LPO118/2015
ID intern unic:  359356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  28.05.2015
pentru ratificarea Tratatului de la Beijing
privind interpretările şi execuţiile audiovizuale
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 323
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Tratatul de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale, adoptat la 24 iunie 2012.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor tratatului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Andrian CANDU

    Nr. 118. Chişinău, 28 mai 2015.

Tratatul
de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale*
Beijing, 24 iunie 2012

   
    * Prezentul tratat s-a adoptat la Beijing la 24 iunie 2012 în cadrul Conferinţei diplomatice privind protecţia interpretărilor şi execuţiilor audiovizuale.
Preambul
    Părţile contractante,
    Dorind să dezvolte şi să asigure protecţia drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi în ceea ce priveşte interpretările sau execuţiile audiovizuale ale acestora într-un mod cât mai eficace şi mai uniform,
    Reamintind importanţa recomandărilor Planului de acţiune pentru dezvoltare adoptate în 2007 de către Adunarea generală a Convenţiei de instituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) care urmăresc să se asigure că în cadrul lucrărilor Organizaţiei se regăsesc consideraţiile privind dezvoltarea,
    Recunoscând necesitatea de a institui noi norme internaţionale pentru a putea da răspunsuri adecvate la problemele determinate de evoluţia observată în domeniile economic, social, cultural şi tehnic,
    Recunoscând că evoluţia şi convergenţa tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor au un impact considerabil asupra producţiei şi utilizării interpretărilor sau execuţiilor audiovizuale,
    Recunoscând necesitatea de a menţine un echilibru între drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi asupra interpretărilor sau execuţiilor audiovizuale ale acestora şi interesul public general, în special în domeniul educaţiei, cercetării şi accesului la informaţie,
    Recunoscând că Tratatul OMPI privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele (WPPT), adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996, nu extinde protecţia la interpretările sau execuţiile audiovizuale ale artiştilor interpreţi sau executanţi,
    Făcând trimitere la Rezoluţia privind interpretările şi execuţiile audiovizuale adoptate de către Conferinţa diplomatică privind anumite aspecte legate de drepturile de autor şi de drepturile conexe la 20 decembrie 1996,
    Convin după cum urmează:
Articolul 1
Raporturi cu alte convenţii şi tratate
    (1) Nicio dispoziţie din prezentul tratat nu permite derogări de la obligaţiile pe care le au părţile contractante unele faţă de celelalte în temeiul WPPT sau al Convenţiei internaţionale privind protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961.
    (2) Protecţia prevăzută de prezentul tratat nu afectează în niciun mod protecţia drepturilor de autor privind operele literare şi artistice. Ca urmare, nici o dispoziţie din prezentul tratat nu va putea fi interpretată ca aducând atingere acestei protecţii.
    (3) Între prezentul tratat şi alte tratate decât WPPT nu există nici o legătură şi se aplică fără să aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din oricare alt tratat1,2.
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    1  Declaraţie comună privind articolul 1: se înţelege că nicio dispoziţie din prezentul tratat nu afectează drepturile sau obligaţiile care decurg din Tratatul OMPI privind interpretările şi execuţiile audiovizuale (WPPT) şi nici interpretarea acestora şi se înţelege totodată că alineatul (3) nu creează nicio obligaţie pentru o parte contractantă la prezentul tratat în ceea ce priveşte ratificarea WPPT sau aderarea la acesta sau conformarea la oricare dintre dispoziţiile acestuia.
    2 Declaraţie comună privind articolul 1 alineatul (3): se înţelege că părţile contractante care sunt membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) recunosc toate principiile şi obiectivele Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) şi consideră că nicio dispoziţie din prezentul tratat nu afectează dispoziţiile Acordului TRIPS, inclusiv, dar nu exclusiv, cele referitoare la practicile anticoncurenţiale.

Articolul 2
Definiţii
    În sensul prezentului tratat, se înţelege prin:
    (a) „artişti interpreţi sau executanţi” actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care dau o reprezentaţie, cântă, recită, declamă, joacă, interpretează sau execută în orice alt fel opere literare sau artistice sau expresii ale folclorului3;
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    3 Declaraţie comună privind articolul 2 litera (a): se înţelege că definiţia „artiştilor interpreţi sau executanţi” include persoanele care interpretează sau execută o operă artistică sau literară care este creată sau fixată pentru prima dată în cadrul unei interpretări sau al unei execuţii.

    (b) „fixare audiovizuală” încorporarea unei secvenţe animate de imagini, însoţită sau nu de sunete sau de reprezentări ale acestora, pe un suport care permite perceperea, reproducerea sau comunicarea sa cu ajutorul unui dispozitiv4;
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    4 Declaraţie comună privind articolul 2 litera (b): se confirmă că definiţia „fixării audiovizuale” care figurează la articolul 2 litera (b) nu aduce atingere articolului 2 litera (c) din WPPT.

    (c) „radiodifuzare” transmitere fără fir a sunetelor, a imaginilor sau a imaginilor şi a sunetelor sau a reprezentărilor acestora, în scopul recepţionării de către public; acest termen desemnează, de asemenea, o astfel de transmisiune efectuată prin satelit; transmisiunea de semnale criptate este asimilată „radiodifuzării” atunci când mijloacele de decriptare sunt furnizate publicului prin organismul de radiodifuziune sau cu consimţământul său;
    (d) „comunicare către public” a unei interpretări sau execuţii transmiterea către public, prin orice mijloc, altul decât radiodifuzarea, a unei interpretări sau execuţii care nu a fost fixată sau a unei interpretări sau execuţii fixate pe o fixare audiovizuală. În sensul articolului 11, termenul „comunicare către public” include, de asemenea, capacitatea de a face ca o interpretare sau o execuţie fixată pe o fixare audiovizuală să poată fi auzită sau văzută sau auzită şi văzută de către public.
Articolul 3
Beneficiari ai protecţiei
    (1) Părţile contractante acordă protecţia prevăzută de prezentul tratat artiştilor interpreţi sau executanţi care sunt resortisanţi ai altor părţi contractante.
    (2) Artiştii interpreţi sau executanţi care nu sunt resortisanţi ai uneia dintre părţile contractante, dar care îşi au domiciliul curent pe teritoriul uneia dintre acesteia, sunt, în sensul prezentului tratat, asimilaţi resortisanţilor acestei părţi contractante.
Articolul 4
Tratament naţional
    (1) Fiecare parte contractantă acordă resortisanţilor celorlalte părţi contractante tratamentul pe care aceasta îl acordă propriilor săi resortisanţi în ceea ce priveşte drepturile exclusive recunoscute în mod expres de prezentul tratat şi dreptul la o remuneraţie echitabilă prevăzut la articolul 11 din prezentul tratat.
    (2) O parte contractantă poate limita, în ceea ce priveşte sfera de aplicare şi durata, protecţia pe care o acordă în temeiul alineatului (1) resortisanţilor unei alte părţi contractante, în ceea ce priveşte drepturile recunoscute la articolul 11 alineatele (1) şi (2) din prezentul tratat, la drepturile de care beneficiază în acest sens propriii resortisanţi în această altă parte contractantă.
    (3) Obligaţia prevăzută la alineatul (1) nu se aplică unei părţi contractante în măsura în care o altă parte contractantă utilizează rezervele autorizate în temeiul articolului 11 alineatul (3) din prezentul tratat şi, de asemenea, nu se aplică unei părţi contractante în măsura în care aceasta a făcut o asemenea rezervă.
Articolul 5
Dreptul moral
    (1) Independent de drepturile sale patrimoniale şi chiar după cesiunea acestor drepturi, artistul interpret sau executant păstrează dreptul, în ceea ce priveşte interpretările ori execuţiile sale în direct sau interpretările sau execuţiile fixate pe fixări audiovizuale:
    (i) de a solicita să fie menţionat ca atare în raport cu interpretările sau execuţiile sale, cu excepţia cazului în care modul de utilizare a interpretării sau a execuţiei impune omiterea acestei menţiuni,
    (ii) de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestor interpretări sau execuţii, care îi pot prejudicia reputaţia, ţinând seama în mod corespunzător de natura fixărilor audiovizuale.
    (2) Drepturile recunoscute artistului interpret sau executant în temeiul alineatului anterior sunt, după moartea sa, menţinute cel puţin până la momentul stingerii drepturilor patrimoniale şi sunt exercitate de către persoanele sau instituţiile cărora legislaţia părţii contractante în care este solicitată protecţia le conferă această capacitate. Cu toate acestea, părţile contractante a căror legislaţie, în vigoare la momentul ratificării prezentului tratat sau al aderării la acesta, nu conţine dispoziţii care să asigure protecţia, după moartea artistului interpret sau executant, a tuturor drepturilor recunoscute în temeiul alineatului anterior, pot prevedea ca unele dintre aceste drepturi să nu fie menţinute după moartea artistului interpret sau executant.
    (3) Căile de atac pentru protecţia drepturilor recunoscute de prezentul articol sunt reglementate de legislaţia părţii contractante în care este solicitată protecţia5.
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    5  Declaraţie comună privind articolul 5: În sensul prezentului tratat şi fără a aduce atingere oricărui alt tratat, se înţelege că, ţinând seama de natura fixărilor audiovizuale şi de producerea şi distribuirea acestora, modificările aduse unei interpretări sau unei execuţii în cadrul exploatării normale a acesteia, precum editarea, compresia, dublarea şi formatarea, cu sau fără schimbarea suportului sau formatului, şi care se înscriu în cadrul unei utilizări permise de către artistul interpret sau executant nu ar constitui modificări în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (ii). Drepturile menţionate la articolul 5 alineatul (1) litera (ii) privesc doar modificările care, în mod obiectiv, pot prejudicia grav reputaţia artistului interpret sau executant. De asemenea, se înţelege că simplul recurs la noi tehnici sau la noi suporturi sau la tehnici sau suporturi modificate nu constituie în sine o modificare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (ii).
Articolul 6
Drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi
asupra interpretărilor sau execuţiilor lor nefixate

    Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza, în ceea ce priveşte interpretările sau execuţiile lor:
    (i) radiodifuzarea şi comunicarea către public a interpretărilor sau a execuţiilor lor care nu sunt fixate, cu excepţia cazului în care interpretarea sau execuţia este deja o interpretare sau o execuţie radiodifuzată;
    (ii) fixarea interpretărilor sau execuţiilor lor care nu sunt fixate.
Articolul 7
Dreptul de reproducere
    Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea directă sau indirectă a interpretărilor sau a execuţiilor lor fixate pe fixări audiovizuale, în orice mod şi sub orice formă6.
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    6  Declaraţie comună privind articolul 7: Dreptul de reproducere prevăzut la articolul 7 şi excepţiile care îl pot însoţi în temeiul articolului 13 se aplică pe deplin în mediul digital, în special în ceea ce priveşte utilizarea interpretărilor şi execuţiilor sub formă digitală. Se înţelege că stocarea unei interpretări sau a unei execuţii protejate sub formă digitală pe un suport electronic constituie o reproducere în sensul acestui articol.
Articolul 8
Dreptul de distribuire
    (1) Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziţia publicului a originalului şi a copiilor interpretărilor sau execuţiilor lor fixate pe fixări audiovizuale prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate.
    (2) Nici o dispoziţie a prezentului tratat nu aduce atingere posibilităţii părţilor contractante de a stabili eventualele condiţii în care epuizarea dreptului menţionat la alineatul (1) se aplică după prima vânzare sau după altă operaţiune de transfer de proprietate asupra originalului sau asupra unei copii a interpretării sau execuţiei fixate, efectuată cu autorizarea artistului interpret sau executant7.
    ––––––––––––––––––––––––––––––––
    7 Declaraţie comună privind articolele 8 şi 9: În sensul acestor articole, expresia „original şi copii” în contextul dreptului de distribuire şi al dreptului de închiriere prevăzute de aceste articole desemnează exclusiv copiile fixate care pot fi puse în circulaţie ca obiecte corporale.
Articolul 9
Dreptul de închiriere
    (1) Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea în scop comercial către public a originalului şi a copiilor interpretărilor sau a execuţiilor lor fixate pe fixări audiovizuale, în conformitate cu definiţia din legislaţia naţională a părţilor contractante, chiar şi după distribuirea acestora de către artişti sau cu autorizarea din partea lor.
    (2) Părţile contractante sunt scutite de obligaţia menţionată la alineatul (1), cu excepţia cazului în care închirierea în scop comercial nu a contribuit la realizarea pe scară largă a unor copii ale acestor fixări, care să compromită în mod substanţial dreptul exclusiv de reproducere deţinut de artiştii interpreţi sau executanţi8.
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    8 Declaraţie comună privind articolele 8 şi 9: În sensul acestor articole, expresia „original şi copii” în contextul dreptului de distribuire şi al dreptului de închiriere prevăzute de aceste articole desemnează exclusiv copiile fixate care pot fi puse în circulaţie ca obiecte corporale.
Articolul 10
Dreptul de punere la dispoziţie a interpretărilor
sau a execuţiilor fixate

    Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziţia publicului, prin mijloace tehnice cu fir sau fără fir, a interpretărilor sau a execuţiilor lor fixate pe fixări audiovizuale, astfel încât oricine să poată avea acces din locul şi la momentul pe care îl alege în mod individual.
Articolul 11
Dreptul de radiodifuzare şi de comunicare către public
    (1) Artiştii interpreţi sau executanţi beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza radiodifuzarea şi comunicarea către public a interpretărilor sau a execuţiilor lor fixate pe fixări audiovizuale.
    (2) Părţile contractante pot declara, într-o notificare depusă la directorul general al OMPI, că vor prevedea, în locul dreptului de autorizare menţionat la alineatul (1), un drept la o remuneraţie echitabilă atunci când interpretări sau execuţii fixate pe fixări audiovizuale sunt utilizate direct sau indirect pentru radiodifuzare sau pentru comunicare către public. De asemenea, părţile contractante pot declara că vor prevedea în legislaţia lor condiţiile de exercitare a dreptului la o remuneraţie echitabilă.
    (3) Orice parte contractantă poate declara că va aplica dispoziţiile alineatului (1) sau (2) doar în privinţa anumitor utilizări sau că va limita aplicarea în orice alt mod sau că nu va aplica nici una dintre dispoziţiile alineatelor (1) şi (2).
Articolul 12
Cesiunea drepturilor
    (1) O parte contractantă poate prevedea în legislaţia naţională că, de îndată ce un artist interpret sau executant şi-a dat consimţământul pentru fixarea interpretării sau execuţiei sale pe o fixare audiovizuală, drepturile exclusive de autorizare prevăzute la articolele 7 - 11 din prezentul tratat sunt deţinute sau exercitate de producătorul fixării audiovizuale sau cedate producătorului, cu excepţia cazului în care există un contract care prevede dispoziţii contrare, încheiat între artistul interpret sau executant şi producătorul fixării audiovizuale în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională.
    (2) O parte contractantă poate solicita, în ceea ce priveşte fixările audiovizuale realizate în conformitate cu legislaţia sa naţională, ca un astfel de consimţământ sau contract să fie încheiat în scris şi semnat de cele două părţi contractante sau de către reprezentanţii lor autorizaţi în mod corespunzător.
    (3) Indiferent de cedarea drepturilor exclusive menţionate anterior, legislaţia naţională sau orice acorduri individuale, colective sau de alt tip pot conferi artistului interpret sau executant dreptul de a primi redevenţe sau o remuneraţie echitabilă pentru orice utilizare a interpretării sau execuţiei, astfel cum prevede prezentul tratat, inclusiv în ceea ce priveşte articolele 10 şi 11.
Articolul 13
Limitări şi excepţii
    (1) Părţile contractante pot prevedea în legislaţia lor naţională, în ceea ce priveşte protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, limitări sau excepţii de aceeaşi natură ca acelea care sunt prevăzute pentru protecţia dreptului de autor asupra operelor literare şi artistice.
    (2) Părţile contractante trebuie să restrângă toate limitările sau excepţiile care însoţesc drepturile prevăzute de prezentul tratat la anumite cazuri speciale în care nu se aduce atingere exploatării normale a interpretării sau a execuţiei şi în care nu se aduce vreun prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale artistului interpret sau executant9.
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    9  Declaraţie comună privind articolul 13: Declaraţia comună privind articolul 10 (referitor la limitări şi excepţii) din Tratatul OMPI privind drepturile de autor (WCT) se aplică mutatis mutandis articolului 13 (referitor la limitări şi excepţii) din tratat.
Articolul 14
Durata protecţiei
    Durata protecţiei acordate artiştilor interpreţi sau executanţi în temeiul prezentului tratat nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani calculaţi de la sfârşitul anului în care interpretarea sau execuţia a făcut obiectul unei fixări.
Articolul 15
Obligaţii privind măsurile tehnice
    Părţile contractante trebuie să prevadă o protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficace împotriva neutralizării măsurilor tehnice eficace folosite de artiştii interpreţi sau executanţi în exercitarea drepturilor lor în conformitate cu prezentul tratat şi care restrâng, referitor la interpretările sau execuţiile lor, săvârşirea unor acte care nu sunt autorizate de către artiştii interpreţi sau executanţi în cauză sau care nu sunt permise de lege10,11.
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    10  Declaraţie comună privind articolul 15 în raport cu articolul 13: se înţelege că nicio dispoziţie din prezentul articol nu împiedică o parte contractantă să adopte măsuri eficace şi necesare pentru a se asigura că un beneficiar dispune de limitările şi excepţiile prevăzute în legislaţia naţională a părţii contractante în cauză, în conformitate cu articolul 13, atunci când s-au aplicat măsuri tehnice pentru o interpretare sau o execuţie audiovizuală şi când beneficiarul are acces în mod legal la această interpretare sau execuţie, în cazuri precum cele în care titularii drepturilor nu au luat măsuri corespunzătoare şi eficace în ceea ce priveşte interpretarea sau execuţia respectivă pentru a permite beneficiarului să dispună de limitările şi excepţiile prevăzută de legislaţia naţională a părţii contractante în cauză. Fără a aduce atingere protecţiei juridice a unei opere audiovizuale în care o interpretare sau o execuţie este fixată, se înţelege, de asemenea, că obligaţiile care decurg din articolul 15 nu se aplică interpretărilor sau execuţiilor care nu sunt protejate sau care nu mai sunt protejate în temeiul legislaţiei naţionale care pune în aplicare prezentul tratat.
    11  Declaraţie comună privind articolul 15: Expresia „măsuri tehnice folosite de artiştii interpreţi sau executanţi”, ca şi în cazul WPPT, trebuie înţeleasă în sens larg, adică să includă persoanele care acţionează în numele artiştilor, şi anume reprezentanţii acestora, cumpărătorii licenţelor sau cesionarii acestora, producătorii, prestatorii de servicii şi persoanele care lucrează în sectorul comunicaţiilor sau al radiodifuzării care utilizează interpretările sau execuţiile în temeiul unei autorizări.
Articolul 16
Obligaţii referitoare la informaţiile privind
regimul drepturilor

    (1) Părţile contractante trebuie să prevadă sancţiuni juridice corespunzătoare şi eficace împotriva oricărei persoane care săvârşeşte cu bună ştiinţă unul din următoarele fapte având cunoştinţă sau, în cazul sancţiunilor civile, având motive întemeiate de a crede că această faptă va determina, va permite, va facilita sau va disimula o atingere adusă unui drept prevăzut de prezentul tratat:
    (i) eliminarea sau modificarea, fără a fi îndrituit în acest sens, a oricărei informaţii privind regimul drepturilor care se prezintă sub formă electronică;
    (ii) distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului, fără a fi îndrituit în acest sens, a interpretărilor sau a execuţiilor, a copiilor interpretărilor sau a execuţiilor fixate pe fixări audiovizuale, având cunoştinţă de faptul că informaţiile privind regimul drepturilor care se prezintă sub formă electronică au fost eliminate sau modificate fără autorizare.
    (2) În prezentul articol, expresia „informaţii privind regimul drepturilor” desemnează informaţiile care permit identificarea artistului interpret sau executant, interpretarea sau execuţia sau titularul oricărui drept asupra interpretării sau execuţiei sau informaţiile asupra condiţiilor şi modalităţilor de utilizare a interpretării sau a execuţiei şi orice număr sau cod reprezentând aceste informaţii, atunci când oricare dintre aceste elemente de informare este ataşat unei interpretări sau unei execuţii fixate pe o fixare audiovizuală12.
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
    12  Declaraţie comună privind articolul 16: Declaraţia comună privind articolul 12 (în ceea ce priveşte obligaţiile referitoare la informaţiile privind regimul drepturilor) din WCT se aplică mutatis mutandis articolul 16 (în ceea ce priveşte obligaţiile referitoare la informaţiile privind regimul drepturilor) din tratat.
Articolul 17
Formalităţi
    Beneficierea de drepturile prevăzute de prezentul tratat şi exercitarea acestora nu sunt subordonate nici unei formalităţi.
Articolul 18
Rezerve şi notificări
    (1) Exceptând cazul prevăzut la articolul 11 alineatul (3), nicio rezervă la prezentul tratat nu este admisă.
    (2) Orice notificare în temeiul articolului 11 alineatul (2) sau al articolului 19 alineatul (2) se poate face în cadrul instrumentelor de ratificare sau de aderare, iar data de la care notificarea va produce efecte va fi aceeaşi cu data intrării în vigoare a prezentului tratat în ceea ce priveşte partea contractantă care a făcut notificarea. De asemenea, o astfel de notificare se poate face ulterior, în cazul acesta notificarea producând efecte după trei luni de la primirea acesteia de către directorul general al OMPI sau la orice dată ulterioară precizată în notificare.
Articolul 19
Aplicarea în timp
    (1) Părţile contractante acordă protecţia prevăzută în prezentul tratat interpretărilor sau execuţiilor fixate care existau la momentul intrării în vigoare a acestui tratat şi tuturor interpretărilor sau execuţiilor care au loc după intrarea în vigoare în ceea ce le priveşte.
    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), o parte contractantă poate declara într-o notificare depusă pe lângă directorul general al OMPI că nu va aplica dispoziţiile articolelor 7- 11 din prezentul tratat sau una sau mai multe din aceste dispoziţii, interpretărilor sau execuţiilor fixate care existau în momentul intrării în vigoare a acestui tratat în privinţa lor. Celelalte părţi contractante pot limita, în ceea ce priveşte partea contractantă menţionată anterior, aplicarea articolelor respective la interpretările şi execuţiile care s-au desfăşurat după intrarea în vigoare a acestuia din urmă în ceea ce priveşte partea contractantă respectivă.
    (3) Protecţia prevăzută în prezentul tratat nu aduce atingere unui act săvârşit, unui acord încheiat sau unui drept dobândit înainte de intrarea în vigoare a acestui tratat în privinţa fiecărei părţi contractante.
    (4) Părţile contractante pot prevedea în legislaţia lor dispoziţii tranzitorii în temeiul cărora o persoană care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat, a săvârşit acele licite în raport cu o interpretare sau o execuţie poate săvârşi, în raport cu această interpretare sau execuţie, acte care ţin de drepturile prevăzute la articolul 5 şi la articolele 7 -11 după intrarea în vigoare a tratatului în ceea ce priveşte părţile contractante interesate.
Articolul 20
Dispoziţii privind respectarea drepturilor
    (1) Părţile contractante se angajează să adopte, în conformitate cu sistemul lor juridic, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.
    (2) Părţile contractante vor face astfel încât legislaţia lor să prevadă proceduri menite să asigure respectarea drepturilor prevăzute de prezentul tratat, care să permită o acţiune cât mai eficace împotriva oricărui act care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv măsuri corespunzătoare prin care să se prevină rapid orice atingere adusă drepturilor, precum şi măsuri corespunzătoare pentru evitarea oricărei atingeri aduse ulterior.
Articolul 21
Adunarea
    (1)
    (a) Părţile contractante au o Adunare.
    (b) Fiecare parte contractantă este reprezentată în adunare de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.
    (c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de către partea contractantă care a desemnat-o. Adunarea poate solicita OMPI să acorde asistenţă financiară pentru facilitarea participării delegaţiilor părţilor contractante care sunt considerate ţări în curs de dezvoltare în conformitate cu practica stabilită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau care sunt ţări în tranziţie spre o economie de piaţă.
    (2)
    (a) Adunarea discută aspectele privind menţinerea şi dezvoltarea prezentului tratat, precum şi aplicarea şi funcţionarea sa.
    (b) Adunarea îşi îndeplineşte misiunea care îi este încredinţată în temeiul articolului 23 alineatul (2) examinând posibilitatea de a autoriza anumite organizaţii interguvernamentale să devină părţi la prezentul tratat.
    (c) Adunarea decide convocarea conferinţelor diplomatice de revizuire a prezentului tratat şi dă instrucţiunile necesare directorului general al OMPI în vederea pregătirii acestora.
    (3)
    (a) Fiecare parte contractantă care este un stat dispune de un vot şi votează doar în nume propriu.
    (b) Orice parte contractantă care este o organizaţie interguvernamentală poate participa la vot, în locul statelor sale membre, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt părţi la prezentul tratat. Nici o organizaţie interguvernamentală nu participă la vot în cazul în care unul din statele sale membre îşi exercită dreptul de vot şi invers.
    (4) Adunarea se reuneşte la convocarea directorului general şi, cu excepţia unor situaţii excepţionale, în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc ca şi Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.
    (5) Adunarea depune eforturi pentru a lua decizii prin consens îşi stabileşte regulamentul intern, inclusiv în ceea ce priveşte convocarea sa în sesiune extraordinară, măsurile privind cvorumul şi, sub rezerva dispoziţiilor prezentului tratat, majoritatea cerută pentru diverse tipuri de decizii.
Articolul 22
Biroul internaţional
    Biroul internaţional al OMPI îndeplineşte sarcinile administrative referitoare la tratat.
Articolul 23
Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a deveni parte la tratat
    (1) Orice stat membru al OMPI poate deveni parte la prezentul tratat.
    (2) Adunarea poate decide admiterea ca parte la prezentul tratat a oricărei organizaţii interguvernamentale care declară că are competenţa necesară şi care dispune de o legislaţie proprie care obligă toate statele sale membre, în ceea ce priveşte chestiunile reglementate de prezentul tratat, şi că a fost autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu procedurile sale interne, să devină parte la prezentul tratat.
    (3) Ca urmare a declaraţiei făcute în conformitate cu alineatul precedent cu ocazia conferinţei diplomatice care a adoptat prezentul tratat, Uniunea Europeană poate deveni parte la prezentul tratat.

Articolul 24
Drepturi şi obligaţii ce decurg din tratat
    Exceptând o dispoziţie contrară în acest sens din prezentul tratat, fiecare parte contractantă beneficiază de toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din prezentul tratat.
Articolul 25
Semnarea tratatului
    Prezentul tratat este deschis pentru semnare la sediul OMPI de orice parte care îndeplineşte condiţiile necesare pentru a deveni parte la tratat pe parcursul unui an de la adoptarea acestuia.
Articolul 26
Intrarea în vigoare a tratatului
    Prezentul tratat intră în vigoare la trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare de către 30 de părţi care îndeplinesc condiţiile necesare menţionate la articolul 23.
Articolul 27
Data la care obligaţiile ce decurg din tratat produc efecte
    Prezentul tratat creează obligaţii:
    (i) pentru cele 30 de părţi care îndeplinesc condiţiile necesare menţionate la articolul 26, de la data intrării în vigoare a prezentului tratat;
    (ii) pentru toate celelalte părţi care îndeplinesc condiţiile necesare menţionate la articolul 23, la expirarea unui termen de trei luni de la data la care partea respectivă a depus instrumentul de ratificare sau de aderare la Directorul general al OMPI.
Articolul 28
Denunţarea tratatului
    Orice parte contractantă poate denunţa prezentul tratat printr-o notificare adresată Directorului general al OMPI. Denunţarea produce efecte după un an de la data la care Directorul general a primit notificarea.
Articolul 29
Limbile tratatului
    (1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă, toate aceste versiuni fiind autentice.
    (2) Un text oficial în orice limbă, alta decât cele menţionate la alineatul (1), este stabilit de către Directorul general al OMPI la solicitarea unei părţi interesate, după consultarea tuturor părţilor interesate. În sensul prezentului alineat, se înţelege prin „parte interesată” orice stat membru al OMPI a cărui limbă oficială sau una dintre limbile oficiale este una din limbile în cauză, precum şi Uniunea Europeană şi orice altă organizaţie interguvernamentală care poate deveni parte la prezentul tratat, în cazul în care una dintre limbile sale oficiale este în cauză.
Articolul 30
Depozitarul
    Directorul general al OMPI este depozitarul prezentului tratat.
    Traducere elaborată de Alice Mehedinţeanu, traducător autorizat

    Pentru asigurarea uniformităţii terminologice, traducerea în limba română a Tratatului de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale s-a efectuat în conformitate cu convenţiile de traducere şi terminologia din versiunea în limba română a Tratatului Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele (WPPT) Geneva (1996), astfel cum apare pe site-ul EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22000A0411(02):RO:NOT).


Beijing Treaty on Audiovisual Performances
(adopted by the Diplomatic Conference on the Protection of
Audiovisual Performances in Beijing, on June 24, 2012)


Preamble
The Contracting Parties,
    Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers in their audiovisual performances in a manner as effective and uniform as possible,
    Recalling the importance of the Development Agenda recommendations, adopted in 2007 by the General Assembly of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), which aim to ensure that development considerations form an integral part of the Organization’s work,
    Recognizing the need to introduce new international rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments,
    Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the production and use of audiovisual performances,
    Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers in their audiovisual performances and the larger public interest, particularly education, research and access to information,
    Recognizing that the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) done in Geneva on December 20, 1996, does not extend protection to performers in respect of their performances fixed in audiovisual fixations,
    Referring to the Resolution concerning Audiovisual Performances adopted by the Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions on December 20, 1996,
    Have agreed as follows:
Article 1
Relation to Other Conventions and Treaties
    (1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the WPPT or the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations done in Rome on October 26, 1961.
    (2) Protection granted under this Treaty shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Treaty may be interpreted as prejudicing such protection.
    (3) This Treaty shall not have any connection with treaties other than the WPPT, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other treaties [1], [2].
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    1 Agreed statement concerning Article 1:  It is understood that nothing in this Treaty affects any rights or obligations under the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) or their interpretation and it is further understood that paragraph 3 does not create any obligations for a Contracting Party to this Treaty to ratify or accede to the WPPT or to comply with any of its provisions.
    2 Agreed statement concerning Article 1(3):  It is understood that Contracting Parties who are members of the World Trade Organization (WTO) acknowledge all the principles and objectives of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and understand that nothing in this Treaty affects the provisions of the TRIPS Agreement, including, but not limited to, the provisions relating to anti-competitive practices.
Article 2
Definitions
    For the purposes of this Treaty:
    (a) „performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore [3];
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    3 Agreed statement concerning Article 2(a):  It is understood that the definition of „performers” includes those who perform a literary or artistic work that is created or first fixed in the course of a performance.

    (b) „audiovisual fixation” means the embodiment of moving images, whether or not accompanied by sounds or by the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device [4];
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    4 Agreed statement concerning Article 2(b):  It is hereby confirmed that the definition of „audiovisual fixation” contained in Article 2(b) is without prejudice to Article 2(c) of the WPPT.

    (c) „broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also „broadcasting”; transmission of encrypted signals is „broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent;
    (d) „communication to the public” of a performance means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of an unfixed performance, or of a performance fixed in an audiovisual fixation. For the purposes of Article 11, „communication to the public” includes making a performance fixed in an audiovisual fixation audible or visible or audible and visible to the public.
Article 3
Beneficiaries of Protection
    (1) Contracting Parties shall accord the protection granted under this Treaty to performers who are nationals of other Contracting Parties.
    (2) Performers who are not nationals of one of the Contracting Parties but who have their habitual residence in one of them shall, for the purposes of this Treaty, be assimilated to nationals of that Contracting Party.
Article 4
National Treatment
    (1) Each Contracting Party shall accord to nationals of other Contracting Parties the treatment it accords to its own nationals with regard to the exclusive rights specifically granted in this Treaty and the right to equitable remuneration provided for in Article 11 of this Treaty.
    (2) A Contracting Party shall be entitled to limit the extent and term of the protection accorded to nationals of another Contracting Party under paragraph (1), with respect to the rights granted in Article 11(1) and 11(2) of this Treaty, to those rights that its own nationals enjoy in that other Contracting Party.
    (3) The obligation provided for in paragraph (1) does not apply to a Contracting Party to the extent that another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 11(3) of this Treaty, nor does it apply to a Contracting Party, to the extent that it has made such reservation.
Article 5
Moral Rights
    (1) Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as regards his live performances or performances fixed in audiovisual fixations, have the right:
    (i) to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance; and
    (ii) to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation, taking due account of the nature of audiovisual fixations.
    (2) The rights granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Treaty, does not provide for protection after the death of the performer of all rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights will, after his death, cease to be maintained.
    (3) The means of redress for safeguarding the rights granted under this Article shall be governed by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed [5].
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    5 Agreed statement concerning Article 5:  For the purposes of this Treaty and without prejudice to any other treaty, it is understood that, considering the nature of audiovisual fixations and their production and distribution, modifications of a performance that are made in the normal course of exploitation of the performance, such as editing, compression, dubbing, or formatting, in existing or new media or formats, and that are made in the course of a use authorized by the performer, would not in themselves amount to modifications within the meaning of Article 5(1)(ii). Rights under Article 5(1)(ii) are concerned only with changes that are objectively prejudicial to the performer’s reputation in a substantial way. It is also understood that the mere use of new or changed technology or media, as such, does not amount to modification within the meaning of Article 5(1)(ii).
Article 6
Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances
    Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:
    (i) the broadcasting and communication to the public of their unfixed performances except where the performance is already a broadcast performance; and
    (ii) the fixation of their unfixed performances.
Article 7
Right of Reproduction
    Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in audiovisual fixations, in any manner or form [6].
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    6 Agreed statement concerning Article 7:  The reproduction right, as set out in Article 7, and the exceptions permitted thereunder through Article 13, fully apply in the digital environment, in particular to the use of performances in digital form. It is understood that the storage of a protected performance in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of this Article.
Article 8
Right of Distribution
    (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in audiovisual fixations through sale or other transfer of ownership.
    (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer [7].
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    7 Agreed statement concerning Articles 8 and 9:  As used in these Articles, the expression „original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refers exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.
Article 9
Right of Rental
    (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in audiovisual fixations as determined in the national law of Contracting Parties, even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer.
    (2) Contracting Parties are exempt from the obligation of paragraph (1) unless the commercial rental has led to widespread copying of such fixations materially impairing the exclusive right of reproduction of performers [8].
     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    8 Agreed statement concerning Articles 8 and 9:  As used in these Articles, the expression „original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refers exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.
Article 10
Right of Making Available of Fixed Performances
    Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in audiovisual fixations, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.
Article 11
Right of Broadcasting and Communication to the Public
    (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the broadcasting and communication to the public of their performances fixed in audiovisual fixations.
    (2) Contracting Parties may in a notification deposited with the Director General of WIPO declare that, instead of the right of authorization provided for in paragraph (1), they will establish a right to equitable remuneration for the direct or indirect use of performances fixed in audiovisual fixations for broadcasting or for communication to the public. Contracting Parties may also declare that they will set conditions in their legislation for the exercise of the right to equitable remuneration.
    (3) Any Contracting Party may declare that it will apply the provisions of paragraphs (1) or (2) only in respect of certain uses, or that it will limit their application in some other way, or that it will not apply the provisions of paragraphs (1) and (2) at all.
Article 12
Transfer of Rights
    (1) A Contracting Party may provide in its national law that once a performer has consented to fixation of his or her performance in an audiovisual fixation, the exclusive rights of authorization provided for in Articles 7 to 11 of this Treaty shall be owned or exercised by or transferred to the producer of such audiovisual fixation subject to any contract to the contrary between the performer and the producer of the audiovisual fixation as determined by the national law.
    (2) A Contracting Party may require with respect to audiovisual fixations produced under its national law that such consent or contract be in writing and signed by both parties to the contract or by their duly authorized representatives.
    (3) Independent of the transfer of exclusive rights described above, national laws or individual, collective or other agreements may provide the performer with the right to receive royalties or equitable remuneration for any use of the performance, as provided for under this Treaty including as regards Articles 10 and 11.
Article 13
Limitations and Exceptions
    (1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works.
    (2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer [9].
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    9 Agreed statement concerning Article 13:  The Agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty (WCT) is applicable mutatis mutandis also to Article 13 (on Limitations and Exceptions) of the Treaty.
Article 14
Term of Protection
    The term of protection to be granted to performers under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the performance was fixed.
Article 15
Obligations concerning Technological Measures
    Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by performers in connection with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their performances, which are not authorized by the performers concerned or permitted by law [10], [11].
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     10 Agreed statement concerning Article 15 as it relates to Article 13:  It is understood that nothing in this Article prevents a Contracting Party from adopting effective and necessary measures to ensure that a beneficiary may enjoy limitations and exceptions provided in that Contracting Party’s national law, in accordance with Article 13, where technological measures have been applied to an audiovisual performance and the beneficiary has legal access to that performance, in circumstances such as where appropriate and effective measures have not been taken by rights holders in relation to that performance to enable the beneficiary to enjoy the limitations and exceptions under that Contracting Party’s national law. Without prejudice to the legal protection of an audiovisual work in which a performance is fixed, it is further understood that the obligations under Article 15 are not applicable to performances unprotected or no longer protected under the national law giving effect to this Treaty.
    11 Agreed statement concerning Article 15:  The expression „technological measures used by performers” should, as this is the case regarding the WPPT, be construed broadly, referring also to those acting on behalf of performers, including their representatives, licensees or assignees, including producers, service providers, and persons engaged in communication or broadcasting using performances on the basis of due authorization.
Article 16
Obligations concerning Rights Management Information
    (1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any right covered by this Treaty:
    (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;
    (ii) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the public, without authority, performances or copies of performances fixed in audiovisual fixations knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.
    (2) As used in this Article, „rights management information” means information which identifies the performer, the performance of the performer, or the owner of any right in the performance, or information about the terms and conditions of use of the performance, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a performance fixed in an audiovisual fixation [12].
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    12 Agreed statement concerning Article 16:  The Agreed statement concerning Article 12 (on Obligations concerning Rights Management Information) of the WCT is applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Obligations concerning Rights Management Information) of the Treaty.
Article 17
Formalities
    The enjoyment and exercise of the rights provided for in this Treaty shall not be subject to any formality.
Article 18
Reservations and Notifications
    (1) Subject to provisions of Article 11(3), no reservations to this Treaty shall be permitted.
    (2) Any notification under Article 11(2) or 19(2) may be made in instruments of ratification or accession, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into force of this Treaty with respect to the Contracting Party having made the notification. Any such notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months after its receipt by the Director General of WIPO or at any later date indicated in the notification.
Article 19
Application in Time
    (1) Contracting Parties shall accord the protection granted under this Treaty to fixed performances that exist at the moment of the entry into force of this Treaty and to all performances that occur after the entry into force of this Treaty for each Contracting Party.
    (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party may declare in a notification deposited with the Director General of WIPO that it will not apply the provisions of Articles 7 to 11 of this Treaty, or any one or more of those, to fixed performances that existed at the moment of the entry into force of this Treaty for each Contracting Party. In respect of such Contracting Party, other Contracting Parties may limit the application of the said Articles to performances that occurred after the entry into force of this Treaty for that Contracting Party.
    (3) The protection provided for in this Treaty shall be without prejudice to any acts committed, agreements concluded or rights acquired before the entry into force of this Treaty for each Contracting Party.
    (4) Contracting Parties may in their legislation establish transitional provisions under which any person who, prior to the entry into force of this Treaty, engaged in lawful acts with respect to a performance, may undertake with respect to the same performance acts within the scope of the rights provided for in Articles 5 and 7 to 11 after the entry into force of this Treaty for the respective Contracting Parties.
Article 20
Provisions on Enforcement of Rights
    (1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.
    (2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.
Article 21
Assembly
    (1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
    (b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
    (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask WIPO to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.
    (2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.
    (b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 23(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.
    (c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.
    (3) (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.
    (b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa.
    (4) The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of WIPO.
    (5) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus and shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.
Article 22
International Bureau
    The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.
Article 23
Eligibility for Becoming Party to the Treaty
    (1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.
    (2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.
    (3) The European Union, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.
Article 24
Rights and Obligations under the Treaty
    Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.
Article 25
Signature of the Treaty
    This Treaty shall be open for signature at the headquarters of WIPO by any eligible party for one year after its adoption.
Article 26
Entry into Force of the Treaty
    This Treaty shall enter into force three months after 30 eligible parties referred to in Article 23 have deposited their instruments of ratification or accession.
Article 27
Effective Date of Becoming Party to the Treaty
    This Treaty shall bind:
    (i) the 30 eligible parties referred to in Article 26, from the date on which this Treaty has entered into force;
    (ii) each other eligible party referred to in Article 23, from the expiration of three months from the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession with the Director General of WIPO.
Article 28
Denunciation of the Treaty
    This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.
Article 29
Languages of the Treaty
    (1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.
    (2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, „interested party” means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Union, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.
Article 30
Depositary
    The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.