LPO110/2015
ID intern unic:  359349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  28.05.2015
privind ratificarea Protocolului adiţional 4 la Acordul
de amendare şi aderare la Acordul Central European
de Comerţ Liber (CEFTA)
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 315
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Protocolul adiţional 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bruxelles la 4 martie 2015.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor protocolului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 110. Chişinău, 28 mai 2015.


PROTOCOLUL ADIŢIONAL 4
LA ACORDUL DE AMENDARE ŞI ADERARE LA
ACORDUL CENTRAL EUROPEAN DE COMERŢ LIBER
Bruxelles, 4 martie 2015
    Republica Moldova şi Republica Macedonia (denumite în continuare „Părţi”);
    Avînd în vedere Acordul de Amendare şi Aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006 (denumit în continuare „CEFTA 2006”);
    Avînd în vedere Protocolul Adiţional la Acordul de Amendare şi Aderare la CEFTA 2006 semnat la Bruxelles la 11 februarie 2011,
    Convin după cum urmează:
Articolul 1
    Anularea din Anexa 10 din CEFTA 2006 a Anexei 10.2 şi Anexei 10.3.
    Părţile urmează să elimine toate taxele vamale de import, toate taxele cu efect echivalent, precum şi toate taxele de natură fiscală la import în schimburile de produse agricole între ele, la data intrării în vigoare a acestui Protocol Adiţional.
Articolul 2
    1. Acest Protocol Adiţional este supus ratificării, acceptării sau aprobării în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia internă. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare urmează să fie depuse la Depozitar.
    2. Acest Protocol Adiţional urmează să intre în vigoare în a treizecea zi după depunerea ultimului instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.
    3. În cazul în care cerinţele constituţionale permit, orice Parte este în drept de a aplica provizoriu acest Protocol Adiţional. Aplicarea provizorie a acestui Protocol Adiţional în conformitate cu prezentul alineat se notifică Depozitarului.
    DREPT pentru care, subsemnaţii plenipotenţiari, deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol Adiţional.
    SEMNAT la Bruxelles, la data de 4 martie 2015, într-un singur exemplar autentic în limba engleză, care urmează să fie depus la Depozitarul Acordului Central European de Comerţ Liber, care va transmite copii certificate către toate părţile.
    Pentru Republica Moldova                        Pentru Republica Macedonia
     ..........................................                          ............................................


ADDITIONAL PROTOCOL 4
TO THE AGREEMENT ON AMENDMENT OF AND ACCESSION
TO
THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT
Brussele, Martch 4, 2015
    The Republic of Macedonia and Republic of Moldova (hereinafter referred to as “the Parties”);
    Having regard the Agreement on the Amendments of and Accession to the Central European Free Trade Agreement signed in Bucharest on 19 December (hereinafter referred to as “CEFTA 2006”);
    Having regard to the Additional Protocol to the Agreement on the Amendments of and Accession to CEFTA 2006 signed in Brussels on 11 February 2011;
    Have agreed as follows:
Article 1
    In the Annex 10 of CEFTA 2006 Annex 10.2 and Annex 10.3 shall be deleted.
    The Parties shall abolish all customs duties on imports, all charges having equivalent effect, and all import duties of a fiscal nature in trade of agricultural products between them on the date of entry into force of this Additional Protocol.
Article 2
    1. This Additional Protocol is subject to ratification, acceptance or approval in accordance with the requirements foreseen by domestic legislation. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.
    2. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon depositing of the last instrument of ratification, acceptance or approval.
    3. If its constitutional requirements permit, any Party may apply this Additional Protocol provisionally. Provisional application of this Additional Protocol in accordance under this paragraph shall be notified to the Depositary.
    IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.
    Done at on 4.03.2015, in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Depositary of the Central European Free Trade Agreement, which shall transmit certified copies to all Parties.
    For the Republic of Macedonia                          For the Republic of Moldova
        ..........................................                                ............................................