*OIFPS16/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  355781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 16
din  14.01.2013
cu privire la stabilirea modului, structurii
şi termenelor de prezentare a informaţiei de către
subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal
Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 47     Data intrarii in vigoare : 22.01.2013
    Întru executarea prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, 
ORDON :
    1. Întru stabilirea procedurii de implementare a prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal se va perfecta Ordinul comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” privind prezentarea informaţiei.
    2. Întru stabilirea procedurii de implementare a prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal se va perfecta Ordinul comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind prezentarea informaţiei.
    3. Se aprobă structura informaţiei ce urmează a fi prezentată în mod obligatoriu Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal, după cum urmează:
    a) Instituţiile financiare (Anexa nr. 1);
    b) Companiile turistice (Anexa nr. 2);
    c) Companiile de asigurare (Anexa nr. 3); 
    d) Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare (Anexa nr. 4);
    e) Banca Naţională a Moldovei (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 5A);
    f) Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială (Anexa nr.6). 
    4. Persoanele indicate în p. 3 al prezentului ordin vor transmite informaţia în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, care se va confirma cu semnătura electronică de autentificare eliberată de Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform”, utilizată numai în relaţia cu organul fiscal. În cazul, cînd persoana nu dispune de semnătură electronică de autentificare, aceasta urmează să-i fie eliberată gratuit, din contul Î.S. „Fiscservinform”, conform procedurii de obţinere a semnăturii electronice de autentificare indicate pe portalul www.servicii.fisc.md.
    5. Informaţia prezentată de către subiecţii nominalizaţi în p. 3 a prezentului ordin va fi prezentată anual, pentru perioada anului fiscal precedent anului de gestiune şi în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare după expirarea anului fiscal. Prima raportare conform prevederilor prezentului ordin se va efectua pentru anul fiscal 2012 în întregime.
    6. Direcţia impozitarea persoanelor fizice a Direcţiei generale conformare fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va elabora şi expedia tuturor subiecţilor nominalizaţi în alin. (2) al art. 22611 din Codul fiscal, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, scrisori explicative privind derularea procesului de prezentare a informaţiei.
    7. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale.
    8. Direcţia juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                      Nicolae VICOL

    Nr. 16. Chişinău, 14 ianuarie 2013.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.5a

    anexa nr.6