OMSA1490/672/2014
ID intern unic:  356365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1490/672
din  29.12.2014
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015
a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 60     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    Abrogat prin OMS400/219 din 28.05.15, MO262-266/25.09.15 art.1724

    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995, Hotărîrii Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
O R D O N Ă:
    1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Norme metodologice), conform anexei.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare care prestează asistenţă medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, directorii Agenţiilor Teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor asigura respectarea Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare care prestează asistenţa medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt obligaţi să afişeze în locuri accesibile pentru pacienţi şi vizitatori informaţia privind numărul contractului şi data cînd acesta a fost încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, spectrul şi tipul serviciilor contractate în baza acestuia, conform prevederilor Normelor metodologice şi lista serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate şi neasigurate în instituţia respectivă.
    4. Şeful Direcţiei asistenţă medicală primară, şeful Direcţiei asistenţă medicală spitalicească şi urgenţă, şeful Direcţiei buget, finanţe şi asigurări vor acorda suportul consultativ-metodic necesar în vederea realizării prevederilor Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                   Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL CNAM                               Mircea BUGA

    Nr. 1490/672-A. Chişinău, 29 decembrie 2014.

Anexă
la Ordinul comun al MS şi CNAM
nr. 1490/672-A din 29.12.2014

NORME METODOLOGICE
de aplicare în anul 2015 a Programului unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Norme metodologice) sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 şi Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Program unic), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007, toate cu ulterioarele modificări şi completări, precum şi Ordinului CNAM nr.668-A din 23.12.2014 „Privind fondurile provizorii ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală (bugetul provizoriu) pe anul 2015”.
    2. Normele metodologice determină principiile de bază de organizare a serviciilor medicale şi de plată a acestora pe tipurile prevăzute de Programul unic, acordate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    3. Normele metodologice stabilesc condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip, modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor eligibili în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în funcţie de parametrii financiari stabiliţi prin Ordinul CNAM nr.668-A din 23.12.2014 „Privind fondurile provizorii ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală (bugetul provizoriu) pe anul 2015”.
    4. Reglementarea condiţiilor acordării asistenţei medicale pentru fiecare tip de asistenţă şi servicii prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală are ca scop asigurarea accesului echitabil la asistenţa medicală de toate nivelurile, cu respectarea continuităţii şi oportunităţii de acordare a acesteia, în volumul stabilit de Programul unic pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii.
    5. Pentru persoanele neasigurate, volumul şi condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească, în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform legislaţiei, sunt stabilite de Programul unic şi prezentele Norme metodologice.
    Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar  include:
    a) tuberculoza;
    b) psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament;
    c) alcoolismul şi narcomania;
    d) afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;
    e) HIV/SIDA şi sifilisul;
    f) hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifosul exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola.
    6. Reglementarea modalităţilor de plată şi de contractare a prestatorilor de servicii medicale are ca scop asigurarea echităţii şi proporţionalităţii în procesul de achitare  pentru serviciile medicale acordate pe diferite tipuri de asistenţă medicală în funcţie de volumul mijloacelor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi eficienţa prestatorilor în baza criteriilor de contractare a acestora de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    7. Normele metodologice se aplică şi sunt obligatorii pentru toţi subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală stabiliţi prin Legea nr. 1585-XVIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, alte acte normative şi legislative în vigoare, inclusiv pentru toţi prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Capitolul II. Condiţiile acordării asistenţei medicale
pentru fiecare tip de asistenţă medicală şi servicii medicale
prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

    8. Organizarea asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează conform următoarelor condiţii generale:
    a) atît în caz de boală cît şi în caz de vizită profilactică, persoana se prezintă iniţial, cu actul de identitate şi/sau poliţa de asigurare obligatorie de asistentă medicală la medicul de familie, care organizează asistenţa medicală necesară în volumul stabilit de Programul unic şi prezentele Norme metodologice;
    b) în toate cazurile în care neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor ce-l înconjoară sau prezintă urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului sau a sănătăţii publice, asistenţa medicală urgentă se acordă de orice medic, din orice instituţie medico-sanitară indiferent de forma juridică de organizare ce a încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină în regim continuu, pînă la stabilizarea stării sănătăţii pacientului şi/sau transmiterea pentru tratament în altă instituţie medicală;
    c) asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, cetăţeni ai Republicii Moldova, în volumul stabilit de Programul unic şi prezentele Norme metodologice, inclusiv prescrierea medicamentelor compensate în volumul stabilit de actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii;
    d) statutul de persoană asigurată/neasigurată se confirmă prin interogarea, în modul stabilit, de către lucrătorii medicali autorizaţi a sistemului informaţional al CNAM, utilizînd codul numeric personal (IDNP) din actul de identitate al persoanei sau numărul poliţei de asigurare obligatorie;
    e) în toate cazurile cînd este necesară acordarea asistenţei medicale urgente, informaţia privind statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat) se solicită/verifică doar la finalul acordării asistenţei medicale urgente;
    f) în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cînd persoana necesită asistenţă medicală specializată de ambulator şi/sau spitalicească, consultul/internarea se efectuează la trimiterea medicului de familie, serviciului de asistenţa medicală urgentă prespitalicească, medicului specialist de profil şi la adresarea persoanei fără bilet de trimitere;
    g) asistenţa medicală specializată de ambulator programată se acordă în instituţiile raionale şi municipale, conform principiului teritorial, în baza biletului de trimitere (formular 027/e) emis de medicul de familie în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la lit. b) a prezentului punct;
    h) asistenţa medicală spitalicească programată:
    1) în instituţiile medicale raionale şi municipale, se acordă conform principiului teritorial/zonal (pentru zonele, stabilite conform actelor normative în vigoare) în baza biletului de trimitere (formular 027/e) emis de medicul de familie în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la lit. b) a prezentului punct;
    2) în instituţiile medicale republicane se acordă, în baza biletului de trimitere (formular 027/e) emis de medicul specialist în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la lit. b) a prezentului punct;
    3) în instituţiile medicale departamentale şi private contractate pentru prestarea serviciilor medicale, se acordă în baza biletului de trimitere (formular 027/e) emis de medicul de familie/specialist în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la lit. b) a prezentului punct.
    9. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile expuse la pct.8 lit. e) şi f), sunt acoperite din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    10. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile nerespectării prevederilor pct.8 lit. g) şi h), sunt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    11. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească sunt achitate de către pacient în casa instituţiei medico-sanitare în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, cu excepţia maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, conform listei stabilite la pct.5 din prezentele Norme metodologice.
    12. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare persoanelor neînregistrate pe lista medicului de familie respectiv, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, sunt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale primare gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
Asistenţa medicală urgentă prespitaliceasca
    13. Instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură acordarea asistenţei medicale respective populaţiei (maturi şi copii), indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat), pe întreg teritoriul deservit în regim nonstop, organizînd la necesitate, pentru operativitate, deplasarea echipei şi în afara teritoriului de deservire a subdiviziunilor subordonate de asistenţă medicală urgentă.
    14. Asistenţă medicală urgentă prespitaliceasca se efectuează la apelul pacientului, al altor persoane în numele pacientului sau la solicitarea lucrătorilor medicali şi se asigură în regim continuu, începînd de la locul accidentului sau îmbolnăvirii, în timpul transportării şi pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare. La solicitare, pînă la sosirea echipei de asistenţă medicală urgentă, asistenţa respectivă se acordă de orice instituţie medicală aflată în apropierea locului accidentului sau îmbolnăvirii.
    15. Instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură operativitatea reacţionării şi deservirii urgenţelor medico-chirurgicale, tinînd cont de gradul urgenţei şi principiile de prioritizare stabilite de actele normative în vigoare.
    16. Persoanelor cu urgenţe medico-chirurgicale, deservite de instituţiile ce prestează servicii de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, care necesita consultaţie şi tratament la etapa spitalicească sau specializată de ambulator, la indicaţii medicale li se asigură transport medical asistat în regim continuu de la locul accidentului sau îmbolnăvirii pînă la transmiterea acestora instituţiei medico-sanitare respective.
    17. În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, care pun în pericol viaţa pacientului, serviciul de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură transportarea medicală asistată de la locul accidentului, domiciliu etc., direct în spitalele de nivel terţiar sau municipal, conform complexităţii cazului, inclusiv transferul interspitalicesc prin intermediul echipelor specializate asistenţă medicală urgentă/secţiilor de spitalizare a staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă.
    18. Transferarea urgenţelor obstetricale şi neonatale, referite de la nivelul I la nivelul II şi de la nivelul I sau II la nivelul III, conform sistemului de referire, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, se efectuează prin intermediul staţiilor teritoriale de asistenţă medicală urgentă.
    19. Transportarea medicală asistată prin intermediul Serviciului republican „AVIASAN” se efectuează la solicitarea instituţiilor medico-sanitare, care, pînă la sosirea echipei respective, asigură supravegherea pacientului, efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, tratamentul intensiv necesar în conformitate cu actele normative în vigoare.
    20. Alte servicii medicale, decît cele prevăzute în Programul unic (transportarea pacienţilor pentru consultaţii, investigaţii în alte instituţii medicale, transportarea personalului de urgenţă de la/la domiciliu etc.), sunt prestate de către instituţiile de asistenţă medicală urgentă în temeiul contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral între instituţii sau contra plată, efectuată conform tarifelor aprobate, dar fără a periclita activitatea lor de bază.
    21. Transportarea medicală asistată a bolnavilor cu urgenţe psihiatrice şi narcologice, pentru tratament spitalicesc în spitalele raionale sau spitalele de profil de nivel republican, se efectuează prin intermediul echipelor de asistenţă medicală urgentă/secţiilor de spitalizare a staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă, după coordonarea de către ei a internării cu spitalele respective.
Asistenţa medicală primară
    22. Medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana şi care are obligaţia de a organiza acordarea asistenţei medicale primare şi, după caz, accesul la celelalte tipuri de asistenţă şi servicii medicale prevăzute de Programul unic.
    23. Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, este obligatorie înregistrarea pe lista medicului de familie, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MS şi CNAM nr. 627/163-A din 9 septembrie 2010, fiind respectat principiul deservirii teritoriale a populaţiei cu acordarea îngrijirilor medicale persoanelor în contextul familiei şi familiilor în cadrul comunităţii, respectînd principiul echităţii şi nondiscriminării.
    24. Instituţia medicală, indiferent de forma juridică de organizare, oferă, în mod prioritar, posibilitate persoanei (familiei) de a alege medicul de familie în cadrul instituţiei care deserveşte teritoriul unde îşi are locul de trai persoana respectivă.
    25. Asistenţa medicală primară, în cazul înregistrării primare a persoanelor la medicul de familie sau schimbării medicului de familie în legătură cu schimbarea locului de trai, se acordă începînd cu data acceptării cererii de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare. Iar în cazul schimbării medicului de familie pe parcursul lunilor septembrie-octombrie, asistenţa medicală primară se acordă conform cererii noi din 1 ianuarie a anului următor de gestiune, după înregistrarea în SIA „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    26. În situaţiile de urgenţă asistenţa medicală primară se acordă persoanelor, indiferent pe lista cărui medic de familie sunt acestea înscrise.
    27. Instituţiile medicale primare asigură toate persoanele înregistrate pe lista medicului de familie cu documentaţia medicală primară necesară, de model aprobat de către Ministerul Sănătăţii, şi sunt responsabile de completarea acestora cu date şi informaţii relevante privind dinamica stării de sănătate şi serviciile medicale prestate, garantînd păstrarea lor şi confidenţialitatea informaţiei în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    Instituţiile medicale primare asigură implementarea Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, înregistrarea datelor privind starea de sănătate şi serviciile medicale prestate în fişa medicală electronică, garantînd protecţia datelor cu caracter personal în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    28. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală primară prevăzut în Programul unic şi prezentele Norme metodologice, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură în toate instituţiile medicale subordonate condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea instituţiei cu cadre medicale;
    b) procurarea echipamentului medical necesar, inclusiv pentru serviciile de reabilitare şi medicină fizică;
    c) asigurarea cu medicamente de urgenţă şi consumabile;
    d) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
    e) organizarea accesului la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    f) efectuarea examenelor medicale profilactice şi determinarea grupurilor de risc;
    g) organizarea supravegherii, inclusiv la domiciliu, a persoanelor cu maladii cronice;
    h) supravegherea şi monitorizarea de către medicul de familie a evoluţiei sarcinii femeilor gravide conform standardelor de supraveghere a gravidelor;
    i) organizarea accesului populaţiei din localităţile rurale fără medic de familie la asistenţă medicală primară;
    j) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    k) stabilirea relaţiilor de colaborare şi schimbul de informaţii necesare cu lucrătorii medicali din instituţiile preşcolare şi preuniversitare;
    l) organizarea rezolvării maximale a problemelor de sănătate la nivelul asistenţei medicale primare;
    m) organizarea trimiterii în termen optim şi oportun a pacienţilor pentru consultaţii specializate de ambulator şi internare în instituţia medico-sanitară teritorială/zonală de tip spitalicesc, numai în cazurile cînd situaţia depăşeşte competenţele medicului de familie;
    n) integrarea serviciilor de sănătate mintală comunitară în asistenţa medicală primară, dezvoltarea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală la nivel de comunitate, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    o) integrarea şi prestarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în asistenţa medicală primară, dezvoltarea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    p) examinarea grupurilor de risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză, depistarea precoce şi luarea la evidenţă a bolnavilor cu TBC, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator în conlucrare cu Centrele Comunitare pentru Suportul Tratamentului Pacienţilor cu Tuberculoză din teritoriu;
    r) programarea şi efectuarea vaccinării populaţiei în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    s) asigurarea respectării regimului sanitaro-igienic conform cerinţelor regulamentelor sanitare în vigoare;
    t) implementarea Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    29. Pentru eficientizarea acordării asistenţei medicale primare vizitele la medicul de familie se programează telefonic, prin internet sau la prezentarea directă a pacientului sau rudelor acestuia.
    30. Programul de lucru al instituţiei medicale primare se elaborează în funcţie de specificul localităţii (rural/urban), anotimp (vară/iarnă), numărul medicilor de familie/asistenţilor medicali, asigurînd accesul populaţiei la asistenţă medicală primară conform cererii, în interval optimal de timp.
    31. Examenele medicale profilactice prevăzute de actele normative în vigoare la persoanele din grupurile ţintă se realizează de către medicul de familie şi echipa sa, la adresare directă.
    32. Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare în cadrul examenelor medicale profilactice anuale se efectuează conform prevederilor actelor normative în vigoare. Datele despre realizarea investigaţiilor se consemnează în documentaţia de evidenţă medicală primară şi/sau Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, medicul de familie şi echipa sa asigurînd evidenţa realizării acestora de către toate persoanele înregistrate pe listă.
    33. Examinările de depistare precoce a patologiei colului uterin şi glandei mamare (examen clinic, prelevarea frotiului pentru examinare citologică, referirea la investigaţie prin colposcopie/consultaţie de către medicul oncolog-ginecolog; mamografie/USG/consultaţia medicului mamolog), inclusiv alte examene de screening prevăzute de actele normative în vigoare, se efectuează la adresare directă în instituţia medicală primară/secţia consultativă.
    34. Instituţiile medico-sanitare primare asigură procurarea dispozitivelor medicale, contraceptivelor, inclusiv de urgenţă, pentru  populaţia ţintă din raion: adolescenţii sexual-activi, în mod special cei în stare de vulnerabilitate şi de risc, tinerii din grupurile vulnerabile şi de risc, precum şi femeile de vîrstă fertilă din grupurile vulnerabile şi de risc; testelor rapide HIV şi seturilor standard de medicamente pentru tratamentul infecţiilor urogenitale pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi grupurile de risc medical şi social.
    35. Instituţiile medico-sanitare primare organizează prestarea serviciilor de consiliere pentru renunţare la fumat, promovarea şi recrutarea donatorilor de sînge/ componente sanguine voluntari şi neremuneraţi; consiliere pre- şi post- test (fără costul testului) în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV şi hepatite virale B, C, a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    36. Cheltuielile pentru investigaţiile prevăzute de actele normative în vigoare la prestarea serviciilor medicale profilactice, inclusiv: examenele medicale anuale, examinarea grupurilor de risc, examenele medicale în comisie a elevilor instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt, examenele medicale ale abiturienţilor pentru admitere, examenele medicale profilactice pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), se asigură de către instituţia medicală primară. În aceste cazuri, la necesitate, instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil.
    37. Realizarea tratamentului medical (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente, cabinete de proceduri şi la domiciliu, la indicaţia medicului de familie şi/sau a medicului specialist de profil, cu asigurarea dispozitivelor medicale de unică utilizare, inclusiv a medicamentelor în cazuri de urgenţă şi prim ajutor, de către instituţia medicală primară.
    38. Efectuarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare în cadrul serviciilor curative prestate, inclusiv pentru situaţii de urgenţă, stabilite în compartimentele I şi III din anexa nr. 4 la Programul unic şi prezentele Norme metodologice se asigură de către instituţia medicala primară la solicitarea (prescrierea) medicului de familie pentru toate persoanele, indiferent dacă acestea au sau nu au statut de persoană asigurată, în laboratorul instituţiei medicale primare sau laboratorul raional unic, conform competenţei.
    39. Trimiterea, în cazurile prevăzute la pct.38, se efectuează cu formulare de model aprobat, completate conform cerinţelor acestora şi confirmate prin semnătura şi parafa medicului de familie. Trimiterea poate fi efectuată şi prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară,  fiind asigurată înregistrarea rezultatelor investigaţiilor de către laboratorul instituţiei medicale primare şi/sau laboratorul raional unic.
    40. Instituţia medicală primară procură teste-expres, asigurînd accesul şi oportunitatea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare la nivelul medicinei primare. Instituţia medicală primară oferă gratuit teste-expres pentru determinarea glicemiei în condiţii de domiciliu şi seringi pentru administrarea insulinei pacienţilor aflaţi la evidenţă cu diabet zaharat, în limita surselor financiare planificate în acest scop.
    41. În cazul cînd instituţia medico-sanitară de asistenţă medicală primară nu dispune de capacităţile necesare pentru efectuarea investigaţiilor de diagnostic şi tratament prevăzute pentru asistenţa medicală primară în compartimentele I şi III din anexa nr.4 la Programul unic şi în prezentele Norme metodologice, efectuarea acestora se va realiza în cadrul altor instituţii medicale, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale încheiate bilateral.
    42. Activităţile, la realizarea cărora participă atît medicii de familie, cît şi medicii specialişti de profil, se organizează în conformitate cu ordinul comun al instituţiilor medico-sanitare corespunzătoare cu respectarea condiţiilor stabilite de prezentele Norme metodologice.
    43. Certificatele (formularele) eliberate în cadrul realizării activităţilor de suport, se asigură de către instituţia medico-sanitară responsabilă, inclusiv în Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv la solicitarea pacientului sau reprezentantului legal, autorităţilor publice locale şi centrale, organelor de drept.
    44. Conducătorul instituţiei medico-sanitare primare asigură procurarea în volumul necesar a formularelor de evidenţă medicală primară, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătăţii.
    45. În cazurile cînd starea pacientului sau stabilirea/precizarea diagnosticului şi aprecierea tacticii de tratament în continuare a maladiei depăşeşte competenţa sa, medicul de familie organizează trimiterea pacientului respectiv la consultaţie în baza înscrierii în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e) după caz. În aceste cazuri consultaţia persoanei asigurate se efectuează de către medicul specialist de profil din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    46. La trimiterea pentru consultaţie programată, medicul de familie asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, în volumul stabilit de actele normative în vigoare, în limita competenţei profesionale.
    47. La prezentarea directă la medicul specialist de profil în cazurile prevăzute de anexa nr.2 la Programul unic, medicul specialist de profil efectuează înscrieri în documentaţia medicală primară (formulare: 025/e; 111/e; 112/e etc.) sau completează extras (formular 027/e) în cazul cînd pacientul este din alt teritoriu, inclusiv în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    48. După efectuarea consultaţiei respective, medicul de familie asigură supravegherea în dinamică a pacientului în conformitate cu recomandările medicului specialist de profil, înregistrate în documentaţia medicală primară şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    49. Trimiterea pentru internare programată în cadrul instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale se efectuează de către medicul de familie în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic în situaţiile care au la bază criteriile stabilite în Programul unic.
    50. Programarea internărilor în cadrul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti raionale/municipale se efectuează în baza listelor de aşteptare din cadrul instituţiilor medico-sanitare primare/spitaliceşti, prin coordonare cu conducătorul sau persoanele responsabile din instituţiile abilitate, după caz prin telefon, înregistrînd data respectivă în documentaţia medicală primară şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară. Instituţiile medico-sanitare spitaliceşti teritoriale vor prezenta săptămînal persoanelor responsabile listele locurilor vacante pentru internare.
    51. Internarea se efectuează în temeiul biletului de trimitere (formular 027/e), completat conform cerinţelor formularului, şi/sau în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, cu indicarea diagnosticului, rezultatelor investigaţiilor efectuate, inclusiv în dinamică, după caz, tratamentul efectuat în condiţii de ambulator. Biletul de trimitere cu antetul instituţiei medico-sanitare primare se autentifică doar prin aplicarea parafei medicului de familie.
    Pentru internarea programată în instituţiile medico-sanitare teritoriale la trimiterea medicului de familie, instituţia medicală primară asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale necesare în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice la nivel de asistenţă medicală primară.
    Pe biletul de trimitere se indică „Se trimite pentru internare programată în secţia...” sau „Se trimite pentru internare urgentă în secţia...”.
    52. În cazul depistării/suspectării unei maladii, care prezintă pericol endemo-epidemic, medicul de familie va întreprinde măsuri de izolare şi raportare şi va organiza măsuri pentru prevenirea sau restrîngerea epidemiei/endemiei, organizînd consultul medicului specialist de profil, inclusiv la domiciliu, care va organiza asistenţa medicală ulterioară conform indicaţiilor medicale şi sanitaro-epidemiologice. În aceste cazuri, medicul de familie asigură, de comun cu specialiştii de profil şi din sănătatea publică, examinarea şi supravegherea contacţilor din focar, organizarea măsurilor de rigoare în vederea excluderii răspîndirii maladiilor în cauză, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    53. La externarea din spital, medicul de familie asigură supravegherea tratamentului de susţinere a pacientului în condiţii de ambulator, cu efectuarea, conform indicaţiilor medicale şi recomandărilor incluse de către medicul curant în extrasul din fişa medicală de staţionar (formular 027/e), a investigaţiilor paraclinice şi de diagnostic, în volumul stabilit de actele normative în vigoare  pentru asistenţa medicală primară.
    54. Medicul de familie coordonează, organizează şi prestează, după caz, acordarea îngrijirilor medicale comunitare, inclusiv la domiciliu, în conformitate cu actele normative în vigoare, conlucrînd cu administraţia publică locală şi prestatorii, după caz, în vederea asigurării prestării serviciilor de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu în funcţie de necesităţile beneficiarului, asigurînd supravegherea îngrijirilor prestate pe toată perioada necesară, conform indicaţiilor medicale.
Asistenţa medicală specializată de ambulator
    55. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic, se acordă persoanelor asigurate de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical, inclusiv persoanelor neasigurate în cazul maladiilor prevăzute în Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din pct. 5 la prezentele Norme metodologice.
    56. Pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în Programul unic, inclusiv organizator-metodice, ce ţin de competenţa specialistului şi a personalului respectiv şi sunt prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale;
    b) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabile necesare, dispozitive medicale;
    c) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare;
    d) planificarea corectă a timpului de muncă, tinînd cont de specificul specialităţii în vederea asigurării accesului populaţiei la serviciile respective;
    e) programarea vizitelor persoanelor asigurate în mod prioritar;
    f) organizarea procesului de programare la medicul specialist de profil conform înscrierii efectuate telefonic sau nemijlocit de către pacient la acesta sau persoana numită responsabilă, în baza biletului de trimitere al medicului de familie, inclusiv prin intermediul sistemului electronic on-line în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară;
    g) asigurarea evidenţei şi supravegherii medicale a pacienţilor cu maladii care permit prezentarea directă la medicul specialist de profil;
    h) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    i) acordarea suportului consultativ-metodic instituţiilor de asistenţă medicală primară în conduita maladiilor cu impact major asupra sănătăţii publice;
    j) monitorizarea situaţiei în teritoriu privind morbiditatea şi măsurile întreprinse, inclusiv la nivel de administraţie publică locală, pentru maladiile cu impact major asupra sănătăţii publice;
    k) realizarea activităţilor necesare în focarele de boli infecţioase;
    l) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil pentru supravegherea pacienţilor cu maladiile prevăzute în Programul unic, care necesită supraveghere de comun cu medicul de familie şi permit prezentarea directă a pacientului la medicul specialist de profil. În aceste cazuri instituţia medicală, care prestează servicii de asistenţă medicală specializată de ambulator, asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil;
    m) organizarea, la necesitate a prescrierii de către medicii specialişti de profil (psihiatri, neurologi şi endocrinologi) a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu actele normative în vigoare, în limita surselor financiare planificate în acest scop, monitorizînd permanent situaţia la capitolul dat şi cu realizarea măsurilor de intervenţie oportune;
    n) conlucrarea cu Centrele Comunitare de Sănătate Mintală, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    o) conlucrarea cu Centrele Comunitare pentru suportul Tratamentului Pacienţilor cu Tuberculoză în condiţii de ambulator, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    p) implementarea Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, cu înregistrarea serviciilor de asistenţă medicală specializată de ambulator în fişa electronică a pacientului, formularele de evidenţă medicală statistică, fiind asigurată înregistrarea în sistem a rezultatelor investigaţiilor de laborator şi instrumentale.
    57. Consultaţia primară a medicului specialist de profil din teritoriu se acordă persoanelor asigurate în baza biletului de trimitere eliberat de către:
    a) medicul de familie;
    b) medicul specialist de profil, pentru care persoana asigurată a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie;
    c) medicul specialist de profil, pentru cazurile cînd persoana asigurată s-a adresat direct la medicul specialist de profil cu una din maladiile stipulate în anexa nr.2 al Programului unic şi acesta constată necesitatea consultaţiilor altor specialişti de profil.
    58. În cazul efectuării consultaţiei respective de către medicul specialist din alt teritoriu/localitate, acesta remite în mod obligatoriu medicului/instituţiei, care a trimis pacientul la consultaţie formularul 027/e completat cu informaţia referitor la diagnosticul, rezultatele investigaţiilor efectuate, recomandările de tratament şi supraveghere  etc. şi/sau înregistrează datele menţionate în Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, fişa electronică a pacientului.
    59. Consultaţia medicului specialist de profil din cadrul instituţiilor medicale de nivel terţiar se acordă în baza extrasului-trimiterii (F-027/e), еliberat şi completat în modul stabilit de medicul specialist din teritoriu şi/sau înregistrat în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    60. Consultaţia repetată a medicului specialist de profil din teritoriu pentru monitorizarea în dinamică şi corijarea tratamentului conform evoluţiei bolii pentru afecţiunile stabilite în Anexa nr.2 la Programul unic, se acordă la adresarea directă, fără un nou bilet de trimitere, conform programării în modul stabilit cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) bolnavul necesită a fi monitorizat de medicul specialist de profil;
    b) pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de evoluţia bolii. În aceste cazuri medicul specialist de profil informează medicul de familie dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în conduita terapeutică, prin efectuarea înscrierilor respective în documentaţia medicală primară (formulare: 025/e; 111/e; 112/e etc.) sau în biletul de trimitere/extras (formular 027/e) şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    61. Specialiştii de profil acordă asistenţa medicală specializată de ambulator (consultaţie medicală/de control) şi la domiciliu în cazul în care medicul de familie a solicitat şi a argumentat necesitatea acordării acesteia în condiţii de domiciliu, efectuînd înscrierea respectivă în documentaţia medicală primară şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, cu informarea specialistului de profil respectiv şi şefului secţiei. În aceste cazuri, la necesitate, instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea la domiciliu a medicului specialist de profil.
    62. În cazul cînd persoana, trimisă la consultaţie necesită pentru diagnosticul respectiv alte investigaţii, decît cele efectuate de către medicul de familie, acestea se efectuează în baza biletului de trimitere al medicului specialist de profil din contul surselor financiare ale asistenţei medicale specializate de ambulator.
    63. Trimiterea la investigaţii se efectuează în baza biletului de trimitere, şi/sau în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, completat în modul stabilit de prezentele Norme metodologice cu aplicarea semnăturii şi parafei medicului. Pentru efectuarea investigaţiilor respective este interzisă solicitarea semnăturilor suplimentare sau a parafelor nereglementate. Trimiterea pentru investigaţii la HIV se efectuează în baza formularului F-020/e, perfectat de către medicul de familie sau medicul specialist de profil, şi/sau în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    64. Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare, necesare în cadrul organizării examenelor medicale în Comisii: examinarea medicală a candidaţilor şi conducătorilor de vehicul; examinarea medicală periodică a angajaţilor în condiţii nocive de muncă, se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit nemijlocit de persoană şi, respectiv, de către angajator conform contractului de prestare servicii.
    65. Examinările de depistare precoce a patologiei colului uterin şi glandei mamare, confirmare/excludere a diagnosticului (examen clinic, frotiu pentru examinare citologică, colposcopia) se efectuează de medicul ginecolog/mamolog  din secţia consultativă la adresare directă sau la trimiterea medicului de familie, cu înregistrarea datelor în Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    66. Examinarea medicală, investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare a premilitarilor, recruţilor şi rezerviştilor se efectuează în volumul prevăzut de actele normative în vigoare, în baza trimiterii medicului specialist de profil, din contul surselor financiare ale asistentei medicale specializate de ambulator şi surselor financiare ale administraţiei publice locale pentru persoanele neasigurate, cu înregistrarea datelor în Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    67. Medicii specialişti de profil oferă consultaţii medicale în cadrul comisiilor de expertiză narcologică şi psihiatrică cu scop de diagnostic, tratament şi recomandări privind supravegherea medicală în dinamică, conform actelor normative în vigoare. Consultaţia medicală, consilierea psihologică şi psihoterapie, inclusiv asigurarea, la indicaţii medicale, a tratamentului de substituţie cu clorură de metadonă pentru utilizatorii de droguri injectabili, se acordă în cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie, inclusiv cu probleme de sănătate mintală şi cabinetelor pentru tratamentul de substituţie cu clorură de metadonă.
    68. În cazul cînd instituţia medico-sanitară de nivel teritorial nu dispune de capacităţile necesare pentru efectuarea asistenţei medicale specializate de ambulator, prevăzută de Programul unic, aceasta este obligată de a realiza consultaţiile şi investigaţiile de laborator şi instrumentale în cadrul altei instituţii medico-sanitare atît de nivel teritorial, cît şi terţiar, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral. Costurile la serviciile medicale prestate sunt negociabile şi nu pot depăşi mărimea stabilită în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private.
    69. În cadrul consultaţiei persoanei asigurate, trimise de către medicul de familie sau care s-a prezentat direct la medicul specialist de profil, ultimul înregistrează datele despre rezultatele examenului clinic, diagnosticul si recomandările de tratament în documentaţia medicală primară de ambulator şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    70. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, în cazul maladiilor indicate în Anexa nr.2 la Programul unic, inclusiv la adresările persoanei asigurate în cazurile de urgenţă, inclusiv traumatisme, investigaţiile de laborator şi instrumentale prevăzute în compartimentul II şi III din anexa nr.4 a Programului unic se efectuează la trimiterea medicului specialist de profil din contul mijloacelor asistenţei medicale specializate de ambulator.
    71. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, cu excepţia cazurilor prevăzute în pct.70, cheltuielile pentru serviciile medicale prestate sunt achitate de pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    72. Consultaţia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată (cu excepţia cazurilor stabilite la pct.5), conform tarifului stabilit în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, în casa instituţiei medico-sanitare cu eliberarea bonului de plată.
    73. Consultaţia de către medicul specialist de profil din instituţia medico-sanitară respectivă, aflată în acelaşi teritoriu (raion, municipiu), se acordă în baza documentaţiei medicale primare (formulare: 025/e; 111/e; 112/e; 113/e etc.), inclusiv în baza trimiterii şi fişei medicale electronice în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    74. Vizitele efectuate la medicul specialist de profil pe parcursul unui episod de boală se efectuează în baza biletului de trimitere (formular 027/e), înregistrat în Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, eliberat primar de medicul de familie, gratuit din contul mijloacelor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    75. La necesitate, medicul specialist de profil asigură trimiterea persoanei asigurate pentru consultaţie medicală la un alt medic specialist de profil din aceeaşi instituţie în cadrul aceluiaşi caz de boală, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, organizînd, la necesitate, programarea pentru consultaţia necesară.
    76. În cazul cînd stabilirea diagnosticului, tratamentul sau examinarea persoanei asigurate depăşeşte competenţa instituţiei medico-sanitare teritoriale, medicul specialist de profil trimite pacientul la consultaţie medicală, investigaţii de înalta performanţă şi internare în cadrul instituţiilor medico-sanitare contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea acestor servicii, asigurînd înregistrarea datelor şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    Pentru internarea programată în instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar/zonal, se asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, cu înregistrarea lor în Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, în conformitate cu prevederile protocoalelor clinice din contul asistenţei medicale specializate de ambulator.
    Biletul de trimitere se completează conform cerinţelor stabilite în pct. 51, cu menţiunea „Se trimite pentru internare programata în secţia...,” sau „Se trimite pentru consultaţie/investigaţie de înaltă performanţă în...”.
    În cazul trimiterii persoanei asigurate la servicii de înaltă performanţă în propria instituţie, trimiterea se asigură în baza înscrierii în documentaţia medicală primară (formulare  025/e; 111/e; 112/e etc.) şi/sau  în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    Instituţiile medico-sanitare asigură evidenţa trimiterilor la servicii de înaltă performanţă în vederea gestionării corecte a fluxului de pacienţi şi respectării cotei-părţi stabilite pentru fiecare teritoriu/instituţie.
    77. Specialistul de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar consultă pacientul în baza biletului de trimitere a medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară teritorială (raională, municipală) sau la adresare directă în condiţiile pct.57 с) şi, în caz de necesitate, eliberează bilet de trimitere pentru internare în instituţia medicală conform diagnosticului stabilit, cu înregistrarea datelor în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară.
    78. La constatarea necesităţii efectuării consultaţiilor altor specialişti de profil şi/sau investigaţiilor de înaltă performanţă, inclusiv şi din alte instituţii medico-sanitare de nivel terţiar pentru cazul respectiv de boală, specialistul de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar asigură consultaţia şi/sau investigaţia necesară în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e), cu înregistrarea datelor în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară, organizînd, la necesitate, programarea pentru consultaţia şi/sau investigaţia necesară.
    79. În cazul cînd, pacientul fiind trimis din teritoriu la consultaţia medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară de nivel terţiar, se constată necesitatea spitalizării în instituţie de nivel terţiar, acesta asigură spitalizarea sau, după caz, programarea internării, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e), cu înregistrarea datelor în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară. 
    80. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi manoperelor medicale specifice, inclusiv serviciilor medicale de înaltă performanţă, se efectuează în baza biletului de trimitere, emis de către medicul specialist de profil, conform indicaţiilor medicale, cu înregistrarea datelor în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară. 
    81. Instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar duc evidenţa serviciilor medicale prestate la trimiterea instituţiilor medico-sanitare teritoriale/terţiare şi informează instituţia medico-sanitară teritorială despre rezultatele examinărilor efectuate, completînd extrasul (formular 027/e) cu indicarea detaliată a tuturor datelor despre rezultatele consultaţiilor şi investigaţiilor efectuate, despre diagnosticul stabilit şi recomandările de tratament în continuare, cu înregistrarea datelor în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară. 
    82. Organizarea consultului persoanelor asigurate de către colaboratorii catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care activează în cadrul secţiilor consultative/policlinicilor instituţiilor medico-sanitare, se realizează în conformitate cu mecanismul expus la capitolul dat.
    83. Se interzice solicitarea şi/sau aplicarea pe biletul de trimitere la consultaţii, investigaţii, internare programată în cadrul instituţiilor medico-sanitare a altor semnături şi parafe decît cele indicate pe formular, respectiv: parafa cu antetul instituţiei medico-sanitare, semnătura şi parafa personală a medicului şi a instituţiei medico-sanitare.
    84.Consultaţiile, investigaţiile de laborator şi instrumentale, inclusiv trimiterile, se înregistrează în documentaţia de evidenţă statistică medicală şi/sau în fişa medicală electronică în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară şi documentaţia de evidenţă statistică medicală primară electronică. 
Asistenţa medicală stomatologică
    85. Asistenţa medicală stomatologică în volumul prevăzut de Programul unic se efectuează la adresarea contingentului nominalizat în policlinicile, secţiile şi cabinetele stomatologice, Întreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală stomatologică, conducătorul instituţiei respective asigură condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale;
    b) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabilele necesare;
    c) organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale a copiilor din grădiniţe, instituţiile de învăţămînt secundar general şi profesional;
    d) asigurarea asistenţei medicale stomatologice de urgenţă şi consultaţiilor profilactice  tuturor persoanelor asigurate cu examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii bucale;
    e) asigurarea în volum deplin a asistenţei medicale stomatologice copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    f) organizarea consultaţiilor  profilactice a copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi gravidelor, care include: examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena cavităţii bucale; periajul dentar; detartrajul dentar; aplicarea remediilor profilactice (fluor, Ca etc.); extracţii dentare; sigilarea fisurilor; obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentară şi complicaţiile ei;
    g) monitorizarea situaţiei privind prestarea serviciilor de asistenţă medicală stomatologică şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizare;
    h) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
Asistenţa medicală spitalicească
    86. Asistenţa medicală spitalicească se acorda persoanelor asigurate în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    87. Conducătorul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale şi echipamentul respectiv;
    b) dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în formularul farmacoterapeutic al instituţiei medico-sanitare;
    c) condiţii necesare pentru supravegherea pacienţilor în secţia de internare/unitatea de primire urgentă;
    d) asigurarea asistenţei medicale conform standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
    e) asigurarea alimentaţiei, conform normativelor alimentare aprobate pentru afecţiunea respectivă;
    f) asigurarea condiţiilor hoteliere în corespundere cu normele sanitare în vigoare;
    g) organizarea efectuării în volum deplin a manoperelor medicale specifice, investigaţiilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor specialiştilor, conform indicaţiilor medicale prescrise de medicul curant, medicii consultanţi şi/sau Consiliul Medical pentru maladia de bază, precum şi pentru maladiile concomitente stabilite şi care influenţează rezolvarea cazului;
    h) asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.
    88. Trimiterea pentru internare în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească se efectuează în funcţie de starea sănătăţii pacientului şi/sau influenţa maladiei asupra sănătăţii publice a populaţiei, inclusiv în funcţie de capacităţile instituţiei medico-sanitare, nivelul de competenţe şi dotare, reieşind din principiile de competitivitate bazate pe etapizarea, calitatea şi complexitatea serviciilor medicale prestate, în conformitate cu actele normative aprobate.
    89. Cazul tratat este un serviciu medical spitalicesc, exprimat prin cazul rezolvat, care cuprinde: spitalizarea pacientului conform criteriilor stabilite în Programul unic, asigurarea condiţiilor hoteliere şi alimentaţia conform normelor alimentare aprobate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului conform standardelor medicale de diagnostic şi tratament, protocoalele clinice instituţionale sau naţionale şi finalizat cu externare (cu excepţia decesului), după argumentarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a stabilizării, ameliorării stării cu prescrierea recomandărilor concrete pentru etapa următoare.
    90. Internarea de urgenţă în spital se efectuează necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat şi prezenţa/absenţa poliţei de asigurare:
    a) cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
    b) cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
    c) la trimiterea serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului „AVIASAN”, a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare terţiare/municipale, la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale şi municipale, în cazurile cînd volumul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;
    d) fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare/unităţii de primire urgentă.
    91. Internarea gravidelor cu urgenţe obstetricale (sarcina extrauterină, avort spontan, naştere) se efectuează necondiţionat (indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/neasigurat)).
    92. Dacă femeia gravidă nu are statut de persoană asigurată în sistemul AOAM, instituţia medicală spitalicească eliberează un certificat care atestă stările menţionate pentru a fi prezentat instituţiilor medicale primare cu scop de evidenţă şi prezentare ulterioară agenţiilor/reprezentanţelor teritoriale ale CNAM în vederea modificării, după caz, a statutului asigurat/neasigurat. În certificat se va indica obligatoriu momentul survenirii urgenţei obstetricale, care a condiţionat internarea de urgenţă şi se va specifica termenul pentru care urmează a fi eliberată poliţa de asigurare (perioada sarcinii, parturienţei şi lăuziei, după caz). În cazul în care Agenţia/reprezentantul teritorial al CNAM, în temeiul actelor normative în vigoare, nu va elibera/activa poliţa de asigurare pentru gravida care face parte din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi nu a achitat prima, instituţia medicală va iniţia procedura de încasare de la persoana neasigurată a plăţilor pentru serviciile medicale acordate.
    93. Spitalizarea prin serviciul AVIASAN a persoanelor asigurate cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare de nivel terţiar se face la cererea instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale/terţiare, în cazul indicaţiilor medicale pentru asistenţă medicală la nivelul respectiv sau cînd instituţia medico-sanitară raională/municipală/terţiară nu dispune de echipamentul şi tehnologiile medicale necesare.
    94. Internarea programată se efectuează după cum urmează:
    a) în spitalele de nivel secundar (raionale/municipale) - în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul respectiv sau de către medicul specialist de profil pentru maladiile stipulate în anexa nr.2 al Programului unic;
    b) în spitalele de nivel terţiar - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist de profil, coordonată cu spitalul respectiv;
    c) în cazul maladiilor oncologice primar depistate, inclusiv spitalizarea repetată pentru prelungirea tratamentului complex - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil sau programării de către spitalul de nivel terţiar (în acest caz nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie/specialistul de profil), conform schemelor de tratament;
    d) în instituţiile spitaliceşti specializate pacienţii cu tuberculoză se internează în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil;
    e) pacienţii tematici se internează în spitalele de nivel terţiar şi de nivel secundar (municipale) în limita cotei stabilite de actele normative în vigoare;
    f) în instituţiile departamentale şi private în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie/specialist de profil, care activează în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    95. Femeile gravide sunt spitalizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată, indiferent de locul de trai, cu excepţia cazurilor, cînd, potrivit indicaţiilor medicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.
    96. La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor pct.94, cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    97. La indicaţii medicale şi sociale, stabilite de Comisia Medicală Consultativă (Оrdinul nr.647 din 21.09.2010), femeilor gravide li se asigură internarea pentru întreruperea sarcinii, cu respectarea mecanismului stabilit la pct.92.
    98. Mamele (îngrijitorii) sunt spitalizate pentru îngrijirea copilului cu vîrsta sub 3 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical. Cheltuielile hoteliere şi de alimentare pentru mamă sunt suportate de instituţia medico-sanitară respectivă din costul cazului tratat.
    99. Pacienţii afectaţi de maladiile incluse în Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din pct.5 la prezentele Norme metodologice, sunt spitalizaţi atît la trimiterea medicului de familie sau a medicului specialist de profil, cît şi în cazul adresării directe a pacientului.
    100. În cazul cînd persoana asigurată, consultată de medicul specialist de profil în instituţia medico-sanitara de nivel terţiar, necesită internare în secţiile spitaliceşti ale instituţiei respective, la prezenţa locurilor vacante la zi, pacientul se internează în aceeaşi zi, cu bilet de trimitere (formular 027/e) eliberat de medicul specialist de profil responsabil de pacienţii din ambulator, coordonat cu şeful subdiviziunii respective.
    101. Dacă medicul specialist de profil al instituţiei medico-sanitare de nivel terţiar, în urma examinării persoanei asigurate trimisă pentru consultaţie/investigaţie în modul stabilit, constată stare de urgenţă, aceasta este internată în instituţia medico-sanitară de nivel terţiar conform indicaţiilor pentru cazurile de urgenţă.
    102. Instituţiile medico-sanitare efectuează internarea programată a persoanelor asigurate ca pacienţi tematici, la cererea catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din cota locurilor disponibile pentru internări programate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în baza biletului de trimitere eliberat în modul stabilit.
    Planificarea numărului şi profilului pacienţilor tematici se face din timp, de comun acord cu administraţia instituţiilor medico-sanitare publice, fără a perturba procesul diagnostico-curativ şi principiul proporţionalităţii, stabilit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
    103. Instituţiile medico-sanitare spitaliceşti duc evidenţa serviciilor medicale prestate pacienţilor (persoanelor asigurate şi neasigurate separat) trimişi de instituţiile medico-sanitare teritoriale şi informează instituţia medico-sanitară teritorială prin extras din fişa medicală de staţionar (formular 027/e) completat conform cerinţelor formularului.
    104. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, se efectuează pacienţilor internaţi, în volum deplin, conform protocoalelor clinice naţionale şi standardelor medicale în vigoare.
    105. În cazul cînd instituţia medico-sanitară spitalicească nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) în volum deplin, efectuarea lor se asigură în temeiul contractelor bilaterale cu alte instituţii medico-sanitare, inclusiv cu Centrele de Sănătate Publică.
    106. În perioada de noapte, secţiile de internare/unităţile de primire urgentă ale spitalelor asigură pînă în dimineaţa zilei următoare supravegherea persoanelor (pacienţilor) transportate de ambulanţă sau care s-au adresat direct în orele tîrzii ale serii după ajutor medical, dar care, conform indicaţiilor medicale, nu necesită spitalizare şi urmează a fi tratate în condiţii de ambulator. Cheltuielile respective vot fi acoperite din contul mijloacelor alocate secţiilor de internare/unităţilor de primire urgentă, conform prevederilor din Capitolul IV al prezentelor Norme metodologice.
    107. În cazul cînd bolnavii internaţi necesită transferare programată pentru continuarea tratamentului spitalicesc în spitalele de profil, inclusiv pentru pacienţii cu maladii psihiatrice, narcologice şi tuberculoză, instituţia organizează transportarea acestora cu transportul sanitar propriu, cu excepţia stărilor de urgenţă specificate la pct.21 al prezentelor Norme, după coordonarea prealabilă de către ei a internării cu spitalele de profil respective. Se interzice externarea la domiciliu a pacienţilor cu tuberculoză ce necesită transfer în instituţia medico-sanitară de profil.
Servicii medicale de înalta performanţă
    108. Serviciile medicale de înaltă performanţă în volumul şi pe tipurile, specificate în anexa nr.5 al Programului unic, se acordă persoanelor asigurate de către instituţiile medico-sanitare contractate pentru prestarea acestui tip de servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    109. Instituţiile medico-sanitare respective informează instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial şi naţional, inclusiv Centrele de Sănătate autonome pentru investigaţiile de înaltă performanţă cu drept de efectuare la trimiterea medicului de familie, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, despre numărul investigaţiilor garantate fiecărui teritoriu sau instituţii de nivel naţional, tinînd cont de numărul populaţiei, indicatorii înregistraţi ai morbidităţii, solicitarea instituţiei etc.
    110. Investigaţiile (serviciile medicale) de înaltă performanţă solicitate sunt prestate în baza biletului de trimitere, completat în modul stabilit de medicul specialist de profil încadrat în SAOAM, în limita cotelor stabilite pentru teritoriul sau instituţia dată. Serviciile medicale, notificate cu asterisc în anexa nr.5 al Programului unic, pot fi efectuate inclusiv la trimiterea medicului de familie, în baza biletului de trimitere completat de acesta.
    111. În cazul cînd în urma investigaţiei efectuate apar indicaţii pentru efectuarea unei alte investigaţii, aceasta poate fi indicată de către medicul specialist care a efectuat prima investigaţie, prin argumentarea necesităţii acesteia în Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de servicii medicale de înaltă performanţă (F 1-19/r), aprobat prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.10/08-A din 14.01.2013, în compartimentul „Diagnosticul la trimitere”.
    112. Instituţiile medico-sanitare, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor medicale de înaltă performanţă, duc evidenţa serviciilor respective efectuate pentru fiecare teritoriu în parte şi în cazul cînd unele instituţii teritoriale nu solicită numărul programat de investigaţii, asigură redistribuirea proporţională a serviciilor programate, care au rămas în surplus.
    113. Serviciile medicale de înaltă performanţă, necesare pentru rezolvarea, conform protocoalelor clinice şi standardelor medicale în vigoare, a cazurilor de boală la pacienţii internaţi în secţiile spitaliceşti, se acordă de către instituţiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale de înaltă performanţă, în bază de contract încheiat între acestea şi instituţia spitalicească respectivă.
Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu
    114. Serviciile de îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu, la care au dreptul persoanele asigurate, sunt acordate de către prestatorii autorizaţi conform actelor normative în vigoare, care sunt contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în condiţiile prevăzute de prezentele Norme metodologice.
    115. Prestatorul efectuează îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară, inclusiv îngrijiri paliative, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere), inclusiv şi în cazurile cînd îngrijirile medicale la domiciliu sunt recomandate de către medicii specialişti de profil.
    116. Prestatorii efectuează îngrijiri paliative la domiciliu persoanelor cu maladii incurabile, în stadii terminale, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere), inclusiv şi în cazurile cînd îngrijirile paliative la domiciliu sunt recomandate de către medicii specialişti de profil.
    117. Prestatorii asigură acordarea îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu, în modul şi volumul stabilit de actele normative în vigoare. Asigurarea cu medicamente, dispozitive medicale (consumabile, inclusiv colectoare pentru stome), necesare pentru efectuarea îngrijirilor medicale în conformitate cu standardele aprobate de Ministerul Sănătăţii, se realizează de către prestatorii, contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Reglementări comune de caracter special
    118. Pentru localităţile rurale, cu acces geografic limitat la instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator din teritoriul său de deservire, asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală specializată de ambulator poate fi organizată în cadrul unei instituţii medico-sanitare din alt teritoriu, situată mai favorabil din punct de vedere geografic şi contractată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor respective populaţiei din localităţile date.
    119. Organizarea asistenţei medicale în cadrul instituţiei medico-sanitare din alt teritoriu, în astfel de cazuri se efectuează prin coordonare bilaterală cu instituţiile medico-sanitare din teritoriile respective.
    120. Pentru asigurarea prestării serviciilor de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu, Compania Naţională de Asigurări în Medicină va efectua modificarea contractului de prestare a serviciilor medicale la compartimentul dat, tinînd cont de numărul populaţiei înregistrate în localităţile respective.
    121. De asemenea, prestarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu poate fi efectuată de instituţia amplasată geografic mai accesibil în baza contractului bilateral, încheiat între instituţii.
    122. Prestarea serviciilor spitaliceşti pentru persoanele asigurate se efectuează în baza liberei alegeri a spitalului de acelaşi nivel pentru internările programate în cadrul zonelor stabilite conform actelor normative în vigoare. Internarea programată se va efectua în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul sau de către medicul specialist de profil pentru pacienţii cu maladiile stipulate în anexa nr.2 la Programul unic.
    123. Populaţia din localităţile limitrofe, pentru care în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în punctele 120 şi 121 a fost încheiat un contract de prestare a serviciilor de asistenţă medicală specializată de ambulator cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau un contract bilateral între instituţii, beneficiază de servicii medicale respective în volumul stabilit de Programul unic. În toate aceste cazuri, trimiterea la consultaţii sau internare în instituţia altui teritoriu se va efectua de către medicul de familie, care deserveşte localitatea dată, în baza biletului de trimitere (formular 027/e), completat conform cerinţelor stabilite la pct.51 al prezentelor Norme metodologice.
    124. În toate cazurile menţionate, asistenţa medicală primară se va acorda populaţiei din localităţile date în cadrul instituţiei medicale primare, care deserveşte populaţia data, în volum stabilit pentru nivelul Centrului de Sănătate respectiv. Concomitent, instituţiile medico-sanitare de asistenţă medicală spitalicească şi asistenţă medicală specializată de ambulator de nivel teritorial (raion sau municipiu) vor asigura prestarea serviciilor medicale (investigaţii de laborator şi instrumentale) pentru instituţia medico-sanitară primară, care nu dispune de serviciile respective, în temeiul contractului bilateral încheiat.
    125. Serviciile medicale regionalizate vor fi prestate de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti prestatoare a serviciilor respective persoanelor asigurate din teritoriile arondate către acestea, Compania Naţională de Asigurări în Medicină asigurînd contractarea serviciilor respective în modul stabilit.
    126. Deficienţele înregistrate în organizarea trimiterii persoanelor asigurate la instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial sau terţiar, cît si privind volumul investigaţiilor efectuate la nivelul (etapa) precedent(ă), se semnalează de către instituţia respectivă cu atenţionarea instituţiei medico-sanitare care a îndreptat pacientul şi informarea Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru întreprinderea măsurilor ce se impun.
    127. La constatarea permanentă a deficienţelor respective, documentate cu dovezi argumentate privind cheltuielile suplimentare, suportate de către instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial sau terţiar din cauza prestării sub nivelul necesar şi volumul stabilit a serviciilor medicale acordate pacienţilor trimişi de către instituţiile medico-sanitare de la etapa precedentă, se va lua decizia de restituire a cheltuielilor respective în baza facturilor prezentate, în temeiul acordului semnat de ambele instituţii, iar, în caz de conflict, după coordonare cu Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    128. Instituţiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale vor realiza măsuri de prevenire şi înlăturare a fenomenelor de polipragmazie, în vederea neadmiterii cheltuielilor nejustificate a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Capitolul III. Investigaţiile paraclinice
    129. Investigaţiile paraclinice, de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se specifică conform nivelului la care se prestează după cum urmează:
    a) investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie;
    b) investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului specialist de profil;
    c) serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice;
    d) serviciile medicale de înaltă performanţă.
    130. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului de familie se acordă conform indicaţiilor medicale, indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (atît persoanelor asigurate, cît şi celor neasigurate), şi sînt specificate în compartimentul I al anexei nr.4 al Programului unic.
    131. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului specialist de profil specificate în compartimentul II al anexei nr.4 al Programului unic se efectuează persoanelor asigurate (iar persoanelor neasigurate – în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar incluse în Lista din pct.5 la prezentele Norme metodologice), în cazul cînd pacientul se prezintă la acesta pentru asistenţă medicală în conformitate cu prezentele Norme metodologice.
    132. În cazul investigaţiilor de radiodiagnostic, numărul de incidenţe, volumul necesar al investigaţiei şi investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului imagistic se stabilesc în final de medicul imagist radiolog.
    133. Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist de profil, specificate în compartimentul III din anexa nr.4 al Programului unic, se acordă respectiv:
    a) în Centrele de sănătate din localităţile rurale la prescrierea medicului de familie;
    b) în IMSP raionale şi municipale la prescrierea specialistului în fizioterapie şi kinetoterapie sau medicului specialist de profil şi medicului de familie.
Capitolul IV. Modalitatea de plată şi criteriile
privind contractarea prestatorilor de servicii medicale
    A. Particularităţile contractării pe tipuri de asistenţă medicală
    134. Pentru anul 2015 este prevăzută contractarea următoarelor tipuri de asistenţă medicală:
    a) asistenţa medicală urgentă prespitalicească;
    b) asistenţa medicală primară;
    c) asistenţa medicală specializată de ambulator;
    d) asistenţa medicală spitalicească;
    e) servicii medicale de înaltă performanţă;
    f) îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu.
    135. Pentru contractarea serviciilor medicale vor fi utilizate următoarele metode de plată a prestatorilor de servicii medicale:
    - per capita;
    - per serviciu;
    - per caz tratat;
    - per zi-pat;
    - per vizită;
    - buget global;
    - plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat;
    - bonificaţia pentru indicatori de performanţă.
    136. În cadrul procesului de contractare se va ţine cont de fluxul real format al pacienţilor asiguraţi şi de realizarea treptată a echităţii în distribuirea resurselor financiare.
    137. Plafoanele de cheltuieli pentru fiecare tip de asistenţă medicală sunt stabilite în Ordinul CNAM nr.668-A din 23.12.2014 „Privind fondurile provizorii ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală (bugetul provizoriu) pe anul 2015”, după cum urmează:
    a) asistenţa medicală urgentă prespitalicească – 380 313,6 mii lei;
    b) asistenţa medicală primară – 1 354 564,2 mii lei, inclusiv medicamente compensate – 214 957,9 mii lei;
    c) asistenţa medicală specializată de ambulator – 329 129,7 mii lei;
    d) asistenţa medicală spitalicească – 2 234 651,8 mii lei;
    e) servicii medicale de înaltă performanţă – 153 459,0 mii lei;
    f) îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu – 6 582,6 mii lei.
    138. În cazul depăşirii sumei semestriale planificate pe ţară pentru compensarea medicamentelor, această depăşire va fi reţinută proporţional din contul instituţiilor medico-sanitare, care au depăşit suma-limită pentru prescrierea medicamentelor compensate, inclusiv a instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti la depăşirea sumei planificate pentru medicamentele psihotrope, anticonvulsivante şi antidiabetice injectabile (insuline).
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
    139. Metodele de plată în asistenţa medicală urgentă prespitalicească sunt:
    a) plata „per capita”;
    b) bonificaţia pentru indicatori de performanţă.
    140. La planificarea volumului de finanţare a serviciilor medicale va fi luat în calcul numărul de persoane identic celor înregistrate în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară situate în teritoriul de deservire a instituţiei de asistenţă medicală urgentă prespitalicească la 21 noiembrie 2014.
    141. Ca temei pentru achitarea bonificaţiei se stabileşte îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:
    a) Indicatorul 1: Lipsa divergenţelor între diagnosticul serviciului asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi diagnosticul clinic stabilit.
    Criteriul de îndeplinire – rata coincidenţei diagnosticului serviciului asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi diagnosticul clinic stabilit nu mai mică de 85% cu condiţia prezentării a cel puţin 90% cotoare a foilor de însoţire a pacienţilor transportaţi la spital (formular 144/e) care au solicitat asistenţă medicală de urgenţă (pentru persoanele care nu au fost spitalizate serveşte diagnosticul din secţia de internare).
    b) Indicatorul 2:  Asigurarea staţiei zonale cu medici.
    Criteriul de îndeplinire – asigurarea staţiei zonale cu medici (2,5 unităţi ocupate la 10 000 populaţie totală a teritoriului deservit).
    142. Raportarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă se face trimestrial. Evidenţa indicatorilor nu este cumulativă.
    143. Tariful „per capita” stabilit în asistenţa medicală urgentă prespitalicească este de 101,40 lei. Suma anuală constituie 357 544,5 mii lei.
    144. Suma anuală pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă este de 22 769,1 mii lei, inclusiv pentru:
    - indicatorul 1 – 18 288,8 mii lei
    - indicatorul 2 – 4 480,3 mii lei.
Asistenţa medicală primară
    145. Instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor fi contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza criteriilor stipulate în prezentele Norme metodologice.
    146. Filialele instituţiilor medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor avea cod propriu (cu includerea acestora în nomenclator).
    147. Metodele de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1) plata „per capita”;
    2) bonificaţie pentru indicatori de performanţă;
    3) plata prin buget global (pentru Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor, Centrele Comunitare de Sănătate Mintală).
    148. La planificarea volumului de finanţare a serviciilor medicale va fi luat în calcul numărul total de persoane (asigurate şi neasigurate) înregistrate în „Registrul persoanelor luate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” la data de 21 noiembrie 2014, ajustat la risc de vîrstă conform următoarelor grupuri:
    1) de la 0 - pînă la 4 ani 11 luni 29 zile
    2) de la 5 - pînă la 49 ani 11 luni 29 zile
    3) de la 50 ani şi peste.
    149. Ca temei pentru achitarea bonificaţiei pentru performanţă se stabileşte îndeplinirea următorilor indicatori:
Indicatori de proces/„per serviciu”
    Indicator I. Prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor:
    - cardiovasculare
    1) numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidenţă şi primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic naţional sub supravegherea medicului de familie. Valoarea realizării indicatorului constituie 3,5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    2) numărul persoanelor cu vîrsta cuprinsă între 40 şi 65 ani, fără complicaţii cardiovasculare (infarct miocardic, ACV) cărora li s-a apreciat indicele SCORE. Valoarea realizării indicatorului constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    3) numărul persoanelor primar depistate cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Şcoala pacientului hipertensiv”. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
    - diabetul zaharat
    4) numărul persoanelor peste 40 ani şi din grupul de risc investigate la glicemie. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    5) numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidenţă şi primesc tratament conform protocolului clinic naţional sub supravegherea medicului de familie în trimestrul de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 3,5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    6) numărul persoanelor primar depistate cu diabet zaharat instruite conform programului „Şcoala pacientului cu diabet zaharat”. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
    - oncologice
    7) numărul femeilor de vîrsta 25 – 61 ani care au efectuat o dată la 3 ani testul citologic Babeş - Papanicolau. Valoarea realizării indicatorului constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    8) numărul femeilor, depistate cu patologie în baza testului citologic Babeş - Papanicolau, care au fost referite şi investigate prin colposcopie/consultate de către medicul oncolog-ginecolog din Institutul Oncologic. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    9) numărul femeilor peste 18 ani şi din grupul de risc care au fost examinate anual prin palparea glandei mamare şi au fost instruite în efectuarea autocontrolului. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    10) numărul femeilor, inclusiv din grupul de risc, cu patologie suspectată în baza palpării glandei mamare, care au fost referite şi investigate prin mamografie/USG. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    11) numărul persoanelor luate la evidenţă primar cu tumori maligne în trimestrul de raportare: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
    - tuberculoză
    12) numărul persoanelor investigate la tuberculoză. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    13) numărul persoanelor luate la evidenţă primar cu tuberculoză. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    14) numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienţilor cu tuberculoză în condiţii de ambulator conform standardelor DOTS. Valoarea realizării indicatorului constituie 80 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
    Indicator II. Supravegherea gravidei:
    15) numărul gravidelor luate la evidenţă în termen de gestaţie pînă la 12 săptămîni. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    16) numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic, cu prescrierea reţetei compensate, în primul trimestru al sarcinii. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    17) numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier, cu prescrierea reţetei compensate, în primul trimestru al sarcinii. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    18) numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare persoana prezentată în trimestrul de raportare;
    19) numărul gravidelor investigate prin RW în termenele stabilite. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    20) numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    21) numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul obstetrician-ginecolog în termenele stabilite. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
    Indicator III. Supravegherea copilului primului an de viaţă:
    22) numărul copiilor, care au efectuat vizite la medicul de familie în termenele stabilite de actele normative în vigoare. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    23) numărul copiilor cărora li s-a indicat administrarea profilactică a vitaminei D, cu prescrierea reţetei compensate. Valoarea realizării indicatorului constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    24) numărul copiilor, care au efectuat vizitele la medicii specialişti de profil în termenele stabilite de actele normative în vigoare. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    25) numărul copiilor, care au efectuat investigaţiile (analiza generală a sîngelui, analiza generală a urinei) în termenele stabilite de actele normative în vigoare. Valoarea realizării indicatorului constituie 5 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare;
    26) numărul copiilor, care au realizat programul de vaccinare pentru vîrsta de un an. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte pentru fiecare persoană prezentată în trimestrul de raportare.
Indicatori de rezultat
    1) Rata adulţilor cu hipertensiune arterială a căror tensiune arterială este sub control în anul de raportare constituie 25% din numărul total a adulţilor cu hipertensiune arterială.
    2) Rata persoanelor din grupurile-ţintă cărora li s-a efectuat testul citologic Babeş-Papanicolau în anul de raportare constituie 85% din numărul total al femeilor planificate pentru testul citologic Babeş-Papanicolau în anul 2015. 
    3) Rata gravidelor supravegheate de către medicul de familie conform standardelor în vigoare în anul de raportare constituie 85% din numărul total al gravidelor la care sarcina s-a finalizat cu naşterea în anul 2015.
    4) Rata copiilor supravegheaţi de către medicul de familie conform standardelor în vigoare în anul de raportare constituie 85% din numărul total al copiilor care au împlinit 12 luni în anul 2015.
    Notă. Plata indicatorilor de rezultat se va efectua în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    150. Sumele contractuale destinate pentru asistenţa medicală primară se formează din:
    a) suma alocată per capita în dependenţă de următoarele categorii de vîrstă:
    - de la 0 - pînă la 4 ani 11 luni 29 zile – 391,92 lei
    - de la 5 - pînă la 49 ani 11 luni 29 zile – 230,52 lei
    - de la 50 ani şi peste – 345,80 lei.
    Suma totală destinată finanţării per capita constituie 957 099,5 mii lei;
    b) suma estimativă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă în cuantum anual de 164 946,9 mii lei;
    c) suma de 214 957,9 mii lei, alocată pentru compensarea costului medicamentelor prescrise persoanelor (asigurate şi neasigurate) de către instituţiile medico-sanitare în limitele stabilite la p.156;
    d) suma de 7 635,0 mii lei alocată prin buget global pentru Centrele de sănătate prietenoase tinerilor;
    e) suma de 8 238,6 mii lei alocată prin buget global pentru Centrele Comunitare de Sănătate Mintală;
    f) suma de 1 686,3 mii lei alocată pentru IMSP, indicate la pct.12 lit.i) din Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29.12.2003.
    151. Raportarea către CNAM a îndeplinirii indicatorilor de performanţă în asistenţa medicală primară se efectuează trimestrial, inclusiv în formă electronică.
    152. Volumul bonificaţiei se estimează trimestrial în dependenţă de numărul de puncte acumulate de instituţia medico-sanitară şi valoarea calculată a unui punct.
    153. Valoarea unui punct se calculează trimestrial prin raportarea 1/4 parte a cuantumului anual pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă (p.150 b)) la numărul total de puncte acumulate şi raportate de prestatorii de AMP pentru trimestrul respectiv.
    154. Criteriile de îndeplinire şi modul de evaluarea a indicatorilor de performanţă se efectuează în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    155. Volumul bonificaţiei pentru performanţă se estimează trimestrial pentru îndeplinirea indicatorilor de proces/„per serviciu” şi anual pentru indicatorii de rezultat, în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    156. Suma-limită pentru prescrierea medicamentelor compensate se calculează în modul următor:
    a) pentru instituţiile medico-sanitare primare - în conformitate cu punctele acumulate în dependenţă de numărul populaţiei asigurate, cu ajustare la numărul de bolnavi asiguraţi cu HTA, glaucom, astm bronşic, tireotoxicoză, gravide, diabet zaharat tip II insulinoindependenţi, copii 0-5 ani. Suma totală constituie 175 026,5 mii lei. Valoarea unui punct constituie 4,34 lei.
    Instituţia va acumula:
    - pentru fiecare persoană asigurată înregistrată în „Registrul persoanelor luate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” - 1 punct;
    - pentru fiecare copil 0-5 ani înregistrat în „Registrul persoanelor luate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” – 44,55 puncte;
    - pentru o persoană asigurată cu HTA (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 43,41 puncte;
    - pentru o persoană asigurată cu glaucom (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 183,16 puncte;
    - pentru o persoană asigurată cu astm bronşic (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 102,29 puncte;
    - pentru o persoană asigurată cu tireotoxicoză (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 70,19 puncte;
    - pentru o gravidă (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 26,07 puncte;
    - pentru o persoană (asigurată şi neasigurată) cu diabet zaharat tip II insulinoindependenţi (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 123,56 puncte;
    b) pentru instituţiile medico-sanitare ce prescriu medicamente compensate psihotrope şi anticonvulsivante, în conformitate cu numărul de persoane (asigurate şi neasigurate) cu schizofrenie şi epilepsie conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate. Suma totală constituie 15 711,4 mii lei;
    c) pentru instituţiile medico-sanitare ce prescriu antidiabetice injectabile (insuline) în conformitate cu numărul de persoane (asigurate şi neasigurate) cu diabet zaharat
tip I insulinodependent conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate. Suma totală constituie 24 220,0 mii lei.
Asistenţa medicală specializată de ambulator
    157. Asistenţa medicală specializată de ambulator include:
    a) asistenţa medicilor specialişti de profil;
    b) asistenţa medicală stomatologică.
    158. Asistenţa medicală stomatologică se împarte în:
    - asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău;
    - asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Bălţi, raionale,  din UTA Găgăuzia şi Întreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale.
    159. Metodele de plată a asistenţei medicale specializate de ambulator sunt:
    1) Pentru asistenţa medicilor specialişti de profil:
    - „per capita”;
    - „per caz tratat”;
    - „per vizita”;
    - „buget global”;
    - „plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat”.
    2) Pentru asistenţa medicală stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău:
    - „per capita”;
    - „buget global”.
    3) Pentru asistenţa medicală stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Bălţi, raionale şi din UTA Găgăuzia:
    - „per capita”.
    160. La estimarea volumului contractual de servicii medicale în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator va fi luat în calcul numărul de persoane asigurate identic celor înregistrate în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară situate în teritoriul de deservire a instituţiei de asistenţă medicală specializată de ambulator la 21 noiembrie 2014.
    161. Pentru prestatorii care oferă servicii specializate de ambulator după principiul teritorial, finanţarea asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate de către medicii specialişti de profil se stabilesc în baza tarifului „per capita”, achitat în limita sumei anuale de 221 276,3 mii lei în mărime de:
    - 90,96 lei pentru instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău (suma alocată nu prevede acoperirea volumelor de asistenţă medicală prestată de instituţiile medico-sanitare finanţate pe buget global);
    - 99,96 lei pentru instituţiile medico-sanitare din mun. Bălţi;
    - 91,56 lei pentru instituţiile medico-sanitare raionale şi din UTA Găgăuzia.
    162. Finanţarea prestatorilor, care nu oferă servicii specializate de ambulator după principiul teritorial este stabilită în limita sumei anuale de 64 387,6 mii lei prin următoarele metode:
    a) plata prin „buget global” - instituţiile medico-sanitare republicane; Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; Dispensarul Dermatovenerologic Municipal Chişinău; Centrul Naţional de Sănătate Mintală; Serviciul Ambulator de Traumatologie şi Ortopedie şi Centrul Naţional de Epileptologie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă; laboratorul naţional de referinţă a Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; laboratorul de referinţă al Spitalului Clinic Municipal Bălţi; secţia consultativă a Spitalului Clinic Municipal nr.1; pentru acoperirea cheltuielilor de tratament a persoanelor neasigurate afectate de infecţia HIV/SIDA şi tuberculoză în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    b) plata per „caz tratat” - pentru asistenţa medicilor specialişti de profil prestată de centrele de reabilitare a bolnavilor de narcomanie;
    c) plata per „vizita” -  pentru tratamentul de substituţie cu clorură de metadonă pentru utilizatorii de droguri injectabili în cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie, inclusiv cu probleme de sănătate mintală a Dispensarului Republican de Narcologie;
    d) plata „retrospectivă per serviciu” în limitele bugetului contractat - pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie şi transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiţii de ambulator a bolnavilor cu tuberculoză, caz nou şi readmis.
    163. Suma alocată pentru asistenţa stomatologică constituie 43 465,8 mii lei, inclusiv:
    a) finanţarea prin „buget global” (pentru prestatorii care nu oferă servicii după principiul teritorial). Suma pe an constituie 10 135,8 mii lei;
    b) finanţarea „per capita” pentru asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Chişinău la tariful de 8,32 lei. Suma pe an constituie 5 507,7 mii lei.
    Notă: Ţinînd cont de specificul structurii asistenţei medicale stomatologice din mun.Chişinău, suma alocată „per capita” nu prevede acoperirea volumelor de asistenţă medicală prestată de instituţiile medico-sanitare finanţate pe buget global.
    c) finanţarea „per capita” pentru asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Bălţi, IMS raionale, din UTA Găgăuzia şi Întreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale la tariful „per capita” – 15,80 lei. Suma pe an constituie 27 774,6 mii lei;
    d) suma de 47,7 mii lei alocată pentru IMSP, indicate la pct.12 lit.i) din Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29.12.2003.
Asistenţa medicală spitalicească
    164. Metodele de plată pentru asistenţa medicală spitalicească sunt:
    a) plata pe „caz tratat” în cadrul sistemului DRG (Case-Mix) - pentru volumul de activitate spitalicească de scurtă durată prestat persoanelor asigurate şi neasigurate cu maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice spitalizate în instituţiile specializate în limitele prevederilor Programului Unic;
    b) plata  pe „caz tratat”:
    - pentru transplantul de rinichi şi ficat
    c) plata pe „ zi-pat”:
    - pentru asistenţa medicală pe profilul „ftiziatrie”;
    - pentru îngrijirile medicale paliative prestate în condiţii de spital/hospice;
    d) plata pe „buget global”:
    - pentru volumul de asistenţă spitalicească prestat pacienţilor asiguraţi în secţia de internare care ulterior nu au fost spitalizaţi;
    - pentru serviciile prestate în departamentele de medicină urgentă, unităţile de primire urgentă specializată şi unităţile primire urgentă din cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti;
    - pentru secţiile dializă;
    - pentru asistenţa medicală pe profilurile psihiatrie şi narcologie, inclusiv prestate în cadrul spitalelor raionale, precum şi pentru tratamentul prin constrîngere (după precizarea diagnosticului), narcologie şi psihiatrie concomitent cu ftiziatrie;
    - serviciul „Aviasan” (asistenţă prestată cu utilizarea mijloacelor de transport terestre şi aeroambulanţei);
    - pentru medicamente costisitoare;
    e) plata „retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat” pentru cheltuielile de transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei.
    165. Pentru spitalele rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în contract se specifică suma contractuală şi tariful propriu.
    166. Procedeele de colectare, raportare a datelor la nivel de pacient şi rambursare în funcţie de complexitatea cazurilor se stipulează în Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, raportare şi validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanţării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat de MS şi CNAM.
    167. Contractarea asistenţei medicale spitaliceşti pe profilurile de lungă durată (psihiatrie, narcologie, psihiatrie concomitent cu ftiziatrie) se realizează în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, stabilite în actele normative ale Ministerului Sănătăţii.
    168. Serviciile prestate în secţiile de internare ale prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti persoanelor asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate (cu excepţia instituţiilor medicale spitaliceşti unde funcţionează departamente de medicină urgentă, unităţi de primire urgentă specializată şi unităţi primire urgentă - IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Institutul Mamei şi Copilului, Spitalul Raional Cahul etc.) se contractează separat, la nivelul sumei anului 2014.
    169. Suma - totală destinată serviciului dializă constituie 49 671,4 mii lei. Estimarea bugetelor globale pe prestatori pentru serviciile de dializă va fi efectuată în dependenţă de suma totală destinată serviciului de dializă şi numărul de şedinţe de dializă prestate pe parcursul anului 2014.
    Bugetul global cuprinde toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de dializă, inclusiv cheltuielile pentru materiale de consum, achiziţionarea pieselor de schimb, eritropoetină, alimentaţia pacientului.
    170. Suma limită pentru medicamente costisitoare utilizate în programe speciale de tratament conform solicitărilor Ministerului Sănătăţii constituie 78 331,5 mii lei. Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în limita surselor financiare disponibile, va încheia contracte de acordare a asistenţei medicale cu instituţiile medico-sanitare pentru acest scop.
Servicii medicale de înaltă performanţă
    171. Metoda de plată pentru serviciile medicale de înaltă performanţa este – „per serviciu”.
    172. Prestatorii de servicii medicale de înaltă performanţă planifică în limita contractată, volumul şi spectrul de servicii, asigurînd accesul echitabil pentru pacienţii instituţiilor medico-sanitare, inclusiv Centrelor de Sănătate autonome, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu informarea acestora, a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi a Ministerului Sănătăţii.
Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu
    173. Îngrijirile medicale comunitare şi la domiciliu se vor contracta în temeiul actelor normative ale Ministerului Sănătăţii.
    174. Metoda de plată pentru îngrijirile medicale şi pentru îngrijirile medicale paliative prestate la domiciliu de echipa mobilă este „per vizită”.
    B. Modalitatea de achitare a serviciilor medicale acordate
    175. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale urgente prespitalicească se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă;
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    -  integral 1/4 din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă şi cu excluderea sumelor achitate anterior;
    -  suma bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator.
    176. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile:
    - pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală (inclusiv suma estimativă pentru indicatori de performanţă);
    - în baza facturilor prezentate de instituţiile farmaceutice contractate, la valoarea integrală a lor;
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    -  integral 1/4 din suma contractuală anuală (cu excepţia sumei estimative pentru indicatorii de performanţă), cu excluderea sumelor achitate anterior şi a eventualelor depăşiri peste suma-limită de prescriere a medicamentelor compensate;
    - suma bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator, cu excluderea sumelor achitate anterior, în limita ¼ din suma contractuală anuală.
    177. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată;
    -  integral 1/4 din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate tratamentului bolnavilor de tuberculoză, caz nou şi readmis, în condiţii de ambulator şi cu excluderea sumelor achitate anterior şi a eventualelor depăşiri peste suma-limită de prescriere a medicamentelor compensate;
    -  suma pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză, caz nou şi readmis, în condiţii de ambulator, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator.
    178. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală;
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    - integral suma pentru îndeplinirea cazurilor tratate, în limita 1/4 din suma contractuală anuală, cumulativ de la începutul anului;
    - integral 1/4 din suma contractuală anuală destinată îndeplinirii serviciilor contractate după metoda de plată „buget global”, cu excluderea sumelor achitate anterior;
    -  suma pentru cheltuielile de transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator;
    c) medicamentele costisitoare se vor achita în baza acordurilor încheiate şi facturilor prezentate.
    179. Achitarea serviciilor medicale de înaltă performanţă se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată, integral suma pentru îndeplinirea serviciilor medicale, în limita 1/4 sumei contractuale anuale, cumulativ de la începutul anului, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    180. Achitarea îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală;
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată, integral suma pentru îndeplinirea serviciilor medicale, în limita 1/4 sumei contractuale anuale, cumulativ de la începutul anului, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    181. Lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, poate achita integral, conform dărilor de seamă prezentate de prestator, serviciile acordate pentru luna precedentă în limita 1/12 din suma contractuală anuală.
    C. Modalitatea de nevalidare a serviciilor medicale
    182. În cadrul nevalidării serviciilor medicale, echivalentul bănesc al acestor servicii urmează a fi exclus din suma achitată instituţiilor medico-sanitare pentru volumul de asistenţă medicală prestat în conformitate cu prevederile contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    183. Nevalidarea serviciilor medicale se va efectua în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind controlul prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, aprobat prin Ordinul CNAM nr. 252-A din 28.05.2014.
D. Procedura de negociere şi de soluţionare a litigiilor
    184. Contractarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se va face prin negocieri dintre administraţia prestatorului de servicii medicale şi reprezentanţii împuterniciţi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, cu participarea, după caz, a reprezentantului Ministerului Sănătăţii sau a administraţiei publice locale în calitate de fondatori.
    185. Litigiile care nu pot fi soluţionate în cadrul negocierilor sunt examinate în şedinţele comisiei de mediere constituite pe bază de paritate din reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi Ministerul Sănătăţii. Deciziile sunt definitive şi obligatorii pentru părţile contractante.
E. Dispoziţii finale
    186. Prestatorii de servicii medicale pe parcursul a 10 zile lucrătoare, din momentul semnării contractelor, vor prezenta pentru coordonare Fondatorului şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (Agenţiei teritoriale) devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru mijloacele provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2015, conform formularului aprobat. La devizul menţionat vor fi anexate calculele argumentate şi statele de personal pe fiecare tip de asistenţă medicală contractată.
    187. Mijloacele financiare obţinute de către prestator în urma îndeplinirii indicatorilor de performanţă vor fi utilizate în conformitate cu prevederile actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, inclusiv pentru stimularea lucrătorilor medicali care nemijlocit au contribuit la îndeplinirea acestora.
    188. Gestionarea veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare tip de asistenţă medicală contractat, se va efectua de către prestatorii de servicii medicale prin conturi bancare separate, interzicîndu-se utilizarea arbitrară a mijloacelor destinate unui tip de asistenţă medicală pentru altul.