HGA192/2015
ID intern unic:  358168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 192
din  22.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de
uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 218
    Abrogată prin HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210


    În temeiul art. 6 şi 27 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării eficacităţii achiziţiilor de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 144-147, art. 632), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) cuvintele „Agenţia Medicamentului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Modul de selectare a medicamentelor şi dispozitivelor medicale pentru achiziţii centralizate, precum şi lista medicamentelor – denumiri comune internaţionale, lista dispozitivelor medicale şi dispozitivelor medicale implantabile active – denumiri comune, menţionate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se aprobă prin ordinul ministrului sănătăţii.”;
    c) la punctul 7, după cuvintele „de medicamente” se introduc cuvintele „– denumiri comune internaţionale”;
    d) la punctul 8, cuvintele „ , în comun cu grupurile de lucru pentru achiziţii” se exclud;
    e) la punctul 14, cuvintele „încheiate”  şi „încheierii” se exclud;
    f) la punctul 15 alineatul doi, prima propoziţie se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv cu aplicarea modalităţii speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică – acordul-cadru”;
    g) punctul 17:
    la litera a), după cuvintele „documentelor de licitaţie” se introduc cuvintele „ , întocmite conform Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 11 octombrie 2012, şi contractului-model prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament,”;
    litera k) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi stabilirea corelaţiei preţului oferit cu cel înregistrat în Catalogul naţional de preţuri şi adaosul comercial aplicat”;
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) asigurarea încheierii contractului de achiziţie publică între ofertanţii desemnaţi cîştigători şi instituţiile medicale la sediul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”;
    la litera q), cuvîntul „recepţionarea” se substituie cu cuvîntul „preluarea”;
    h) punctul 18 se abrogă;
    i) la punctul 25, cuvintele „specialiştilor principali ai” se substituie cu cuvintele „comisiilor de specialitate ale”;
    j) la punctul 26, cuvintele „specialiştii principali ai” se substituie cu cuvintele „membrii comisiilor de specialitate ale”;
    k) punctul 34 se completează în final cu textul „sau prin scrisoare de garanţie bancară. Operatorul economic desemnat cîştigător, la încheierea contractului, va prezenta garanţia pentru buna executare a contractului.”;
    l) la punctul 36:
    cuvintele „după recepţionarea contractelor respective de la instituţiile medicale, cu reţinerea taxei menţionate la pct. 18 al prezentului Regulament” se substituie cu cuvintele „după semnarea contractelor respective la sediul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale de către operatorii economici desemnaţi cîştigători şi instituţiile medicale”;
    se completează în final cu următoarea propoziţie: „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va cere ofertantului desemnat cîştigător să prezinte, la încheierea contractului, asigurarea executării acestuia.”
    m) la punctul 41, cuvintele „ sau, după caz, instituţii medicale” se exclud;
    n) la punctul 42, cuvintele „/instituţiei medicale” se exclud;
    o) la punctul 43, cuvintele „specialişti principali ai” se substituie cu cuvintele „membrii comisiilor de specialitate ale”;
    p) la punctul 44, cuvintele „atît în cadrul Agenţiei Medicamentului, cît şi al instituţiilor medicale (la momentul identificării necesităţilor de medicamente şi alte produse de uz medical)” se exclud;
    q) la punctul 46, după cuvintele „dintr-o singură sursă la nivel naţional” se introduc cuvintele „sau la aplicarea modalităţii speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică – acord-cadru”;
    r) punctul 53 se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv Catalogul naţional de preţuri”;
    s) punctul 54 va avea următorul cuprins:
    „54. Informaţia privind realizarea contractelor de achiziţie publică de medicamente şi alte produse de uz medical (inclusiv nivelul de executare a acestora), conform modelului stabilit de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, se prezintă lunar acestei autorităţi, în termen de 10 zile după luna de raportare. În baza informaţiilor generalizate, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va informa, lunar sau la solicitare, Ministerul Sănătăţii despre nivelul şi obstacolele întîmpinate la realizarea contractelor de achiziţie publică de medicamente şi alte produse de uz medical.”;
    t) se completează cu punctul 541 cu următorul cuprins:
    „541. Operatorii economici incluşi în Lista de interdicţie, inclusiv cei creaţi de fondatorii operatorilor economici incluşi în Lista respectivă, nu au dreptul să participe la procedurile de achiziţii publice de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate.”;
    u) punctul 55 va avea următorul cuprins:
    „55. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale de către operatorii economici, instituţiile medicale vor perfecta actele confirmative pentru includerea operatorilor în Lista de interdicţie, cu înaintarea acestora Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, care va avea obligaţia verificării informaţiilor date, cu prezentarea ulterioară Agenţiei Achiziţii Publice în conformitate cu prevederile legale.”;
    v) punctul 57:
    subpunctul 2):
    la litera c), cuvintele „solicită încheierea contractelor” se substituie cu cuvintele „invită părţile pentru încheierea contractelor”;
    se completează cu litera c)1 cu următorul cuprins:
    „c)1 elaborează contractele de furnizare a medicamentelor şi altor produse de uz medical în 4 exemplare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament”;
    la litera d), cuvintele „coordonează contractele de achiziţie în urma licitaţiilor deschise” se substituie cu cuvintele „organizează la sediul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în termen de pînă la 20 de zile de la momentul înştiinţării despre rezultatele licitaţiei deschise, coordonarea şi semnarea de către părţi a contractelor de achiziţie, potrivit anexei nr. 3 la prezentul Regulament”;
    la litera e), cuvîntul „expediază” se substituie cu cuvîntul „transmite”, iar după cuvintele „de uz medical” se introduc cuvintele „ , precum şi instituţiilor medicale cîte”;
    se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) asigură procedura de înaintare a actelor confirmative către Agenţia Achiziţii Publice pentru includerea operatorilor în Lista de interdicţie”;
    subpunctul 3):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) se prezintă la sediul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în termenul indicat de către aceasta, pentru încheierea contractelor cu operatorii desemnaţi cîştigători;
    b)  asigură preluarea contractelor înregistrate de la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”;
    litera c) se exclude;
    w) la punctul 58, cuvintele „ori prin acordul părţilor” se substituie cu cuvintele „şi după coordonarea prealabilă cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”;
    x) la punctul 59, cuvintele „al instituţiei medicale” se exclud;
    2) anexa nr. 1 la Regulament:
    a) cuvintele „materiale de pansament; seringi, dispozitive pentru perfuzie” se substituie cu cuvintele „dispozitive medicale şi dispozitive medicale implantabile active”;
    b) cuvîntul „dezinfectanţi” se exclude;
    3) în anexa nr. 2 la Regulament, punctul 1 se completează cu subpunctul 2) cu următorul cuprins:
     „2) În cazuri deosebite (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicaţii în masă, alte cazuri ce ameninţă sănătatea oamenilor; absenţa analogilor sau a substituenţilor pe piaţă), se achiziţionează, în interes public, medicamente  neînregistrate în Republica Moldova, dar înregistrate în ţara de origine.”;
    4) Regulamentul se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:


    PRIM-MINISTRU                                           Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                          Stephane Christophe Bride
    Ministrul sănătăţii                                             Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu

    Nr. 192. Chişinău, 22 aprilie 2015.