HGO920/2014
ID intern unic:  356042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 920
din  07.11.2014
cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare
a Republicii Moldova pînă în 2020
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1099
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art. 791), art. 73 lit. a) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele şi instituţiile vizate:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Strategiei nominalizate;
    vor prezenta, anual, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform competenţelor, informaţii privind rezultatele îndeplinirii Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020.
    3. Academia de Ştiinţe a Moldovei va elabora raportul de monitorizare consolidat, prezentîndu-l Guvernului spre examinare, anexînd, după caz, propuneri coordonate privind operarea modificărilor şi completărilor în anexele nr.1 şi nr. 2 la prezenta hotărîre, în scopul bunei funcţionări a domeniului cercetare-dezvoltare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                          Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi

    Nr. 920. Chişinău, 7 noiembrie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2