AMAE/1994
ID intern unic:  356992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1994
din  12.12.1994
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria
 privind transportul rutier internaţional de pasageri şi mărfuri*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 18     art Nr : 212     Data intrarii in vigoare : 01.09.1995
   * Semnat la Chişinău, la 12 decembrie 1994.
   În vigoare din 1 septembrie 1995.


   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   în dorinţa de a contribui la dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale şi la facilitarea transporturilor de pasageri şi mărfuri între cele două ţări, precum şi în tranzit pe teritoriile lor,
   au convenit următoarele:
I. OBIECTIVUL ACORDULUI
Articolul 1
   Părţile Contractante îşi acordă reciproc dreptul la efectuarea de către transportatorii desemnaţi, cu mijloace de transport auto, a traficului internaţional de pasageri şi mărfuri între cele două ţări şi în tranzit prin teritoriile lor, respectînd clauzele prezentului Acord.
II. DEFINIȚII
Articolul 2
   1) Mijloc de transport înseamnă un autovehicul sau un ansamblu, format dintr-un autovehicul şi o remorcă sau semiremorcă, destinate pentru transportul:
   a) a mai mult de 9 persoane, inclusiv şoferul;
   b) de mărfuri.
   2) Transportator desemnează orice persoană fizică sau juridică cu sediul în teritoriul uneia dintre Părţile Contractante, care este autorizată să efectueze transporturi auto de pasageri sau mărfuri cu mijloace de transport propriu sau angajate, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
   3) Autorizaţie înseamnă orice regim de autorizare, licenţă sau concesiune, solicitate în conformitate cu reglementările în vigoare în fiecare dintre Părţile Contractante.
   4) Transporturi regulate cu autobuze înseamnă transporturi efectuate pe linii de autobuze conform rutelor, itinerarului şi tarifelor coordonate în prealabil de autorităţile competente ale Părţilor Contractante.
   5) Transporturi prin navetă înseamnă transportul unui grup de pasageri conform unui orar stabilit de la un punct situat pe teritoriul uneia din Părţile Contractante la punctul de destinaţie situat pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante pentru aflarea lui temporară sau în tranzit pe teritoriile acestora. Returul acestor pasageri în ţara din care au plecat se efectuează cu autobuzul aceluiaşi transportator. În acest caz, prima rută în direcţia opusă şi ultima rută în direcţia principală se efectuează cu autobuze goale.
   6) Transporturi turistice sau ocazionale înseamnă transportul aceluiaşi grup de pasageri cu acelaşi mijloc de transport, punctele de plecare şi de sosire fiind situate în ţara de înmatriculare a mijlocului de transport, nici o persoană nefiind îmbarcată sau debarcată pe parcursul călătoriei sau la opririle din afara ţării respective. Acestea se numesc transporturi cu uşile închise.
Articolul 3
   Autorităţile competente sunt:
   - pentru Republica Moldova - Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
   - pentru Republica Bulgaria - Ministerul Transporturilor.
III. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 4
   1) Autorităţile competente ale Părţilor Contractante eliberează autorizaţii pentru transporturile de pasageri şi mărfuri în conformitate cu prezentul Acord numai transportatorilor care, conform legislaţiei naţionale în vigoare, au dreptul să efectueze transporturi rutiere internaţionale.
   2) Autorizaţiile şi celelalte documente menţionate în prezentul Acord trebuie să însoţească mijloacele de transport respective şi să fie prezentate la solicitarea organelor vamale, de frontieră, de poliţie şi altor autorităţi competente.
Articolul 5
   1) Pentru mijloacele de transport înmatriculate pe teritoriul uneia dintre Părţile Contractante care sunt utilizate pentru transporturile menţionate în prezentul Acord se plătesc impozitele şi taxele corespunzătoare, valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
   2) Combustibilul şi lubrifianţii, care se află în rezervoarele prevăzute de către constructorul mijloacelor de transport respective, la trecerea frontierei de stat a celeilalte Părţi Contractante se scutesc de impozite şi taxe de import şi export.
   3) Se scutesc, de asemenea, de impozite şi taxe de import şi export piesele de schimb ce aparţin uneia dintre Părţile Contractante şi sunt destinate pentru repararea mijlocului de transport avariat pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 6
   1) În ce priveşte greutatea şi dimensiunile mijloacelor de transport, fiecare Parte Contractantă se angajează să nu aplice faţă de mijloacele de transport ale celeilalte Părţi Contractante măsuri restrictive diferite de cele aplicabile mijloacelor de transport înmatriculate pe teritoriul ei.
   2) Pentru transportul de mărfuri efectuat cu mijloace de transport ale căror dimensiuni sau greutate depăşesc dimensiunile sau greutatea admise pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, precum şi pentru transportul de mărfuri periculoase este necesară o autorizaţie specială, în conformitatee cu legislaţiile naţionale în vigoare ale Părţilor Contractante şi cu convenţiile internaţionale.
Articolul 7
   Fiecare Parte Contractantă recunoaşte documentele de înmatriculare naţionale ale mijloacelor de transport şi certificatele şoferilor, eliberate de autorităţile competente respective ale celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 8
   1) Transportatorii şi şoferii mijloacelor de transport ai fiecăreia dintre Părţile Contractante care efectuează transporturi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante sau se află în tranzit prin teritoriul acesteia trebuie să respecte legislaţia acestei ţări.
   2) Despre toate evenimentele produse pe parcursul călătoriei şoferul mijlocului de transport este obligat să comunice imediat autorităţilor competente
respective ale ţării, pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, precum şi autorităţilor competente ale ţării sale.
IV. TRANSPORTUL DE PASAGERI
Articolul 9
   Mijloacele de transport ale uneia dintre Părţile Contractante pot efectua transporturi de pasageri între două puncte aflate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante numai pe baza unei autorizaţii speciale, eliberate de autoritatea competentă a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se efectuează transportul.
Articolul 10
   1) Transporturile regulate cu autobuze între teritoriile Părţilor Contractante şi în tranzit prin teritoriile lor, precum şi transporturile prin navetă se efectuează pe bază de autorizaţie.
   2) Autorităţile competente ale Părţilor Contractante eliberează autorizaţii pentru rutele situate pe teritoriul lor. Procedura de eliberare a autorizaţiilor şi soluţionarea problemelor concrete ce apar în acest context se coordonează cu autorităţile competente ale Părţilor Contractante, pe bază de reciprocitate, în cadrul Comisiei mixte, indicate în articolul 16.
   3) Autorizaţia se eliberează în scris. În autorizaţie se stabileşte itinerarul de circulaţie, termenul acţiunii ei şi alte limitări, dacă acestea există.
   4) Autorizaţia trebuie să se afle la şoferul autobuzului, care efectuează transportul, pentru a fi prezentată la solicitarea organelor de control.
Articolul 11
   1) Transportatorii prezintă cererea de acordare a autorizaţiei autorităţilor competente ale ţării din care pleacă, pe teritoriul căreia ei sunt înmatriculaţi. La cererea în cauză ei vor anexa orarul, tarifele şi itinerarul liniei internaţionale regulate de autobuze.
   2) Fiecare dintre Părţile Contractante eliberează autorizaţii pentru transporturile regulate sau prin navetă la solicitarea autorităţilor competente ale celeilalte Părţi.
Articolul 12
   1) Pentru efectuarea transporturilor turistice sau ocazionale între ambele ţări, precum şi în tranzit prin teritoriul acestora nu se cere o autorizaţie preliminară.
   2) În timpul traficului derulat conform punctului 1 al prezentului articol pe mijlocul de transport trebuie să se afle lista nominală a pasagerilor.
V. TRANSPORTUL DE MĂRFURI
Articolul 13
   1) Toate transporturile de mărfuri cu mijloace de transport, inclusiv transporturile pe cont propriu între Părţile Contractante, în tranzit prin teritoriul lor, precum şi dintr-o/într-o ţară terţă, cu excepţia celor indicate în articolul 14, sunt supuse regimului de autorizare.
   2) Prin decizia Comisiei mixte, Părţile Contractante pot facilita regimul de autorizare sau îl pot suspenda, în condiţii de reciprocitate.
   3) Autorizaţia se eliberează pentru fiecare călătorie tur-retur şi pentru fiecare mijloc de transport.
   4) Autorizaţiile sunt valabile în decursul anului calendaristic, pentru care autorităţile competente ale Părţilor Contractante au procedat la un schimb reciproc de atare autorizaţii. Sunt admise excepţii numai conform estimărilor Comisiei mixte.
   5) Autorizaţia este eliberată pe numele transportatorului şi nu este transmisibilă altei persoane.
   6) Numărul de autorizaţii ce urmează să fie eliberate pe perioada de un an pentru fiece tip de transporturi, şi anume cele directe între ţările Părţilor Contractante, în tranzit prin teritoriul acestora şi într-o/dintr-o ţară terţă, va fi determinat de Comisia mixtă. La cererea uneia din Părţile Contractante, pot fi eliberate autorizaţii peste prevederile contingentului preliminar.
Articolul 14
   1) Sunt exceptate de la regimul de autorizaţii:
   a) transporturile de mărfuri cu autovehicule de capacitate pînă la 3,5 tone;
   b) transporturile de strămutare, efectuate cu mijloace de transport special adaptate în acest scop;
   c) transporturile de animale, mijloace de transport, de echipamente sportive şi utilaje pentru competiţii sportive;
   d) transporturile de decoruri, recuzită teatrală şi instrumente muzicale, destinate pentru reprezentaţii;
   e) transporturile de obiecte pentru expoziţii, tîrguri şi demonstraţii;
   f) transporturile de obiecte şi utilaje destinate înregistrărilor radiofonice şi înregistrării de imagini pentru cinematografie sau televiziune;
   g) transporturile mijloacelor de transport avariate, precum şi a mărfurilor transportate de acestea, inclusiv intrarea şi schimbarea mijloacelor de transport avariate, la prezentarea documentului ce confirmă faptul avarierii;
   h) transporturile funerare;
   i) mijloacele de transport procurate, în cazul primei deplasări vid;
   j) transporturile poştale.
   2) Transporturile, prevăzute în subpunctele c), d), f) şi g) ale punctului 1 din prezentul articol sunt scutite de autorizaţii în cazul cînd obiectele sau animalele sunt introduse provizoriu în ţara respectivă.
   3) Mijloacele de transport fără încărcătură, la fel şi mijloacele de transport specializate care nu sunt destinate transportului de mărfuri, se eliberează de autorizaţii.
Articolul 15
   Traficul de mărfuri organizat cu mijloacele de transport ale uneia din Părţile Contractante între două puncte, situate în teritoriul celeilalte Părţi Contractante, se va efectua numai în baza unei autorizaţii speciale, eliberate de autorităţile competente ale Părţii Contractante, pe teritoriul căreia se derulează aceste transporturi.
VI. DISPOZIȚII FINALE
Articolul 16

   1) Autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor crea Comisia mixtă cu scopul de a asigura:
   a) soluţionarea diferendelor legate de aplicarea şi interpretarea prezentului Acord;
   b) examinarea îndeplinirii prezentului Acord, aducerea lui în conformitate cu evoluţia transportului rutier internaţional dintre ambele ţări.
   2) Comisia mixtă se convoacă la cererea oricărei Părţi Contractante, alternativ pe teritoriul fiecăreia din ele.
Articolul 17
   Diferendele a căror soluţionare nu a fost posibilă în cadrul Comisiei mixte, precum şi alte probleme legate de aplicarea şi interpretarea prezentului Acord, se soluţionează pe cale diplomatică.
Articolul 18
   Autorităţile competente ale ambelor Părţi Contractante, îşi notifică reciproc reglementările în vigoare în ţările lor privind domeniul transporturilor auto, precum şi modificările acestora, din momentul introducerii lor în aplicare.
Articolul 19
   Prezentul Acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiunilor Părţilor Contractante ce decurg din alte acorduri internaţionale, la care ele sunt parte.
Articolul 20
   Prezentul Acord se încheie pe termen de un an. Acţiunea lui se prelungeşte în mod tacit pe anul următor, cu excepţia cazului cînd una din Părţile Contractante va comunica în scris celeilalte, cu 6 luni pînă la expirarea termenului respectiv de valabilitate, intenţia sa de a denunţa acest Acord.
   Prezentul Acord este supus aprobării în conformitate cu legislaţia internă din statele ambelor Părţi Contractante şi intră în vigoare la expirarea a 30 de zile din data primirii celei de a doua note, prin care Părţile se informează reciproc despre aprobarea lui.
   Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Acord se suspendă acţiunea Acordului între Guvernul URSS şi Guvernul Republicii Populare Bulgaria privind transportul rutier internaţional în partea ce se referă la relaţiile ambelor Părţi Contractante.
   Părţile Contractante consimt să introducă prezentul Acord în aplicare din data semnării lui.
   Întocmit la Chişinău, la 12 decembrie 1994, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele avînd aceeaşi putere juridică.