamală cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare după înregistrarea acesteia pe serverul organului vamal, dar pînă la momentul începerii controlului vamal.
    9. În cazul declarării mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice, declarantul efectuează următoarele operaţiuni:
    1)  accesează butonul „Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice;
    2) semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată cu ajutorul semnăturii digitale emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, selectînd certificatul cheii publice;
    3) la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV „ASYCUDA World” atribuie automat declaraţiei vamale electronice un număr  de înregistrare;
    4) în cazul în care mărfurile exportate urmează a fi transportate sub acoperirea carnetului TIR  (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318 din 2 martie 1993), originalul acestuia pe suport de hîrtie se prezintă, împreună cu mijlocul de transport şi mărfurile, la postul vamal de frontieră, care validează declaraţia vamală de export şi îndeplineşte formalităţile vamale atribuite biroului de plecare şi de destinaţie.
    10. În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată exportului la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu) în termenul prevăzut în art.42 alin. (2) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000, declaraţiile vamale sînt considerate nule şi se invalidează automat de către SIIV „ASYCUDA World”. 
III. PROCEDURA DE RECEPŢIONARE, CONTROL
ŞI VALIDARE A DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE
    11.  După înregistrarea declaraţiei vamale electronice, colaboratorul responsabil de repartizare (administratorul postului vamal electronic), în  termen de maximum 20 minute, efectuează următoarele acţiuni:
    1) accesează butonul de selectare a declaraţiilor pe culoare, după care SIIV „ASYCUDA World” stabileşte culoarul declaraţiei vamale;
    2) rezervă în contul unic al organelor vamale sumele mijloacelor băneşti necesare achitării drepturilor de export aferente operaţiunii respective;
    3) în cazul atribuirii declaraţiei pe culoarul verde, inspectorul comandă verificarea declaraţiei în modulul „Multy-Agency”;
    4) la solicitarea exportatorului, imprimă pe suport de hîrtie declaraţia electronică de export, autentifică copia respectivă cu ştampila individuală şi o transmite solicitantului.
    12. Ulterior, în termen de cel mult o oră, SIIV „ASYCUDA World”  trimite un mesaj electronic agentului economic sau brokerului vamal cu următorul conţinut: „Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu)”. De la această regulă sînt stabilite următoarele excepţii:
    1) în cazul în care riscurile vamale ale operaţiunii implică efectuarea unui control vamal la un post vamal intern, mesajul va avea următorul conţinut: „Urmează să prezentaţi mărfurile la postul vamal intern.” În acest caz exportatorul urmează să prezinte mărfurile la orice post vamal intern (la alegerea sa) pentru efectuarea controlului respectiv;
    2) în cazul transportului de mărfuri pe cale ferată, mesajul va avea următorul conţinut: „Urmează să prezentaţi mărfurile la postul vamal.” În acest caz exportatorul urmează să prezinte mărfurile la orice post vamal (la alegerea sa) pentru efectuarea controlului vamal şi perfectarea actelor vamale.
    Procedurile de control aplicate în cazurile menţionate la subpct.1) şi 2) sînt identice cu cele prevăzute în pct. 17-19 ale prezentului Regulament.
    13. La înregistrarea declaraţiei vamale electronice de export al mărfurilor, sistemul informaţional al organelor vamale verifică, în mod automat, prezentarea documentelor de însoţire (CMR, invoice etc.) înscrise în borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală respectivă. În cazul lipsei/neprezentării unui astfel de document, înregistrarea declaraţiei pe serverul vamal nu se permite.
    14. În cazul în care pentru exportul mărfurilor urmează a fi prezentate documentele permisive eliberate de autorităţile publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency”, prin derogare de la prevederile pct. 13, la înregistrarea declaraţiei electronice de export, sistemul informaţional al organelor vamale verifică în mod automat doar înscrierea documentului permisiv respectiv (autorizaţie, licenţă etc.) la declaraţia vamală respectivă. Întrunirea condiţiilor şi autorizarea exportului se vor verifica prin modulul informaţional „Multy-Agency”, fără a fi necesară prezentarea la organele vamale a documentului permisiv respectiv.
    Verificarea actelor permisive prezentate în format electronic de către alte autorităţi publice prin intermediul modului „Multy-Agency” se consemnează în declaraţia vamală prin bifarea prin procedee electronice a cîmpurilor corespunzătoare. Răspunsul de permisiune/refuz de autorizare a exportului mărfurilor urmează a fi prezentat de către autoritatea publică competentă în decursul a cel mult 2 ore de la momentul transmiterii mesajului electronic de către organul vamal. Lipsa răspunsului în decursul termenului indicat se consideră răspuns pozitiv şi permite organelor vamale validarea operaţiunii de export.
    15. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată pe culoarul verde de control), colaboratorul vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    1) încasează drepturile de export aferente;
    2) în cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    3) indică numărul de identificare al sigiliului vamal în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    4) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiunile de înscriere în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    5) validează declaraţia vamală de export;
    6) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele de transport şi comerciale prezentate de reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    7) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de export al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp.
    16. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată pe culoarul galben de control), colaboratorul  vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    3) încasează drepturile de export aferente;
    4) în cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    5) indică numărul de identificare al sigiliului vamal în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    6) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiunile de înscriere în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    7) validează declaraţia vamală de export;
    8) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele prezentate de către reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    9) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de export al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte  formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp.
    17. În cazul culoarului roşu, colaboratorul vamal din postul vamal electronic căruia i s-a repartizat declaraţia vamală efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) efectuează acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    3) informează agentul economic, transportatorul sau brokerul vamal prin mesaj electronic vamal cu următorul conţinut: „Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu”;
    4) informează postul vamal de frontieră prin mesaj electronic cu următorul conţinut „Se va efectua controlul fizic la frontieră” referitor la obligativitatea controlului fizic.
    18. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată la culoarul roşu de control), colaboratorul vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    1) efectuează acţiuni de control vamal documentar şi fizic, confruntă datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    2) încasează drepturile de export aferente;
    3) în cazul necesităţii de aplicare a sigiliului vamal, efectuează operaţiuni de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    4) indică numărul de identificare al sigiliului vamal în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    5) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiuni de înscriere în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    6) validează declaraţia vamală de export;
    7) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele prezentate de către reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    8) efectuează formalităţile necesare plasării mărfurilor în regim de export sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte formalităţile vamale atribuite biroului de plecare şi de destinaţie.
    9) în cazul în care în procesul efectuării controlului fizic se constată neconcordanţe sau erori, colaboratorul vamal efectuează succesiv următoarele acţiuni:
    a) deschide şi completează informatic formularul „Act de inspecţie” din SIIV„ASYCUDA World” cu utilizarea opţiunii „Conform=nu”;
    b) copiază şi expediază declarantului respectiv textul mesajului din actul de inspecţie;
    c) invalidează, în caz de necesitate, declaraţia vamală, utilizînd opţiunea „anulare” în SIIV „ASYCUDA World”.
    În cazul invalidării declaraţiei vamale, mijlocul de transport cu marfă nu poate părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    19.  În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, se va respecta următoarea procedură:
    1) colaboratorul vamal transmite declarantului vamal sau exportatorului care a înregistrat declaraţia vamală un mesaj electronic despre necesitatea prezentării documentului respectiv prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World”;
    2) declarantul vamal creează un document electronic în formatul „.jpg” sau „.pdf”, cu rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB, pe care îl  remite prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World” inspectorului vamal care l-a solicitat;
    3) după recepţionarea mesajului cu documentul prezentat suplimentar, colaboratorul vamal îl salvează şi îl introduce în borderoul documentelor ataşate;
    4) denumirea mesajului electronic prin care se solicită sau se remite documentul suplimentar trebuie să conţină o referinţă la numărul de înregistrare a declaraţiei vamale;
    5) dacă declarantul nu a prezentat documentul solicitat în termen de cinci zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării, colaboratorul vamal invalidează declaraţia vamală de export respectivă şi remite declarantului mesajul corespunzător, precum şi efectuează înscrieri în SIIV „ASYCUDA World” despre operaţiunile efectuate şi corespunderea documentelor ataşate.
    20. După validarea declaraţiei vamale de export, la solicitarea reprezentantului exportatorului, transportatorului sau a brokerului vamal, colaboratorul vamal imprimă declaraţia vamală de export validată, autentifică copia respectivă cu ştampila individuală şi o transmite solicitantului.
    21.  Încheierea operaţiunii de export se efectuează în format electronic, prin activarea de către inspectorul vamal abilitat a opţiunii „EXPORT RELEASE” în SIIV „ASYCUDA World” şi, concomitent, cu încheierea rutei spre ieşire în SI „Frontiera”. Încheierea menţionată se autentifică cu semnătura digitală a colaboratorului vamal abilitat, prin selectarea certificatului cheilor publice emis de către Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.