*OMCC17/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  358722
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 17
din  05.02.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul
de conferire a categoriilor de calificare personalului
de specialitate din biblioteci
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 05.02.2015
    În temeiul Hotărîrii Colegiului Ministerului Culturii nr. 1 din 30 decembrie 2014, al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, art.29 pct. (2),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (se anexează).
    2. Consiliul Biblioteconomic Naţional va elabora pînă în decembrie 2015 Ghidul de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Culturii nr.28 din 7 februarie 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data adoptării.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina domnului Igor Şarov, viceministru.

    MINISTRUL CULTURII                              Monica BABUC

    Nr. 17. Chişinău, 5 februarie 2015.REGULAMENT
PRIVIND MODUL DE CONFERIRE A CATEGORIILOR
DE CALIFICARE PERSONALULUI
DE SPECIALITATE
DIN BIBLIOTECI

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci este elaborat în conformitate cu Legea cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, prevederile art. 125 (3) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 157 din 17 iulie 2014, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” şi cu alte acte normative în vigoare.
    2. Regulamentul stabileşte:
    a) obiectivele atestării;
    b) principiile de bază ale atestării;
    c) cadrul de referinţă al atestării;
    d) activitatea comisiilor de atestare;
    e) procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de atestare a personalului de specialitate din toate tipurile de biblioteci;
    f) condiţiile de participare la atestare;
    g) metodologia de conferire/confirmare a categoriilor de calificare.
    3. Obiectivele atestării personalului de specialitate din biblioteci:
    a) asigurarea unui proces eficient de evaluare a personalului de specialitate din biblioteci racordat la standardele naţionale şi internaţionale;
    b) crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci şi realizarea maximă a potenţialului intelectual, inovaţional şi creativ al acestora;
    c) creşterea responsabilităţii personale a personalului de specialitate din biblioteci pentru reuşita propriei cariere profesionale;
    d) prospectarea domeniului şi trasarea unor perspective în formarea continuă cu scopul asigurării unui management de calitate în funcţionarea instituţiilor bibliotecare;
    e) sporirea importanţei şi a imaginii personalului de specialitate din biblioteci şi a bibliotecii în societate;
    f) stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor infodocumentare prestate de personalul de specialitate din biblioteci şi retribuirea muncii acestuia.
    4. Principiile de bază ale atestării personalului de specialitate din biblioteci:
    a) respectarea dreptului personalului de specialitate din biblioteci la dezvoltare profesională şi la avansare în domeniul de activitate;
    b) implicarea conştientă şi responsabilă a personalului de specialitate din biblioteci în procesul de atestare;
    c) obiectivitate şi transparenţă în procesul de evaluare a personalului de specialitate din biblioteci;
    d) echitatea şi egalitatea şanselor pentru fiecare participant la atestare.
II. Cadrul de referinţă al atestării personalului
de specialitate din biblioteci
    5. Atestarea personalului de specialitate din biblioteci se realizează de către Ministerul Culturii de comun acord cu ministerele de resort, alte autorităţi publice centrale care au în subordine biblioteci; de către secţiile/direcţiile raionale/municipale de cultură, în colaborare cu direcţiile generale raionale/municipale de învăţămînt, tineret şi sport; de către instituţiile bibliotecare în colaborare cu sindicatele de ramură.
    6. Atestarea personalului de specialitate din biblioteci se realizează o dată la 5 ani prin conferirea/confirmarea consecutivă a categoriilor de calificare doi, întîi şi superioară.
    7. Atestarea personalului de specialitate din biblioteci este benevolă pentru obţinerea categoriei de calificare şi obligatorie pentru confirmarea categoriei deţinute.
    8. Pentru obţinerea categoriei de calificare, solicitantul trebuie să întrunească cerinţele expuse în Anexa nr. 3 (Grila de evaluare şi metodologia de cuantificare a activităţii profesionale) şi Anexa nr. 4 (Cerinţe pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare) a prezentului Regulament.
    9. Dacă candidatul nu întruneşte condiţiile pentru conferirea/confirmarea gradului solicitat/deţinut, acestuia i se conferă gradul de calificare conform punctajului acumulat.
    10. În cazul în care se constată neajunsuri în activitatea personalului de specialitate din biblioteci, deţinător de categorie de calificare, conducerea instituţiei bibliotecare are dreptul de a interveni cu un demers la Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci în vederea atestării înainte de termen.
    11. Categoria de calificare poate fi retrasă sau deţinătorul de categorie poate fi retrogradat înainte de termen, prin hotărîre judecătorească definitivă, pentru săvîrşirea unor acţiuni ilegale ce prevăd răspundere penală, precum şi în cazul cînd categoria de calificare a fost conferită cu încălcarea legislaţiei.
    12. Personalul de specialitate din biblioteci este admis la procesul de atestare dacă întruneşte condiţiile din Anexa nr. 4.
    13. Specialiştii cu studii superioare de specialitate în domeniul de formare profesională Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională sau în Ştiinţe ale Informării, angajaţi în biblioteci, vor fi admişi la procesul de atestare, însă nu mai devreme de un an de activitate în bibliotecă.
    14. Specialiştii cu studii superioare din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (în cadrul unui Centru de Formare Continuă acreditat la domeniul de formare profesională 344 Ştiinţe ale Informării), însă nu mai devreme de doi ani de activitate în bibliotecă.
    15. Specialiştii cu studii medii de specialitate în domeniul de formare profesională Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională sau în Ştiinţe ale Informării sau cu studii superioare incomplete în aceste domenii de formare profesională (anul 2 studii cu frecvenţă la zi sau anul 3 studii cu frecvenţă redusă), angajaţi în biblioteci, vor fi admişi la procesul de atestare, însă nu mai devreme de doi ani de activitate în bibliotecă.
    16. Specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (în cadrul unui Centru de Formare Continuă acreditat la domeniul de formare profesională 344 Ştiinţe ale Informării) sau la un program acreditat de pregătire profesională la fundamentele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (în cadrul Centrelor Naţionale de Formare a bibliotecarilor), însă nu mai devreme de trei ani de activitate în bibliotecă.
    17. Personalul de specialitate din biblioteci poate solicita, cu titlu de excepţie, atestarea înainte de termen, cînd întruneşte condiţiile din Anexa nr. 4 şi demonstrează performanţe deosebite în activitatea profesională.
    18. Personalul de specialitate din biblioteci poate solicita următoarea categorie, cu titlu de excepţie, după un an de la conferirea/confirmarea categoriei precedente, cînd întruneşte condiţiile pentru obţinerea gradului respectiv şi dacă în această perioadă a obţinut titlul de master în domeniul de formare profesională Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională sau în Ştiinţe ale Informării.
    19. Personalul de specialitate din biblioteci poate solicita următoarea categorie, cu titlu de excepţie, după doi ani de la conferirea/confirmarea categoriei precedente, cînd întruneşte condiţiile pentru obţinerea gradului respectiv şi suplimentar întruneşte cel puţin două din următoarele condiţii:
    a) are publicaţii în ediţiile de specialitate din ţară (cel puţin 5) şi străinătate (cel puţin 2);
    b) este autor al unor idei inovaţionale implementate în practica biblioteconomică;
    c) este autor sau coordonator de proiecte;
    d) are experienţă de formator certificată prin adeverinţa respectivă (eliberată de Centre de Formare Continuă, Centre Naţionale de Formare Continuă pentru bibliotecari);
    e) a obţinut în această perioadă titlul de licenţiat în domeniul de formare profesională Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională sau în Ştiinţe ale Informării.
    20. Personalul de specialitate din biblioteci care se reîncadrează în activitatea de bibliotecă după prestarea altor activităţi (ocuparea unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale, alegerea sau numirea într-o funcţie de demnitate publică ori executarea unei funcţii publice în sistemul educaţional sau de cultură) îşi păstrează categoria de calificare deţinută anterior şi este atestat în condiţiile prezentului Regulament după împlinirea a 5 ani de activitate efectivă din momentul conferirii/confirmării categoriei de calificare.
    21. Personalul de specialitate din biblioteci care se află în concediu pentru îngrijirea copilului sau ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în legătură cu aflarea în concediu pentru îngrijirea copilului, concediul cu durata de pînă la 1 an pentru îngrijirea unui membru al familiei bolnav, la reîncadrarea în activitatea de bibliotecă îşi păstrează categoria de calificare deţinută anterior şi este atestat în condiţiile prezentului Regulament după împlinirea a 5 ani de activitate efectivă din momentul conferirii/confirmării categoriei de calificare.
    22. Personalul de specialitate din biblioteci care, din motive obiective (de ex.: boală, decesul unuia din membrii familiei, deplasare de serviciu şi alte cazuri, confirmate prin documente), nu se prezintă la atestare poate pretinde păstrarea categoriei deţinute anterior. Categoria de calificare deţinută anterior este prelungită de Comisia de atestare pentru o perioadă de un an, în baza unei cereri a solicitantului sau în baza demersului directorului de bibliotecă/conducătorului instituţiei/conducătorului autorităţii în subordinea căreia se află biblioteca.
    Categoria de calificare neconfirmată, ca urmare a absenţei nemotivate, îşi pierde valabilitatea.
    23. Ministerul Culturii eliberează deţinătorilor de categorii de calificare certificate de categorie.
    24. Deţinătorilor de categorii de calificare li se acordă un spor la salariu în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
III. Comisiile de atestare a personalului
de specialitate din biblioteci
    25. În scopul realizării atestării, anual, pînă la 1 martie, se constituie prin ordin comisii de atestare în număr de 5-9 persoane, precum urmează:
    - comisii de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare – prin ordinul unităţii bibliotecare/instituţiei tutelare;
    - comisii raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci – prin ordinul direcţiei/secţiei cultură;
    - Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci – prin ordinul Ministrului Culturii.
    Activitatea comisiilor de atestare a personalului de specialitate din biblioteci este monitorizată de Ministerul Culturii.
    26. Remunerarea activităţii comisiilor de atestare a personalului de specialitate din biblioteci se realizează conform actelor normative în vigoare. În acest scop, preşedinţii comisiilor de atestare vor întocmi un registru privind prezenţa în fiecare şedinţă a membrilor comisiilor, în a cărui bază, la finele lunii, se va calcula remunerarea membrilor comisiei. Remunerarea comisiilor de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare se realizează de către unităţile bibliotecare/instituţiile tutelare; a activităţii comisiilor raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci – din bugetul raional; a activităţii Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci – de către Ministerul Culturii.
    27. Comisiile de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare şi comisiile raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci examinează cererile privind conferirea/confirmarea categoriei de calificare doi şi întîi; evaluează activitatea profesională, portofoliul de atestare a candidaţilor prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia profesională a acestora. Constatările Comisiei se înscriu în Fişa de autoevaluare şi atestare a personalului de specialitate din biblioteci, al cărei model este specificat în Anexa nr. 5, IV. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue la prezentul Regulament; evaluează susţinerea publică a Raportului de autoevaluare (Anexa nr. 6) pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare doi; evaluează susţinerea publică a Raportului de autoevaluare şi a Interviului de performanţă (Anexa nr. 7) pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare întîi.
    Comisiile de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare şi comisiile raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci înaintează Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de     Specialitate din Biblioteci procesele-verbale (Anexa nr. 10 şi Anexa nr. 11 la prezentul Regulament) cu deciziile de rigoare.
    Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci examinează cererile privind conferirea/confirmarea categoriei de calificare superioare şi cererile personalului de specialitate din biblioteci stipulate în punctul 32.
    28. Comisii de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare se constituie în instituţiile de nivel naţional, inclusiv în bibliotecile specializate şi universitare.
    În componenţa comisiei se includ specialişti cu categorie superioară, inclusiv din alte instituţii, reprezentanţi ai administraţiei bibliotecii, sindicatului, Ministerului Culturii, autorităţii publice centrale de ramură.
    Preşedinte al comisiei de atestare este directorul instituţiei bibliotecare/conducătorul instituţiei tutelare. Secretar – un membru al comisiei.
    29. Comisii raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci se constituie în raioane, municipii, UTAG.
    În componenţa comisiei se includ şeful secţiei/direcţiei cultură, specialistul responsabil de biblioteci de la secţia/direcţia cultură, specialistul responsabil de asigurarea didactică de la direcţia generală raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport, preşedintele comitetului sindical raional/municipal din domeniul culturii, cadre bibliotecare manageriale sau cu categorii de calificare întîi şi superioară.
    Preşedinte al comisiei raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci este şeful secţiei/direcţiei cultură. Secretar – un membru al comisiei.
    30. Organul superior cu drept de decizie în problemele atestării personalului de specialitate din biblioteci este Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci constituită prin ordinul Ministerului Culturii.
    Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci este compusă din reprezentanţi ai Ministerului Culturii, autorităţilor publice centrale de ramură, sindicatului, asociaţiilor profesionale, din specialişti în biblioteconomie cu categorie superioară de calificare.
    Preşedintele Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci este, de regulă, reprezentantul Ministerului Culturii. Secretar – un membru al comisiei.
    Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci îşi desfăşoară activitatea pe parcursul unui an.
    31. Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci are următoarele atribuţii:
    - evaluează activitatea profesională, portofoliul de atestare a candidaţilor care solicită categoria de calificare superioară, precum şi a candidaţilor menţionaţi în punctul 32, prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea, eficienţa activităţii şi deontologia profesională a acestora. Constatările Comisiei se înscriu în Fişa de autoevaluare şi atestare a personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 5, IV. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue);
    - evaluează susţinerea publică a Raportului de autoevaluare (Anexa nr. 6) pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare doi personalului nominalizat în punctul 32, evaluează susţinerea publică a Raportului de autoevaluare, a Interviului de performanţă (Anexa nr. 7) pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare întîi personalului nominalizat în punctul 32, evaluează susţinerea publică a Interviului de performanţă şi a Lucrării metodice/ştiinţifice/studiului (Anexa nr. 8) pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare superioară;
    - examinează standardele unificate de acte oficiale şi tehnologiile de atestare a personalului de specialitate din biblioteci;
    - studiază materialele cu privire la atestarea personalului de specialitate din biblioteci prezentate de comisiile unităţilor bibliotecare şi comisiile raionale/municipale;
    - în urma examinării materialelor respective, ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinelor Ministerului Culturii privind conferirea şi confirmarea categoriilor de calificare;
    - examinează situaţiile de retrogradare a categoriilor de calificare, de suspendare a atestării sau alte litigii survenite în procesul atestării.
    32. Directorii şi directorii adjuncţi ai bibliotecilor naţionale, specializate, universitare, raionale, municipale şi orăşeneşti sunt atestaţi de Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci.
    33. În scopul soluţionării unor probleme de conflict, Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci instituie grupuri de experţi, dar dreptul de decizie finală îi aparţine.
IV. Organizarea procesului de atestare
a personalului de specialitate din biblioteci
    34. Atestarea în scopul conferirii/confirmării categoriei de calificare este iniţiată prin cererea solicitantului la categoria de calificare, adresată preşedintelui comisiei de atestare respective.
    35. Cererile pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare se depun anual de către solicitanţi la comisiile de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţilor bibliotecare/instituţiilor tutelare şi la comisiile raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci de la 15 martie pînă la 15 aprilie. Cererea trebuie să fie avizată de conducătorul instituţiei bibliotecare/conducătorul instituţiei tutelare/conducătorul autorităţii în subordinea căreia se află biblioteca (şef direcţie/secţie, primar, rector, director, preşedinte etc.).
    36. Comisiile unităţilor bibliotecare/instituţiilor tutelare şi comisiile raionale/municipale prezintă Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci, pînă la 25 aprilie, lista solicitanţilor de categorie superioară şi solicitanţilor de categorie doi şi întîi, care se încadrează în personalul nominalizat la punctul 32. La listă se anexează cererile solicitanţilor şi dosarele aferente.
    37. Dosarul solicitantului pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare include:
    - Cererea solicitantului (Anexa nr. 1);
    - Portofoliul de atestare a personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 2);
    - Fişa de autoevaluare şi atestare a personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 5);
    - Lucrarea metodică/ştiinţifică/studiu (numai pentru categoria de calificare superioară).
    38. Atestarea se efectuează prin examinarea dosarului solicitantului şi susţinerea, în cadrul şedinţei comisiei de atestare, a Interviului de performanţă şi/sau a Raportului de autoevaluare.
    39. Punctajul total-minim pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare se stabileşte precum urmează (vezi Anexa nr. 4):
    - categoria de calificare doi (punctaj total-minim 80 de puncte);
    - categoria de calificare întîi (punctaj total-minim 100 de puncte);
    - categoria de calificare superioară (punctaj total-minim 140 de puncte).
    40. Şedinţele comisiilor de atestare au loc de la 1 mai pînă la 1 iunie. Rezultatele evaluării se înscriu în Fişa de evaluare a activităţii personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 9). Concluziile şi recomandările comisiei, precum şi punctajul acumulat pentru Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue se înscriu în Fişa de autoevaluare şi atestare a personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 5, compartimentul IV) şi se întocmeşte procesul-verbal al atestării personalului de specialitate din biblioteci (Anexa nr. 10).
    41. În baza rezultatelor evaluării, se întocmesc procese-verbale ale şedinţelor comisiilor de atestare (Anexa nr. 11), care se înaintează Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci pînă la 15 iunie.
    În baza proceselor-verbale ale şedinţelor comisiilor de atestare, Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci înaintează Ministerului Culturii propuneri privind conferirea/confirmarea categoriilor de calificare.
    42. Ministerul Culturii emite, pînă la 1 iulie, un ordin privind rezultatele atestării şi asigură eliberarea certificatelor deţinătorilor de categorii de calificare.
    43. Ministerul Culturii expediază unităţilor bibliotecare/instituţiilor tutelare, secţiilor/direcţiilor cultură, în care au activat comisii de atestare, copia ordinului privind rezultatele atestării şi Certificatele nominale de conferire/confirmare a categoriei de calificare.
    44. În temeiul ordinului Ministerului Culturii privind rezultatele atestării, fondatorii bibliotecilor şi autorităţile vizate (secţiile/direcţiile cultură, primăriile, instituţiile de învăţămînt, alte instituţii şi organizaţii, bibliotecarii care sunt menţionaţi în ordinul respectiv) emit ordine sau dispoziţii privind acordarea sporului la salariu pentru categoria de calificare prevăzut de legislaţia în vigoare.
    Sporul la salariu se va acorda începînd cu data de 1 iulie după emiterea ordinului de conferire a categoriei de calificare.
V. Metodologia de conferire/confirmare
a categoriilor de calificare
    45. Categoria de calificare doi se conferă/confirmă în temeiul:
    a) portofoliului de atestare;
    b) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Grilei de evaluare;
    c) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare în cadrul comisiei de atestare a personalului de specialitate din biblioteci ale unităţii bibliotecare, comisiei raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci sau a Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci.
    46. Categoria de calificare întîi se conferă/confirmă în temeiul:
    a) portofoliului de atestare;
    b) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Grilei de evaluare;
    c) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare şi a Interviului de performanţă în cadrul comisiei de atestare a personalului de specialitate din biblioteci a unităţii bibliotecare, comisiei raionale/municipale de atestare a personalului de specialitate din biblioteci sau a Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci.
    47. Categoria de calificare superioară se conferă/confirmă în temeiul:
    a) portofoliului de atestare;
    b) rezultatelor evaluării activităţilor realizate în baza Grilei de evaluare;
    c) rezultatului susţinerii publice a lucrării metodice/ştiinţifice/studiului şi a Interviului de performanţă în cadrul Comisiei Republicane de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci.
    48. Categoria de calificare neconfirmată îşi pierde valabilitatea.
VI. Dispoziţii finale
    49. Personalul de specialitate din biblioteci din unităţile bibliotecare/instituţiile tutelare particulare beneficiază de dreptul de a fi atestate în conformitate cu prezentul Regulament.
    50. Dosarul pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare se păstrează timp de 5 ani la instituţia în cadrul căreia a activat comisia de atestare respectivă.
    51. Litigiile apărute în urma atestării sunt soluţionate de organele ierarhic superioare.
    52. Implementarea prezentului Regulament se va efectua în limita alocaţiilor prevăzute autorităţilor responsabile.
    53. Ministerul Culturii va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11