LPC89/2015
ID intern unic:  358937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 89
din  14.05.2015
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 257
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 21 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , o dată pe lună.” se substituie cu textul:„. Suma totală a transferurilor, stabilită anual prin legea bugetului de stat, va fi distribuită în rate egale pentru fiecare lună a anului  bugetar, fiind transferate în măsură deplină la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nu mai tîrziu de data de 27 a fiecărei luni de gestiune.”
    Art. II. – La articolul 67 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de asigurat;”.
    Art. III. – La articolul 10 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de asigurat;”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Andrian CANDU

    Nr. 89. Chişinău, 14 mai 2015.