HGM808/2014
ID intern unic:  354939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 808
din  07.10.2014
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 851
    MODIFICAT
    HG713 din 12.10.15, MO281-290/16.10.15 art.800


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, conform competenţelor, întreprinderea măsurilor necesare în vederea realizării integrale şi în termenele stabilite a acţiunilor incluse în planul sus-numit şi vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare, rapoarte privind procesul de implementare a obligaţiilor ce le revin. Instituţiile vor utiliza platforma de raportare on-line www.monitorizare.gov.md pentru indicarea, în mod curent, a progreselor înregistrate în implementarea acţiunilor stipulate în Plan.
    [Pct.2 modificat prin HG713 din 12.10.15, MO281-290/16.10.15 art.800]
    3. Ministerul Economiei va asigura coordonarea îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare, raportul privind realizarea măsurilor prevăzute în planul menţionat.
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului raportul privind executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană la data de 15 iulie şi 15 ianuarie a fiecărui an de raportare.
    [Pct.4 modificat prin HG713 din 12.10.15, MO281-290/16.10.15 art.800]
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Natalia Gherman
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Andrian Candu

    Nr. 808. Chişinău, 7 octombrie 2014.


    planul național de acțiuni
    [Planul în redacția HG713 din 12.10.15, MO281-290/16.10.15 art.800]