HBNM119/2015
ID intern unic:  358317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 119
din  30.04.2015
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 734     Data intrarii in vigoare : 30.04.2015
    MODIFICAT
    HBN139 din 28.05.15, MO139-143/05.06.15 art.997; în vigoare 28.05.15

    În temeiul art. 17, 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul asupra inflaţiei nr. 2, 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual.
    2. Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual.
    [Pct.3 abrogat prin HBN139 din 28.05.15, MO139-143/05.06.15 art.997; în vigoare 08.07.15]
    4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 iunie 2015.
    6. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 25 din 29.01.2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.29-32 art. 244).
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                        Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 119. Chişinău, 30 aprilie 2015.