AMAE/1999
Внутренний номер:  356788
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 1999
от  17.05.1993
Între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea

în domeniul Învăţămîntului, Ştiinţei şi culturii*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 183     Дата вступления в силу : 18.08.1993
   * Semnat la Sofia, la 17 mai 1993.
   În vigoare din 18 august 1993.
   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   ţinînd cont de schimbările social-politice, economice şi culturale din ambele ţări,
   bazîndu-se pe tradiţiile istorice de prietenie între popoarele celor două ţări,
   ghidate de aspiraţii comune, în scopul creării premiselor pentru o cunoaştere mai apropiată între popoarele Moldovei şi Bulgariei, dezvoltării şi întăririi colaborării şi schimburilor în domeniul culturii, ştiinţei şi învăţămîntului,
   în scopul informării reciproce în domeniul realizărilor şi proceselor culturale din ambele ţări,
   hotărîte să realizeze dispoziţiile Actului Final al CSCE din 1 august 1975 şi ale Cartei de la Paris "Pentru o Nouă Europă”, adoptată la 21 decembrie 1990,
   au convenit următoarele:
Articolul 1
   Părţile Contractante convin să contribuie la dezvoltarea colaborării în probleme de ştiinţă şi învăţămînt, acordînd prioritate:
   - colaborării directe între instituţiile de învăţămînt şi ştiinţă ale Republicii Moldova şi ale Republicii Bulgaria;
   - schimbului de elevi, studenţi, aspiranţi şi profesori;
   - elaborării în comun a proiectelor de stringentă importanţă în domeniul ştiinţei şi învăţămîntului;
   - colaborării în cadrul organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale în probleme de ştiinţă şi învăţămînt.
Articolul 2
   Părţile Contractante vor contribui la colaborarea şi menţinerea contactelor directe între ministere, departamente, instituţii de învăţămînt superior, organizaţii ştiinţifice.
Articolul 3
   Părţile Contractante vor extinde colaborarea în domeniul ştiinţei şi învăţămîntului superior:
   - prin schimbul de experţi în soluţionarea problemelor ce depind de modificările de structură în condiţiile economiei de piaţă;
   - prin schimbul de colaboratori ştiinţifici şi profesori în scopul familiarizării acestora cu experienţa avansată;
   - prin colaborarea bilaterală în probleme de cercetări ştiinţifice;
   - prin participări reciproce la conferinţe, simpozioane etc.;
   - prin schimbul de literatură didactică şi alte materiale necesare procesului didactic sau de cercetare;
   - prin schimbul anual de cadre didactice în vederea angajării temporare a acestora în instituţiile de învăţămînt ale celeilalte Părţi.
Articolul 4
   Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea legăturilor reciproce între editurile ştiinţifico-metodice în scopul schimbului de informaţii în probleme de editare a manualelor noi, a literaturii metodice şi a altor materiale didactice.
   Părţile Contractante vor face schimb reciproc de informaţie despre editarea şi asigurarea cu materiale didactice (filme, diafilme, diapozitive, discuri, casete, placate, utilaj de laborator etc.) şi vor menţine relaţii în acest domeniu.
Articolul 5
   Ministerul Învăţămîntului, Ştiinţei şi Culturii al Republicii Bulgaria va asigura Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova cu literatură didactică în limba bulgară pentru şcolile cu elevi de naţionalitate bulgară.
Articolul 6
   Părţile Contractante, bazîndu-se pe legăturile istorice şi culturale dintre popoarele celor două ţări, precum şi a contribuţiei lor la civilizaţia europeană şi mondială, vor stimula dezvoltarea colaborării culturale bilaterale pe o bază reciproc avantajoasă. Vor depune eforturi întru păstrarea şi popularizarea patrimoniului artistic şi cultural al popoarelor lor, creînd posibilităţile şi favorizînd legăturile şi formele de activitate corespunzătoare între instituţiile şi persoanele fizice ale ambelor ţări. Aceste legături şi forme de activitate vor include următoarele:
   - schimb de informaţii despre viaţa culturală a fiecărei ţări;
   - stabilirea legăturilor directe şi schimb de vizite dintre trupele de operă, balet şi teatru, coruri, colective folclorice, orchestre, ansambluri şi solişti, precum şi schimb de turnee pe bază de impresariat;
   - schimb de specialişti în diverse domenii: teatru, literatură, creaţie populară, muzică, dansuri, muzeistică, arhive, arte plastice, cinematografie, arhitectură, arheologie, bibliografie, restaurare etc.;
   - colaborare şi schimb dintre instituţiile culturale, foruri, biblioteci şi alte organizaţii;
   - organizarea în comun a cercetărilor ştiinţifice, conferinţelor şi simpozioanelor etc.;
   - traducerea şi publicarea literaturii artistice şi didactice a celeilalte Părţi, în conformitate cu normele juridice în vigoare;
   - schimb de expoziţii reprezentative de artă plastică şi de muzeistică, fotoexpoziţii, etc.;
   - schimb de studenţi, aspiranţi, savanţi şi specialişti în domeniul culturii, precum şi acordarea burselor;
   - prezentarea filmelor artistice şi documentare şi organizarea de săptămîni ale filmului naţional;
   - participarea interpreţilor şi membrilor juriului la festivaluri şi concursuri internaţionale, ţinute pe teritoriul celeilalte Părţi;
   - stabilirea legăturilor directe şi colaborării dintre comisiile naţionale şi centrele UNESCO şi alte organizaţii, asociaţii şi federaţii internaţionale;
   - colaborarea dintre reprezentanţii celor două ţări în cadrul organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale în domeniul culturii.
Articolul 7
   Părţile Contractante vor sprijini realizarea în comun a programelor de cercetări ştiinţifice în următoarele domenii: etnografie, folclor şi cultura popoarelor din Republica Moldova şi Republica Bulgaria.
Articolul 8
   Părţile Contractante vor asigura toate condiţiile şi vor întreprinde măsuri speciale, inclusiv prin încheierea acordurilor separate, în vederea păstrării şi perpetuării specificului etnic, lingvistic şu cultural al cetăţenilor de naţionalitate bulgară care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova şi a moldovenilor din Republica Bulgaria.
   Aceste măsuri vor avea drept scop lărgirea posibilităţilor de studiere a limbii materne, istoriei, culturii şi tradiţiilor proprii; pregătirea şi perfecţionarea conferenţiarilor, cadrelor ştiinţifice şi a specialiştilor în domeniul culturii; primirea studenţilor şi elevilor la instituţiile de învăţămînt în domeniul artei ale celor două ţări; livrarea de literatură şi alte materiale necesare etc.
Articolul 9
   Părţile Contractante vor depune eforturi pentru ocrotirea monumentelor şi obiectelor ce ţin de istoria şi cultura moldovenească şi bulgară de pe teritoriul lor, asigurînd accesul liber la ele.
Articolul 10
   Fiecare din Părţile Contractante poate fonda pe teritoriul celeilalte Părţi o instituţie de cultură care ar contribui la realizarea prezentului Acord, precum şi a altor programe de colaborare.
Articolul 11
   Partea moldovenească va contribui la celebrarea Zilelor Grafiei şi Culturii Slavone, precum şi Unacuapostolii Sf.Sf. Chiril şi Metodiu la 24 mai, iar partea bulgară - la celebrarea Zilei limbii române “Limba noastră cea Română” la 31 august.
Articolul 12
   Academia de ştiinţe a Republicii Moldova şi Academia de ştiinţe a Republicii Bulgaria vor continua să colaboreze în diferite domenii ale ştiinţei şi vor contribui la stabilirea şi dezvoltarea contactelor directe dintre subdiviziunile respectivelor instituţii.
Articolul 13
   Părţile Contractante vor contribui la stabilirea unei colaborări directe contractuale între bisericile ortodoxe şi mănăstirile de pe teritoriul lor.

Articolul 14
   Părţile Contractante vor contribui la colaborarea dintre uniunile de creaţie, asociaţiile şi fondurile literare ale ambelor ţări în scopul unei calitative familiarizări reciproce cu valorile spirituale ale popoarelor din Republica Moldova şi Republica Bulgaria.
Articolul 15
   Agenţia naţională de informaţii “Moldova-pres” şi Agenţia telegrafică Bulgară vor efectua un schimb de informaţii şi materiale informative, de ziarişti şi alţi colaboratori în vederea schimbului de experienţă şi documentare.
   Părţile Contractante vor contribui la amplificarea contactelor directe între organizaţiile radio-televiziunii celor două ţări şi la dezvoltarea colaborării între ele, inclusiv în scopul realizării unor emisiuni în limba bulgară, care vor fi emise pe canalele Radioteleviziunii Moldoveneşti.
Articolul 16
   Părţile Contractante vor contribui la asigurarea unui schimb de informaţii, copii de documente şi ediţii de specialitate în domeniul arhivelor. Ele vor acorda specialiştilor din domeniul arhivelor şi istoriei posibilităţi pentru cercetări ştiinţifice, în conformitate cu legile şi normele în vigoare.
Articolul 17
   Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea legăturilor directe în domeniul culturii, ştiinţei etc. între oraşele înfrăţite ale Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria.
Articolul 18
   Consiliul General al Uniunii bulgare pentru educaţie fizică şi sport şi organizaţiile sportive moldoveneşti vor colabora şi efectua schimburi în domeniul sporturilor şi turismului în baza protocoalelor directe semnate între ele.
Articolul 19
   Părţile Contractante semnează programe directe de colaborare în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii pe termen de doi ani, în vederea realizării Prezentului Acord.
Articolul 20
   Precizarea ulterioară a programului de schimburi în domeniul culturii va fi efectuată pe cale diplomatică prin consultări între reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor interesate.
Articolul 21
   În cadrul schimburilor de delegaţii (colective artistice, interpreţi, profesori, oameni de ştiinţă şi specialişti etc.) în bază nevalutară, Părţile Contractante îşi asumă responsabilitatea de a plăti diurne, în conformitate cu regulile interne ale ţării-gazdă. În cadrul expoziţiilor cheltuielile pentru pregătire şi transport într-o direcţie de la o capitală la alta vor fi suportate de ţara trimiţătoare, iar de desfăşurarea expoziţiei şi cheltuielile de transport retur de la o capitală la alta le va suporta ţara-gazdă. Transportul în interiorul ţării va fi asigurat de ţara-gazdă.
Articolul 22
   Prezentul Acord intră în vigoare în ziua primirii celei de a doua note prin care Părţile Contractante se informează reciproc despre aprobarea lui, în conformitate cu legislaţia proprie.
   Durata Prezentului Acord este prevăzută pe un termen de 5 ani, iar dacă nici una din Părţile Contractante nu va notifica în scris, cu un preaviz de 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate în curs, intenţiile sale de a denunţa Prezentul Acord, termenul lui de valabilitate va fi prelungit de fiecare dată încă pe un termen de 5 ani.
   Semnat la Sofia, 17 mai 1993, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi bulgară, ambele texte avînd aceeaşi valoare.