OMFC97/2015
ID intern unic:  359844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 97
din  30.06.2015
privind completarea Ordinului Ministerului Finanțelor
nr. 72 din 25 mai 2015
Publicat : 17.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1284     Data intrarii in vigoare : 17.07.2015
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba completarea ce se operează la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25 mai 2015 „Cu privire la la aprobarea Formularului-tip ”Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc” și a modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 885), după cum urmează:
    1) punctul 5 din  Modul de completare a Calculului impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15), aprobat prin anexa nr. 2 la ordinul menționat, se completează cu textul “, ori codul fiscal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activității profesioniste, identic numărului de identificare de  Stat (IDNP).”.
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 97. Chişinău, 30 iunie 2015.