AMAE/1999
Внутренний номер:  356997
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 1999
от  12.12.1994
între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea
comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică

în domeniul agriculturii şi alimentaţiei*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 194     Дата вступления в силу : 12.12.1994
   * Semnat la Chişinău, la 12 decembrie 1994.
   În vigoare din ziua semnării.
   Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   călăuzindu-se de hotărîrile interguvernamentale ale ţărilor lor,
   luînd în considerare schimbările produse în viaţa politică şi economică din ambele state,
   acordînd o deosebită importanţă dezvoltării colaborării comercial-economice şi tehnico-ştiinţifice,
   reieşind din principiile egalităţii în drepturi, independenţei, suveranităţii naţionale şi avantajului reciproc,
   convinse de importanţa colaborării în domeniul agriculturii şi alimentaţiei pentru creşterea bunăstării şi prosperarea ambelor popoare,
   dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării reciproce a ambelor ţări,
   stabilesc următoarele direcţii de colaborare:
Articolul 1
Colaborarea comercial-economică
   1) Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea şi aprofundarea colaborării comercial-economice şi în acest scop vor coordona şi prezenta listele de mărfuri destinate schimbului comercial.
   2) Părţile Contractante vor crea anumitor firme condiţiile necesare pentru încheierea şi realizarea contractelor privind livrările de mărfuri, conform listelor.
   Listele de mărfuri pot fi modificate şi completate prin înţelegerea reciprocă a Părţilor.
   3) Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea colaborării economice reciproc avantajoase, inclusiv în sfera studiilor de marketing şi sistemelor informaţionale, precum şi la stabilirea contactelor comercial-economice între întreprinderile, instituţiile şi firmele de stat şi cele particulare.
Articolul 2
Colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială
   1) În termen de o lună din data semnării prezentului Acord, Părţile Contractante vor corela Lista temelor pentru colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare, specificată în proiectul anexat, care este parte integrantă a acestui Acord.
   Rezultatele elaborărilor tehnico-ştiinţifice comune nu pot fi transmise terţilor şi nu pot fi publicate fără acordul Părţilor Contractante.
   2) Părţile Contractante se obligă să efectueze:
   - schimburi de specialişti;
   - instruirea şi specializarea fermierilor;
   - organizarea de seminare şi cursuri de instruire a specialiştilor şi conducătorilor de firme şi cooperative agricole.
   3) Părţile Contractante vor acorda o atenţie deosebită experimentării soiurilor şi selecţiei.
   4) În cazul existenţei interesului reciproc, Părţile Contractante îşi vor coordona politica în ceea ce priveşte achiziţionarea de licenţe şi a drepturilor asupra “know-how”.
Articolul 3
Informaţia şi standardizarea
   Părţile Contractante vor face periodic schimb reciproc de informaţii privind rezultatele obţinute în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare, precum şi de legi, acte normative şi standarde care vor prezenta interes.
Articolul 4
Condiţiile şi termenul de validitate
   1) Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării.
   2) Prezentul Acord se încheie pe termen de cinci ani. Acest termen se prelungeşte automat pe următorii cinci ani, dacă nici una din Părţile Contractante nu va notifica în scris, cu cel puţin şase luni pînă la expirarea lui, celeilalte Părţi intenţia sa de a denunţa prezentul Acord.
   Părţile Contractante pot, de comun acord, modifica sau completa prezentul Acord.
   Întocmit la Chişinău, la 12 decembrie 1994, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, fiecare text avînd aceeaşi valoare.

LISTA
temelor pentru colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială
în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare
între institutele de profil din Republica Moldova şi Republica Bulgaria