LPC37/2015
ID intern unic:  358069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 37
din  19.03.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 145
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Art. 211.  – Punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor interne din blocul locativ şi a reţelelor şi instalaţiilor publice sînt:
    a) la reţelele de alimentare cu apă – ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ conform avizului de branşare eliberat de către operatorul de serviciu;
    b) la reţelele de canalizare – căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;
    c) la reţelele de încălzire centrală – ultimele flanşe de la a treia şi a patra vană după blocul de elevator.”
    2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Art. 23. – (1) Pînă la înfiinţarea asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate, cu forma de organizare juridică cooperativă de consum, locuinţele privatizate, sistemele inginereşti interioare sînt deservite de organizaţiile de exploatare a locuinţelor în baza contractului încheiat între proprietari şi aceste organizaţii concomitent cu eliberarea cărţii de imobil.
    (2) Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate şi alte asociaţii de proprietari ai locuinţelor încheie contracte de prestare a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, canalizarea apelor uzate, colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le achită în conformitate cu clauzele contractelor încheiate.
    (3) Furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală în blocurile locative cu multe apartamente se efectuează în baza contractelor încheiate între operatorii serviciilor respective şi gestionarul fondului locativ (asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate ori întreprinderea la balanţa sau în a cărei gestiune se află fondul locativ) sau, după caz, între operatori şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte.
    (4) Proprietarii/chiriaşii locuinţelor achită serviciile comunale şi alte servicii utilizate în conformitate cu legislaţia şi cu actele normative în vigoare.
    (5) Factura de plată pentru serviciul respectiv se emite de către gestionarul fondului locativ sau, după caz, de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acestuia conform clauzelor contractului.
    (6) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul respectiv în termenul indicat în factură, acestuia i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a  Moldovei.
    (7) Mărimea plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune din blocul locativ este proporţională cotei-părţi deţinute de fiecare proprietar/chiriaş al locuinţei şi se determină conform tarifului aprobat în modul stabilit.
    (8) Neachitarea de către o parte de proprietari/chiriaşi a serviciilor utilizate nu poate servi drept temei pentru debranşarea totală a blocului locativ de la reţelele şi instalaţiile electrice, termice, de gaz, de la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.”
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 31–32, art. 340), cu modificările ulterioare, punctul 22 se modifică şi se completează după cum urmează:
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) aprobă, la propunerea primarului, normele specifice şi tarifele pentru instituţiile publice din subordine, normele specifice şi tarifele pentru serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, repartizarea terenurilor şi a locuinţelor, taxa pentru chirie, alte taxe în cazurile şi cu respectarea condiţiilor stabilite de legislaţie;”
    punctul se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;”.
    Art. III. – Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39–41, art. 167), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „distribuitor” se exclude.
    2. Articolul 5 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane juridice şi/sau de persoane fizice, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa administraţiei publice locale sau direct operatorului serviciului respectiv în conformitate cu decizia consiliului local.”
    3. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvîntul „(distribuitor)” se exclude, iar după cuvîntul „consumator” se introduc cuvintele „în condiţiile legii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Contractul de furnizare a apei potabile se încheie în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
    4. La articolul 10, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Orice gen de lucrări în zona de protecţie sanitară se efectuează numai cu acordul întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă.”
    Art. IV. – Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 915), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor interne din condominiu şi a reţelelor şi instalaţiilor publice sînt:
    a) la reţelele de alimentare cu apă – ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ conform avizului de branşare eliberat de către operatorul de serviciu;
    b) la reţelele de canalizare – căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;
    c) la reţelele de încălzire centrală – ultimele flanşe de la a treia şi a patra vană după blocul de elevator.”
    2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Plata serviciilor comunale şi a
                           altor servicii
    (1) Furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală în condominiu se efectuează în baza contractelor încheiate între operatorii serviciilor respective şi gestionarul fondului locativ (asociaţia de coproprietari ori întreprinderea la balanţa sau în a cărei gestiune se află condominiul) sau, după caz, între operatori şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte.
    (2) Proprietarii/chiriaşii locuinţelor din condominiu achită serviciile comunale şi alte servicii utilizate în conformitate cu legislaţia şi cu actele normative în vigoare.
    (3) Factura de plată pentru serviciul respectiv se emite de către gestionarul fondului locativ sau, după caz, de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acestuia conform clauzelor contractului.
    (4) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul respectiv în termenul indicat în factură, acestuia i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională,  pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a  Moldovei.
    (5) Mărimea plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune din blocul locativ este proporţională cotei-părţi deţinute de fiecare proprietar/chiriaş al locuinţei şi se determină conform tarifului aprobat în modul stabilit.
    (6) Neachitarea de către o parte de proprietari/chiriaşi a serviciilor utilizate nu poate servi drept temei pentru debranşarea totală a blocului locativ de la reţelele şi instalaţiile electrice, termice, de gaz, de la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.”
    3. La articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Instalarea şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de energie electrică şi termică, de gaze şi apă în condominiu se efectuează conform prevederilor legislaţiei.”
    4. La articolul 20 alineatul (1) literele m) şi n), cuvintele „proprietari (chiriaşi, arendaşi)” se substituie cu cuvintele „proprietari/chiriaşi”.
    5. La articolul 21, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să încheie, în numele proprietarilor, contracte cu prestatorii de servicii comunale şi, în baza acestora, contracte cu proprietarii/chiriaşii locuinţelor sau, după caz, să asigure procesul de încheiere a contractelor între prestatorii de servicii şi proprietarii/chiriaşii locuinţelor;”.
    Art. V. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se completează cu punctele 411) şi 412) cu următorul cuprins:
    „411)  furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună;
    412)  producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice;”.
    2. La articolul 18 alineatul (1), după textul „41)” se introduce textul „ , 411), 412)”.
    Art. VI. – Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează dupa cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noţiunile „apă tehnologică” şi „operatori” vor avea următorul cuprins:
    „apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);”
    „operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de gospodărie comunală şi furnizează consumatorilor servicii publice de gospodărie comunală în baza unui contract;”
    noţiunea „utilizatori” se substituie cu noţiunea „consumator” cu următorul cuprins:
    „consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală în baza unui contract încheiat cu operatorul;”
    noţiunea „intermediari specializaţi” se substituie cu noţiunea „intermediar la decontări” cu următorul cuprins:
    „intermediar la decontări – persoană juridică care, în numele operatorului sau a gestionarului fondului locativ, asigură, în bază de contract, distribuirea pe apartamente a volumelor de servicii comunale furnizate/prestate, emiterea şi expedierea bonurilor de plată, perceperea plăţilor de la consumatori şi transferul acestora operatorilor, informarea consumatorilor privind facturarea şi obligaţiile de achitare a plăţilor pentru serviciile consumate;”
    articolul se completează în final cu noţiunea „gestionar al fondului locativ” cu următorul cuprins:
    „gestionar al fondului locativ – persoană juridică care este învestită cu drepturi şi împuterniciri pentru executarea obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ.”
    2. La articolul 3 alineatul (5), cuvintele „intermediari specializaţi” se substituie cu cuvintele „intermediari la decontări”.
    3. La articolul 12 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să furnizeze/să presteze servicii conform contractelor încheiate cu consumatorii şi conform legislaţiei în vigoare;”.
    4. Articolul 131 va avea următorul cuprins:
    „Art. 131. – Reglementarea serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, inclusiv a tarifelor, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    5. Articolul 14:
    la alineatul (3), textul „Atît numirea, cît şi destituirea se va coordona cu autoritatea publică centrală de specialitate.” se exclude;
    la alineatul (4), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) elaborarea şi aprobarea normelor locale pentru reglementarea serviciilor publice de gospodărie comunală în baza normelor şi a regulamentelor aprobate de Guvern, autoritatea publică centrală de specialitate, organul central de reglementare în domeniul respectiv.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, precum şi tarifele pentru serviciile auxiliare la furnizarea serviciilor de bază se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Art. 17. – (1) Gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală se organizează şi se realizează prin:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.
    (2) Alegerea formei de gestionare a serviciilor publice de gospodărie comunală se efectuează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz​​, a organului central de specialitate al administraţiei publice în calitatea lor de fondatori.”
    7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Art. 19. – (1) În cazul gestiunii delegate prin contract de parteneriat public-privat, autorităţile administraţiei publice locale pot apela la unul sau la mai mulţi operatori cărora le-a fost încredinţată, în baza contractului respectiv, gestiunea furnizării/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice  tehnico-edilitare.
    (2) Gestiunea delegată a serviciilor publice de gospodărie comunală se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (3) În conformitate cu competenţele şi obligaţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale îşi exercită atribuţiile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, precum şi dreptul de a controla şi de a supraveghea executarea contractelor prin care a fost delegată gestiunea serviciilor, inclusiv:
    a) modul de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor asumate;
    b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
    d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a sistemelor publice din infrastructura edilitară a localităţilor, precum şi activitatea de dezvoltare şi/sau modernizare a acestor sisteme;
    e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală furnizate/prestate.”
    8. La articolul 20, cuvintele „în sistemul de concesionare a gestiunii” se substituie cu cuvintele „prin delegare a gestiunii”.
    9. La articolul 21, alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul operatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţaţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau centrale de specialitate, cu capital social public majoritar, delegarea gestiunii serviciilor poate fi atribuită direct acestora.”
    10. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Operatorii care furnizează/prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu se înfiinţează în condiţiile legii, de regulă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către cele centrale de specialitate pentru următoarele activităţi:
    a) construirea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes regional, raional, municipal;
    b) alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
    c) alimentarea cu energie termică;
    d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
    e) transportul de persoane, inclusiv de elevi, între localităţi.”
    11. Articolul 25 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Sumele încasate de către intermediari la decontări în baza bonurilor de plată perfectate de ei se transferă operatorilor şi se atribuie de către aceştia în contul facturilor expuse spre plată în baza contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, încheiate cu gestionarii fondului locativ. Volumul serviciului facturat în baza contractelor şi nedistribuit spre plată consumatorilor rămîne în seama gestionarului fondului locativ, care este obligat  să-l achite operatorului în mărimea şi în termenul prevăzute în factură.”
    12. În cuprinsul legii, cuvîntul „utilizator” se substituie cu cuvîntul „consumator”.
    Art. VII. – Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Agentul economic este obligat să importe şi/sau să plaseze pe piaţă numai produse ce corespund cerinţelor prescrise sau declarate, să presteze servicii, inclusiv servicii comunale, numai în bază de contract negociat individual cu consumatorii şi/sau cu reprezentanţii legali ai acestora.”
    la alineatul (6), cuvîntul „proprii,” se exclude.
    2. La articolul  28, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) în domeniile energetic şi de alimentare cu apă şi de canalizare – organul de stat abilitat cu funcţii de reglementare în energetică şi în domeniul de alimentare cu apă şi de canalizare;”.
    Art. VIII. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul (2):
    alineatul se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;”
    la litera q), după cuvintele „cu energie termică” se introduc cuvintele „şi de alimentare cu apă tehnologică”.
    2. La articolul 43 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
    „i)  decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;”.
    Art. IX. – La articolul 15 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările ulterioare, cuvintele „Legii serviciilor publice de gospodărie comunală” se substituie cu cuvîntul „legislaţiei”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 37. Chişinău, 19 martie 2015.