HGC867/2014
ID intern unic:  355190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 867
din  08.10.2014
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
 operează în Concepţia sistemului informaţional educaţional
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 929
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Concepţia sistemului informaţional educaţional, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din 13 martie 2007 (se anexează).
    2. Implementarea prevederilor prezentei hotărîri se va realiza în limitele mijloacelor aprobate în bugetele respective.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Maia Sandu

    Nr. 867. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 867
din 8 octombrie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Concepţia sistemului informaţional educaţional
    Concepţia sistemului informaţional educaţional, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.270 din 13 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51-53, art. 383), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot textul Concepţiei, sintagmele „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi cuvintele „date personale” se substituie cu sintagmele „Ministerul Educaţiei”, „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi cu cuvintele „date cu caracter personal”, la cazul gramatical corespunzător.
    2. Punctul 1.5.2. va avea următorul cuprins:
    „1.5.2. Crearea Registrului de Stat al Educaţiei (RSE), ca resursă informaţională a Ministerului Educaţiei.”
    3. Partea 2:
    după poziţia „Legea nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală” se completează cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
    „Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;”
    poziţia „Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 4 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului” va avea următorul cuprins:
    „Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei”;
    după poziţia „Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice” se completează cu şase poziţii cu următorul cuprins:
    „Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu     caracter personal”;
    Hotărîrea Guvernului nr. 709 din  20 septembrie 2011 „Cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării”;
    Hotărîrea Guvernului nr. 710 din  20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    Hotărîrea Guvernului nr. 656 din  5 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”;
    Hotărîrea Guvernului nr. 128 din  20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
    Hotărîrea Guvernului nr. 405 din  2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)”.
    4. Partea 3:
    alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    „Subsistemul SIE Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Educaţiei” (SIA RSE) oferă soluţionarea problemelor legate de stocarea, actualizarea şi întreţinerea resursei informaţionale departamentale – Registrul de stat al educaţiei, precum şi prezentarea informaţiei din RSE pentru portaluri şi site-uri ale Ministerului Educaţiei şi ale instituţiilor sale subordonate.”
    5. La punctul 3.1. titlul va avea următorul cuprins:
    „3.1. Subsistemul SIE Sistemul Informaţional Automatizat ”Registrul de Stat al Educaţiei”.
    6. La punctul 3.1.1. alineatul unu, sintagma „Subsistemul informaţional „Resursele informaţionale ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu sintagma „Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Educaţiei”.”
    7. La punctul 3.1.5., alineatul doi se completează, la început, cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
    „evidenţa cadrelor de conducere, cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare, cadrelor auxiliare ale instituţiilor de învăţămînt;”
    8. Punctul 3.1.7. se completează în final cu următorul text:
    „Toate tranzacţiile care produc efecte juridice vor fi semnate digital cu semnătură electronică avansată calificată.”
    9. Punctul 3.1.8.1. va avea următorul cuprins:
    „3.1.8.1. Obiectele informaţionale
    Totalitatea obiectelor informaţionale, care reprezintă resursele informaţionale ale RSE, este determinată în funcţie de destinaţia lor şi includ:
    a) următoarele categorii de persoane fizice (obiectul informaţional împrumutat din Registrul de stat al populaţiei):
    preşcolari;
    elevi;
    studenţi;
    cadre didactice;
    cadre de conducere;
    cadre auxiliare;
    b) instituţii de învăţămînt şi organe de conducere (obiecte informaţionale împrumutate din Registrul de stat al unităţilor de drept):
    organele de conducere în domeniul educaţiei;
    instituţiile de învăţămînt:
    preşcolar;
    primar, gimnazial şi special;
    liceal;
    secundar profesional;
    mediu de specialitate;
    alte instituţii de învăţămînt;
    c) următoarele documente:
    acte de studii;
    certificate de acreditare;
    documentaţia tehnologică;
    d) următoarele materiale instructive:
    manualele;
    materialele didactice;
    resursele de testare;
    curriculumurile de studii;
    resursele instructive digitale.”
    10. Punctul 3.1.8.3.1. va avea următorul cuprins:
    „3.1.8.3.1. Datele
    Datele Registrului reprezintă un ansamblu de proprietăţi ale obiectelor informaţionale şi includ:
    (1) Datele generale privind persoana fizică:
    a) Numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
    b) datele despre studii:
    tipul instituţiei de învăţămînt;
    data înmatriculării;
    data absolvirii;
    specialitatea;
    domeniul de studii;
    nivelul calificării profesionale;
    reuşita;
    frecvenţa;
    caracteristicile psihopedagogice.
    (2) Datele specifice elevilor instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general:
    clasa;
    numele;
    prenumele;
    data naşterii;
    IDNP;
    numărul certificatului de naştere;
    numărul actului de identitate, după caz;
    genul;
    cetăţenia;
    etnia;
    limba maternă;
    limba de instruire;
    repetă anul;
    studiază limba maternă ca o disciplină distinctă;
    copil aflat în situaţie de risc;
    elev cu cerinţe educaţionale speciale;
    anul înscrierii în clasa a 1-a;
    data înscrierii în această şcoală;
    motivul venirii în această şcoală;
    distanţa de la locul de trai pînă la această şcoală;
    modul în care elevul vine la şcoală;
    statutul elevului (înmatriculat, învaţă; înmatriculat, dar a abandonat studiile; exmatriculat);
    data orientativă a abandonului şcolar, dacă este cazul;
    motivul abandonului şcolar;
    data exmatriculării din această şcoală, dacă este cazul;
    motivul exmatriculării din această şcoală;
    limba străină studiată I;
    limba străină studiată II;
    adresa;
    telefonul;
    date despre părinţi (numele, prenumele, nivelul de instruire, ocupaţia, statutul ocupaţional, plecat peste hotare, telefonul);
    grupele /cercurile /secţiile pe care le frecventează;
    numărul de ore absentate motivat;
    numărul de ore absentate nemotivat;
    notele anuale;
    notele de la evaluările naţionale;
    numărul şi datele din raportul de evaluare a elevului cu CES, dacă este cazul: instruirea la domiciliu; tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; tulburări de limbaj; dificultăţi de învăţare; comportament deviant; întîrziere/dezabilitate mintală/intelectuală/ dificultăţi severe de învăţare; dizabilităţi fizice /neuromotorii; dizabilităţi de văz; deficienţe de auz; măsurile de intervenţie; planul educaţional şi/sau de asistenţă; tipul planului educaţional individualizat;
    numărul de înregistrare şi datele din Registrul de evidenţă a copiilor în situaţie de risc, dacă este cazul: este instituită tutela /curatela; de cine este exercitată tutela /curatela; situaţia de risc (orfan, monoparental, cu dizabilitate, trei sau mai mulţi copii minori în familie, numărul de părinţi şomeri în familie, familie fără venituri sau cu venituri mici, limba maternă nu coincide cu limba de instruire, numărul părinţilor plecaţi peste hotare); în grija cui a rămas elevul.
    (3) Datele specifice cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general:
    numele;
    prenumele;
    data naşterii
    IDNP;
    genul;
    etnia;
    nivelul de instruire;
    gradul didactic;
    studiile pedagogice;
    vechimea în munca didactică;
    postul;
    numărul de ani lucraţi în această şcoală în calitate de cadru didactic;
    nivelul claselor în care predă;
    modul de angajare;
    durata contractului individual de muncă;
    numărul de ore pe săptămînă pentru care este tarifat;
    ultimul din anii în care a urmat un curs certificat de formare continuă;
    ultimul din anii în care a urmat oricare altă formare profesională;
    data angajării;
    data eliberării, dacă este cazul;
    motivul plecării, dacă este cazul;
    ocupă şi un post managerial;
    şi-a stabilit pensia de vîrstă;
    disciplinele predate;
    studiile.
    (4) Datele specifice cadrelor de conducere din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general:
    numele;
    prenumele;
    data naşterii;
    IDNP;
    genul;
    etnia;
    nivelul de instruire;
    studiile pedagogice;
    studiile manageriale;
    gradul managerial;
    vechimea în munca de conducere în învăţămînt;
    postul;
    volumul de muncă în postul de conducere;
    modul de angajare în postul de conducere
    durata contractului individual de muncă;
    vechimea în munca de conducere în această şcoală;
    ultimul din anii în care a urmat un curs certificat de formare continuă în management;
    ultimul din anii în care a urmat oricare altă formare profesională în management;
    numărul de ore predate pe săptămînă, după caz;
    data angajării;
    data eliberării, dacă este cazul;
    motivul plecării, dacă este cazul;
    şi-a stabilit pensia de vîrstă;
    studiile.
    (5) Datele specifice cadrelor auxiliare din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general:
    numele;
    prenumele;
    data naşterii;
    IDNP;
    genul;
    etnia;
    nivelul de instruire;
    vechimea în muncă în şcoli;
    postul;
    volumul de muncă;
    modul de angajare;
    durata contractului individual de muncă;
    vechimea în muncă în această şcoală;
    data angajării;
    data eliberării (dacă este cazul);
    motivul plecării;
    şi-a stabilit pensia de vîrstă;
    studiile.
    (6) Datele generale privind instituţiile de învăţămînt şi organele de conducere:
    numărul de identificare de stat al instituţiei de învăţămînt şi al organului de conducere (IDNO);
    lista datelor despre instituţiile de învăţămînt şi organele de conducere, neincluse în Registrul de stat al unităţilor de drept (RSUD);
    lista datelor ce caracterizează starea tehnico-materială a instituţiei de învăţămînt şi a organului de conducere, care este determinată de tipul obiectului pus în evidenţă.
    (7) Datele specifice instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general:
    numărul de identificare de stat al instituţiei de învăţămînt (IDNO);
    codul unic de identificare a întreprinderilor şi organizaţiilor (CUIÎO);
    Codul trezorerial;
    Codul fiscal;
    Denumirea;
    Fondator;
    adresa;
    telefon, fax, e-mail;
    categoria instituţiei;
    tipul instituţiei;
    limba majoritară de comunicare în localitatea în care se află şcoala;
    numărul de schimburi;
    anul ultimei reorganizări;
    modul de reorganizare;
    director (numele, prenumele, telefon, e-mail);
    circumscripţia şcolară (localităţile, distanţele pînă la şcoală, modul de transportare a elevilor);
    reţeaua de clase;
    reţeaua de cercuri;
    reţeaua de secţii sportive;
    reţeaua de grupe cu program prelungit;
    reţeaua de grupe pentru studierea disciplinelor opţionale;
    infrastructura.
    (8) Datele despre documente:
    denumirea (codul) documentului;
    seria;
    numărul;
    data eliberării;
    termenul de valabilitate;
    organul emitent.
    (9) Datele despre materialul instructiv:
    tipul materialului instructiv;
    denumirea materialului instructiv;
    data introducerii;
    data excluderii;
    domeniul de studii.
    Pentru obiectele informaţionale împrumutate „persoană fizică” şi „instituţii de învăţămînt şi organe de conducere” în RSE sînt stocate nemijlocit doar numerele de identificare de stat ale posesorilor (IDNP sau IDNO). Datele suplimentare privind persoanele fizice şi instituţiile de învăţămînt şi organele de conducere, inclusiv organele de conducere în domeniul educaţiei, sînt accesibile în Registrul de stat al populaţiei sau Registrul de stat al instituţiilor de învăţămînt şi organelor de conducere corespunzător:
    a) pentru persoana fizică:
    numele;
    prenumele;
    patronimicul;
    data naşterii;
    cetăţenia;
    domiciliul;
    b) pentru instituţiile de învăţămînt şi organele de conducere:
    denumirea;
    categoria;
    forma de organizare juridică;
    adresa juridică;
    documentele de înregistrare.
    În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în RSE, este utilizat un sistem de clasificatoare, care pot fi divizate în trei grupuri:
    internaţionale;
    naţionale;
    intrasistemice.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul RSE, doar în lipsa clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    În cazul persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, data şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) vor fi vide.”
    11. Punctul 3.1.8.4. se completează în final cu următorul text:
    „SIA este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud). Pentru schimbul de date cu alte sisteme informaţionale conexe se va utiliza platforma de interoperabilitate.”