HGC198/2015
ID intern unic:  358225
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 198
din  23.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.122 din 18 februarie 2014
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 224
    În scopul impulsionării reformei serviciilor publice şi sincronizării activităţilor ei cu măsurile de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18 februarie 2014 „Cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.43-46, art.139) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu un nou punct, 41, cu următorul cuprins:
    „41. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri privind realizarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia”;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 38, Obiectivul specific 1 va avea următorul cuprins:
    „Obiectivul specific 1. Asigurarea unei abordări coordonate şi unificate faţă de îmbunătăţirea serviciilor publice şi implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    la IP 7 şi IP 8, cifra „2014” se substituie cu cifra „2015”;
    Obiectivul specific 3, Rezultat 3, IP 14 şi IP15 se exclud;
    capitolul V se abrogă;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                        Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Stephane Christophe Bride
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                             Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 198. Chişinău, 23 aprilie 2015.