HGA953/2014
ID intern unic:  355502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 953
din  17.11.2014
cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea
de implementare a creditului de asistenţă acordat
de Guvernul Republicii Polone”
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 1022
    Abrogată prin HG841 din 07.07.16, MO204-205/12.07.16 art.907

    MODIFICAT
   
HG487 din 20.04.16, MO106-113/22.04.16 art.538
    HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212
    HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181    În temeiul art. 2 din Legea nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 217-222, art.473) şi în conformitate cu prevederile art.184 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
    [Pct.1 modificat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    2. Se aprobă Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (se anexează).
    [Pct.3 exclus prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    4. Se stabileşte că pînă la numirea în funcţie a directorului executiv al Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”, funcţiile şi atribuţiile acesteia legate de recepţionarea cererilor privind acordarea împrumutului vor fi exercitate de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art.98), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 2 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Lista instituţiilor subordonate Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform anexei nr.5.”;
    se completează cu o nouă anexă, nr.5, cu următorul cuprins:
„Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 60
din 4 februarie 2010

LISTA
instituţiilor subordonate Agenţiei de Intervenţie
şi Plăţi pentru Agricultură
    Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Andrian Candu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 953. Chişinău, 17 noiembrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.953
din 17 noiembrie 2014

REGULAMENTUL
Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului
de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (în continuare – Regulament) stabileşte principiile referitoare la statutul juridic, sarcinile şi funcţiile, precum şi modul de administrare a Instituţiei.
    2. Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (în continuare – Instituţia) este o instituţie publică, din sfera de competenţă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, creată în scopul implementării, administrării și monitorizării eficiente a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (în continuare – Creditul de asistenţă), colectării plăților și recreditării surselor acumulate în fondul de recreditare pentru finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, industriei și infrastructurii aferente acestora.
    [Pct.2 în redacția HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    3. Denumirea completă a instituţiei este „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”, iar cea prescurtată – UICAGRP.
    4. Sediul Instituţiei se află în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.162.
    5. Instituţia este entitate de drept public, dispune de bilanţ contabil autonom, are conturi de decontare trezoreriale, inclusiv în valută, deschise în  Trezoreria de Stat, dispune de ştampilă şi formulare.
    [Pct.5 în redacția HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    6. Instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi prezentul Regulament.
II. FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE INSTITUŢIEI
    7. Funcţiile de bază ale Instituţiei sunt:
    a) implementarea, gestionarea și monitorizarea Creditului de asistență și a fondului de recreditare;
    b) selectarea și evaluarea solicitanților de finanțare în cadrul Creditului de asistenţă și a fondului de recreditare, evaluarea riscurilor de credit;
    c) evidența tranzacțiilor aferente Creditului de asistenţă și a fondului de recreditare;
    d) calcularea dobînzilor, colectarea plăţilor (suma principală, dobînda şi alte plăţi de deservire a împrumutului) de la beneficiarii recreditaţi în cadrul Creditului de asistenţă şi a fondului de recreditare, în vederea asigurării rambursărilor şi a plăţilor creditorului extern şi acumularea mijloacelor din fondul de recreditare;
    e) elaborarea contractelor de recreditare, gaj/ipotecă și asigurarea semnării acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, după coordonarea acestora cu Ministerul Finanțelor;
    f) oferirea resurselor financiare prin intermediul diferitelor instrumente financiare din contul Creditului de asistenţă și ale fondului de recreditare;
    g) acordarea serviciilor de instruire şi consultanţă pentru afaceri;
    h) acordarea suportului pentru misiunile de asistenţă tehnică şi organismele internaţionale finanţatoare şi realizarea ulterioară a recomandărilor primite.
    [Pct.7 în redacția HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
III. ATRIBUŢIILE INSTITUŢIEI
    8. În conformitate cu funcţiile de bază care îi revin, Instituţia exercită următoarele atribuţii:
    a) asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor stipulate în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă din 14 mai 2014, ratificat prin Legea nr. 134 din 11 iulie 2014, inclusiv efectuarea auditului extern, auditorul fiind  coordonat în prealabil cu Ministerul Finanțelor, a controlului intern, monitorizarea şi evaluarea performanţelor Creditului de asistenţă, asigurarea utilizării fondurilor Creditului de asistenţă conform destinaţiei;
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    b) asigurarea utilizării Creditului de asistenţă în conformitate cu reglementările OCDE privind ajutorul condiţionat;
    c) implementarea şi monitorizarea activităţii de acordare a împrumuturilor din fondul de recreditare, în parteneriat cu autorităţile competente învestite cu atribuţii în domeniul implementării Creditului de asistenţă;
    d) administrarea conturilor trezoreriale ale Instituţiei, asigurarea utilizării resurselor financiare în strictă conformitate cu destinaţia stabilită de documentele Creditului de asistenţă şi prezentarea rapoartelor privind utilizarea resurselor financiare;
    e) planificarea, elaborarea bugetelor şi devizelor de cheltuieli ale Instituţiei;
    f) ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale de evidenţă contabilă şi raportare financiară;
    g) întocmirea rapoartelor financiare şi fiscale, precum şi a rapoartelor privind evaluarea şi monitorizarea implementării Creditului de asistenţă în conformitate cu actele legislative, normative şi instrucţiunile, naţionale şi internaţionale în vigoare, inclusiv cu respectarea prevederilor reglementărilor OCDE privind ajutorul condiţionat, cu prezentarea acestora către organele abilitate;
    h) organizarea procedurilor de achiziţie pentru selectarea şi aprobarea firmelor autohtone şi străine, precum şi a consultanţilor, încheierea contractelor cu aceştia privind procurările de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru activitatea Instituţiei;
    i) supravegherea şi verificarea calităţii îndeplinirii serviciilor, lucrărilor şi furnizării bunurilor în termenele stabilite de către firmele şi consultanţii contractaţi de Instituţie;
    j) acordarea suportului partenerilor străini şi experţilor acestora în stabilirea relaţiilor cu agenţii economici şi autorităţile publice;
    k) organizarea, coordonarea şi asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire şi consultanţă a beneficiarilor Creditului de asistenţă;
    l) asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea Creditului de asistenţă.
IV. DREPTURILE INSTITUŢIEI
    9. În scopul realizării funcţiilor şi atribuţiilor sale, Instituţia are dreptul:
    a) să posede, să folosească şi să administreze patrimoniul propriu în conformitate cu scopurile Instituţiei;
    a1) să supravegheze îndeplinirea de către beneficiarii recreditați a condițiilor Contractelor de recreditare, gaj/ipotecă;
    [Pct.9 lit.a1) introdusă prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    b) să planifice şi să desfăşoare activitate financiar-economică, conform planului de activitate şi regulamentelor interne aprobate de către Consiliul de supraveghere;
    [Pct.9 lit.b) în redacția HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    c) să gestioneze mijloacele conturilor trezoreriale ale Instituţiei;
    d) să contracteze personal consultanţi locali şi internaţionali, furnizori de lucrări, servicii şi bunuri.
V. SUPRAVEGHEREA INSTITUŢIEI
    10. Organul de supraveghere al Instituţiei este Consiliul de supraveghere.
    11. Consiliul de supraveghere este organul de conducere colegial, responsabil de supravegherea activităţilor Instituţiei pentru realizarea cu succes a Creditului de asistenţă și a fondului de recreditare, precum şi asigurarea transparenţei şi eficienţei utilizării resurselor acestuia.
    [Pct.11 modificat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
   
111. Consiliul de supraveghere este unicul organ de aprobare finală a tuturor tipurilor de finanțări. Ministerul Finanțelor va încheia contractul de recreditare cu beneficiarul final în baza Deciziei pozitive a Consiliului de a aproba finanțarea. Nici o finanțare nu se va considera aprobată fără decizia pozitivă a Consiliului.
    [Pct.111 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
   
12. Consiliul de supraveghere este format din 9 membri:
    viceprim-ministru, ministrul economiei, preşedinte al Consiliului;
    ministrul agriculturii şi industriei alimentare, vicepreşedinte al Consiliului;
    viceministrul agriculturii şi industriei alimentare;
    doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    un reprezentant al Ministerului Economiei;
    un reprezentant al Cancelariei de Stat;
    un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
   
[Pct.12 în redacția HG487 din 20.04.16, MO106-113/22.04.16 art.538]
    [Pct.12 în redacția HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Pct.12 în redacția HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
   
121. Consiliul de supraveghere al Instuției se întrunește trimestrial sau pe măsura necesităților și adoptă hotărîrile în conformitate cu prezentul Regulament. Membrii Consiliului de supraveghere nu sînt remunerați pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia.
    [Pct.121 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    122. Ședințele Consiliului de supraveghere sînt deliberative dacă la ele sînt prezenți 2/3 din numărul total de membri ai acestuia.
    [Pct.122 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    123. Votarea la ședințele Consiliului de supraveghere are loc după principiul: un membru – un vot.
    [Pct.123 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    124.  Hotărîrile Consiliului de supraveghere se adoptă în unanimitate.
    [Pct.124 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    125.  Nu se admite abținerea de la votare. Obiecțiile membrilor Consiliului de supraveghere care au votat contra pot fi expuse într-o opinie separată, anexată la procesul-verbal al ședinței.
    [Pct.125 introdus prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    13. Consiliului de supraveghere este responsabil pentru:
    promovarea politicii şi principiilor generale care reglementează activitatea Instituţiei;
    aprobarea candidaturii sau eliberarea din funcţie a directorului executiv al Instituţiei, la propunerea ministrului agriculturii și industriei alimentare;
    examinarea și aprobarea manualului de operațiuni, a regulamentelor și instrucțiunilor de implementare a Creditului de asistență și a fondului de recreditare, stabilirea condițiilor de recreditare a mijloacelor acumulate în fondul de recreditare;
    aprobarea finanțărilor beneficiarilor finali din contul Creditului de asistență și a fondului de recreditare, în baza informației și materialelor prezentate de către Instituție, pentru a căror veridicitate și deplinătate aceasta este responsabilă;
    aprobarea contractelor pentru livrările de bunuri și servicii;
    examinarea şi aprobarea planurilor anuale de activitate, bugetului anual al Instituţiei, precum şi regulamentelor interne ale acesteia pentru desfăşurarea activităţii financiar-economice;
    examinarea şi aprobarea rapoartelor Instituţiei privind evoluarea implementării proiectelor;
    atragerea de mijloace suplimentare pentru asigurarea activităţii Instituţiei.
    [Pct.13 modificat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Pct.13 modificat prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
VI. CONDUCEREA INSTITUŢIEI
    14. Activitatea Instituţiei este condusă de aparatul executiv al Instituţiei. Structura şi personalul scriptic ale aparatului executiv al Instituţiei, precum şi salariile de funcţie ale acestuia se stabilesc şi se aprobă de către Consiliul de supraveghere.
    [Pct.14 modificat prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    [Pct.15 abrogat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    16. Activitatea curentă a aparatului executiv este dirijată de către directorul executiv al Instituţiei.
    17. Directorul executiv al Instituţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniile managementului, experienţă în implementarea proiectelor instituţiilor financiare internaţionale şi să posede limba engleză.
    18. Directorul executiv al Instituţiei este numit prin concurs desfăşurat în baza unui regulament aprobat de Consiliul de supraveghere.
    19. Directorul executiv al Instituţiei:
    poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite Instituţiei;
    organizează activitatea personalului şi consultanţilor Instituţiei;
    reprezintă Instituţia în relaţiile cu organele de stat, organizaţiile internaţionale, beneficiarii de proiecte etc.;
    angajează şi concediază experţii şi alţi salariaţi ai Instituţiei, în conformitate cu structura aparatului executiv al Instituţiei, determină obligaţiile de serviciu şi programul de lucru al acestora;
    semnează contracte de leasing, contracte de achiziţii de lucrări şi bunuri, precum şi alte documente (rapoarte, contrasemnează contractele de recreditare etc.) relevante Creditului de asistență;
    exercită funcţiile prevăzute de prezentul Regulament atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.
    [Pct.19 modificat prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
VII. PATRIMONIUL INSTITUŢIEI
    20. Patrimoniul Instituţiei este constituit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acesteia, inclusiv;
    a) bunurile transmise în gestiune Instituţiei;
    [Pct.20 lit.a) modificată prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Pct.20 lit.a) modificată prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    b) bunurile dobîndite în posesie sau procurate pe parcursul activităţii;
    c) mijloacele financiare acordate de către donatori străini şi autohtoni sub formă de granturi şi alte resurse financiare acordate de către organismele internaţionale finanţatoare;
    c1) mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat;
    [Pct.20 lit.c1) introdusă prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    d) alte surse legale obţinute în urma desfăşurării activităţilor economice care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi prezentului Regulament.
    21. Mijloacele financiare ale Instituţiei se formează din:
    a) dobînzile aferente Creditului de asistenţă;
    b) donaţii ale donatorilor străini şi autohtoni;
    b1) mijloacele financiare aprobate prin legea bugetului de stat, prevăzute pentru susţinerea activităţii Instituţiei;
    [Pct.21 lit.b1) introdusă prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
    c) alte surse legale.
    22. Patrimoniul Instituţiei  se reflectă în bilanţul contabil al acesteia în monedă naţională.
    23. Patrimoniul Instituţiei, inclusiv mijloacele financiare, se reflectă în bilanţul contabil al acesteia în monedă naţională şi se utilizează în scopurile prevăzute de prezentul Regulament.
    [Pct.23 în redacția HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
   
231 Bugetul anual al Instituţiei se coordonează cu Ministerul Finanţelor şi se aprobă de către Consiliul de supraveghere.
    [Pct.231 introdus prin HG163 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.181]
VIII. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    24. Instituţia ţine contabilitatea şi raportarea financiară în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale de evidenţă contabilă şi raportare financiară şi prezintă rapoarte în conformitate cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova şi organismelor internaţionale finanţatoare.
    25. Controlul asupra activităţii financiare a Instituţiei îl exercită Curtea de Conturi, Consiliul de supraveghere şi organismele internaţionale finanţatoare.
    26. Activitatea Instituţiei este supusă auditului anual extern de către un auditor selectat prin concurs şi acceptat de organismele internaţionale finanţatoare.
IX. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA INSTITUŢIEI
    27. Reorganizarea sau dizolvarea Instituţiei se efectuează prin hotărîrea Guvernului, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    28. După stingerea creanţelor Instituţiei, decizia privind administrarea patrimoniului care a rămas după dizolvarea acesteia ţine de competenţa Guvernului.