HBNC56/2015
ID intern unic:  358090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  05.03.2015
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 157 din 1 august 2013
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 681     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 8, după textul „Anexa nr.1” se completează cu textul „în cazul transferului de credit în moneda naţională cu utilizarea numărului contului de plăţi sau Anexa nr. 5”, iar după cuvintele „moneda naţională” se completează cu cuvintele „cu utilizarea codului IBAN”;
    2) La punctul 11, punctul 23, lit. c) şi titlul Anexei nr. 3, cuvintele „naţional şi internaţional” se exclud;
    3) La punctul 24, subpunctul 2), după cuvintele „numărul contului de plăţi” se completează cu textul „sau codul IBAN în cazul transferului de credit în monedă naţională”, iar cuvîntul „internaţional” se exclude;
    4) La punctul 40, după cuvintele „contului bancar” se completează cu cuvintele „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau codului IBAN, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”;
    5) La punctul 41, după cuvintele „contul bancar” se completează cu textul „ , la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau codul IBAN, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”;
    6) La punctul 42, după cuvintele „contul bancar” se completează cu cuvintele „ , la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau codul IBAN, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”, iar după cuvintele „beneficiarului sau contul” se completează cu textul „bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau codul IBAN, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5, al”;
    7) La punctul 51, în propoziţia întîi, cuvîntul „internaţionale” se exclude, iar în propoziţia a doua cuvintele „internaţionale în valută străină” se exclud;
    8) La punctul 53, lit. d), textul:
    „În cazul în care contul clientului deschis în bancă conţine un număr de caractere ce depăşeşte optsprezece, banca, la generarea codului IBAN al clientului, poate exclude/înlocui unele elemente ale contului clientului, cu excepţia contului sintetic în baza căruia a fost deschis contul clientului în evidenţa contabilă. Prevederea respectivă va fi aplicabilă pînă la etapa de implementare a codului IBAN în cadrul transferurilor naţionale, cînd contul clientului deservit de bancă nu va putea fi mai mare de optsprezece caractere.” se exclude;
    9) La punctul 58, cuvintele „internaţionale în valută străină” se exclud;
    10) La Anexa nr. 2:
    a) în titlu, cuvintele „obligatorii ale” se exclud, iar după titlu se completează cu textul „I. Obligatorii:”;
    b) punctul 7, după textul „maximum 21 simboluri” se completează cu textul „sau codul IBAN al plătitorului/beneficiarului, maximum 24 simboluri. În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică de către acesta numărul contului de plăţi al prestatorului de servicii de plată nebancar deschis la bancă sau codului IBAN al prestatorului de servicii de plată nebancar atribuit de bancă în vederea prestării serviciilor de plată”;
    c) punctele 8 şi 10 se abrogă;
    d) punctul 11 se completează cu textul „În cazul în care pentru efectuarea transferului se utilizează codul IBAN, codul băncii (filialei băncii) plătitoare, respectiv codul băncii (filialei băncii) beneficiare nu se indică.”;
    e) punctul 12, după cuvîntul „/transferul” se completează cu textul „iar în cazul în care utilizatorul serviciilor de plată se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică şi beneficiarul transferului, precum şi numărul contului de plăţi al acestuia,”;
    f) după punctul 16 se completează cu textul:
    „II. Opţionale:
    Denumirea prestatorului plătitor/prestatorului beneficiar, maximum 105 simboluri.”;
    11) La Anexa nr. 3:
    g) la punctul 7 textul „Numărul contului de plăţi şi adresa plătitorului, iar în cazul transferului de credit internaţional în valută străină – codul” se substituie cu cuvîntul „Codul”, iar la final se completează cu textul „În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică de către acesta numărul codului IBAN al prestatorului de servicii de plată nebancar atribuit de bancă în vederea prestării serviciilor de plată.”;
    h) la punctul 14 textul „Numărul contului de plăţi” se substituie cu textul „În cazul transferului de credit naţional în valută străină se indică – codul IBAN”;
    i) punctul 19, după cuvintele „executării ordinului.” se completează cu textul „În cazul în care plătitorul se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică şi beneficiarul transferului, precum şi numărul contului de plăţi al acestuia.”;
    12) După Anexa nr. 4 se completează cu Anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

    anexa nr.5

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                        Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 56. Chişinău, 5 martie 2015.