HGM937/2014
ID intern unic:  355492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 937
din  13.11.2014
cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea
și funcționarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 1012
    MODIFICAT
    HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19

    Denumirea modificată prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19

    NOTĂ:
    în anexa nr.1 pe tot parcursul textului:
    cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19
    cuvîntul „vicepreședinţi” se substituie cu cuvintele „directori generali adjuncți” prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19

     În temeiul art. 46 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă regulamentul privind organizarea și funcționarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, conform anexei nr. 1.
    [Pct.1 modificat prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 937. Chişinău, 13 noiembrie 2014.


Anexa nr. 1
 la Hotărîrea Guvernului nr. 937
din 13 noiembrie 2014
REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea
Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    [Denumirea regulamentului în redacția HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională) este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.
    [Pct.1 în redacția HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
    2.  Casa Naţională are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi bancare şi trezoreriale.
    3. Casa Naţională este responsabilă faţă de Guvern şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, altor acte normative, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
    [Pct.3 modificat prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
    4. Structura organizaţională şi efectivul limită de personal ale Casei Naţionale sînt aprobate de Guvern.
    5. Casa Naţională este constituită din Aparatul central care îşi are sediul în mun. Chişinău şi înfiinţează case teritoriale de asigurări sociale (în continuare –case teritoriale), fără personalitate juridică, în funcţie de numărul sau de structura  asiguraţilor şi de complexitatea activităţii la nivel teritorial.
    6. Casa Naţională administrează şi gestionează patrimoniul, proprietate de stat, constituit din bunuri mobile şi imobile, în condiţiile legii.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale
şi drepturile generale
    7. Casa Naţională are misiunea de a asigura funcţionarea unui serviciu durabil de asigurări sociale, necesar societăţii, care în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat anual, garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale.
    8. Funcţiile de bază ale Casei Naţionale sînt:
    1) coordonarea şi asigurarea realizării politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul asigurărilor sociale la nivel naţional şi teritorial prin prisma colaborării cu reprezentanţii autorităţilor  publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media;
    2) asigurarea beneficiarilor cu servicii publice din domeniul asigurărilor sociale de stat, bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă;
    3) administrarea şi gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat;
    4) elaborarea şi înaintarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi perfecţionarea cadrului normativ-legislativ al sistemului public de asigurări sociale;
    5) organizarea, gestionarea şi reglementarea modului de funcţionare a sistemului public de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    6) emiterea de ordine cu caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, hotărîri, decizii, dispoziţii şi alte asemenea acte, în condiţiile legii şi pentru executarea prevederilor legale;
    7) asigurarea administrării, suportului şi protecţiei sistemelor informaţionale automatizate şi sistemelor de evidenţă a informaţiilor, bazelor de date a plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale, persoanelor fizice şi beneficiarilor de prestaţii sociale, dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii informaţionale;
    8) acordarea serviciilor în domeniul asigurărilor sociale cetăţenilor şi agenţilor economici, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    9) aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigurarea beneficiarilor săi cu servicii publice bazate pe transparenţă, egalitate şi eficienţă.
    9. Atribuţiile principale ale Casei Naţionale sînt:
    În domeniul organizatoric:
    1) propune Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul său de competenţă;
    2) stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale Casei Naţionale şi participarea la elaborarea documentelor strategice în domeniul de activitate;
    3) elaborarea regulamentului intern al Casei Naţionale, stabilirea structurii organizatorice a subdiviziunilor interioare şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;
    4) studierea practicii internaţionale în domeniul asigurărilor sociale, în scopul perfecţionării legislaţiei naţionale în domeniu şi ajustării acesteia la standardele internaţionale;
    5) participarea, în comun cu direcţiile respective ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul de activitate;
    6) iniţierea şi participarea la elaborarea de proiecte, studii şi analize în domeniul de activitate;
    7) organizarea sistemului de management  financiar, control şi audit intern;
    8) asigurarea reprezentării şi apărării intereselor Casei Naţionale şi caselor teritoriale în instanţele judecătoreşti în procesele în care este implicată;
    9) organizarea activităţii de evidenţă contabilă a executării bugetului asigurărilor sociale de stat;
    10) administrarea  şi gestionarea  patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    11) promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane prin proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor în cadrul subdiviziunilor interioare, recrutarea, selectarea şi integrarea profesionlă a personalului, implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale şi procesului de motivare a personalului Casei Naţionale;
    12) asigurarea procesului de administrare, exploatare şi dezvoltare a sistemului  informaţional în domeniul asigurărilor sociale de stat, actualizarea bazelor de date şi asigurarea securităţii acestora.
    În domeniul financiar:
    13) elaborarea şi prezentarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prognozei bugetului asigurărilor sociale de stat şi altor informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
    14) implementează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi;
    15) elaborarea şi prezentarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv şi, în caz de necesitate, a propunerilor de rectificare a acestuia, precum şi furnizarea informaţiilor necesare pentru fundamentarea acestora;
    16) participarea la procesul de promovare a proiectului legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat în cadrul examinării şi avizării de către ministerele interesate şi partenerii sociali, precum şi la consultările cu Ministerul Finanţelor;
    17) prezentarea Ministerului Finanţelor a estimărilor/calculelor privind transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat;
    18) înaintarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propunerilor în vederea asigurării stabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale;
    19) monitorizarea şi analiza executării bugetului asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea şi prezentarea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea acestuia în volumul şi termenele stabilite de Ministerul Finanţelor;
    20) întocmirea raportului anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, coordonarea acestuia cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanţelor, prezentarea, în termenele stabilite, Guvernului spre examinare şi aprobare, precum şi asigurarea publicării acestuia;
    21) prezentarea informaţiilor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru autorităţile publice centrale, partenerii sociali şi organismele internaţionale;
    22) evaluarea costurilor economice a propunerilor politicii de stat, a proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul protecţiei sociale asupra bugetului asigurărilor sociale de stat şi a prestaţiilor alocate din bugetul de stat;
    23) ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat;
    24) planificarea şi gestionarea lunară a resurselor finaciare aprobate prin planuri de finanţare;
    25) efectuarea transferului mijloacelor băneşti în mărimile stabilite pentru plata prestaţiilor sociale din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor din bugetul de stat, plata cărora se efectuează prin intermediul Casei Naţionale;
    26) calcularea anuală a  sumelor mijloacelor băneşti, care îi revine fiecărei entităţi economice pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern;
    27) angajarea de la bugete/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, în bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu scadenţă în acelaşi an bugetar, conform deciziilor preşedintelui Casei Naţionale.
    În domeniul stabilirii şi plăţii  prestaţiilor sociale:
    28) supravegherea respectării legislaţiei de către subdiviziunile teritoriale privitor la stabilirea şi achitarea prestaţiilor sociale;
    29) monitorizarea procesului de achitare a prestaţiilor sociale de către instituţii prin intermediul cărora se efectuează plata;
    30) asigurarea exportului prestaţiilor sociale potrivit reglementărilor în domeniu;
    31) asigurarea cadrului metodologic în procesul de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale;
    32) emiterea documentelor pentru plata prestaţiilor sociale;
    33) asigurarea plăţii unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv cele stabilite de alte instituţii.
    În domeniul evidenţei plătitorilor de contribuţii, a obligaţiilor acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi ţinerii Registrului de stat al evidenţei individuale:
    34) menţinerea şi asigurarea funcţionării unui sistem unic privind înregistrarea, evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    35) asigurarea cadrului metodologic al procesului de evidenţă a plătitorilor şi obligaţiilor acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    36) regularizarea sumelor plătite în plus şi a sumelor care conform legislaţiei din domeniu urmează a fi restituite;
    37) organizarea şi monitorizarea activităţii de evidenţă individuală în sistemul public de asigurări sociale de stat prin asigurarea funcţionării Registrului de stat al evidenţei individuale care reprezintă o bază de date unică;
    38) asigurarea evidenţei la nivel naţional a contribuţiilor persoanelor asigurate şi a realizării drepturilor sociale ale acestora în baza codurilor personale de asigurări sociale;
    39) menţinerea unei baze de date complete în scopul asigurării procesului de corelare a drepturilor de asigurări sociale, cu datele privind venitul asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale achitate;
    40) certificarea stagiului de cotizare, în baza codului personal de asigurări sociale, prin furnizarea informaţiei privind persoanele asigurate din Registrul de stat al evidenţei individuale, inclusiv în mod electronic;
    41) furnizarea informaţiei autorităţilor administraţiei publice în limitele cadrului legal;
    42) asigurarea accesului plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale la fişa contului personal privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale;
    43) asigurarea protecţiei şi confidenţialităţii informaţiilor din baza de date a Registrului de stat al evidenţei individuale.
    În domeniul relaţiilor internaţionale şi comunicării:
    44) implementarea, în limita competenţelor, a prevederilor acordurilor bilaterale în domeniul asigurărilor sau securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;
    45) organizarea şi participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale în domeniul asigurărilor sociale de stat;
    46) consolidarea relaţiilor de cooperare cu instituţiile şi organismele similare din alte ţări, inclusiv prin încheierea de acorduri bilaterale, respectiv protocoale de colaborare în domeniul său de activitate;
    47) asigurarea reprezentării  în relaţiile cu instituţiile şi organismele internaţionale, precum şi cu instituţiile similare din alte state.
    10. Drepturile generale ale Casei Naţionale:
    1) să emită, în limitele competenţelor atribuite prin lege acte normative necesare administrării eficiente a sistemului public de asigurări sociale;
    2) să solicite, în limitele competenţelor legii, de la autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de la alte persoane fizice şi juridice, informaţiile necesare pentru buna realizare a funcţiilor de bază;
    3) să reprezinte şi să apere interesele sale, inclusiv şi a caselor teritoriale în instanţele judecătoreşti de toate nivelele;
    4) să verifice autenticitatea actelor eliberate de organele abilitate, ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat;
    5) să controleze veridicitatea dărilor de seamă referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat, corectitudinea utilizării mijloacelor calculate şi virate la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Capitolul III
Organizarea activităţii
    11. Consiliul de Administraţie
    1) Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie (în continuare – Consiliul).
    2) Consiliul este un organ format din 12 persoane, componenţa nominală a acestuia este aprobată de Guvern şi include 1 preşedinte şi 11 membri.
    3) Membrii Consiliului sînt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului, sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului pe principiul de proporţionalitate, după cum urmează:
    a) trei reprezentanţi ai Guvernului;
    b) trei reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de către Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova;
    c) trei reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Republica Moldova;
    d) doi reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor.
    4) Forma de activitate a Consiliului este şedinţa, care se consideră deliberativă dacă la ea participă 2/3 din membri.
    5) Şedinţele Consiliului se convoacă la iniţiativa preşedintelui Casei Naţionale, în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru.
    6) Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea de voturi ai membrilor lui prezenţi la şedinţă. În cazul parităţii de voturi, cel al preşedintelui Consiliului este decisiv. La şedinţe pot participa cu vot consultativ specialişti în domeniul asigurării sociale din partea Guvernului, sindicatelor şi patronatelor.
    7)  Membrii Consiliului sînt desemnaţi pe o perioadă de 4 ani. Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii Consiliului pot fi revocaţi de către cei care i-au numit, respectiv, desemnat.
    În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane pînă la expirarea mandatului iniţial, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern, în termen de cel mult trei luni.
    8) Atribuţiile Consiliului:
    a) aprobarea sarcinilor strategice şi de perspectivă ale Casei Naţionale;
    b) examinarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) examinarea rezultatelor rapoartelor auditului efectuat de către Curtea de Conturi şi alte organe abilitate cu asemenea funcţii;
    d) aprobarea programelor speciale pentru perfecţionarea serviciilor sistemului public de asigurări sociale;
    e) supravegherea respectării modului stabilit de gestionare a mijloacelor bugetare şi integrităţii acestor mijloace;
    f) expunerea opiniei asupra chestiunilor propuse Consiliului de către preşedintele Casei Naţionale şi membrii Consiliului şi adoptarea deciziilor asupra acestora;
    g) emiterea deciziilor privind angajarea de la bugete/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, în baza contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
    h) emiterea deciziilor asupra subiectelor propuse spre examinare în cadrul şedinţelor Consiliului;
    i) studierea rapoartelor privind activitatea Casei Naţionale şi elaborarea recomandărilor de perfecţionare a acesteia, precum şi examinarea altor chestiuni iniţiate de către sindicate şi patronate;
    j) examinarea deficienţilor de funcţionare a Casei Naţionale şi/sau aplicare a legislaţiei în domeniu.
    12. Preşedintele Casei Naţionale
    Casa Naţională este condusă de director general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern, avînd statut de persoană cu funcţie de demnitate publică.
    Atribuţiile directorului general al Casei Naţionale:
    1) organizează activitatea Casei Naţionale şi este responsabil pentru realizarea sarcinilor încredinţate, utilizarea mijloacelor bugetare şi a resurselor umane; 
    2) promovează imaginea Casei Naţionale;
    3) organizează administrarea sistemului public de asigurări sociale;
    4) asigură realizarea obiectivelor curente şi de perspectivă ale Casei Naţionale;
    5) delimitează sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile persoanalului Casei Naţionale;
    6) convoacă şedinţele Consiliului şi este responsabil pentru realizarea deciziilor acestuia;
    7) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici. Angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual;
    8)  soluţionează conflictele de competenţă apărute în cadrul sistemului public de asigurări sociale;
    9) încheie acorduri şi contracte cu instituţiile financiare pentru stabilirea nivelului de dobînzi aferente disponibilităţilor băneşti;
    10) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale Casei Naţionale;
    11) reprezintă Casa Naţională în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova şi din alte ţări;
    12) emite în limitele competenţelor atribuite prin lege acte normative interne;
    13) coordonează şi îndrumă activitatea subdiviziunilor interioare, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora;
    14) aprobă planurile de finanţare ale Casei Naţionale;
    15) asigură utilizarea raţională a resurselor bugetare conform destinaţiei, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, integritatea bunurilor materiale ale Casei Naţionale;
    16) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor necesare subdiviziunilor teritoriale, organizează înzestrarea tehnico-materială a acestora;
    17) exercită şi alte atribuţii care îi revin prin lege.
    18) constată contravenţii şi încheie procese-verbale;
    19) în cazul lipsei temporare a directorului general al Casei Naţionale, dreptul de exercitare a atribuţiilor acestuia îi revin unuia dintre directori generali adjuncți, conform ordinului directorului general.
    [Pct.12 modificat prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
    13. Structura Casei Naţionale
    Statele de personal sînt aprobate sau modificate de către directorul general al Casei Naţionale în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern.
    Personalul Casei Naţionale este compus din persoană cu funcţie de demnitate publică, funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi de deservire tehnică şi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    1) Aparatul central
    Aparatul central se constituie din direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii care sînt subdiviziuni interne a Casei Naţionale. Acestea îşi exercită activitatea în conformitate cu regulamentele interne, aprobate de către directorul general al Casei Naţionale.
    În cadrul activităţii pot fi constituite comitete, comisii şi grupuri de lucru, care se convoacă pentru examinarea şi luarea deciziilor asupra unor probleme sociale, care îşi exercită activitatea în conformitate cu regulamentele permanente (provizorii), aprobate prin ordinul directorului general al Casei Naţionale.
    2) Casele teritoriale
    Casa Naţională are în subordine subdiviziuni structurale, care nu are calitate de persoană juridică, numite case teritoriale, create reieşind din necesitatea şi eficacitatea acordării serviciilor de asigurări sociale.
    Casele teritoriale sînt administrate în mod direct de Casa Naţională, îşi exercită funcţiile sale în conformitate cu actele legislative şi normative, precum şi cu prevederile prezentului regulament şi regulamentului acestora de organizare şi funcţionare aprobat de preşedintele Casei Naţionale.
    Casele teritoriale reprezintă Casa Naţională în limita competenţelor stabilite şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiului teritorial.
    [Pct.13 modificat prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
    14. Corespondenţa
    Corespondenţa Casei Naţionale este semnată de preşedinte, directori generali adjuncți şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordinul preşedintelui.
    Semnăturile pe actele oficiale ale Casei Naţionale sînt aplicate de către preşedinte, directori generali adjuncți sau persoanele cu funcţii de răspundere abilitate în următoarele forme:
    semnătură scrisă;
    semnătură digitală, potrivit legislaţiei şi ordinii interioare stabilite.
    15. Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    Casa Naţională colaborează cu ministerele şi alte autorităţi publice centrale şi locale, cu reprezentanţii societăţii civile.
    În cadrul Casei Naţionale pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.
Capitolul IV
Obligaţiile Casei Naţionale
    16. Specialiştii Casei Naţionale sînt obligaţi:
    1) să-şi desfăşoare activitatea în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, alte acte legislative şi normative şi prezentul regulament;
    2) să primească, în mod gratuit, de la persoane fizice şi juridice, informaţii şi documente, precum şi copiile documentelor referitoare la activitatea oricăror persoane (cu excepţia informaţiilor ce constituie secret de stat) necesare pentru efectuarea atribuţiilor statutare;
    3) să solicite persoanelor fizice şi juridice sau reprezentanţilor săi, precum şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora, să lichideze toate cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare şi să controleze faptul lichidării acestor încălcări, cu aplicarea concomitentă a măsurilor de rigoare;
    4) să ridice de la contribuabili probe care confirmă comiterea unor sau altor încălcări ale legislaţiei în vigoare.
    [Pct.16 modificat prin HG41 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.50; în vigoare 01.02.19]
Capitolul V
Responsabilităţile Casei Naţionale
    17. Specialiştii Casei Naţionale sînt pasibili de răspundere personală disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, pentru:
    1) nerespectarea exigenţelor disciplinei de muncă şi a obligaţiunilor ce le revin, în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau, după caz, a Codului muncii;
    2) nerespectarea ordinei şi modului de ţinere a evidenţei individuale a contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat;
    3) nerespectarea regimului de confidenţialitate al informaţiei referitoare la bazele de date ale contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat;
    4) tergiversarea examinării petiţiilor, sesizărilor, plîngerilor adresate Casei Naţionale sau subdiviziunilor ei teritoriale;
    5) utilizarea mijloacelor financiare ale Casei Naţionale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie;
    6) denaturarea datelor statistice în dările de seamă pe rezultatele activităţii şi în rapoartele prezentate instituţiilor ierarhic superioare;
    7) comportament incompatibil cu statutul de funcţionar public;
    8) alte abateri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.937
din 13 noiembrie 2014
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.834).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.953 din 20 august 2004 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.739 din 25 iulie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.156-162, art.1126).
    3. Punctul 16 din modificările şi completările ce se operază în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr.51-54, art.338).
    4. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate  prin  Hotărîrea Guvernului nr.1289 din 26 noiembrie 2007 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art.1346).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.72 din 28 ianuarie  2008 „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.30-31 art.158).
    6. Punctul 1 din modificările şi copletările ce se operază în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 9 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.143).
    7. Punctul  5 din modificările şi completările ce se opereazsă în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.451 din 16 iunie 2011 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).
    8.  Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.941 din 12 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1027).