AFMAEIE8/2014
ID intern unic:  356440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD DE FINANȚARE Nr. 8
din  15.05.2014
A C O R D  D E  F I N A N Ţ A R E*
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 8
    ____________________
    *Prezentul Acord este parte componentă a Hotărîrii nr. 527 din 3 iulie 2014 pentru aprobarea Acordului de Finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014 (Monitorul Ofiial al Republicii Moldova nr. 178-184, 11 iulie 2014, art. 571).

Condiţii Speciale
    Uniunea Europeană, denumită în continuare „UE”, reprezentată de  Comisia Europeană, denumită în continuare „Comisia”,
    pe de o parte, şi
    Guvernul Republicii Moldova, denumit în continuare „Beneficiar”,
    pe de altă parte,
    au convenit asupra următoarelor:
    ARTICOLUL 1 - NATURA ŞI SCOPUL OPERAŢIUNII
    1.1. UE va contribui la finanţarea următorului Program:
    Număr CRIS: ENPI/2013/024-404
    Titlu „Suport pentru implementarea reformei în învăţămînt vocaţional/tehnic în Moldova”
    Denumit în continuare „program”, descris în Clauzele Tehnice şi Administrative.
    1.2. Programul dat va fi implementat în conformitate cu acordul de finanţare şi anexele sale.
    ARTICOLUL 2 – COSTUL TOTAL ŞI CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ A UE
    2.1. Valoarea totală a programului este estimată la 25 milioane Euro cu următoarele componente:
    Suport bugetului: 25 000 000 Euro
    2.2. UE îşi asumă responsabilitatea de a finanţa suma maxima de 25 000 000 Euro. Distribuirea contribuţiei financiare a UE pe linii bugetare este prezentată în bugetul inclus în clauzele Tehnice şi Administrative.
    ARTICOLUL 3 – CONTRIBUŢIILE BENEFICIARULUI
    3.1. Beneficiarul nu contribuie la proiect. Distribuirea contribuţiei financiare a Beneficiarului pe linii bugetare este prezentată în bugetul inclus în clauzele Tehnice şi Administrative
    3.2. În cazul în care este o contribuţie nefinanciară a Beneficiarului, clauzele detaliate privind transferul acestei contribuţii trebuie să fie stipulate în Clauzele Tehnice şi Administrative.
    ARTICOLUL 4 – PERIOADA DE EXECUTARE
    4.1. Perioada de executare a acordului de finanţare după cum este stipulat în Articolul 4 din Condiţiile Generale va începe de la intrarea în vigoare a Acordului de Finanţare şi se va finisa la 60 de luni după expirarea acestei date.
    4.2. Durata fazei de implementare este fixată 36 luni.
    4.3. Durata fazei de încheiere este de 24 luni.
    ARTICOLUL 5 - ADRESE
    Toate comunicaţiile care se referă la implementarea acestui Acord de Finanţare vor fi expuse în formă scrisă, cu referire la proiect, şi vor fi transmise la următoarele adrese:
    a) pentru Comisie
    dl Pirka TAPIOLA 
    Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova
    Str. Kogălniceanu 12
    MD-2001 Chişinău
    Republica Moldova
    b) pentru Beneficiar
    dl Iurie LEANCĂ
    Prim-ministru al Republicii Moldova
    1, Piaţa Marii Adunări Naţionale
    MD-2033, Chişinău
    Republica Moldova
    ARTICOLUL 6 - ANEXE
    6.1. Următoarele documente trebuie să fie anexate la acest acord şi sunt parte integrantă a acestuia:
    Anexa I: Condiţiile Generale
    Anexa II: Clauzele Tehnice şi Administrative.
    6.2. În cazul apariţiei unui conflict între clauzele din Anexe şi cele din Condiţiile Speciale ale Acordului de Finanţare, clauzele din Condiţiile Speciale vor prevala. În cazul conflictului dintre clauzele din Anexa I şi cele din Anexa II, clauzele din Anexa I vor prevala.
    ARTICOLUL 7 – CONDIŢII APLICABILE OPERAŢIUNILOR DE SUPORT BUGETAR
    7.1. Următoarele clauze din Condiţiile Generale nu vor fi aplicabile cu referire la operaţiunile de Suport bugetar: Articolele 1.3, 2, 4.2 prima propoziţie, 5,6,7,8,9,11,12,13,15,16.2,17 şi 18.2,19.5,20.6,22.3,22.4 şi 22.6.
    7.2. Prin urmare, clauzele următoare din Condiţiile Speciale trebuie să fie înlocuite cu următoarele:
    7.2.1. Articolul 3: Partea programului ce ţine de operaţiunile Suportului bugetar va fi implementată de Comisie. Aceasta constă în evaluarea progresului condiţiilor de performanţă şi debursarea tranşelor în termenele stabilite, conform Acordului de Finanţare.
    7.2.2. Articolul 14: Ţara beneficiară va aplica regulamentul intern privind schimbul valutar fără discriminare pentru  plăţile efectuate conform Acordului de finanţare. Transferurile de valută vor fi contabilizate la valoarea zilei în care s-a notificat creditul în contul din Banca Naţională deschis în acest scop. Rata de schimb va fi rata medie de pe piaţa de valută străină interbancară în valoarea din ziua notificării creditului.
    7.2.3. Articolul 18.1: Fiecare proiect/program finanţat de către UE face obiectul operaţiunilor corespunzătoare de comunicare şi informare. Aceste operaţiuni vor fi definite cu aprobarea Comisiei.
    7.2.4. Articolul 19.1: Beneficiarul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru prevenirea neregularităţilor şi a fraudei şi, la cererea Comisiei, declanşează anchete pentru recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit. Beneficiarul va informa Comisia cu privire la orice măsură luată.
    7.2.5. Articolul 19.3: Beneficiarul va informa de îndată Comisia cu privire la orice element adus la cunoştinţa sa, care trezeşte suspiciuni de nereguli sau fraudă.
    7.3. Articolul 4.1 din Condiţiile Generale se completează cu următorul text: Toate cererile de plată depuse de către Beneficiar  în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Dispoziţiile tehnice şi administrative vor fi eligibile pentru finanţare UE, cu condiţia că astfel de cereri sunt transmise în timpul fazei de implementare operaţională.
    7.4. Articolul 19.6 din Condiţiile Generale trebuie să fie aplicabile mutatis mutandi cu referire la orice practici de corupţie activă sau pasivă legate de implementarea operaţiunilor.
    ARTICOLUL 8 – INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI DE FINANŢARE
    Acordul de Finanţare va intra în vigoare la data recepţionării de către Comisia Europeană a notificării scrise a Guvernului Republicii Moldova, care va confirma că au fost îndeplinite toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. Acordul Financiar nu va intra în vigoare dacă asemenea notificare nu este recepţionată de către Comisie pînă la 31 decembrie 2014.
    Elaborat în două exemplare originale în limba Engleză, una pentru Comisie şi una  pentru  Beneficiar.

    PENTRU COMISIE                                PENTRU BENEFICIAR

    Dl Michael A. KÖEHLER                       Dl Iurie Leancă
    Director Vecinătate                                  Prim-ministru
    Direcţia Generală pentru Dezvoltare
    şi Cooperare EuropeAid

    Semnătura                                                   Semnătura

    Data_________                                           Data___________

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    FINANCING AGREEMENT