AMAE/1999
Внутренний номер:  356991
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 1999
от  17.04.1996
între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea
şi protejarea reciprocă a investiţiilor*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 219     Дата вступления в силу : 12.06.1997
   * Semnat la Sofia, la 17 aprilie 1996.
   În vigoare din 12 iunie 1997.
   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   dorind să consolideze cooperarea economică reciproc avantajoasă,
   tinzînd să stimuleze şi să creeze condiţii favorabile pentru efectuarea investiţiilor de către investitorii unei Părţi Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante în baza de egalitate în drepturi şi beneficiu reciproc,
   recunoscînd că stimularea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, în conformitate cu prezentul Acord, vor contribui la stimularea iniţiativei constructive în acest domeniu,
   au convenit în următoarele:
Articolul 1
   În scopul prezentului Acord:
   1) Termenul investiţii înseamnă depunerile efectuate în una din următoarele forme:
   a) dreptul de proprietate şi drepturile patrimoniale limitate asupra proprietăţii imobile, precum şi asigurările reale ca: ipoteca şi gajul sau alte drepturi similare;
   b) cotele-părţi, acţiunile sau alte forme de participare în societăţile şi întreprinderile comerciale;
   c) creanţele, precum şi toate celelalte drepturi avînd valoare economică;
   d) dreptul de autor şi drepturile conexe, drepturile de proprietate industrială şi intelectuală (patentele, licenţele, mostrele industriale, semnele comerciale, denumirea locurilor de provenienţă), procesele tehnice, know-how şi goodwil;
   e) drepturile de a desfăşura activităţi economice oferite prin lege, contract sau act al unui organ competent de stat, incluzînd, în particular, drepturile de a explora, elabora şi exploata resurse naturale.
   Modificarea ulterioară a formei de investiţii, în care acestea au fost efectuate, nu va influenţa asupra calificării acestora ca investiţii cu condiţia, ca o atare modificare să nu contravină legislaţiei Părţii Contractante, în teritoriul căreia acestea au fost efectuate.
   2) Termenul venituri include toate sumele obţinute în urma investiţiilor, ca beneficiul, dividendele, procentele şi alte sume legitime.
   3) Termenul investitor semnifică:
   a) referitor la Republica Moldova:
   - persoana fizică, care este cetăţean al Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia ei în vigoare;
   - orice întreprindere, organizaţie sau asociaţie constituie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi amplasate pe teritoriul ei, indiferent de faptul dacă acestea sunt persoane juridice;
   b) referitor la Republica Bulgaria:
   - persoană fizică, care este cetăţean al Republicii Bulgaria, în conformitate cu legislaţia ei în vigoare;
   - orice societate, organizaţie sau asociaţie constituită în conformitate cu legislaţia Republicii Bulgaria şi amplasată pe teritoriul ei, indiferent de faptul dacă aceasta este persoană juridică.
   4) Termenul teritoriu înseamnă teritoriul Republicii Bulgaria şi teritoriul Republicii Moldova, incluzînd apele teritoriale, precum şi şelful continental şi zona economică exclusivă, asupra căreia Părţile Contractante efectuează drepturile suverane şi jurisdicţia, în conformitate cu dreptul internaţional.
Articolul 2
   1) Fiecare Parte Contractantă va stimula şi proteja pe teritoriul său investiţiile investitorilor celeilalte Părţi Contractante şi va admite asemenea investiţii în conformitate cu legislaţia sa, acordîndu-le un regim echitabil şi imparţial.
   2) Veniturile de la investiţii, iar în cazul investirii repetate (reinvestire) - veniturile de la investirile repetate (reinvestire), se vor bucura de aceeaşi protejare ca şi investiţiile iniţiale.
   3) Fiecare Parte Contractantă va avea o atitudine favorabilă şi în conformitate cu legislaţia proprie faţă de chestiunile ce ţin de intrarea, aflarea, activitatea şi
circularea pe teritoriul său a cetăţenilor Părţii Contractante, care desfăşoară activităţi legate de investiţiile efectuate pe teritoriul primei Părţi Contractante şi a membrilor familiilor lor, care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu aceştia.
Articolul 3
   1) Nici una dintre Părţile Contractante nu va acorda investiţiilor efectuate pe teritoriul său de către investitorii celeilalte Părţi Contractante un tratament mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor propriilor investitori sau investitorilor oricărui terţ stat, în funcţie de faptul, care din ele este mai favorabil.
   2) Nici una dintre Părţile Contractante nu va acorda investitorilor celeilalte Părţi Contractante, în legătură cu activitatea legată de menţinerea, folosirea şi administrarea investiţiei în teritoriul primei Părţi Contractante, un tratament mai puţin favorabil decît cel oferit propriilor investitori sau investitorilor oricărui terţ stat, în funcţie de faptul, care din ele este mai favorabil.
   3) Prevederile punctelor 1) şi 2) ale prezentului articol nu se vor răsfrînge asupra facilităţilor, pe care Partea Contractantă le acordă sau le va acorda ulterior investitorilor oricărui terţ stat în virtutea:
   a) participării în sau asocierii la orice uniune vamală prezentă sau ulterioară, zonă de comerţ liber, comunităţi economice sau la alte forme similare de integrare economică.
   b) participării la acorduri privind evitarea dublei impuneri.
   4) Fiecare Parte Contractantă îşi va rezerva dreptul, în conformitate cu legislaţia proprie în vigoare, de a deroga de la tratamentul naţional, acordat în conformitate cu punctele 1) şi 2) ale prezentului articol. Orice nouă derogare se va aplica, totuşi, numai faţă de investiţiile efectuate după intrarea în vigoare a derogării menţionate.
   Dacă una dintre Părţile Contractante, în conformitate cu propria legislaţie sau un acord internaţional, la care participă ambele Părţi Contractante, acordă investiţiilor investitorilor celeilalte Părţi Contractante şi activităţii legate de investiţiile menţionate un regim mai favorabil decît cel prevăzut în prezentul Acord, se va aplica tratamentul mai favorabil.
Articolul 4
   Partea Contractantă, pe teritoriul căreia au fost afectate investiţiile investitorilor celeilalte Părţi Contractante ca rezultat al unui război, a unei răscoale sau al altui conflict armat, introducerii unei stări excepţionale sau a altor circumstanţe similare, va oferi investitorilor menţionaţi un regim nu mai puţin favorabil decît cel, pe care aceasta îl acorda în circumstanţe analoage propriilor investitori sau investitorilor oricărui terţ stat, în funcţie de faptul, care din ele este mai favorabil.
Articolul 5
   1) Investiţiile investitorilor uneia dintre Părţile Contractante, efectuate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, nu pot fi supuse exproprierii, naţionalizării sau altor măsuri echivalente ca urmare a consecinţelor exproprierii sau naţionalizării (denumite în continuare - naţionalizare), cu excepţia cazurilor, cînd astfel de măsuri sunt adoptate pentru necesităţi extrem de importante ale statului, în modul stabilit de lege, nu sunt discriminatorii şi sunt însoţite de plata unei compensări adecvate.
   2) Condiţiile prevăzute în punctul 1) al prezentului articol sunt obligatorii în măsură egală de a fi respectate în cazul transmiterii investiţiilor în proprietate socială sau sub control obştesc, precum şi în cazul oricărei altei restricţii sau privaţiuni de drept a investitorilor unei Părţi Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante prin realizarea de către ultima a măsurilor suverane, care, prin consecinţele sale, se echivalează cu naţionalizarea.
   3) Compensarea trebuie să corespundă valorii de piaţă a investiţiilor naţionalizate imediat pînă la intrarea în vigoare a actului de naţionalizare, să fie plătită fără reţinere şi să includă procentele anuale echivalente cotei procentuale de 12 luni (LIBOR) în valută liber convertibilă corespunzătoare, în care investiţiile sunt efectuate pînă la momentul plăţii.    Orice diminuare a valorii în urma sechestrării declarate public nu va fi luată în considerare în timpul determinării volumului compensării cuvenite. Achitarea acestei compensări va fi liber transferabilă.
Articolul 6
   1) Fiecare Parte Contractantă va acorda investitorilor celeilalte Părţi Contractante, după îndeplinirea de către ele a tuturor obligaţiunilor fiscale, dreptul de a transfera liber plăţile legate de investiţii, şi în particular:
   a) sumele investiţiilor iniţiale şi sumele suplimentare destinate susţinerii sau majorării investiţiilor;
   b) veniturile de la investiţii;
   c) sumele primite în urma lichidării totale sau parţiale a investiţiilor;
   d) sumele necesare pentru achitarea cheltuielilor rezultate din funcţionarea investiţiilor, ca achitarea împrumuturilor, plata cotizaţiilor de brevete, plata altor cheltuieli;
   e) compensările, în conformitate cu articolul 5 al prezentului Acord;
   f) salariile şi alte onorarii primite de către cetăţenii celeilalte Părţi Contractante pentru lucrul şi serviciile prestate în legătură cu investiţiile efectuate pe teritoriul primei Părţi Contractante în mărimea şi modul stabilite de legislaţia acesteia.
   2) Transferul plăţilor indicate la punctul 1) al prezentului articol se va efectua fără întîrziere, în valută liber convertibilă la cursul valutar în vigoare al Părţii Contractante, pe teritoriul căreia au fost efectuate investiţiile.
   3) În conformitate cu legislaţia fiecărei Părţi Contractante, toate transferurile, ce constituie obiectul prezentului articol, se vor bucura de un tratament nu mai puţin favorabil decît transferurile, efectuate de către investitorii oricărui terţ stat.
Articolul 7
   Dacă una dintre Părţile Contractante efectuează o plată investitorului propriu în baza unui acord de garanţie, încheiat în legătură cu investiţiile lui efectuate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, ultima, în virtutea principiului de subrogare, va recunoaşte transmiterea drepturilor şi obligaţiunilor de la investitorul menţionat la prima Parte Contractantă. Subrogarea, în sensul prezentului articol, se va răsfrînge, de asemenea, asupra dreptului de transfer prevăzut în articolul 6 al prezentului Acord. Partea Contractantă, care efectuează plata, nu va putea obţine mai multe drepturi şi obligaţiuni, decît investitorul, care constituie o parte din acordul de garanţie.
Articolul 8
   1) Toate diferendele apărute între Părţile Contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord se vor reglementa, în măsura posibilităţilor, pe calea negocierilor între Părţile Contractante.
   2) Dacă diferendul dintre Părţile Contractante nu poate fi soluţionat în atare mod în decurs de şase (6) luni din momentul iniţierii negocierilor, la cererea oricărei Părţi Contractante, acesta poate fi transmis spre examinare unui tribunal de arbitri.
   3) Tribunalul de arbitri menţionat se va crea, pentru fiecare caz concret, în modul următor: în decurs de trei luni din momentul primirii cererii privind arbitrarea, fiecare Parte Contractantă va numi un membru al tribunalului. Aceştia doi membri ai tribunalului vor alege un cetăţean al unui terţ stat, care, după aprobarea de către ambele Părţi Contractante, va deveni preşedintele tribunalului. Preşedintele tribunalului de arbitri trebuie să fie numit în decurs de două luni din momentul numirii celorlalţi doi membri ai tribunalului.
   4) Dacă în termenele indicate la punctul 3) al prezentului articol numirile necesare n-au fost efectuate, atunci, în lipsa altei înţelegeri, fiecare Parte Contractantă va avea dreptul de a se adresa Preşedintelui Curţii Internaţionale cu rugămintea de a efectua numirile respective. Dacă Preşedintele Curţii este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, sau din oricare alte motive, nu poate să îndeplinească funcţia menţionată, rugămintea de a efectua numirile necesare poate fi adresată vicepreşedintelui Curţii Internaţionale. Dacă
vicepreşedintele este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante sau, de asemenea, nu poate să îndeplinească funcţia menţionată, rugămintea de a efectua numirile necesare poate fi adresată următorului după acesta în grad membru al Curţii Internaţionale, care să nu fie cetăţean nici al uneia dintre Părţile Contractante.
   5) Preşedintele şi membrii tribunalului de arbitri trebuie să fie cetăţeni ai statelor, cu care ambele Părţi Contractante menţin relaţii diplomatice.
   6) Curtea de arbitraj adoptă hotărîrea sa în baza prevederilor prezentului Acord, precum şi în baza principiilor şi normelor unanim acceptate ale dreptului internaţional. Ea pronunţă hotărîrea prin majoritate de voturi. O atare hotărîre este definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi Contractante. Curtea îşi determină de sine stătător propriul mod de lucru.
   7) Fiecare Parte Contractantă va suporta cheltuielile legate de activitatea membrului tribunalului numit de ea şi de reprezentarea sa la procesul de arbitraj. Cheltuielile legate de activitatea Preşedintelui Curţii, precum şi alte cheltuieli Părţile Contractante le vor suporta în părţi egale.
Articolul 9
   1) Diferendele dintre investitorul unei Părţi Contractante şi cealaltă Parte Contractantă referitor la obligaţiunile, ce decurg din prezentul Acord şi apărute în legătură cu investiţiile investitorului menţionat, efectuate pe teritoriul acesteia, se vor soluţiona, în măsura posibilităţilor, pe calea negocierilor.
   2) Dacă în aşa mod diferendul nu poate fi soluţionat în decurs de şase luni din momentul apariţiei lui, acesta poate fi transmis spre examinare:
   - sau unui tribunal competent al Părţii Contractante, care este parte a diferendului;
   - sau, în cazul diferendelor în baza articolelor 5 şi 6 ale prezentului Acord, spre examinare:
   a) tribunalului de arbitri “ad-hoc”, conform Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comerţului internaţional (UNCITRAL);
   b) Centrului Internaţional pentru reglementarea diferendelor investiţionale (ICSID), înfiinţat conform Convenţiei privind modul de soluţionare a diferendelor investiţionale dintre state şi cetăţenii altor state, din 18 martie 1965, în cazul aderării ambelor Părţi Contractante la Convenţia menţionată.
   3) Hotărîrea tribunalului de arbitri este definitivă şi obligatorie pentru ambele părţi la diferend. Punerea în acţiune a hotărîrii se efectuează în conformitate cu legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia au fost efectuate investiţiile.
   4. Fiecare dintre Părţile Contractante va suporta cheltuielile legate de activitatea membrului tribunalului numit de aceasta şi cele ale reprezentării sale la procesul de arbitraj, iar cheltuielile legate de activitatea Preşedintelui tribunalului, precum şi alte cheltuieli Părţile Contractante le vor suporta în părţi egale.
Articolul 10
   Fiecare Parte Contractantă este în drept să propună celeilalte Părţi Contractante acordarea de consultări în orice problemă privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord. Cealaltă Parte Contractantă va lua toate măsurile necesare în vederea acceptării consultărilor menţionate.
Articolul 11
   Prezentul Acord se va aplica în măsură egală faţă de toate investiţiile, efectuate de către investitorii uneia dintre Părţile Contractante pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, pînă la intrarea în vigoare a acestuia.
Articolul 12
   1) Prezentul Acord va fi supus ratificării şi va intra în vigoare după expirarea a treizeci de zile din ziua notificării reciproce în scris privind îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor respective interne şi va fi valabil timp de cincisprezece ani.
   2) Dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica în scris cealaltă Parte Contractantă, cel puţin cu douăsprezece luni pînă la expirarea termenului de cincisprezece ani, despre intenţia sa de a suspenda validitatea prezentului Acord, validitatea lui se va prelungi în mod automat pentru termenele următoare de cîte cinci ani.
   3) Pentru investiţiile efectuate pînă la denunţarea prezentului Acord, prevederile articolelor 1-11 ale prezentului Acord vor rămîne în vigoare pentru o perioadă ulterioară de zece ani după data menţionată.
   Drept pentru care, subsemnaţii, fiind împuterniciţi în mod corespunzător de Guvernele lor, au semnat prezentul Acord.
   Încheiat la Sofia, la 17 aprilie 1996, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În caz de apariţie a diferendelor de interpretare a prezentului Acord, Părţile Contractante se vor conduce de textul de limbă rusă.