OMFC96/2015
ID intern unic:  359695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 96
din  29.06.2015
privind completarea Normelor metodologice privind executarea
de casă a mijloacelor bugetului public
naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului
Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1185     Data intrarii in vigoare : 10.07.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări și completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se introduce un cont contabil nou, cu următorul conţinut:

Codul contului

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

De gradul I

De gradul II

1
2
3
4
88

     Diferenţele de curs valutar

A-P

8884

Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor

A-P

    2. În punctul 7.4.1 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor” se introduc înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:

Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

IX. Surse de finanţare

1741

Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor

- pozitivă
1105
8884
- negativă
8884
1105

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

2161

Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor

- pozitivă
8884
9101
- negativă
9101
8884

    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINAȚILOR                                  Anatol ARAPU

    Nr. 96. Chişinău, 29 iunie 2015.