*HGC99/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  359478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 99
din  30.01.2007
cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat
 de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic
 postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 105
    În scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru întreţinerea căminelor instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2007, taxa lunară de cazare în cămine a elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor, rezidenţilor şi medicilor înscrişi pentru secundariat clinic, reieşind din costul calculat al cheltuielilor suportate de către fiecare instituţie de învăţămînt sau din domeniul ştiinţei şi inovării, după cum urmează:
    pentru elevii din instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional - 15 la sută din costul real calculat;
    pentru elevii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract în instituţiile de stat de învăţămînt mediu de specialitate - nu mai mult de 40 la sută din costul real calculat;
    pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract în instituţiile de stat de învăţămînt superior - nu mai mult de 40 la sută din costul real calculat;
    pentru masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi medicii înscrişi pentru secundariat clinic imediat după absolvirea facultăţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat - nu mai mult de 50 la sută din costul real calculat;
    pentru masteranzii şi doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract, postdoctoranzii şi medicii înscrişi pentru secundariat clinic cu vechime în muncă de medic şi alte categorii de locatari - costul integral al cheltuielilor.
    2. Mărimea concretă a taxei de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi de cercetare-dezvoltare se calculează în conformitate cu Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine, specificată în anexa nr.1, şi se aprobă de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt şi de cercetare-dezvoltare, prin coordonare prealabilă cu organul ierarhic superior.
    3. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile curente ale căminelor vor fi acoperite din contul bugetului de stat şi din mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt respective.
    4. Elevii şi studenţii cu statut de orfan, precum şi elevii şi studenţii rămaşi fără îngrijirea părintească se scutesc de achitarea taxei de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior.
    5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                               Victor  Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop

    Nr. 99. Chişinău, 30 ianuarie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.99
din 30 ianuarie 2007

Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine
    Plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la începutul fiecărui an financiar de senatele universitare/consiliile profesorale, reieşind din cheltuielile aferente cazării.
    În calculul cheltuielilor aferente cazării se includ:
    a) cheltuieli de bază (Cb):
    retribuirea muncii;
    contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
    primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni în interiorul ţării,
    energia electrică;
    gazele;
    energia termică;
    apa şi canalizarea;
    salubritatea;
    serviciile de telecomunicaţie şi de poştă;
    rechizitele de birou şi materialele de uz gospodăresc (procurarea materialelor
    pentru menţinerea curăţeniei şi curăţirea covoarelor, procurarea draperiilor, becurilor electrice şi lămpilor cu neon, efectuarea dezinfecţiei şi deratizării).
    b) cheltuieli complementare (Cc):
    mărfurile de uz gospodăresc (procurarea obiectelor de mică valoare, a mobilei şi instrumentelor);
    inventarul moale şi echipament (echipament special, accesorii de pat);
    reparaţia curentă a utilajului şi inventarului;
    procurarea mijloacelor fixe (procurarea utilajului).
    Calcularea taxei de cazare se va efectua în baza următoarei formule:

    în care:
    T reprezintă taxa de cazare;
    Cb - cheltuielile de bază;
    Cc - cheltuielile complementare;
    N - numărul de locuri (paturi, conform actului Comisiei de stat de primire a căminului în exploatare).

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.99
din 2007

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.367 din 28 aprilie 1999 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, superior şi de cercetare-dezvoltare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.358).
    2. Punctul 2 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1267 din 21 octombrie 2003 „Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1316).
    3. Punctul 3 din anexa nr.1 şi punctul 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.542 din 3 mai 2002 „Cu privire la susţinerea studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat cu profil pedagogic şi tinerilor specialişti care activează în domeniul învăţămîntului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 630).