TMAE/1999
Внутренний номер:  357010
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ДОГОВОР Nr. 1999
от  07.09.1992
cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare
între Republica Moldova şi Republica Bulgaria*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 18     статья № : 178     Дата вступления в силу : 26.11.1993
   * Semnat la Sofia, la 7 septembrie 1992.
   În vigoare din 26 noiembrie 1993.
   Republica Moldova şi Republica Bulgaria, denumite în continuare «Părţi Contractante»,
   pornind de la tradiţiile relaţiilor de prietenie şi păstrînd tot ce este de valoare în cooperarea bilaterală,
   ţinînd cont de schimbările politice şi economice ce au loc în ambele state, în Europa şi în întreaga lume,
   ghidate de aspiraţiile comune şi de dorinţa de a transforma Europa într-un continent al păcii, securităţii şi cooperării,
   fidele obligaţiunilor asumate în conformitate cu dreptul internaţional, în primul rînd cu Carta O.N.U., precum şi cu Actul Final de la Helsinki din 1975, Carta de la Paris pentru o nouă Europă şi cu alte documente ale C.S.C.E.,
   confirmîndu-şi ataşamentul faţă de valorile unviersale de pace, libertate, democraţie şi solidaritate, faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
   fiind conştiente de faptul că edificarea relaţiilor de prietenie corespunde intereselor popoarelor lor,
   au hotărît să dezvolte relaţiile reciproce pe o temelie nouă, şi în acest scop
   au convenit următoarele:
Articolul 1
   Părţile Contractante vor dezvolta relaţiile în baza respectului, încrederii şi cooperării reciproce. Ele se vor călăuzi consecvent de principiile egalităţii suverane şi respectării drepturilor iminente suveranităţii în conformitate cu normele dreptului internaţional şi principiile Actului Final de la Helsinki.
Articolul 2
   Părţile Contractante se vor abţine de la ameninţarea cu forţa sau aplicarea ei în relaţiile internaţionale şi vor soluţiona toate litigiile dintre ele exclusiv prin mijloace paşnice, folosind mecanismele ONU şi CSCE pentru reglementarea diferendelor internaţionale.
   Părţile Contractante vor depune eforturi pentru sporirea rolului ONU în calitate de garant al păcii şi securităţii internaţionale.
Articolul 3
   Părţile Contractante vor contribui la consolidarea securităţii şi dezvoltarea cooperării multilaterale în Europa. În acest scop ele vor conlucra pentru crearea unui sistem efectiv general-european de securitate şi cooperare, vor sprijini activitatea structurilor şi mecanismelor permanente ale CSCE.
   Părţile Contractante vor contribui la consolidarea stabilităţii şi încrederii pe bază bilaterală şi multilaterală. Ele vor depune eforturi pentru reducerea armamentelor şi a forţelor armate în Europa pînă la cel mai posibil scăzut şi echilibrat nivel sub un control eficient.
Articolul 4
   În cazul în care una dintre Părţile Contractante va constata că situaţia creată prezintă un pericol pentru ea sau periclitează securitatea ori integritatea ei teritorială, ea poate să se adreseze celeilalte Părţi Contractante pentru desfăşurarea unor consultări urgente în vederea preîntîmpinării evoluţiei negative a situaţiei.
Articolul 5
   Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea cooperării regionale ca factor de consolidare a stabilităţii şi încrederii atît bilaterale, cît şi multilaterale. Ele vor colabora la elaborarea şi realizarea proiectelor şi iniţiativelor regionale, în special cu statele din bazinul Mării Negre şi al Dunării.
Articolul 6
   Părţile Contractante vor dezvolta relaţii bilaterale în toate domeniile şi vor contribui la stabilirea şi extinderea contactelor între reprezentanţii organelor puterii de stat şi administraţiei de stat la diferite nivele.
   Miniştrii afacerilor externe vor efectua consultări periodice în probleme de interes reciproc.
Articolul 7
   Părţile Contractante vor stimula dezvoltarea cooperării economice şi comerciale reciproc avantajoase. Ele vor asigura, în conformiate cu legislaţia naţională, condiţii favorabile pentru activitatea de întreprinzător şi altă activitate economică a persoanelor fizice şi juridice ale celeilalte Părţi Contractante. Ele vor stimula investiţiile reciprioce, precum şi crearea societăţilor, înreprinderilor şi băncilor mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terţe ţări.
Articolul 8
   Părţile Contractante vor extinde cooperarea în domeniul transporturilor. Fiecare dintre Părţile Contractante va facilita tranzitul cetăţenilor şi mărfurilor celeilalte Părţi Contractante pe teritoriul său.
Articolul 9
   Părţile Contractante vor colabora în vederea creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea relaţiilor în domeniul energeticii şi al perfecţionării sistemelor de comunicaţii în acest domeniu.
Articolul 10
   Părţile Contractante vor extinde cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Ele vor contribui la crearea premiselor pentru o colaborare eficientă în domeniul activităţii de cercetări fundamentale şi aplicative, pentru dezvoltarea raporturilor directe între savanţi şi cercetători. Părţile Contractante vor acorda facilităţi reciproce pentru accesul la centrele de cercetări ştiinţifice, biblioteci, arhive şi la alte instituţii similare.
Articolul 11
   Părţile Contractante vor colabora în domeniul protecţiei şi ameliorării mediului înconjurător, preîntîmpinării poluării transfrontiere, reducerii şi lichidării consecinţelor catastrofelor de proporţii şi calamităţilor naturale, în folosirea raţională a resurselor naturale, lărgirea domeniului de utilizare a tehnologiilor pure şi realizarea măsurilor de înaltă eficienţă de restabilire şi de ocrotire a naturii. Părţile Contractante vor colabora la elaborarea şi promovarea unei strategii şi concepţii coordonate pentru protecţia mediului înconjurător la nivel regional şi european.
Articolul 12
   Părţile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul culturii, învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale şi sportului.
   Ele vor extinde schimburile culturale în toate domeniile şi la toate nivelurile în baza unor acorduri şi programe. Se va stimula cooperarea între instituţiile culturale, uniunile de creaţie, instituţiile de învăţămînt, edituri, arhive, mijloacele de informare în masă, precum şi legăturile directe dintre oamenii de artă şi cultură.
   Părţile Contractante vor manifesta grijă pentru patrimoniul cultural şi păstrarea monumentelor istorice şi bisericeşti, ce ţin, respectiv, de istoria şi cultura moldovenească şi bulgară.
   Părţile Contractante vor stimula colaborarea şi schimbul în domeniile televiziunii, radioului, teatrului, cinematografului, muzicii şi artelor plastice.
Articolul 13
   Părţile Contractante vor depune toate eforturile în vederea apropierii reciproce a popoarelor lor. Ele vor stimula dezvoltarea legăturilor de cooperare dintre regiuni, oraşe şi alte localităţi.
   Părţile Contractante vor acorda sprijinul necesar pentru extinderea contactelor între cetăţenii lor, pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare între organizaţiile politice şi obşteşti.
Articolul 14
   Părţile Contractante vor garanta realizarea drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţii bulgare din Republica Moldova şi moldovenilor din Republica Bulgaria, conform stadardelor internaţionale în acest domeniu. Ele vor asigura toate condiţiile necesare şi vor întreprinde măsuri pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor etnice, lingvistice, culturale şi religioase.
   Aceste măsuri vor include pentru persoanele ce aparţin grupurilor menţionate în prezentul articol, garantarea eficientă şi extinderea posibilităţilor pentru studierea limbii, istoriei, culturii şi tradiţiilor celeilalte Părţi Contractante, pentru pregătirea şi reciclarea specialiştilor şi a cadrelor didactice şi ştiinţifice, asigurarea cu literatură, materialele didactice şi alte materiale necesare, cît şi pentru efectuarea unui schimb larg ştiinţific şi cultural.
   Părţile Contractante vor facilita, în conformitate cu legislaţia naţională, activitatea organizaţiilor persoanelor ce aparţin grupurilor menţionate în realizarea scopurilor, prevăzute de statutele lor.
Articolul 15
   Părţile Contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul juridic şi al serviciilor consulare. Ele vor contribui la crearea unor condiţii eficiente pentru călătoriile, vizitele şi aflarea cetăţenilor lor, precum şi la soluţionarea altor probleme umanitare.
   Părţile Contractante vor conlucra, în baza acordurilor bilaterale şi multilaterale, în combaterea crimei organizate, în special a terorismului, traficului ilegal de droguri şi a contrabandei cu armele şi cu operele de artă ce prezintă valoare culturală şi istorică.
Articolul 16
   Părţile Contractante vor încheia acorduri bilaterale şi în alte domenii de interes comun pentru realizarea prevederilor prezentului Tratat.
Articolul 17
   Prezentul Tratat nu afectează drepturile şi obligaţiunile Părţilor Contractante ce decurg din alte acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate de ele cu alte state.
Articolul 18
   Prezentul Tratat va fi supus ratificării şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare.
   Tratatul se încheie pe un termen de 10 ani, după expirarea căruia el va fi prelungit de fiecare dată pentru un nou termen de 5 ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica în scris cu un preaviz, cu un an înainte de expirarea termenului de valabilitate în curs, cealaltă Parte Contractantă asupra hotărîrii sale de a denunţa prezentul Tratat.
Articolul 19
   Prezentul Tratat va fi înregistrat la Secretariatul ONU în conformitate cu articolul 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
   Întocmit la Sofia, la 7 septembrie 1992, în două exemplare originale, în limbile română şi bulgară, ambele texte avînd aceeaşi valoare.