*LPC172/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  358610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  25.07.2014
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 529     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    În scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe a statului, perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaţionale,  prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Se aprobă Nomenclatura combinată a mărfurilor, conform anexei.
    Art. II. – În cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea  Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
    Art. III. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Pe întreg parcursul textului, cuvintele „Nomenclatorul de mărfuri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele  „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La art. 2:
    noţiunile „tarif vamal ” şi  „nomenclator de mărfuri” se exclud;
    la noţiunea „mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip”, cuvintele „al Republicii Moldova, aprobat de către Guvern” se exclud;
    se completează cu următoarea noţiune:
    „nomenclatură combinată a mărfurilor – catalog care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri”.
    3. La art.4, alin.(1)-(4) se exclud.
    Art. IV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Art.1:
    subpct. 25) se abrogă;
    la subpct. 27), cuvintele „tarifului vamal la import” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la subpct. 33), cuvintele „Legea cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.
    2. La art.118, cuvintele „Legii cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    3. În titlul secţiunii 221, precum şi la art. 1411 şi 1412, cuvintele  „Nomenclatorul mărfurilor” şi „Nomenclatorului mărfurilor” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor” şi, respectiv, „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    4. La art.1411 alin. (1), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
    Art. VI. – Odată cu  intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă anexa nr.1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare.
    Art. VII. – Guvernul, în termen de 2 luni, va efectua ajustarea actelor sale normative, inclusiv abrogarea actualului Nomenclator al mărfurilor al Republicii Moldova, şi va prezenta Parlamentului propuneri privind racordarea altor acte  legislative la prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Igor CORMAN

    Nr. 172. Chişinău, 25 iulie 2014.
Anexă

NOMENCLATURA COMBINATĂ A MĂRFURILOR
     Nomenclatura combinată a mărfurilor se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în scopul:
    codificării uniforme a mărfurilor introduse pe şi/sau scoase de pe teritoriul ţării, precum şi plasate în anumite regimuri şi destinaţii vamale;
    aplicării taxelor vamale la importul de mărfuri;
    obţinerii unei statistici a comerţului exterior al ţării.
    Nomenclatura combinată a mărfurilor a fost elaborată în corespundere cu cerinţele practicilor internaţionale, luîndu-se în considerare modificările operate în Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor.
    Nomenclatura combinată a mărfurilor este divizată în 21 de secţiuni şi 97 de capitole, cu note explicative pentru fiecare capitol.
    Cuantumul taxelor vamale, precum şi lista mărfurilor supuse acestora, aferente fiecărei poziţii tarifare separate, se aprobă de Parlament.
    Cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

REGULI GENERALE
de interpretare a Nomenclaturii combinate a mărfurilor
    Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată a mărfurilor (în continuare – NC) se efectuează în conformitate cu următoarele reguli:
    1. Denumirile secţiunilor, capitolelor şi grupelor de produse au menirea de a facilita utilizarea NC pentru scopuri juridice. Clasificarea mărfurilor în NC se realizează reieşind din textul poziţiilor mărfurilor şi al notelor corespunzătoare referitoare la secţiuni sau capitole şi, dacă textele respective nu prevăd altceva, în conformitate cu următoarele cerinţe.
    a) Orice referire din textul denumirii unei poziţii de marfă la oricare marfă trebuie considerată şi ca referire la marfa respectivă în stare incompletă sau nefinită, cu condiţia că, fiind prezentată în stare incompletă sau nefinită, această marfă posedă caracteristicile ei principale în stare completă sau finită, şi trebuie, de asemenea, considerată ca referire la marfa completă sau finită (sau clasificată în cadrul poziţiei în cauză ca fiind completă sau finită, conform acestei reguli), prezentată în stare neasamblată sau dezasamblată.
    b) Orice referire din textul denumirii unei poziţii de marfă la un material sau la o substanţă trebuie considerată şi ca referire la amestecul sau combinaţia materialului sau substanţei respective cu alte materiale sau substanţe. Orice referire la marfa dintr-un anumit material sau substanţă trebuie considerată şi ca referire la mărfurile ce constau integral sau parţial din materialul sau substanţa respectivă. Clasificarea mărfurilor care constau din două sau mai multe materiale sau substanţe se face în conformitate cu prevederile regulii 3.
    2. În cazul în care, în conformitate cu prevederile regulii 2 litera b) sau din oricare alte cauze, există posibilitatea de a clasifica o marfă la două sau mai multe poziţii, clasificarea mărfurilor respective se realizează în felul următor:
    a) Se va da preferinţă poziţiei de marfă care conţine cea mai concretă descriere a mărfii, şi nu poziţiilor cu o descriere mai generală. Totuşi, în cazul în care fiecare din două sau mai multe poziţii se referă doar la o parte a materialelor sau substanţelor ce fac parte din conţinutul amestecului sau al produsului complex sau se referă numai la anumite părţi ale mărfii, prezentate în set, pentru vînzarea cu amănuntul, poziţiile respective trebuie considerate egale în raport cu marfa respectivă, chiar dacă una dintre ele conţine o descriere mai completă sau mai exactă a mărfii respective.
    b) Amestecurile, produsele complexe ce constau din mai multe materiale sau sînt confecţionate din mai multe componente şi mărfurile care sînt prezentate în set pentru vînzarea cu amănuntul, a căror clasificare nu poate fi efectuată conform prevederilor regulii 3 litera a), trebuie clasificate după materialul sau partea componentă ce determină caracterul principal al mărfii respective, cu condiţia că acest criteriu este aplicabil.
    c) Mărfurile a căror clasificare nu poate fi realizată conform prevederilor regulii 3 literele a) sau b) trebuie clasificate la poziţia care este ultima în ordinea creşterii codurilor dintre poziţiile aplicabile în egală măsură în cadrul analizei de clasificare a mărfurilor respective.
    3. Mărfurile a căror clasificare nu poate fi realizată în conformitate cu prevederile regulilor expuse anterior se clasifică la poziţia corespunzătoare mărfurilor similare (apropiate) mărfurilor de referinţă.
    4. Suplimentar la prevederile menţionate anterior, referitor la mărfurile de mai jos este necesar să fie aplicate următoarele reguli:
    a) Etuiurile şi husele aparatelor fotografice, instrumentelor muzicale, armelor de foc, accesoriilor de desen tehnic, bijuteriilor, precum şi ambalajul analog, care au o formă anumită şi sînt destinate păstrării produselor respective sau seturilor de produse, utile pentru o perioadă de timp de lungă durată şi prezentate împreună cu produsele pentru care acestea sînt destinate, se clasifică împreună cu produsele ambalate în interiorul acestora. Totuşi regula dată nu se aplică ambalajului care, alcătuind împreună cu produsul ambalat un tot întreg, imprimă celui din urmă un caracter esenţial diferit.
    b) Sub rezerva dispoziţiilor regulii 5 litera a) de mai sus, materialele de ambalare şi containerele de ambalare, prezentate împreună cu mărfurile, trebuie să se clasifice împreună, dacă ele sînt de tipul care în general se utilizează pentru ambalarea acestor mărfuri. Totuşi această regulă nu este obligatorie dacă ambalajele, în mod evident, pot fi utilizate în mod repetat.
    5. În scopuri juridice, clasificarea mărfurilor de la subpoziţiile unei poziţii de marfă se realizează în conformitate cu denumirile subpoziţiilor respective şi notele referitoare la aceste subpoziţii, precum şi, mutatis mutandis, conform regulilor anterioare, cu condiţia că subpoziţiile de la acelaşi nivel sînt comparabile. Pentru scopurile prezentelor reguli pot fi aplicate, de asemenea, notele corespunzătoare secţiunilor şi capitolelor, dacă în context nu se stipulează altceva.

REGULI GENERALE
de aplicare a taxei vamale
    1. Cotele taxelor vamale se indică în rubrica 5 a tabelelor, la unele poziţii facîndu-se referire la punctele notei ce urmează după tabel. Cota zero a taxei vamale presupune, necondiţionat şi pe un termen nedeterminat, neaplicarea taxelor vamale la mărfurile menţionate.
    2. La calcularea mărimii taxelor vamale vor fi luate în considerare scutirile prevăzute de art.28 al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. Tratamentul tarifar favorabil şi preferenţial se va aplica în corespundere cu art. 27 al legii menţionate.
    3. Dispoziţiile pct.1 nu se aplică atunci cînd se prevăd scutiri de taxe vamale sau sînt stabilite mărimi speciale ale acestora pentru mărfuri originare din anumite ţări, în conformitate cu anumite acorduri de liber schimb sau comerţ.
    4. Taxa vamală exprimată în procente se calculează în raport cu valoarea în vamă a mărfurilor (numită valoare impozabilă), determinată conform legislaţiei, prezentînd tipul taxei vamale ad valorem. Greutatea impozabilă, în cazul mărfurilor la care impunerea cu taxa vamală se aplică în raport cu unitatea de măsură, va constitui greutatea netă a produsului.
    5. Pentru mărfurile menţionate la capitolul 22 al NC, cărora li se aplică o taxă vamală dependentă de procentul de alcool pur, se va efectua mai întîi transferul volumului (indicat în documentele de însoţire a mărfurilor) de un anumit grad de alcool pur, în volum cu 100 o de alcool pur, şi doar ulterior se va efectua calculul taxei vamale propriu-zise. Atunci cînd în rubrica taxei vamale apare simbolul „min.”, înseamnă că taxa vamală, calculată pe baza regulii menţionate mai sus, trebuie să fie comparată cu taxa vamală minimă, ca în final să se aplice taxa vamală cea mai mare dintre cele două indicate în tabel.
    6. Taxa vamală se aplică faţă de mărfurile plasate în regim vamal de import sau în cadrul altor regimuri vamale care prevăd încasarea taxei vamale la introducerea şi restituirea acesteia la scoaterea mărfurilor.
    7. Taxa vamală nu se percepe la importul autovehiculelor:
    specificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8704, cu termenul de exploatare de pînă la 7 ani;
    produse în şi importate din ţările membre ale CSI;
    importate, în cazul schimbării domiciliului persoanelor fizice şi la prezentarea documentelor confirmative.
    8. Persoanele juridice şi fizice care importă autovehicule achită toate plăţile calculate de organele vamale pînă la primirea certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport auto în subdiviziunea teritorială a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.
    9. Taxa vamală nu se percepe la importul mostrelor de seminţe şi material săditor, destinate testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante.
    10. Taxa vamală achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie se restituie de către Serviciul Vamal în termen de 45 de zile, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.
    11. Taxa vamală care se aplică amestecurilor posibile a fi clasificate la poziţiile tarifare 0201–0210, 0401–0406, 0904–0910, 1001–1008 şi 1101–1109 se calculează astfel:
    a) atunci cînd unul dintre compuşi reprezintă cel puţin 90% din greutatea amestecului, rata taxelor vamale care se aplică amestecului total este cea care se aplică pentru acest compus predominant;
    b) în celelalte cazuri, rata taxelor vamale este cea care se aplică pentru compusul pentru care este stabilită cea mai mare cotă a taxei vamale.