HCNPFC10/17/2015
ID intern unic:  358099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 10/17
din  27.02.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat
a asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 671     Data intrarii in vigoare : 17.04.2015
ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr.1036 din 9 aprilie 2015
Ministru _________Vladimir GROSU


    În temeiul art. 27 alin. (2) şi alin. (3) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 15/11 din 17.04.2008 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut” (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art. 430).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                      Artur GHERMAN

    Nr. 10/17. Chişinău, 27 februarie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.10/17 din 27.02.2015
REGULAMENT
cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea
de stat
a asociaţiilor de economii şi împrumut
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Regulament) stabileşte modul de solicitare, examinare şi eliberare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) a avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, inclusiv asociaţiilor centrale (în continuare – asociaţii) în cazul constituirii asociaţiilor, înregistrării modificărilor şi/sau completărilor operate în statutul asociaţiilor licenţiate sau, după caz, a statutului în redacţie nouă, condiţionate inclusiv de constituirea/lichidarea filialelor/reprezentanţelor, precum şi în cazul radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice în urma lichidării (în continuare – aviz).
    2. Avizul este eliberat asociaţiei pentru a fi prezentat la organul înregistrării de stat împreună cu setul de documente solicitat de legislaţia cu privire la înregistrarea de stat.
Capitolul II
CEREREA DE ELIBERARE A AVIZULUI
    3. Asociaţia este obligată să obţină avizul Comisiei Naţionale în următoarele cazuri:
    1) la constituirea asociaţiei, inclusiv în urma reorganizării;
    2) la operarea modificărilor în statut sau, după caz, la aprobarea statutului în redacţie nouă, inclusiv în urma reorganizării, constituirii/lichidării de filiale/reprezentanţe, cu sau fără modificarea categoriei de licenţă deţinută;
    3) la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice în urma lichidării.
    4. Pentru a obţine avizul, asociaţia prezintă Comisiei Naţionale o cerere de modelul stabilit în Anexa 1 sau Anexa 2 la prezentul Regulament, după caz. Asociaţia este obligată să prezinte cererea în termen de 10 zile lucrătoare din momentul adoptării deciziei de către organul competent. Cererea trebuie să fie semnată de persoana împuternicită să reprezinte asociaţia.
    5. În cazul în care avizul este solicitat în temeiul pct.3  subpct.1) din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 1) se anexează:
    1) proiectul statutului asociaţiei semnat de către preşedintele şi secretarul adunării de constituire;
    2) copia procesului-verbal/extrasului din procesul-verbal al adunării de constituire a asociaţiei, semnat de către preşedintele şi secretarul adunării de constituire, la care se anexează copia listei membrilor fondatori cu semnăturile acestora (pentru membrii fondatori – persoane juridice se prezintă: denumirea, numele şi prenumele reprezentantului şi funcţia deţinută) şi  copia procesului-verbal al comisiei de numărare a voturilor;
    3) certificatul de  rezervare a denumirii eliberat de către autoritatea de înregistrare.
    6. În cazul în care avizul este solicitat în temeiul pct.3  subpct. 2) din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 2) se anexează:
    1) proiectul modificărilor şi/sau completărilor operate în statutul asociaţiei licenţiate sau, după caz, proiectul statutului în redacţie nouă autentificat prin semnătura preşedintelui şi a secretarului adunării generale cu aplicarea ştampilei asociaţiei;
    2) copia procesului-verbal/extrasului din procesul-verbal al adunării generale a membrilor, la care a fost adoptată hotărîrea privind modificarea şi/sau completarea statutului asociaţiei licenţiate sau privind adoptarea acestuia în redacţie nouă, autentificat prin semnătura preşedintelui şi a secretarului adunării generale cu aplicarea ştampilei asociaţiei, la care se anexează:
    a) hotărîrea privind convocarea adunării generale a membrilor;
    b) confirmarea înştiinţării membrilor privind convocarea adunării generale respective;
    c) lista contrasemnată a membrilor înregistraţi la adunare (pentru membrii – persoane juridice se prezintă: denumirea, numele, prenumele reprezentantului, funcţia deţinută, şi se aplică ştampila), inclusiv a membrilor reprezentaţi prin procură (cu anexarea copiilor mandatelor respective);
    d)  procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor.
    7. În cazul constituirii filialei şi/sau reprezentanţei, suplimentar la documentele menţionate la pct.6 din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 1 sau Anexa 2) se anexează copii de pe următoarele documente:
    1) regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea filialei/reprezentanţei, aprobat de către consiliul asociaţiei;
    2) documentul de proprietate, contractul de locaţiune/sublocaţiune, comodat sau alt document privind folosirea imobilului sau încăperilor cu destinaţie nelocativă în care va funcţiona filiala/reprezentanţa asociaţiei (inclusiv şi în cazul schimbării sediului filialei/reprezentanţei);
    3) decizia consiliului privind desemnarea administratorului filialei/reprezentanţei.
    8. Suplimentar documentelor specificate în pct. 5 şi pct.6 din prezentul Regulament, asociaţia prezintă următoarele documente:
    1) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  a avizului despre stabilirea/schimbarea sediului asociaţiei, filialei/reprezentanţei – în cazul în care adunarea generală a membrilor asociaţiei decide stabilirea/schimbarea sediului asociaţiei, filialei/reprezentanţei;
    2) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  a avizului despre schimbarea denumirii asociaţiei şi certificatul de  rezervare  a denumirii eliberat de către autoritatea de înregistrare – în cazul în care adunarea generală a membrilor asociaţiei decide schimbarea denumirii acesteia.
    9. În cazul în care avizul este solicitat în temeiul pct.3  sbp. 3) din prezentul Regulament, la cerere (Anexa 2) se anexează copii de pe următoarele documente:
    1) procesul-verbal al adunării generale a membrilor privind iniţierea procedurii de lichidare cu radierea ulterioară a asociaţiei şi a filialei/reprezentanţei acesteia din Registrul de stat al persoanelor juridice, cu documentele aferente;
    2) decizia organului înregistrării de stat privind înregistrarea dizolvării  asociaţiei;
    3) avizul despre lichidarea asociaţiei  publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform art. 91 din Codul civil;
    4) confirmarea pe propria răspundere a lichidatorului privind lipsa sau satisfacerea pretenţiilor din partea creditorilor, inclusiv a depunătorilor de economii;
    5) decizia organului înregistrării de stat care confirmă că asociaţia aflată în proces de lichidare nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale sau reprezentanţe, după caz;
    6) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
    7) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor aprobate de organul care a desemnat lichidatorul;
    8) documentul ce confirmă lichidarea ştampilei.
    10. Copiile prezentate urmează a fi autentificate prin semnătura persoanei împuternicite şi prin ştampila asociaţiei.
    11. La elaborarea sau modificarea statutului asociaţiile vor respecta prevederile art.26 alin.(1)-(3) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007.
Capitolul III
EXAMINAREA CERERII, ELIBERAREA AVIZULUI ŞI
TEMEIURILE DE RESPINGERE A CERERII
    12. În termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Naţională examinează cererea şi documentele anexate, depuse conform capitolului II din prezentul Regulament, şi eliberează avizul sau respinge cererea de eliberare a acestuia.
    13. Dată a depunerii cererii se consideră data înregistrării cererii în registrul de evidenţă a corespondenţei al Comisiei Naţionale.
    14. Comisia Naţională este în drept să solicite asociaţiei completarea setului de documente prezentat şi/sau să introducă în documentele prezentate modificările şi completările necesare, cu sau fără indicarea termenului de executare, în următoarele cazuri:
    1) neprezentarea tuturor documentelor şi/sau necorespunderea informaţiei ce se conţine în acestea, conform prevederilor capitolului II din prezentul Regulament;
    2) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt eronate, ilizibile şi/sau întocmite neglijent;
    3) conţinutul documentelor şi/sau informaţiilor prezentate contravine prevederilor Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, prezentului Regulament şi/sau altor acte legislative şi normative;
    4) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt neautentice.
    În oricare dintre aceste cazuri termenul de examinare a cererii se calculează din momentul prezentării Comisiei Naţionale a modificărilor indicate sau a documentelor suplimentare.
    15. În cazul în care documentele pot fi obţinute de Comisia Naţională, acestea nu se solicită de la asociaţie.
    16. Cererea asociaţiei de eliberare a avizului poate fi respinsă în cazul neexecutării solicitărilor Comisiei Naţionale prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament şi/sau dacă asociaţia nu corespunde condiţiilor de licenţiere şi/sau normelor de prudenţă financiară.
    17. Comisia Naţională informează asociaţia privind eliberarea avizului în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind cererea depusă, conform prevederilor capitolelor II şi III din prezentul Regulament, în scris, pe suport de hîrtie şi/sau prin sistemul de circulaţie electronică a documentelor.
    18. În cazul respingerii cererii, Comisia Naţională informează în scris asociaţia şi comunică motivele refuzului în termen de 3 zile lucrătoare din data expirării perioadei prevăzute la pct. 12 din prezentul Regulament. Asociaţia, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezentul Regulament.
Capitolul IV
INTERZICEREA MODIFICĂRII DOCUMENTELOR AVIZATE.
ACŢIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII DE STAT
    19. Asociaţia depune la organul înregistrării de stat, în conformitate cu legislaţia cu privire la înregistrarea de stat, avizul Comisiei Naţionale şi documentele de constituire sau modificările operate în statut sau, după caz, statutul în redacţie nouă, care au fost avizate în modul stabilit de prezentul Regulament, fără a introduce ulterior în acestea careva modificări şi/sau completări.
    20. În termen de 5 zile lucrătoare din data înregistrării de stat, asociaţia este obligată să prezinte Comisiei Naţionale copii de pe următoarele documente, care se confirmă prin aplicarea ştampilei asociaţiei:
    1) documentele de constituire avizate de organul înregistrării de stat, sau
    2) modificările operate în statut sau, după caz, statutul în redacţie nouă, avizate de organul înregistrării de stat.
    21. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice măsurile corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2