AMAE/1999
Внутренний номер:  356988
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 1999
от  17.04.1996
Între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind serviciile aeriene

între şi dincolo de teritoriile lor respective*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 248     Дата вступления в силу : 18.04.1997
   * Semnat la Sofia, la 17 aprilie 1996.
   În vigoare din 18 aprilie 1997.
   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago în ziua de 7 decembrie 1944 şi suplimentar la această Convenţie,
   dorind să încheie un acord în scopul înfiinţării serviciilor aeriene între şi dincolo de teritoriile lor corespunzătoare,
   au convenit cele ce urmează:
Articolul 1
Definiţii

   1) În scopul aplicării prezentului Acord, în afară de cazul în care din context rezultă altfel, expresia:
   a) Convenţie înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago, în ziua de 7 decembrie 1944, inclusiv toate anexele adoptate în baza prevederilor articolului 90 al Convenţiei, precum şi orice amendamente la anexe sau Convenţie în baza prevederilor articolelor 90 şi 94 la aceasta, în măsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele Părţi Contractante;
   b) autorităţi aeronautice înseamnă în cazul Republicii Moldova - Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, iar în cazul Republicii Bulgaria - Direcţia aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor sau, în ambele cazuri - orice persoană sau organ autorizate să îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de către autorităţile menţionate;
   c) companie aeriană desemnată înseamnă orice companie aeriană care a fost desemnată şi autorizată în conformitate cu articolul 3 al prezentului Acord;
   d) teritoriu, în ceea ce priveşte statul, înseamnă suprafeţele terestre şi apele teritoriale adiacente la acestea şi spaţiul aerian deasupra lor aflate sub suveranitatea acestui stat;
   e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aeriană şi escală necomercială au sensurile specificate în articolul 96 al Convenţiei;
   f) servicii convenite şi rute specificate înseamnă, respectiv, serviciile aeriene regulate înfiinţate pe rutele specificate în Anexa la prezentul Acord;
   g) capacitate:
   - în ceea ce priveşte o aeronavă, înseamnă încărcătura comercială, exprimată prin numărul de locuri pentru pasageri şi marfă transportate la bordul acelei aeronave, pe o rută sau pe o porţiune de rută;
   h) capacitate:
   - în ceea ce priveşte un serviciu aerian convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru exploatarea unui astfel de serviciu, înmulţită cu frecvenţa curselor efectuate de această aeronavă într-o perioadă dată şi pe o rută sau pe o porţiune de rută;
   i) tarif înseamnă preţul pentru transportul de pasageri, bagaje şi marfă, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru serviciile de agenţie sau alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi condiţiilor pentru transportul poştei.
   2) Anexa la prezentul Acord este parte integrantă a prezentului Acord şi toate referinţele la Acord vor include şi referinţe la Anexă, în afară de cazul în care se prevede altfel.
Articolul 2
Acordarea drepturilor de trafic
   1) Fiecare Parte Contractantă acordă celeilalte Părţi Contractante drepturile specificate în prezentul Acord, în scopul înfiinţării şi exploatării serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate. Companiile aeriene, desemnate de fiecare Parte Contractantă, se vor bucura de dreptul de a face escale pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în punctele specificate în Anexa la prezentul Acord, pentru a debarca şi îmbarca pasageri, marfă şi poştă transportate spre sau dinspre aceste puncte situate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
   2) Suplimentar la drepturile specificate în paragraful 1) al acestui articol, fiecare Parte Contractantă acordă companiilor aeriene desemnate de cealaltă Parte Contractantă, în timp ce exploatează serviciile convenite pe rutele specificate, următoarele drepturi:
   a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte Părţi Contractante;
   b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante;
   3) Nici o prevedere a acestui articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi companiilor aeriene desemnate de o Parte Contractantă dreptul de a îmbarca pasageri, marfă şi poştă transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere între puncte de pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 3
Desemnarea companiilor aeriene
   1) Fiecare Parte Contractantă are dreptul să desemneze una sau cîteva companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate notificînd în scris despre aceasta autorităţii aeronautice ale celeilalte Părţi Contractante.
   2) Fiecare Parte Contractantă are dreptul să înlocuiască, printr-o notificare scrisă autorităţii aeronautice a celeilalte Părţi Contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană.
   3) La primirea acestei desemnări, cealaltă Parte Contractantă va acorda fără întîrziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 4) şi 5) ale acestui articol, companiilor aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare respectivă.
   4) Autoritatea aeronautică a unei Părţi Contractante poate cere companiilor aeriene desemnate de către cealaltă Parte Contractantă să-i facă dovadă că sunt în măsură să îndeplinească condiţiile prevăzute de legile şi reglementările, aplicate în mod normal şi rezonabil de această autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei.
   5) Fiecare Parte Contractantă are dreptul de a refuza să acorde autorizaţia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 3) al acestui articol sau să impună acele condiţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea de către companiile aeriene desemnate a drepturilor, specificate în articolul 2 al prezentului Acord, în cazul în care Partea Contractantă menţionată nu este convinsă că partea preponderentă a proprietăţii şi controlul efectiv al acelor companii aeriene aparţin Părţii Contractante, care a desemnat companiile aeriene, sau cetăţenilor acesteia.
   6) Companiile aeriene, astfel desemnate şi autorizate, pot începe oricînd exploatarea serviciilor aeriene convenite, cu condiţia aprobării tarifelor şi orarelor stabilite în conformitate cu prevederile articolelor 6 şi 9 ale prezentului Acord.
Articolul 4
Revocarea şi suspendarea autorizaţiei de exploatare
   1) Fiecare Parte Contractantă are dreptul de a revoca autorizaţia de exploatare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate în articolul 2 al prezentului Acord, acordate companiilor aeriene desemnate de cealaltă Parte Contractantă, sau de a pretinde acele condiţii pe care le consideră necesare pentru exercitarea acestor drepturi:
   a) în orice caz în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietăţii şi controlul efectiv al acelor companii aeriene aparţin Părţii Contractante, care desemnează companiile aeriene sau cetăţenilor acelei Părţi Contractante, sau
   b) în cazul în care companiile aeriene nu reuşesc să se conformeze legilor şi reglementărilor Părţii Contractante care acordă aceste drepturi, sau
   c) în cazul în care companiile aeriene nu reuşesc, în orice alt mod, să se conformeze prevederilor prezentului Acord.
   2) În afară de cazul în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1) din acest articol sunt vitale pentru a se evita noi abateri de la legi şi reglementări, acest drept va fi exercitat numai după consultări între Părţile Contractante.
Articolul 5
Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite
   1) Companiile aeriene desemnate ale ambelor Părţi Contractante se vor bucura de posibilităţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.
   2) În exploatarea serviciilor convenite, companiile aeriene desemnate ale fiecărei Părţi Contractante vor ţine seama de interesele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte Părţi Contractante, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care acestea din urmă le asigură în întregime sau în parte, pe aceeaşi rută.
   3) Rutele specificate, exploatate de companiile aeriene desemnate ale Părţilor Contractante vor fi menţinute într-o corelaţie rezonabilă cu cerinţele publicului în privinţa transportului aerian şi fiecare companie aeriană desemnată va avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de încărcătură rezonabil, a unei capacităţi adecvate pentru a răspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul pasagerilor, mărfii şi poştei spre şi dinspre teritoriul celeilalte Părţi Contractante. Transportul traficului de pasageri, marfă şi poştă îmbarcat sau debarcat în punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul ţărilor terţe va fi exercitat în conformitate cu principiile generale, potrivit cărora capacitatea trebuie să fie adaptată:
   a) cerinţelor de trafic spre şi dinspre teritoriul Părţii Contractante care a desemnat companiile aeriene;
   b) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a ţinut seama de serviciile aeriene locale şi regionale exploatate de către companiile aeriene ale statelor din acea regiune;
   c) cerinţelor exploatării ordonate şi economicoase a serviciilor convenite.
Articolul 6
Aprobarea orarelor
   Orarele de zbor, inclusiv frecvenţa zborurilor pe serviciile convenite, vor fi stabilite şi convenite între companiile aeriene desemnate ale Părţilor Contractante şi vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice cu 30 (treizeci) de zile înainte de intrarea lor în vigoare. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reuşi să cadă de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de către autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante.
Articolul 7
Scutirea de taxe vamale şi alte taxe
   1) Fiecare Parte Contractantă va scuti de orice limite de import, taxe, accize, taxe de inspecţie şi alte plăţi şi impozite la intrarea pe teritoriul său, pe bază de reciprocitate, în limita prevăzută de legislaţia naţională, aeronavele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte Părţi Contractante, precum şi carburanţii, lubrifianţii, piesele de schimb (inclusiv motoarele), echipamentul obişnuit, proviziile de bord (inclusiv alimentele, băuturile alcoolice şi alte băuturi, articolele de tutungerie şi produsele destinate vînzării, în cantităţi limitate, către pasageri pe timpul zborului), alte materiale utilizate, în mod exclusiv, pentru deservirea aeronavelor cu condiţia ca aceste echipamente, materiale, rezerve şi provizii să rămînă la bordul aeronavelor pînă în momentul reexportării lor. Vor fi, de asemenea, scutite de taxe şi impozite similare biletele de călătorie, frahturile aeriene, documentele şi materialele tipărite care poartă însemnele companiilor aeriene desemnate, inclusiv materialele de reclamă distribuite în mod gratuit de către companiile aeriene desemnate.
   2) Vor fi scutite, în conformitate cu acest articol, de taxe şi impozite, cu excepţia taxelor corespunzătoare serviciului prestat, produsele menţionate în paragraful 1) din acest articol:
   a) introduse pe teritoriul unei Părţi Contractante şi destinate folosirii de către companiile aeriene ale celeilalte Părţi Contractante;
   b) aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale unei Părţi Contractante pe timpul sosirii sau plecării de pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante;
   c) luate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale unei Părţi Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi destinate utilizării lor pe serviciile convenite, indiferent de faptul dacă sunt folosite sau consumate, total sau parţial, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, cu condiţia că aceste materiale nu sunt alienate pe teritoriul Părţii Contractante menţionate.
   3) Echipamentul obişnuit de bord, rezervele şi mărfurile aflate la bordul aeronavelor, exploatate pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale unei Părţi Contractante, pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante numai cu acordul autorităţilor vamale ale acelei Părţi Contractante.
În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate pînă în momentul în care vor fi reexportate sau pînă cînd vor primi o altă destinaţie, în conformitate cu reglementările vamale.
   4) Scutirea de taxele specificate la paragraful 1) din prezentul articol se va aplica, de asemenea, şi în cazurile în care o companie aeriană desemnată de o Parte Contractantă încheie un contract cu o altă companie aeriană privind utilizarea sau transferul provizoriu al materialelor la care s-a făcut referire la paragraful 1) al acestui articol, cu condiţia că această altă companie aeriană se bucură de aceleaşi scutiri de taxe pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 8
Tranzit direct
   Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct prin teritoriul unei Părţi Contractante, cu condiţia că nu părăsesc zona aeroportului prevăzută pentru acestea, vor fi supuşi unui control simplificat, cu excepţia măsurilor pentru prevenirea actelor de capturare ilicită, piraterie în transportul aerian şi traficul ilegal de droguri. Bagajele şi marfa în tranzit direct vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe.
Articolul 9
Tarife

   1) Tarifele, pe orice rută specificată, care urmează să fie aplicate de către o Parte Contractantă pentru transportul spre/dinspre teritoriul celeilalte Părţi Contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinînd seama de toţi factorii relevanţi, inclusiv costul exploatării, un profit rezonabil, standardul serviciilor (de exemplu, viteza şi confortul) şi tarifele altor companii aeriene.
   2) Tarifele, la care s-a făcut referire în paragraful 1) al acestui articol, vor fi convenite, dacă este posibil, între companiile aeriene desemnate după consultarea cu alte companii aeriene care exploatează, în întregime sau în parte, aceeaşi rută şi la acest acord se va ajunge, în măsura posibilului, prin folosirea procedurilor internaţionale de stabilire a tarifelor elaborate de Asociaţia Transportului Aerian Internaţional (IATA).
   3) Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale Părţilor Contractante cu cel puţin 45 (patruzeci şi cinci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului autorităţilor aeronautice.
   4) Aprobarea tarifelor poate fi dată în mod expres. Dacă nici una din autorităţile menţionate nu şi-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare, în conformitate cu paragraful 3) al prezentului articol, aceste tarife vor fi considerate ca aprobate. În cazul reducerii perioadei de timp, stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor, conform paragrafului 3) al acestui articol, autorităţile aeronautice pot conveni ca perioada de timp în care poate fi notificat dezacordul să fie mai mică de 30 (treizeci) de zile.
   5) Dacă un tarif nu poate conveni în conformitate cu paragraful 2) al acestui articol sau dacă în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful 4) al acestui articol, una din autorităţile aeronautice notifică dezacordul său asupra unui tarif convenit în conformitate cu paragraful 2) din acest articol, autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante se vor strădui să stabilească tariful de comun acord.
   6) Dacă autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif, supus aprobării lor în baza paragrafului 3) din acest articol, sau asupra stabilirii oricărui tarif în baza prevederilor paragrafului 5) din acest articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile articolului 18 al prezentului Acord.
   7) Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămîne în vigoare pînă în momentul stabilirii unui nou tarif. Totuşi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungită pentru o perioadă de timp mai mare decît 12 (douăsprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.
Articolul 10
Furnizarea informaţiilor şi datelor statistice
   Autoritatea aeronautică a unei Părţi Contractante va furniza autorităţii aeronautice a celeilalte Părţi Contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinării capacităţii asigurate pe serviciile convenite de către companiile aeriene desemnate ale primei Părţi Contractante. Aceste date vor include toată informaţia necesară pentru determinarea volumului de trafic pe serviciile convenite, precum şi punctele de plecare şi punctele de sosire.
Articolul 11
Activitatea comercială şi transferul veniturilor
   1) Fiecare Parte Contractantă acordă, pe bază de reciprocitate, companiilor aeriene ale celeilalte Părţi Contractante dreptul de a vinde propriile sale documente de transport şi servicii pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante în legătură cu transportul de pasageri, marfă şi poştă, fie direct, fie prin agenţii de vînzări, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale în vigoare pe acel teritoriu.
   2) Companiile aeriene desemnate ale Părţilor Contractante au dreptul de liber transfer pe propriul teritoriu, la cursul oficial de schimb, al excedentului dintre încasări şi cheltuieli realizat în legătură cu transportul de pasageri, marfă, poştă şi bagaje. În acest sistem de transfer vor fi incluse, de asemenea, încasările realizate de la vînzarea, directă sau prin agenţii de vînzări, a serviciilor de transport, serviciilor suplimentare auxiliare şi dobînda calculată la aceste plăţi în momentul în care se face transferul.
   3) Venitul şi profitul realizat de către companiile aeriene desemnate ale unei Părţi Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în legătură cu transportul pasagerilor, mărfii şi poştei sunt scutite de orice impozite.
Articolul 12
Reprezentanţa
   1) Companiile aeriene desemnate ale fiecărei Părţi Contractante au dreptul, pe bază de reciprocitate, să menţină pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante reprezentanţe cu personal tehnic, comercial şi administrativ necesar pentru asigurarea exploatării serviciilor convenite. Acest personal va fi format din cetăţeni ai ambelor Părţi Contractante.
   2) Cerinţele faţă de personalul reprezentanţelor vor fi satisfăcute, la alegerea companiilor aeriene desemnate, prin numirea propriului personal sau apelînd la serviciile altor organizaţii, companii sau companii aeriene, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, fiind autorizate să efectueze serviciile adecvate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
   3) Reprezentanţii şi personalul se vor supune legilor şi reglementărilor în vigoare pe teritoriul respectiv şi fiecare Parte Contractantă va acorda, în bază de reciprocitate, în termen cît mai redus, permisul de muncă, viza de muncă şi toate documentele necesare reprezentanţelor şi personalului la care s-a făcut referire în paragraful 1) din acest articol.
Articolul 13
Aplicarea legilor şi reglementărilor
   1) Legile şi reglementările unei Părţi Contractante referitoare la intrarea în şi ieşirea din teritoriul său a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internaţională sau cele referitoare la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave pe timpul cît se află pe teritoriul său, se vor aplica aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale celeilalte Părţi Contractante.
   2) Legile şi reglementările unei Părţi Contractante referitoare la intrarea în, şederea pe, tranzitul prin sau ieşirea din teritoriul său a pasagerilor, echipajelor, mărfii şi poştei, inclusiv reglementările referitoare la intrare, ieşire, imigrare şi emigrare, paşapoarte, vamă, valută şi carantină, adoptate de Partea Contractantă pe teritoriul căreia se află aeronavele companiilor aeriene desemnate ale celeilalte Părţi Contractante, se vor aplica în timpul aflării lor în limitele teritoriului menţionat.
   3) În bază de reciprocitate, echipajele aeronavelor folosite de către companiile aeriene desemnate ale Părţilor Contractante nu vor avea nevoie de viză de ieşire, şedere şi intrare, în cazul în care aceste echipaje pleacă cu aceeaşi cursă retur. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul cînd echipajul rămîne în ţară, din cauza stării tehnice a aeronavei sau stării sănătăţii, şi revine cu următoarea cursă retur.
Articolul 14
Recunoaşterea certificatelor şi brevetelor
   1) Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licenţele eliberate sau validate de o Parte Contractantă şi care sunt încă în vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de către cealaltă Parte Contractantă în scopul exploatării serviciilor convenite, cu condiţia ca cerinţele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate şi licenţe să fie egale cu/sau mai mari decît standardele minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei.
   2) Totuşi, fiecare Parte Contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza să recunoască, în scopul efectuării zborurilor deasupra propriului său teritoriu, brevetele şi licenţele acordate propriilor săi cetăţeni de către cealaltă Parte Contractantă.
Articolul 15
Taxe aeroportuare şi alte taxe
   1) Fiecare Parte Contractantă are dreptul să aplice sau să permită aplicarea unor taxe raţionale şi echitabile pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor, mijloacelor tehnice şi altor mijloace, cu condiţia că aceste taxe nu vor depăşi cuantumul taxelor aplicate altor companii aeriene ce efectuează servicii aeriene internaţionale.
   2) Fiecare Parte Contractantă va încuraja desfăşurarea consultărilor între autorităţile sale competente responsabile pentru stabilirea acestor taxe şi companiile aeriene desemnate (iar în cazurile în care este posibil, şi prin intermediul reprezentanţilor companiilor aeriene), care utilizează instalaţiile şi serviciile. În cazul în care se propune introducerea unor noi taxe, vor fi informaţi în modul corespunzător utilizatorii de servicii pentru a le oferi posibilitatea de a-şi exprima opinia înainte de intrarea lor în vigoare.
   3) Părţile Contractante nu vor avantaja propriile sau alte companii aeriene care exploatează servicii aeriene internaţionale similare faţă de companiile aeriene ale celeilalte Părţi Contractante privind aplicarea reglementărilor şi dispoziţiilor în legătură cu utilizarea aeroporturilor instalaţiilor lor, aflate sub controlul acestei Părţi Contractante, precum şi la aplicarea procedurilor vamale, de carantină, imigrare şi altor proceduri.
Articolul 16
Securitatea aviaţiei
   1) În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, Părţile Contractante reafirmă că obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul Acord. Fără a limita generalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, Părţile Contractante acţionează, în special conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, Convenţiei pentru reprimarea capturii ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, Convenţiei pentru reprimarea actelor iliciite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, Protocolului pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile ce servesc aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 24 februarie 1988 şi prevederilor altor documente internaţionale în acest domeniu la care ambele Părţi Contractante vor deveni membre.
   2) Părţile Contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de captură ilicită a aeronavelor şi a altor acte ilicite, îndreptate împotriva securităţii aeronavelor, a pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi împotriva oricărei alte ameninţări pentru securitatea aviaţiei civile.
   3) Părţile Contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei civile şi de ordin tehnic, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi prevăzute în anexele la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, în măsura în care aceste prevederi se aplică Părţilor Contractante; ele vor cere operatorilor aeronavelor înmatriculate de ele, operatorilor aeronavelor care îşi au sediul principal de afaceri sau reşedinţa permanentă pe teritoriul lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile lor, să acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aviaţiei.
   4) Fiecare Parte Contractantă este de acord că cealaltă Parte Contractantă poate asigura ca aceşti operatori de aeronave să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei la care s-a făcut referire în paragraful 3) al acestui articol pretinse de această cealaltă Parte Contractantă la intrarea în, ieşirea din sau în timpul aflării lor în limitele teritoriului său. Fiecare Parte Contractantă va asigura că pe teritoriul său se aplică măsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mînă, bagajelor de cală, mărfurilor şi proviziilor de bord, înainte de şi în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare Parte Contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de către cealaltă Parte Contractantă pentru măsuri speciale de securitate pentru a face faţă unei ameninţări deosebite.
   5) Atunci cînd este comis un incident ori există o ameninţare de comitere a unui act de captură ilicită a aeronavelor civile sau se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor sau instalaţiilor de navigaţie aeriană, Părţile Contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin aplicarea altor măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţării cu un act ilicit.
Articolul 17
Consultări
   1) Autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante se vor consulta reciproc, după necesităţi, într-un spirit de strînsă cooperare, pentru a se asigura că prevederile prezentului Acord şi Anexa la acesta se aplică şi se respectă în mod satisfăcător.
   2) Oricare Parte Contractantă poate cere, oricînd, consultări cu cealaltă Parte Contractantă privind interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului Acord. Aceste consultări care pot avea loc între autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante, sub formă de negocieri directe sau prin corespondenţă, vor începe într-o perioadă de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care Părţile Contractante convin să prelungească sau să reducă această perioadă.
Articolul 18
Soluţionarea diferendelor
   Orice diferend dintre Părţile Contractante privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante. În cazul în care autorităţile aeronautice nu reuşesc să ajungă la o înţelegere, diferendele vor fi soluţionate pe cale diplomatică.
Articolul 19
Amendamente
   1) Orice modificare a prezentului Acord convenită între Părţile Contractante în urma consultărilor, în conformitate cu articolul 17, va intra în vigoare la data primirii celei de a doua dintre notele diplomatice prin care Părţile Contractante îşi notifică reciproc aprobarea acestei modificări.
   2) Anexa la prezentul Acord va putea fi modificată prin înţelegere directă între autorităţile aeronautice ale Părţilor Contractante şi această modificare va intra în vigoare la data convenită între ele, fiind confirmată printr-un schimb de note diplomatice.
   3) Dacă un acord sau o convenţie multilaterală generală privind transporturile aeriene intră în vigoare pentru ambele Părţi Contractante, prezentul Acord va fi amendat astfel încît să se conformeze prevederilor acelui acord sau acelei convenţii.
Articolul 20
Înregistrarea
   Prezentul Acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi la Secretariatul ONU.
Articolul 21
Denunţarea
   1) Oricare dintre Părţile Contractante poate notifica, oricînd, pe canale diplomatice, celeilalte Părţi Contractante intenţia sa de a denunţa prezentul Acord. Notificarea va fi comunicată simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În această situaţie, prezentul Acord va fi terminat la 12 (douăsprezece) luni după data primirii acestei notificări de către cealaltă Parte Contractantă, în afara cazului în care notificarea menţionată este retrasă, prin înţelegere între Părţile Contractante, înainte de expirarea acestei perioade.
   2) În absenţa confirmării de primire de către cealaltă Parte Contractantă, notificarea în cauză va fi considerată ca fiind primită la 14 (patrusprezece) zile după primirea acesteia de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Articolul 22
Intrarea în vigoare
   1) Prezentul Acord a fost încheiat pentru un timp nedeterminat şi va intra în vigoare din data primirii celei de a doua note diplomatice prin care Părţile Contractante îşi vor notifica reciproc aprobarea lui de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia lor în vigoare.
   2) Din momentul intrării în vigoare a prezentului Acord, Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul URSS şi Guvernul Republicii Populare Bulgare, semnat la Sofia la 7.07.1969, îşi va înceta acţiunea.
   Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în modul cuvenit de Guvernele Părţilor Contractante, au semnat prezentul Acord.
   Încheiat la Sofia, la 17 aprilie 1996, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul de referinţă va fi cel de limbă rusă.
Anexă la Acord
Tabelul rutelor
Secţiunea A
   1) Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de Republica Moldova:
   2) Puncte în Republica Moldova - orice puncte.
   Puncte intermediare - vor fi convenite suplimentar.
   Puncte în Republica Bulgaria– Sofia.
   Puncte mai departe - Atena şi orice alte puncte convenite suplimentar.
Secţiunea B
   1) Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de Republica Bulgaria:
   Puncte în Republica Bulgaria - orice puncte.
   Puncte intermediare - vor fi convenite suplimentar.
   Puncte în Republica Moldova – Chişinău.
   Puncte mai departe - orice puncte convenite suplimentar.
   2) A cincia libertate a aerului spre/dinspre ţări terţe pe serviciile convenite poate fi utilizată numai în cazul în care a fost convenită anterior între companiile aeriene desemnate şi aprobată de autorităţile aeronautice.
   3) Orice punct sau toate punctele intermediare, precum şi punctele mai departe pot fi omise, în funcţie de interesul companiei aeriene desemnate, fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora din ele, zborul începe şi se termină pe teritoriul Părţii Contractante care a desemnat compania aeriană.