AMAE/1999
Внутренний номер:  356786
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 1999
от  01.12.1955
de colaborare între Ministerul Industriei
al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei
al Republicii Bulgaria*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 264     Дата вступления в силу : 01.12.1995
   * Semnat la Sofia, la 1 decembrie 1995.
   În vigoare din ziua semnării.
   Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   întemeindu-se pe tratatele şi acordurile, încheiate între Republica Moldova şi Republica Bulgaria,
   precum şi ţinînd cont de bunele relaţii între ambele ţări şi interesul reciproc pentru dezvoltarea colaborării între subiecţi economici,
   au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
   Părţile Contractante, conducîndu-se de legislaţia lor naţională, vor contribui pe toate căile la dezvoltarea colaborării industriale între Republica Moldova şi Republica Bulgaria în temeiul intereselor reciproce şi avantajului reciproc, prin intermediul organizării schimburilor regulate de informaţie cu privire la starea de lucruri în industrie, a realizării concepţiei de politică industrială, dezvoltării tehnologiilor şi tehnicii noi, a stării pieţelor şi referitor la alte probleme care ţin de dezvoltarea industriei în ambele state.
Articolul 2
   Părţile Contractante, în conformitate cu priorităţile dezvoltării economiilor lor naţionale, vor contribui la dezvoltarea colaborării între întreprinderile industriale, inclusiv stimularea legăturilor cooperaţioniste, a investiţiilor reciproce, schimbului de tehnologii, realizarea unor investigaţii ştiinţifice şi experimentale de construcţie în comun, crearea întreprinderilor mixte, inclusiv cu participarea unor ţări terţe, precum şi îmbunătăţirea sistemului decontărilor reciproce şi soluţionării altor probleme de comun interes.
Articolul 3
   Părţile Contractante vor contribui la formarea infrastructurii de piaţă pentru deservirea legăturilor complexelor industriale ale ambelor state, crearea grupelor financiar-industriale, a asociaţiilor de producţie, a societăţilor pe acţiuni, precum şi altor întreprideri cu capital mixt.
Articolul 4
   Părţile Contractante vor contribui la stabilirea de contacte între subiecţii economici ai ambelor ţări, la organizarea în comun a seminarelor şi business-forurilor, la schimbul de specialişti, la organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor de producţie industrială şi tehnologii noi.
Articolul 5
   Părţile Contractante îşi vor oferi susţinere reciprocă şi îşi vor coordona activitatea în cadrul înfăptuirii unor proiecte de interes comun în terţe ţări.
Articolul 6
   Părţile Contractante recunosc necesară iniţierea unor întîlniri periodice la nivelul conducerilor lor în scopul determinării direcţiilor colaborării, examinării procesului de realizare a acordurilor şi înţelegerilor deja existente, precum şi în scopul soluţionării altor probleme de interes comun.
Articolul 7
   Prezentul Acord intră în vigoare din ziua semnării şi va fi valabil pînă la expirarea a şase luni din ziua, în care una dintre Părţile Contractante va notifica în scris cealaltă Parte despre intenţia sa de a denunţa Acordul.
   Făcut la Sofia, la 1 decembrie 1995, în două exemplare, în limba rusă.