HBNM139/2015
ID intern unic:  359025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 139
din  28.05.2015
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 997     Data intrarii in vigoare : 28.05.2015
    MODIFICAT
    HBN165 din 25.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1180; în vigoare 25.06.15


    În temeiul art. 17, 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul lunar privind situaţia macroeconomică, mai 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 13.5 pînă la 14.5 la sută anual.
    2. Se majorează ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 16.5 la 17.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 10.5 la 11.5 la sută anual.
    [Pct.3 abrogat prin HBN165 din 25.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1180; în vigoare 08.08.15]
    4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 iulie 2015.
    6. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.119 din 30.04.2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.110-114, art. 734).
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEI
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                            Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 139. Chişinău, 28 mai 2015.