*LPO325/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  359484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 325
din  23.12.2013
privind testarea integrităţii profesionale
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 73     Data intrarii in vigoare : 14.02.2014
    În temeiul art. 72 alin. (3) lit. r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte scopul, principiile, mijloacele, metodele, procedurile şi efectele juridice ale testării integrităţii profesionale în cadrul entităţilor publice.
    Articolul 2. Scopul testării
    Testarea integrităţii profesionale se realizează în scopul:
    a) asigurării integrităţii profesionale, al prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul entităţilor publice;
    b) verificării modului de respectare de către agenţii publici a obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu, precum şi a regulilor de conduită;
    c) identificării, evaluării şi înlăturării vulnerabilităţilor şi a riscurilor care ar putea determina sau favoriza actele de corupţie, actele conexe corupţiei sau faptele de comportament corupţional;
    d) neadmiterii unor influenţe necorespunzătoare în exercitarea obligaţiilor sau atribuţiilor de serviciu ale agenţilor publici.
    Articolul 3. Principii
    Testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici se realizează cu respectarea obligatorie a următoarelor principii:
    a) legalitatea;
    b) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii umane şi profesionale;
    c) tratamentul nepărtinitor, echitabil şi nediscriminatoriu al agenţilor publici supuşi testării;
    d) prezumţia de bună-credinţă a subiecţilor testării;
    e) neadmiterea afectării autorităţii, prestigiului şi imaginii entităţilor publice şi ale agenţilor publici.
    Articolul 4. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    agenţi publici – angajaţii entităţilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;
    integritate profesională – capacitatea persoanei de a-şi exercita obligaţiile şi atribuţiile legale şi profesionale în mod onest, ireproşabil, dînd dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă corectitudine, precum şi de a-şi exercita activitatea în mod imparţial şi independent, fără vreun abuz, respectînd interesul public, supremaţia Constituţiei Republicii Moldova şi a legii;
    testare a integrităţii profesionale – procesul de planificare, iniţiere, organizare şi desfăşurare a testelor de integritate profesională;
    test de integritate profesională – crearea şi aplicarea de către testor a unor situaţii virtuale, simulate, similare celor din activitatea de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, condiţionate de activitatea şi comportamentul agentului public testat, în vederea urmăririi pasive şi stabilirii reacţiei şi a conduitei agentului public testat;
    testor de integritate profesională – persoană abilitată prin prezenta lege şi prin legi speciale cu atribuţii şi competenţe de testare a integrităţii profesionale;
    influenţă necorespunzătoare – încercări, acţiuni, presiuni, ameninţări, imixtiuni sau rugăminţi ilegale ale unor terţe persoane în vederea determinării agenţilor publici să îndeplinească sau nu, să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unor acţiuni în exercitarea funcţiilor lor sau contrar acestora;
    risc întemeiat – risc fără de care scopul socialmente util de fixare obiectivă a comportamentului agentului public în cadrul testului de integritate profesională nu poate fi atins, iar testorul de integritate profesională care riscă a luat măsuri de prevenire a unor daune aduse intereselor ocrotite de lege.
    Articolul 5. Subiecţii testării integrităţii profesionale
    (1) Subiecţi ai testării integrităţii profesionale sînt entităţile publice, agenţii publici şi testorii de integritate profesională.
    (2) Testele de integritate profesională se aplică agenţilor publici angajaţi în cadrul entităţilor publice prevăzute în anexă.
    (3) Testele de integritate profesională sînt realizate de către angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile agenţilor publici
    (1) Agenţii publici au dreptul de a fi informaţi cu privire la modalităţile de contestare legală a sancţiunilor disciplinare aplicate ca urmare a rezultatelor testării integrităţii profesionale.
    (2) Agenţii publici au obligaţia:
    a) să nu admită în activitatea lor acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional;
    b) să denunţe imediat la organele competente orice tentativă de a fi implicaţi în acţiunile prevăzute la lit. a);
    c) să comunice conducătorului entităţii publice, în scris, orice influenţă necorespunzătoare;
    d) să declare cadourile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile entităţilor publice
    (1) Entităţile publice au următoarele drepturi:
    a) de a fi informate cu privire la rezultatele aplicării testelor de integritate profesională în privinţa angajaţilor săi în termenele prevăzute de prezenta lege;
    b) de a considera rezultatul pozitiv al testului de integritate profesională ca motiv suplimentar pentru promovarea agentului public, fără a divulga acest motiv.
    (2) Entităţile publice au următoarele obligaţii:
    a) de a informa agenţii publici, contra semnătură, despre posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională. Informarea se va face la numirea în funcţie a noilor angajaţi, iar în cazul agenţilor publici încadraţi la momentul intrării în vigoare a prezentei legi – în termenul prevăzut în dispoziţiile finale şi tranzitorii;
    b) de a ţine evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare, conform regulamentului aprobat de Guvern, şi de a asigura accesul la aceste informaţii al instituţiilor care realizează testarea integrităţii profesionale;
    c) de a asigura accesul testorilor de integritate profesională la registrele de evidenţă a cadourilor.
    Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile testorilor de
                       integritate profesională
    (1) Testorii de integritate profesională au următoarele drepturi:
    a) de a determina, împreună cu coordonatorul activităţii de testare a integrităţii profesionale, în condiţiile prezentei legi, agenţii publici pasibili de testare şi periodicitatea testării;
    b) de a fi instruiţi special cu privire la metodele şi mijloacele aplicate în cadrul testării;
    c) de a folosi în cadrul testării integrităţii profesionale acte care codifică identitatea persoanelor, a structurilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport, precum şi identitatea persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (2).
    (2) Testorii integrităţii profesionale au următoarele obligaţii:
    a) de a asigura confidenţialitatea activităţii de testare a integrităţii profesionale;
    b) de a informa conducătorii entităţilor publice despre testările realizate, prin intermediul coordonatorului activităţii de testare a integrităţii profesionale;
    c) de a întreprinde toate măsurile pentru a preveni eventualele consecinţe negative sau atingeri aduse unor terţe persoane în legătură cu aplicarea testului de integritate profesională;
    d) de a asigura distrugerea înregistrărilor audio/video efectuate în cadrul testului de integritate în termenele prevăzute la art. 18 alin. (1).
    (3) Obligaţiile testorului de integritate profesională se răsfrîng, în mod corespunzător, şi asupra instituţiei ce realizează testarea integrităţii profesionale.
    Articolul 9. Garanţii şi responsabilităţi
    (1) În cazul unui rezultat negativ al testului de integritate profesională, agenţii publici testaţi poartă doar răspundere disciplinară, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate şi în conformitate cu legislaţia care reglementează activitatea entităţilor publice respective, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).
    (2) Rezultatele şi materialele testului de integritate profesională nu pot fi utilizate ca mijloace de probă într-un proces penal sau contravenţional împotriva agentului public testat.
    (3) Metodele şi mijloacele de testare şi fixare a testelor de integritate profesională nu reprezintă activităţi speciale de investigaţie în sensul Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţie.
    (4) Utilizarea materialelor testului de integritate profesională într-un proces civil se admite în condiţiile legislaţiei procesuale civile. Raportul privind rezultatele testării integrităţii profesionale şi materialele testului de integritate profesională pot fi utilizate ca probe într-un proces civil în cazul în care acestea sînt pertinente, admisibile şi veridice, cu respectarea interesului public, a drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi a condiţiilor de desecretizare.
    (5) Nu constituie contravenţie sau infracţiune acţiunea testorului de integritate profesională ce are la bază un risc întemeiat, avînd ca scop atragerea atenţiei agentului public testat, dacă activitatea de testare a integrităţii profesionale nu poate fi realizată fără implicarea acestui risc.
    (6) În cazul în care în timpul desfăşurării testului de integritate profesională au fost constatate alte activităţi ilegale ale agenţilor publici testaţi sau ale persoanelor terţe, instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale sesizează organul competent pentru a fi luate măsurile stabilite de legislaţia în domeniu.
Capitolul  II
PROCEDURA DE TESTARE A
INTEGRITĂŢII PROFESIONALE

    Articolul 10. Iniţierea testării integrităţii profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale se iniţiază de către:
    a) Centrul Naţional Anticorupţie – în privinţa tuturor agenţilor publici din cadrul entităţilor publice prevăzute în anexă, cu excepţia Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    b) Serviciul de Informaţii şi Securitate – în privinţa angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie;
    c) subdiviziunea securitate internă a Serviciului de Informaţii şi Securitate – în privinţa angajaţilor acestuia.
    (2) Iniţierea testării integrităţii profesionale şi selectarea agenţilor publici care urmează a fi supuşi testării se fac în funcţie de:
    a) riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie identificate în activitatea entităţilor publice respective;
    b) informaţiile deţinute şi sesizările primite de instituţia care realizează testarea integrităţii profesionale;
    c) solicitările motivate ale conducătorilor entităţilor publice prevăzute în anexă.
    (3) Decizia privind realizarea testării integrităţii profesionale a agenţilor publici din cadrul unei entităţi publice este luată de către coordonatorul activităţii de testare a integrităţii profesionale fără informarea prealabilă a conducerii entităţii publice vizate. În caz de necesitate, testorii integrităţii profesionale colaborează cu reprezentanţii entităţii publice în care activează agentul public testat în condiţiile prezentei legi şi ale actelor normative speciale ce reglementează cooperarea în domeniu.
    Articolul 11. Coordonarea testării integrităţii
                          profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici este coordonată de către o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie sau al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    (2) Coordonatorul activităţii de testare a integrităţii profesionale desemnează, în mod confidenţial, pentru fiecare acţiune de testare a integrităţii profesionale un testor de integritate profesională care asigură desfăşurarea tuturor activităţilor de testare a integrităţii profesionale şi este responsabil de întocmirea planului de testare a integrităţii profesionale şi de prezentarea rapoartelor cu rezultatele obţinute în urma activităţilor de testare.
    (3) Planul de testare a integrităţii profesionale este un document cu caracter confidenţial, care se aprobă de către coordonatorul activităţii de testare a integrităţii profesionale şi conţine următoarele informaţii:
    a) iniţiatorul testării şi decizia motivată de iniţiere a testării;
    b) subiecţii testării;
    c) operaţiunile disimulate preconizate;
    d) locul, durata, participanţii şi asigurarea logistică a testării;
    e) situaţiile virtuale simulate, ipotezele de comportament şi variantele de acţiune ale testorului integrităţii profesionale şi ale agentului public testat;
    f) acţiunile ce au la bază un risc întemeiat;
    g) alte informaţii relevante pentru realizarea testării.
    (4) Testorul integrităţii profesionale poate modifica planul de testare a integrităţii profesionale din oficiu şi/sau în funcţie de necesitate, în cazul survenirii unor informaţii suplimentare. Coordonatorul activităţii de testare este informat despre modificările survenite.
    Articolul 12. Mijloacele şi metodele de testare
                          şi fixare a testelor de integritate
                          profesională
    (1) Testorii de integritate profesională îşi desfăşoară activitatea în mod confidenţial.
    (2) În cazuri excepţionale, la realizarea testului de integritate profesională pot participa şi alte persoane, cu acordul lor prealabil şi cu prezentarea garanţiilor că nu vor deconspira activitatea desfăşurată.
    (3) Pentru aprecierea obiectivă a rezultatului testului de integritate profesională, acesta va fi înregistrat obligatoriu prin mijloacele audio/video şi mijloacele de comunicare aflate asupra testorului sau folosite de către acesta.
    (4) La realizarea testului de integritate profesională se pot utiliza documente ce susţin o activitate disimulată sau legenda folosită, inclusiv documente de acoperire.
    (5) În cadrul activităţilor de testare a integrităţii profesionale se pot utiliza mijloace de transport, mijloace de înregistrare audio/video, mijloace de comunicare, precum şi alte mijloace tehnice de obţinere ascunsă a informaţiei din dotarea Centrului Naţional Anticorupţie şi/sau a Serviciului de Informaţii şi Securitate. În caz de necesitate, cînd utilizarea mijloacelor din dotarea Centrului Naţional Anticorupţie şi/sau a Serviciului de Informaţii şi Securitate este inoportună sau imposibilă, se pot folosi mijloace şi din alte surse, cu consimţămîntul prealabil al proprietarului/deţinătorului acestora, dar evitînd informarea lui asupra scopului real al folosirii mijloacelor respective.
    (6) Pentru asigurarea unor probe exacte în testul de integritate profesională, în cazul pretinderii sau acceptării primirii de către agenţii publici testaţi a unor bunuri, servicii, privilegii sau avantaje, testorii integrităţii profesionale pot transmite bunuri, oferi servicii, acorda privilegii şi avantaje, acestea fiind indicate în prealabil în planul de testare a integrităţii profesionale şi coordonate în conformitate cu art. 11.
    Articolul 13. Raportul privind rezultatele testării
                          integrităţii profesionale şi materialele
                          probatorii
    (1) După realizarea testului de integritate profesională, testorul de integritate profesională întocmeşte un raport privind rezultatele testării, care va conţine următoarele informaţii:
    a) iniţiatorul testării;
    b) descrierea activităţilor de testare desfăşurate conform planului de testare şi alte aspecte relevante;
    c) comportamentul şi acţiunile agentului public supus testării în timpul testului;
    d) constatările privind vulnerabilităţile şi riscurile care determină sau pot determina agentul public testat să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional ori să admită influenţe necorespunzătoare în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu;
    e) concluziile şi propunerile vizavi de rezultatul pozitiv sau negativ al testului.
    (2) Raportul întocmit în condiţiile alin. (1) va fi perfectat astfel încît să nu fie admisă deconspirarea persoanelor implicate în realizarea testului de integritate profesională, să nu fie dezvăluite forţele, mijloacele, sursele, metodele şi planurile de activitate ale Centrului Naţional Anticorupţie şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi alte informaţii cu accesibilitate limitată.
    (3) Originalul înregistrărilor audio/video realizate pe parcursul desfăşurării testului de integritate se anexează la raportul privind rezultatele testării integrităţii profesionale şi se păstrează, în mod obligatoriu, împreună cu acesta. Dacă înregistrările menţionate conţin informaţii atribuite la secret de stat, păstrarea şi gestionarea materialelor respective se vor face în conformitate cu legislaţia privind protecţia secretului de stat.
Capitolul  III
REZULTATELE ŞI CONSECINŢELE
TESTĂRII INTEGRITĂŢII PROFESIONALE
    Articolul 14. Rezultatul pozitiv al testului
                         de integritate profesională
    (1) Se consideră rezultat pozitiv al testului de integritate profesională situaţia în care raportul privind rezultatele testării constată că agentul public testat:
    a) a dat dovadă de integritate profesională;
    b) a comunicat neîntîrziat conducerii entităţii publice despre faptul că asupra sa s-a exercitat o influenţă necorespunzătoare, i s-au transmis bunuri, i s-au oferit servicii, i s-au acordat privilegii sau avantaje.
    (2) În cazul unui rezultat pozitiv al testului, instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale comunică rezultatul respectiv conducerii entităţii publice în care activează agentul public testat, în termen de 6 luni de la data testării, asigurînd confidenţialitatea şi conspirarea. Comunicarea rezultatului se face printr-un demers oficial, fără a anexa raportul privind rezultatele testării integrităţii profesionale sau copia înregistrării audio/video a testului realizat.
    (3) Conducătorul entităţii publice din care face parte agentul public testat le comunică agenţilor publici din cadrul entităţii respective despre realizarea testării, fără a oferi numele agentului public testat, în termen de 10 zile lucrătoare din data comunicării rezultatului testului.
    Articolul 15. Rezultatul negativ al testului de
                         integritate profesională
    (1) Se consideră rezultat negativ al testului de integritate profesională situaţia în care raportul privind rezultatele testării constată că agentul public testat nu a dat dovadă de integritate profesională.
    (2) În cazul unui rezultat negativ al testului, instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data realizării testului, raportul privind rezultatele testării integrităţii profesionale entităţii abilitate cu funcţii de constatare a abaterilor disciplinare comise de agentul public respectiv pentru aplicarea măsurilor disciplinare conform dispoziţiilor legale.
    (3) Instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale asigură accesul entităţii abilitate cu constatarea abaterilor disciplinare sesizate la înregistrarea audio/video a testului de integritate profesională realizat şi la alte materiale ce confirmă rezultatul negativ al testului. În vederea asigurării confidenţialităţii şi a conspirării, imaginea şi vocea altor persoane decît agentul public testat, imaginile automobilelor, localurilor, ale altor fundaluri, precum şi sunetele împrejurărilor înregistrate pot fi prezentate astfel încît să nu poată fi recunoscute.
    (4) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării, entitatea sesizată examinează materialele cu privire la testul negativ al integrităţii profesionale şi informează imediat instituţia care a realizat testul despre măsurile întreprinse şi sancţiunile aplicate, oferind o copie a deciziei respective.
    Articolul 16. Consecinţele rezultatului negativ
                          al testului de integritate profesională
    (1) Sancţiunile disciplinare ca urmare a rezultatului negativ al testului de integritate profesională, inclusiv eliberarea din funcţie a agentului public testat, se aplică conform legislaţiei ce reglementează activitatea entităţii publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Aplicarea sancţiunii eliberării din funcţie este obligatorie dacă în timpul testului s-a stabilit că agentul public a admis încălcările prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a).
    (3) De la data primirii sesizării privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională şi pînă la finalizarea procedurilor disciplinare, agentul public nu poate fi eliberat din funcţie în baza cererii de demisie.
    (4) La finalizarea procedurii disciplinare, angajaţii entităţii publice în care activează agentul public testat vor fi informaţi despre principalele aspecte constatate în procesul de testare şi despre sancţiunile aplicate.
    (5) Bunurile primite în cadrul testării integrităţii profesionale sau contravaloarea acestora se restituie/se recuperează de către agentul public testat care le-a primit.
    (6) Cazierul privind integritatea profesională a agenţilor publici se ţine de către Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, care eliberează informaţii la solicitare. Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului respectiv se aprobă de către Guvern.
    Articolul 17. Contestarea sancţiunilor disciplinare
                          aplicate
    Sancţiunea disciplinară aplicată ca urmare a rezultatului negativ al testului de integritate profesională poate fi contestată de agentul public testat în instanţa de contencios administrativ, în modul prevăzut de legislaţie.
    Articolul 18. Păstrarea înregistrărilor efectuate
                          în cadrul testelor de integritate
                          profesională
    (1) Înregistrările audio/video efectuate în cadrul testării integrităţii profesionale se păstrează:
    a) în cazul unui rezultat pozitiv – pînă la informarea angajaţilor încadraţi în entitatea publică din care face parte agentul public supus testării;
    b) în cazul unui rezultat negativ – pînă la hotărîrea rămasă definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată sau pînă la expirarea termenului prescris de contestare a sancţiunii, dacă instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale nu deţine informaţii despre o eventuală contestare.
    (2) După expirarea termenelor stabilite la alin. (1), înregistrările audio/video efectuate în cadrul testului de integritate profesională se distrug.
Capitolul  IV
CONTROLUL ŞI FINANŢAREA TESTĂRILOR
PRIVIND INTEGRITATEA PROFESIONALĂ
    Articolul 19. Controlul parlamentar asupra activităţii
                         de testare a integrităţii profesionale
    (1) Controlul parlamentar asupra activităţii de testare a integrităţii profesionale este exercitat de către Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi.
    (2) Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate prezintă comisiilor menţionate la alin. (1), anual, pînă la data de 30 ianuarie, cîte un raport cu privire la activităţile de testare a integrităţii profesionale, care va cuprinde:
    a) numărul de teste de integritate profesională realizate;
    b) rezultatele testelor de integritate profesională;
    c) numărul de contestări ale sancţiunilor disciplinare aplicate.
    (3) Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi pot solicita, în limitele competenţelor, orice informaţie suplimentară cu privire la activitatea de testare a integrităţii profesionale a agenţilor publici dacă consideră că rapoartele prezentate sînt incomplete.
    Articolul 20. Finanţarea măsurilor de organizare
                         şi realizare a testării integrităţii
                         profesionale
    Măsurile de organizare şi realizare a testării integrităţii profesionale, precum şi cele de evidenţă, păstrare şi sistematizare a informaţiei obţinute în cadrul testărilor se finanţează din bugetul de stat în limita mijloacelor disponibile.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21. Dispoziţii finale
    Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării şi se pune în aplicare după cum urmează:
    a) în cazul angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie şi al competenţelor Serviciului de Informaţii şi Securitate – de la data publicării;
    b) în cazul angajaţilor altor entităţi publice – după expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
    Articolul 22. Dispoziţii tranzitorii
    (1) În termen de 10 zile de la publicarea prezentei legi, entităţile publice care cad sub incidenţa ei informează, contra semnătură, agenţii publici despre posibilitatea aplicării testelor de integritate profesională. Refuzul de a semna nu exonerează agenţii publici de răspunderea disciplinară în cazul unui rezultat negativ al testului de integritate profesională.
    (2) Resursele financiare necesare pentru aplicarea prezentei legi sînt prevăzute în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie şi cel al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    (3) Pînă la punerea în aplicare a prezentei legi, Centrul Naţional Anticorupţie va verifica entităţile publice privind informarea agenţilor publici conform alin. (1), precum şi modul de ţinere a registrelor de evidenţă a cadourilor şi a registrelor de denunţare a influenţelor necorespunzătoare, acordîndu-le, în caz de necesitate, suport metodologic.
    (4) Guvernul Republicii Moldova, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege;
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege şi va asigura adoptarea de către instituţiile subordonate a actelor normative necesare aplicării prezentei legi;
    c) va asigura, din mijloacele disponibile, resursele financiare şi tehnice necesare pentru punerea imediată în aplicare a prezentei legi.
    (5) Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate vor prezenta, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi ale Parlamentului cîte un raport cu privire la implementarea acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 325. Chişinău, 23 decembrie 2013.


Anexă

Entităţile publice
ai căror angajaţi se supun testării
cu privire la integritatea profesională
    Secretariatul Parlamentului
    Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
    Cancelaria de Stat, inclusiv oficiile teritoriale ale acesteia
    Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă)
    Consiliul Superior al Magistraturii, colegiile şi organele din subordinea acestuia
    Curtea Constituţională
    Instanţele judecătoreşti de toate nivelele
    Organele procuraturii de toate nivelele
    Serviciul de Informaţii şi Securitate
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    Centrul pentru Drepturile Omului
    Curtea de Conturi
    Comisia Electorală Centrală
    Comisia Naţională de Integritate
    Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    Banca Naţională a Moldovei
    Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    Consiliul Concurenţei
    Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    Casa Naţională de Asigurări Sociale
    Serviciul de Stat de Arhivă, inclusiv arhivele centrale de stat
    Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
    Centrul Serviciului Civil
    Serviciul de Stat de Curieri Speciali
    Autorităţile administraţiei publice locale