HCNPFC10/5/2015
ID intern unic:  358061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 10/5
din  27.01.2015
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate
asigurătorului (reasigurătorului)
sau brokerului de asigurare
şi/sau reasigurare,
aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale
a
Pieţei Financiare nr.60/5 din 20 decembrie 2013
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 663
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
    Nr. de înregistrare 1034
din 6 aprilie 2015
Ministru_________Vladimir GROSU    Întru executarea art.54 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin  Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.313), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.963 din 24 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 10:
    1) după subpct.3), se completează cu subpct.31) cu următorul cuprins:
    „31) încălcarea obligaţiilor privind ţinerea evidenţelor, registrelor speciale prevăzute de legislaţie, precum şi neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea rapoartelor financiare şi/sau specializate, a evidenţelor, registrelor ce conţin informaţii eronate sau neveridice;”;
    2) subpct.9) se completează în final cu lit.d) cu următorul conţinut:
    „d) eliberarea poliţei RCA şi/sau a certificatului de asigurare „Carte Verde” fără încasarea integrală a primei de asigurare;”;
    3) după subpct.9), se completează cu subpct.91) cu următorul cuprins:
    „91) nerespectarea normelor legale privind protecţia consumatorului serviciilor de asigurare, astfel cum prevede art.43 alin.(1) din Legea cu privire la asigurări;”.
    2. La punctul 11, subpct.8) şi subpct.13) se exclud.
    3. La punctul 13, subpct.6) se exclude.
    4. La punctul 14:
    1) după subpct.3), se completează cu subpct.31) cu următorul conţinut:
    „31) nerespectarea normelor legale privind protecţia consumatorului  serviciilor de asigurare, astfel cum prevede art.43 alin.(1) şi art.53 alin.(4) din Legea cu privire la asigurări;”;
    2) după subpct.5), se completează cu subpct.51) cu următorul conţinut:
    „51) eliberarea poliţei RCA şi/sau a certificatului de asigurare „Carte Verde” fără încasarea integrală a primei de asigurare;”;
    3) subpct.7) se exclude;
    4) după subpct.11), se completează cu subpct.111) cu următorul cuprins:
    „111) încălcarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii stabilite în art.49 din Legea cu privire la asigurări, şi anume brokerul de asigurare şi/sau reasigurare:
    a) desfăşoară activităţi prin agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori subagenţi;
    b) dispune de un capital social sub limita stabilită de legislaţie;”.
    5. Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „16. În cazul în care se constată două sau mai multe încălcări, se aplică sancţiune pentru fiecare încălcare în parte, stabilindu-se definitiv amenda pentru concurs de încălcări prin absorbţia amenzii mai mici de amenda mai mare, în limitele stabilite la art.54 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la asigurări.”

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                          Artur GHERMAN

    Nr. 10/5. Chişinău, 27 februarie 2015.