HCECA2689/2014
ID intern unic:  355358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2689
din  07.10.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1553
    Abrogată prin HCEC1734 din 03.07.18, MO336-346/07.09.18 art.1336

    MODIFICAT
   
HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16    În scopul reglementării activitaţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi în conformitate cu prevederile art. 18 alin.(2), art.22 lit.(c) din Codul electoral, art. 60 alin. (5) din Legea nr. 317-XV din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform anexei.
    2. Se abrogă Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 396 din 14 decembrie 2006.
    3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                               Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                 Andrei Volentir


    Nr. 2689. Chişinău, 7 octombrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2689 din 7 octombrie 2014
REGULAMENT
cu privire la activitatea birourilor electorale ale
secţiilor de votare
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile electorale de circumscripţie constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
    3. În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Regulament şi de alte acte normative în domeniu.
II. Constituirea şi componenţa biroului electoral
al secţiei de votare
    4. Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen. În cazul referendumului local, biroul electoral se constituie cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.
    [Pct.4 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    5. Biroul electoral al secţiei de votare este constituit dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane, după cum urmează:
    a) candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale;
    b) candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.
   
    6. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte  de expirarea termenului de constituire a biroului electoral, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de către consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.
    7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare reprezentantul consiliului electoral sau al autorităţii publice locale convoacă membrii biroului electoral, care aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre. Hotărîrea adoptată se comunică imediat consiliului electoral de circumscripţie și, respectiv, Comisiei Electorale Centrale.
    Realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii biroului.
    [Pct.7 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoştinţă publică informaţia despre componenţa şi sediul biroului electoral al secţiei de votare, modul de contactare pentru relaţii.
    9. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. Verificarea se face de preşedintele biroului electoral prin consultarea membrilor biroului electoral. În caz de necesitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va informa consiliul electoral de circumscripţie.
    10. Pentru organizarea eficientă a activităţii sale la prima şedinţă biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare a acestora. Numărul membrilor biroului electoral care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocați şi termenul acestor degrevări este stabilit de către Comisia Electorală Centrală.
    [Pct.10 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    11. Hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, se transmite consiliului electoral de circumscripţie care decide, conform competenţei sale, degrevarea membrilor birourilor electorale.


    12. În cazul lipsei temporare a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului, preşedintele poate împuternici un alt membru al biroului electoral să exercite atribuţiile care le revin.
    [Pct.12 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    13. Concurenţii electorali pot desemna în biroul electoral al secţiei de votare cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ, care este confirmat de către biroul electoral respectiv în termen de 3 zile de la momentul depunerii cererii. Drepturile şi obligaţiile generale ale reprezentantului concurentului electoral sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către concurenţii electorali care îi desemnează. În activitatea sa reprezentantul concurentului electoral se conduce de actele normative internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral şi de prezentul Regulament.
    [Pct.13 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu îşi îndeplineşte obligaţiunile sau încalcă legislaţia în vigoare, preşedintele biroului electoral va informa despre aceasta consiliul electoral de circumscripţie.
    15. Calitatea de membru al biroului electoral încetează:
    a) la cerere;
    b) prin revocare.
    16. Organul (autoritatea) care a desemnat membrul are obligația să îl revoce pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral, pentru lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa nemotivată de la 2 şedinţe consecutive ale organului electoral sau pentru refuzul de a executa deciziile organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care acesta face parte. În cazul în care hotărîrea privind revocarea  a fost contestată în termen de 3 zile de la data adoptării, revocarea se face după confirmare de către organul electoral ierarhic superior.
    [Pct.16 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    17. Drept temei de încetare a calității de membru al biroului electoral servește cererea de demisie, în formă scrisă, adresată organului (autorității) care l-a desemnat. Organul (autoritatea) care a desemnat persoana respectivă în componența biroului electoral înaintează un demers, cu cererea de demisie anexată, către organul electoral care a constituit biroul electoral, solicitînd substituirea membrului demisionat. Calitatea de membru încetează odată cu adoptarea hotărîrii de modificare a componenței biroului electoral în baza cererii de demisie depuse.
    [Pct.17 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
   18. În cazul în care un membru al biroului electoral îşi dă demisia sau este revocat pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate fi desemnat sau propus un alt membru în modul stabilit de Codul electoral şi de prezentul regulament. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ s-a redus, devenind mai mic decît numărul minim prevăzut la punctul 5 al prezentului regulament, iar consiliul local sau partidul, altă organizaţie social-politică nu a înaintat propunerile pentru completarea biroului electoral, includerea noilor membri în componenţa biroului electoral al secţiei de votare se face, din Registrul funcționarilor electorali, din iniţiativa consiliului electoral de circumscripţie respectiv în termen de 3 zile. În cazul în care această situaţie s-a creat cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, includerea noilor membri se va face imediat, din Registrul funcționarilor electorali.
    [Pct.18 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
III. Organizarea activităţii biroului electoral
al secţiei de votare
    19. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii biroului electoral.
    20. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii lor.
    21. Hotăririle biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor acestuia. Fiecare membru se pronunţă cu votul său „pro”, „contra” sau „abținut”.
    [Pct.21 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    22. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu sînt de acord cu hotăririle adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia separată, în termen de 24 de ore de la adoptare, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
    [Pct.22 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    23. Hotăririle biroului electoral al secţiei de votare se semnează de către preşedinte şi secretar.
    24. Hotăririle biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele competenţei sale, sînt executorii pentru autorităţile publice,  întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.
    25. Biroul electoral al secţiei de votare îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de lucru elaborat şi aprobat la una dintre primele sale şedinţe. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii biroului electoral al secţiei de votare sînt obligaţi să poarte la vedere ecusoane, modelul cărora este prezentat în anexa 8.
    26. La şedinţele sale biroul electoral al secţiei de votare examinează chestiuni ce ţin de punerea la dispoziția alegătorilor a listelor electorale, determinarea şi amenajarea localului pentru votare, organizarea muncii biroului electoral în ziua alegerilor, precum şi alte chestiuni legate de îndeplinirea atribuţiilor sale.
    [Pct.26 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    27. La toate şedinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:
    a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
    b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;
    c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective;
    d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
    28. În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza serviciul membrilor biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile. Totodată, biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre privind stabilirea atribuţiilor de serviciu ale membrilor biroului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
    29. Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de birou prin aprobarea unui program în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot solicita informaţia necesară.
    30. La intrarea în clădirea în care se află sediul biroului electoral al secţiei de votare se afişează inscripţia în limba de stat: „Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____ pentru alegerile __________________________.
    [Pct.30 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    31. Sediul secției de votare va fi amenajat cu respectarea prevederilor Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014, precum și ale Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4463 din 26 ianuarie 2016.
    [Pct.31 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    32. Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine birourile electorale ale secţiei de votare în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de necesităţile existente.
    33. Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, în probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea fiind obligate să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
    34. Nerespectarea prevederilor pct. 32 şi 33 din prezentul Regulament serveşte drept temei pentru informarea organelor constatatoare, în condiţiile prevăzute de art. 71 din Codul electoral.
     [Pct.34 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
IV. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare
    35. În perioada sa de activitate biroul electoral al secţiei de votare exercită următoarele atribuţii:
    a) păstrează listele electorale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;
    [Pct.35 lit.a) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale şi efectuează modificările necesare;
    c) asigură păstrarea și integritatea certificatelor pentru drept de vot, eliberarea acestora alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor. Certificatele pentru drept de vot rămase neutilizate se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, în baza unui act, conform anexei nr. 3;
    [Pct.35 lit.c) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    d) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în lista electorală de bază;
    e) comunică populaţiei care locuieşte în raza secţiei de votare data şi locul votării;
    f) stabileşte numărul de buletine de vot ce urmează a fi tipărite pentru secţia de votare, în corespundere cu numărul alegătorilor incluși în lista electorală, conform anexei nr. 4.
    [Pct.35 lit.f) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    g) asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, păstrarea și integritatea ștampilelor electorale;
    [Pct.35 lit.g) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    h) organizează votarea în ziua stabilită;
    i) ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;
    j) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;
    k) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotăriri asupra lor, ale căror copii se anexează la raportul biroului;
    l) remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre deschiderea secţiei de votare, datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;
    m) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia din listele electorale;
    [Pct.35 lit.m) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    n) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral.
    36. Procedura de lucru cu listele electorale se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat de Comisia Electorală Centrală.
    37. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi timpul unde pot lua cunoştinţă de lista electorală de bază, folosind în acest scop presa, radioul local, televiziunea locală sau alte forme acceptabile pentru alegători (anunţuri, avize etc.). Posibilitatea de a lua cunoştinţă de lista electorală şi de a verifica corectitudinea întocmirii ei este asigurată de biroul electoral la sediul său.
    38. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia de pe actele de identitate.
    [Pct.38 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    39. Contestaţiile prevăzute la pct. 38 din prezentul Regulament se examinează de biroul electoral al secţiei de votare în decurs de 24 de ore, iar hotăririle acestuia adoptate asupra acestor contestaţii pot fi contestate de către subiecţii interesaţi, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă.
    40. Biroul electoral al secţiei de votare, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, este obligat să comunice alegătorilor din raza secţiei de votare respective informaţia despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afişe, internet).
    41. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor prin intermediul distribuirii invitaţiilor alegătorilor.
    [Pct.41 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    42. În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi referendumurilor republicane, persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administrării publice locale, pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntîrziat această informaţie Comisiei Electorale Centrale.
    [Pct.42 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    43. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reședința în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la solicitarea acestuia şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participare la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”, unde este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.
    [Pct.43 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    44. După expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor (cu 23 de zile înainte  de data alegerilor), listele înregistrate ce cuprind candidaţii din partea partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, precum şi lista candidaţilor independenţi se vor transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare, care le afişează la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua cunoştinţă de ele.
    45. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organizaţie social-politică sau blocul electoral va retrage unul sau mai mulţi candidaţi din listă, precum şi în cazul în care candidatul independent îşi retrage candidatura, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, ţinînd cont de hotărîrea organului electoral care a efectuat înregistrarea concurentului, va face în listă, în dreptul candidaţilor respectivi, o menţiune despre retragerea candidaturii.
    46. Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletinul de vot, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea „Retras”.
V. Organizarea şi desfăşurarea votării
    47. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea votării, pentru crearea condiţiilor necesare pentru exprimarea în mod secret a voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite.
    48. Secţia de votare este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale cu materiale necesare, cabine şi urne de vot, recepţionate prin act de predare-primire.
    49. Biroul electoral al secţiei de votare verifică, în ajunul alegerilor, existenţa întregii documentaţii electorale: listele electorale, buletinele de vot, formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, precum şi ştampilele biroului electoral necesare pentru procesul de votare, funcţionalitatea mijloacelor energetice, de telecomunicaţii, transport şi antiincendiare, funcționarea computerelor etc.
    La fel, ajunul zilei votării biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre în care să prevadă repartizarea între membrii biroului electoral al secţiei de votare a listelor electorale de care aceştia vor fi responsabili (conform denumirii străzilor, numelor alegătorilor etc.) în ziua votării. Tot în această hotărîre se va indica membrul suplinitor în cazul lipsei membrului responsabil de anumite liste electorale.
    [Pct.49 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    50. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00 în localuri special amenajate cu mese pentru membrii biroului la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine pentru vot secret şi cu urne de vot, fiind dotate şi cu 2 computere conectate la Sistemul informaţional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”).
    51. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului electoral, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare, conform anexei nr.5. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral al secţiei de votare, iar după ce un exemplar este introdus în urna de vot, preşedintele biroului declară votarea deschisă.
    [Pct.51 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    52. Membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii SIAS „Alegeri”, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte legitimațiile de identitate vizibile, conform anexei nr. 6. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte insemne de agitaţie electorală.
    [Pct.52 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    53. Modelul cabinelor şi urnelor de vot (staţionare şi mobile) este stabilit prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014 prin care a fost aprobată „Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare”.
    54. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare unde se află mesele pentru operatorii SIAS „Alegeri” spre mesele la care se eliberează buletinele, apoi spre cabinele de vot secret şi urnele de vot. Localul secţiei de votare trebuie să fie amenajat corespunzător anexei nr. 1 din Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare.
    55. Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în mod continuu, toate aspectele procesului de votare, inclusiv identificarea alegătorului în SIAS „Alegeri”, inminarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.
    [Pct.55 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    56. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.
    Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rind la secţia de votare respectivă şă-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.
    La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămini, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.
    57. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreună cu reprezentantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.
    58. Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.
    59. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului electoral pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.
    60. La momentul legitimării alegătorului, pînă la înminarea buletinului de vot, se face menţiunea cu privire la faptul participării acestuia la votare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”.
    [Pct.60 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    61. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul biroului electoral al secţiei de votare inminează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea buletinului de identitate cu fişă de insoţire, în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare respective, doar după ce alegătorul a fost verificat în SIAS „Alegeri” şi s-a constatat intrunirea tuturor condiţiilor de participare a alegătorului la vot anume în secţia de votare respectivă. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. Membrul biroului electoral la fel aplică semnătura în dreptul numelui alegătorului căruia i-a eliberat buletinul de vot.
    Membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot, după închiderea secţiei de votare, va semna în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stingă de jos va menţiona numărul buletinelor de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru aceasta în rubrica „Notă” din lista electorală respectivă. După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului electoral va verifica existenţa semnăturilor acestora pe listele electorale respective.
    62. Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru drept de vot.
    63. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului electoral, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare. Este interzisă fotografierea buletinului de vot completat.
    [Pct.63 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    64. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează buletinul restituit şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.
    65. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămini înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical. Modelul cererii este dat în anexa nr. 9 la prezentul Regulament. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Aceste prevederi nu se aplică la votarea în străinătate. Reprezentanţilor concurenţilor electorali/participanţilor la referendum şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă.
   
    66. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei de votare de la obligaţiile sale, deplasarea la domiciliul alegătorilor poate fi efectuată în ultimele ore ale timpului de votare, dar nu mai tîrziu de ora 20.00. Totodată, urna de vot mobilă trebuie să fie restituită la secţia de votare pînă la ora 21.00. Votarea la locul aflării se desfășoară în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea CEC. Membrii biroului electoral plecați cu urna mobilă, după ce vor reveni la secția de votare, vor prezenta imediat operatorilor SIAS „Alegeri” lista electorală pentru votarea la locul aflării ca aceștia să înregistreze faptul participării la votare a alegătorilor care au votat în baza acestei liste.
    [Pct.66 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    67. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, votează la locul aflării cu urna mobilă, în conformitate cu punctul 65 și prevederile Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea CEC.
    [Pct.67 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    68. În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova votarea se efectuează în conformitate cu prevederile Codului electoral şi ale Regulamentului privind votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare.
    69. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Acestor persoane li se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport proprii.
    [Pct.69 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    70. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ţine evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului electoral sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.
VI. Numărarea şi totalizarea voturilor
de către biroul electoral al secţiei de votare
    71. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor.
    72. Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau altor circumstanţe extraordinare.
    73. Înainte de deschiderea urnelor de vot, toate ştampilele cu menţiunea „Votat” se adună, se numără şi se transmit preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare pentru păstrare. După aceasta toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează.
    74. Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, verifică integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. Dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite ce ar confirma posibilitatea că urna a fost deschisă sau buletinele de vot au putut fi extrase din urnă, se va întocmi un proces-verbal în acest sens, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.
    75. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întii se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.
    76. În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai multe buletine decît numărul alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării, se va întocmi un proces-verbal. Dacă numărul de buletine din urnele de vot mobile coincide cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, aceste buletine se vor aduna la buletinele din celelalte urne pentru a fi numărate voturile obţinute de concurenţii electorali.
    77. Secţia de votare va fi dotată cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea sau numele concurenţilor electorali. Urnele cu buletinele de vot se răstoarnă pe mesele unde se va efectua numărarea.
    78. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către membrii biroului electoral al secţiei de votare.
   
    79. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei ce asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă şi pe verso. Buletinul contabilizat se aşează aparte în faţa fanionului cu denumirea sau numele concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză.
    80. Înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concurenţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora le-au fost eliberate buletine de vot în baza numărului de alegători din lista electorală de bază, lista electorală pentru votarea la locul aflării şi lista electorală suplimentară, în dreptul numelui cărora figurează semnătura alegătorului.
    81. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor.
    82. Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor.
    83. Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate. Se declară nevalabile buletinele extrase din urna de vot:
    [Pct.83 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    a) în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al biroului de votare nu corespund celui al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;
    b) de alt model decît cel stabilit;
    c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în mai multe patrulatere;
    d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în nici un cerc din nici un patrulater;
    e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;
    f) care au fost deformate sau mizgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.
    84. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.
    85. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului electoral şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.
    86. Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului electoral.
VII. Completarea formularului special
pentru numărarea voturilor
    87. Datele preliminare ale rezultatelor numărării şi totalizării voturilor se introduc în formularul special pentru numărarea voturilor, al cărui model se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.
    88. Formularul se întocmeşte, conform anexei nr. 12 la prezentul Regulament (în cazul referendumului conform anexei nr. 12a), doar după ce membrii biroului electoral al secţiei de votare vor număra şi lega separat buletinele cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.

    89. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, precum şi numărul total de voturi valabil exprimate.
    90. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi a buletinelor nevalabile trebuie să fie egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.
    91. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. După verificarea datelor din formular, ele se vor consemna în procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.  Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor și contrasemnarea acestuia.
    [Pct.91 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
VIII. Întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele
numărării voturilor şi a raportului biroului
electoral al secţiei
de votare

    92. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de votare examinează în şedinţă rezultatele numărării voturilor şi întocmeşte procesul-verbal, care este semnat de președinte, vicepreședinte, secretar și ceilalți membri ai biroului. Absenţa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul biroului electoral.”
    [Pct.92 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    93. Modelul procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde:
    a) numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază;
    [Pct.93 lit.a) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
    c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;
    d) numărul de alegători care au participat la votare;
    e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;
    f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile (buletinele extrase din urna de vot și declarate nevalabile);
    [Pct.93 lit.f) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările supuse referendumului);
    h) numărul total de voturi valabil exprimate;
    i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;
    j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate (inclusiv buletinele de vot completate greșit și anulate).
    [Pct.93 lit.j) modificată prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    94. La litera a) din procesul-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor se înscrie numărul de alegători incluși în listele electorale de bază eliberate de către CEC, după caz, actualizate pînă în ziua precedentă zilei alegerilor. La rubrica de la litera b) din procesul-verbal se va indica numărul de alegători înscriși în liste în condițiile art. 53 alin. (2) din Codul electoral.
    [Pct.94 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    95. Numărul de alegători care au primit buletine de vot  (litera c) din procesul-verbal) se va stabili după numărul de semnături din listele electorale de bază, cele pentru votarea la locul aflării şi cele suplimentare.
    [Pct.95 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    951. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d) din procesul-verbal) se determină prin sumarea numărului de voturi valabil exprimate (litera h) din procesul-verbal) și a buletinelor de vot declarate nevalabile (litera f) din procesul-verbal).
    [Pct.951 introdus prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    952. Cifra care reflectă diferența dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători și numărul alegătorilor care au participat la votare (litera e) din procesul-verbal) reprezintă diferența dintre  numărul de alegători care au primit buletine de vot (litera c) din procesul-verbal), confirmînd faptul respectiv prin aplicarea semnăturii în lista electorală de bază sau suplimentară și numărul alegătorilor care efectiv au participat la votare, prin introducerea buletinul de vot în urnă (litera d) din procesul-verbal).
    [Pct.952 introdus prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    953. Buletinele de vot nevalabile (litera f) din procesul-verbal) sînt buletinele extrase din urna de vot și declarate astfel în condițiile pct. 83 din prezentul regulament.
    [Pct.953 introdus prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    96. Numărul total de voturi valabil exprimate (litera h) din procesul-verbal) se stabilește prin sumarea numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.
    [Pct.96 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    97. Numărul de buletine de vot primite de biroul electoral al secției de votare (litera i) din procesul-verbal) corespunde sumei dintre numărul de buletine de vot declarate nevalabile (litera f) din procesul-verbal)  şi cele valabile (litera h) din procesul-verbal), precum şi buletinele rămase neutilizate şi anulate (litera j) din procesul-verbal). Numărul de buletine de vot primite trebuie să corespundă numărului indicat în actul de primire a buletinelor de către biroul electoral al secţiei de votare.
    [Pct.97 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    98. Numărul buletinelor neutilizate și anulate (inclusiv buletinele de vot completate greșit și anulate)  include buletinele completate greșit de către alegători și restituite conform pct. 64 din prezentul regulament și cele rămase neutilizate (litera j) din procesul-verbal).
    [Pct.98 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    99. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţiilor de votare cu numărul necesar de formulare ale proceselor-verbale pînă în ziua alegerilor.
   100. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate, conform modelului prezentat în anexele nr. 9 și nr. 9a, în corespundere cu tipul scrutinului desfășurat. Imediat după ce a fost semnat de către toţi membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorul include, sub supravegherea președintelui biroului, datele conţinute în procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor în SIAS „Alegeri”. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar cîte un exemplar (copie autentificată), în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.
    [Pct.100 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    101. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul biroului electoral al secţiei de votare pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală. Raportul, întocmit conform anexei nr.14 la prezentul Regulament, va conţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de birou în baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare posibilitatea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport.
    [Pct.101 modificat prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
    102. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilat va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele suplimentare.
    103. Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet) care se păstrează la secţia de votare. După încheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie. Preşedintele biroului electoral este obligat să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la autoritatea publică locală şi de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare
    104. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin actul de predare-primire transmiterea cabinelor, urnelor de vot şi celorlalte materiale autorităţii publice locale pentru păstrare permanentă.
    105. Informația privind votarea pe listele electorale de bază şi listele electorale suplimentare se transmite o dată la 3 ore, în format electronic şi/sau telefonic Comisiei Electorale Centrale.
    [Pct.105 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
IX. Garanţiile membrilor birourilor electorale
    106. Membrii birourilor electorale nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia dintre concurenţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia dintre ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membrii biroului electoral nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întii şi doi ale candidatului la alegeri.
  
    107. Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.
    108. În cazul degrevării persoanelor din alte unităţi decît cele bugetare sau convocării pensionarilor şi a persoanelor temporar neangajate în cimpul muncii, acestora li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent. Pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, membrilor nedegrevaţi ai birourilor electorale li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.
    109. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi membri ai aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.
    110. Drept temei de achitare a recompensei în condițiile specificate la punctele 107 și 108 servesc hotărîrile de constituire a birourilor electorale și de degrevare/convocare a membrilor acestuia.
    [Pct.110 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]
X. Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare
    111. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie, de îndată ce Comisia Electorală Centrală a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.9a
    [Anexa nr.9a introdusă prin HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 în redacția HCEC144 din 30.08.16, MO347-352/07.10.16 art.1651; în vigoare 30.08.16]

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.12a

    anexa nr.13

    anexa nr.14


OPINIE SEPARATĂ
a vicepreşedintelui Comisiei Electorale Centrale la
proiectele de hotărîri „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie” şi
„Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare”, votate
de majoritatea membrilor CEC în şedinţa din 7 octombrie 2014
    În şedinţa din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a examinat proiectele hotărîrilor „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie” şi „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare”, capitolul II al cărora se referă la componenţa consiliului electoral de circumscripţie (CECE) şi la componenţa biroului electoral al secţiei de votare (BESV). Consider că acest capitol din ambele regulamente a fost elaborat superficial, cu admiterea omisiunilor şi ambiguităţilor care pot fi interpretate şi utilizate subiectiv, părtinitor, ceea ce poate conduce la încălcarea principiului echidistanţei în activitatea CEC şi ar putea favoriza anumiţi concurenţi electorali la crearea structurilor electorale inferioare, precum sînt consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare. În consecinţă, aceasta ar putea submina încrederea în organizarea de către CEC a unor alegeri libere şi corecte.
    În pofida faptului că un regulament ar trebui să completeze şi să dezvolte prevederile Codului electoral1 şi să reglementeze aplicarea acestuia, pentru a descrie acţiunile şi paşii concreţi pe care urmează sa-i întreprindă subiecţii cu dreptul de a înainta candidaturi la constituirea acestor organe electorale inferioare, cum ar fi Comisia Electorală Centrală, judecătoriile, organele administraţiei publice locale, partidele politice etc., textele regulamentelor aprobate conţin lacune în acest sens. Tuturor entităţilor enumerate li se atribuie anumite competenţe la constituirea structurilor electorale inferioare, competenţe care urmau să fie exhaustiv descrise în proiectele regulamentelor prezentate de raportorul Iurie Ciocan, fără a lăsa loc de interpretări arbitrare. În viziunea mea, proiectele regulamentelor ca şi regulamentele aprobate deja, conţin doar nişte spicuiri, nişte extrase incomplete din Codul electoral, făcînd aceste “Regulamente” greu de înţeles, pasibile de interpretări şi care vor putea fi aplicate în mod voluntarist şi subiectiv. Fiind aprobate în această formă şi cu acest conţinut, regulamentele respective pot conduce la încălcarea prevederilor Codului electoral, deoarece reproducînd doar o parte dintre normele Codului electoral referitoare la obiectul reglementat, ele nu numai că nu reglementează aplicarea într-o manieră univocă a Codului electoral, ci, dimpotrivă, aduc neclarităţi, ambiguităţi şi creează confuzii la aplicarea lui.
    ____________________________
    1Norme elaborate de o putere executivă, care completează o lege sau reglementează aplicarea ei (“regulament”, vezi: www. dex.ro).

    În această ordine de idei voi menţiona pct. 6 al pretinsului Regulament privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie care se referă doar la alegerile şi referendumurile locale2, reproducînd doar art. 27 alin. (3) din Codul electoral. În aşa fel, intenţionat sau nu, autorul proiectului propus a omis prevederile alineatului (4) al aceluiaşi articol3, lăsînd impresia că regulamentul propus ar fi aplicabil doar în cazul alegerilor şi referendumurilor locale.
    ____________________________
    2Art. 27 (3) CE - În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.
    3Art. 27 (4) CE - În cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.

    O altă iregularitate sau incertitudine apare în legătură cu modalitatea de completare de către CEC a componenţei organelor electorale inferioare (consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare) – cerinţă prevăzută la art. 27, pct. 3); 4); 5) şi la art. 29, pct. 11). Personal, încă din luna iulie am atras atenţia preşedintelui CEC Iurie Ciocan, care a fost şi autorul/raportorul proiectelor discutate, asupra necesităţii de a da o descriere explicită şi univocă a modalităţii de executare a prevederii Codului electoral, conform căreia „Numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali” (vezi articolul 27 al Codului electoral). Luni, 6 octombrie curent, în cadrul şedinţei operative am reiterat necesitatea elaborării unei instrucţiuni cu privire la modul în care CEC efectuează procedura de completare a numărului membrilor CECE şi BESV din Registrul funcţionarilor electorali şi chiar am propus ca aceasta să se facă în baza extragerii aleatorii din Registrul funcţionarilor electorali. Anume asupra necesitaţii de a descrie procedura de extragere şi propunere de către Comisia Electorală Centrală a membrilor CECE şi BESV din Registrul funcţionarilor electorali am atras atenţia principală şi în luările de cuvînt în cadrul şedinţei CEC, pentru că lipsa reglementărilor sub acest aspect poate trezi suspiciuni şi supoziţii de fraudare a alegerilor. Nu este nici o siguranţă că, în lipsa unei instrucţiuni, a unei descrieri a paşilor şi procedurilor concrete, acei care constituie, acei care pun în aplicare şi acei care monitorizează crearea CECE şi BESV se vor conduce de indicaţiile subiective ale superiorilor, cu urmările previzibile. Cunoscînd algoritmul sau instrucţiunea de înaintare a membrilor structurilor electorale menţionate, persoanele responsabile vor şti cum să procedeze, iar observatorii vor putea să aprecieze corectitudinea completării numărului rămas de membri în cele două tipuri de structuri electorale, din Registrul funcţionarilor electorali. Pentru un sistem electoral bazat pe controlul reciproc al concurenţilor electorali, precum este cel din Republica Moldova, asigurarea că nici unul dintre concurenţii electorali nu va deţine majoritatea de voturi în structurile electorale de orice nivel, dar în special la nivel de CECE şi BESV, - este o măsură extrem de importantă, ca să nu zic vitală.
    Atrag atenţia că punerea în aplicare a regulamentelor contestate de autorul opiniei date – aşa cum au fost ele aprobate de CEC ieri, 07.10.2014, cu majoritatea de voturi, creează condiţii ca în unele structuri electorale inferioare majoritatea de voturi să fie deţinută de o singură formaţiune politică şi, totodată, creează circumstanţe de corupere a persoanelor în competenţa cărora este pusă executarea prevederii “Numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali”, preluată în pretinsele „Regulamente” din Codul electoral într-un mod tendenţios şi înrădăcinînd lipsa de transparenţă. Cele expuse sînt cu atît mai alarmante, cu cît gestionarea Registrului funcţionarilor electorali este pusă, tot aşa de miraculos, pe seama Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), deşi la lit. e) a art. 22 este prevăzut expres că anume CEC „ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate”.
    Pornind de la cele expuse mai sus şi ţinînd cont de experienţa mea anterioară dobîndită ca urmare a monitorizării tuturor alegerilor din istoria modernă a Republicii Moldova, declar că nu susţin Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie (atît textul proiectului propus în şedinţă, cît şi varianta votată de majoritatea membrilor CEC,) şi nici Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare” (atît textul proiectului propus în şedinţă, cît şi varianta votată de majoritatea membrilor CEC), adoptate în şedinţa din 7.10.2014. Consider ambele documente ca fiind elaborate incomplet, ce permit folosirea lor într-un mod subiectiv şi făcînd posibilă coruperea în procesul electoral, în special la desemnarea şi nominalizarea membrilor CECE şi BESV din Registrul funcţionarilor electorali.
    În calitatea mea de membru al CEC solicit revizuirea documentelor contestate sau elaborarea unei instrucţiuni care să descrie clar acţiunile persoanelor în competenţa cărora intră extragerea numelor funcţionarilor electorali din Registrul funcţionarilor electorali, procesarea acestora pînă la momentul acceptării lor în calitate de membri ai structurilor electorale respective, dar şi acţiunile tuturor părţilor/persoanelor implicate în executarea prevederii “Numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali” şi responsabilităţile fiecăreia dintre aceste persoane. În cazul în care regulamentele contestate vor rămîne în redacţia aprobată în şedinţa din 07.10.2014, eu nu pot avea incredere că structurile electorale vor fi create într-un mod imparţial, transparent, echitabil şi obiectiv. Respectiv aceasta subminează esenţial încrederea în desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte.
    Opinia exprimată mai sus se referă în egală măsură la cele două regulamente, dat fiind faptul că sînt viciate de aceleaşi prevederi şi interpretări, conştient sau inconştient admise în documentele contestate de mine.

    Vicepreşedintele Comisiei
    Electorale Centrale                                                                Ştefan Urîtu

    08.10.2014