OMDRC71/2015
ID intern unic:  359847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 71
din  01.07.2015
cu privire la afișarea panoului informațional
al șantierului de construcții
Publicat : 17.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1287
    Întru executarea Legii privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2 februarie 1996, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), avînd în vedere constatările privind modul de organizare a unor șantiere de construcții pentru realizarea unor investiții în țară și în temeiul Regulamentului Ministerului dezvoltării regionale și construcțiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 163-164, art. 730),
ORDON:
    1. La toate șantierele de construcții în mod obligatoriu va fi afișat, la un loc vizibil, la intrarea principală pe șantier, un Panou informațional al șantierului de construcții, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Panoul informațional va fi confecționat din materiale rezistente la intemperii și consolidat respectiv, care va conține obligatoriu următoarea informație:
    - denumirea, adresa și imaginea generală a obiectului proiectat;
    - date privind beneficiarul investiției;
    - date privind organizația de proiectare, numărul și termenului de valabilitate a licenței pentru domeniul respectiv de activitate;
    - date privind organizația de construcție, numărul și termenul de valabilitate a licenței pentru domeniul respectiv de activitate;
    - date privind responsabilul tehnic, dirigintele/diriginții de șantier, numele, prenumele, numărul de telefon, numărul și termenul de valabilitate a certificatelor de atestare;
    - numărul și data eliberării Autorizației de construire/desființare, denumirea emitentului;
    - termenul de executare a construcției și a etapelor de construcție (după caz), data începerii și finalizării lucrărilor.
    3. Panoul informațional al șantierului de construcții va fi amplasat obligatoriu de către investitor/beneficiar după obținerea Autorizației de construire/desființare, de la începerea lucrărilor de construcție pînă la recepția finală a obiectului.
    4. Se obligă proiectanții, la elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcția / reconstrucția / restaurarea / mansardarea / reparații capitale / îmbunătățirea  eficienței energetice / desființarea obiectelor, să prevadă în proiectul de organizare a construcțiilor (POC) locul amplasării și dimensiunile panoului informațional al șantierului de construcții.
    5. Verificatorii de proiecte atestați sau instituțiile autorizate în verificarea proiectelor vor respinge proiectele care contravin prevederilor prezentului ordin.
    6. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe va:
    - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - amplasa prezentul document pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    7. Direcția reglementări tehnico-economice va asigura includerea prevederilor respective în documentele normative în vigoare și în cele care sunt în proces de elaborare.
    8. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Inspecției de Stat în Construcții.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
    ȘI CONSTRUCȚIILOR                                                          Vasile BÎTCA

    Nr. 71. Chişinău, 1 iulie 2015.


    anexa