PMAE/1999
Внутренний номер:  356993
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
PROTOCOL Nr. 1999
от  12.12.1994
de consultări şi colaborare între Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Moldova
şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Bulgaria*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 210     Дата вступления в силу : 12.12.1994
   * Semnat la Chişinău, la 12 decembrie 1994.
   În vigoare din ziua semnării.
   Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria,
   pornind de la aspiraţia de a dezvolta relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ambele ţări şi popoare în conformitate cu principiile Cartei ONU, Actului Final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o nouă Europă şi altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
   considerînd necesar de a imprima un caracter sistematic consultărilor şi schimbului de opinii asupra relaţiilor bilaterale şi problemelor internaţionale actuale ce prezintă intres reciproc,
   au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
   În scopul unei colaborări mai strînse şi extinderii schimbului de informaţii asupra problemelor ce prezintă interes reciproc, Părţile vor efectua în mod sistematic negocieri şi consultări la nivel de miniştri ai afacerilor externe şi la alte niveluri.
   Părţile vor conveni în prealabil asupra agendei, termenelor şi locului efectuării negocierilor şi consultărilor.
   Pentru examinarea unor probleme concrete se vor crea, de comun acord, grupe de lucru sau de experţi.
Articolul 2
   Subiectul consultărilor politice va fi, în special:
   1) extinderea şi aprofundarea colaborării bilaterale în domeniul politic, economic, comercial, tehnico-ştiinţific, social, umanitar, cultural şi altele;
   2) formarea şi perfecţionarea cadrului juridic al relaţiilor dintre cele două state şi realizarea acordurilor încheiate între ele;
   3) problemele globale ale relaţiilor internaţionale, inclusiv problemele dezarmării, consolidării păcii şi securităţii, dezvoltării economice şi protecţiei mediului ambiant;
   4) colaborarea în cadrul ONU şi al altor organisme internaţionale;
   5) colaborarea în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Consiliului Europei şi al altor organisme europene;
   6) colaborarea regională în domeniile politic, economic, ecologic şi altele;
   7) alte probleme de interes comun.
Articolul 3
   Părţile vor realiza, pe bază de reciprocitate, un schimb sistematic de informaţii asupra activităţii lor, inclusiv asupra actelor legislative privind problemele politicii externe şi relaţiilor internaţionale.
Articolul 4
   Părţile vor efectua schimburi reciproce de experienţă şi vor stabili contacte directe între subdiviziunile lor de bază.
Articolul 5
   Părţile vor colabora în cadrul ONU şi al altor organisme internaţionale şi regionale.
Articolul 6
   Părţile vor interacţiona în scopul asigurării drepturilor cetăţenilor moldoveni pe teritoriul Republicii Bulgaria şi ale cetăţenilor bulgari pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 7
   Prezentul Protocol intră în vigoare din ziua semnării. Protocolul poate fi denunţat printr-o notă verbală de fiecare dintre Părţi. În acest caz, Protocolul îşi pierde valabilitatea la trei luni din ziua denunţării.
   Întocmit la Chişinău, la 12 decembrie 1994, în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească şi bulgară, ambele texte fiind egal autentice.