*OMFC72/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  359907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 72
din  25.05.2015
cu privire la aprobarea Formularului-tip ”Calculul impozitului
pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar
sau de executor judecătoresc” şi a modului de completare a acestuia
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 885     Data intrarii in vigoare : 25.05.2015
    Întru executarea şi administrarea prevederilor Capitolului 101 “Impozitarea notarilor publici” din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, capitol introdus prin Legea nr.1454-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi a Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art. 1398), precum şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. A aproba Formularul-tip ”Calculul impozitului pe venitul persoanelor  ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc” (Forma CNOTAREX15), conform anexei nr.1.
    2. A aproba Modul de completare a Calculului impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (Forma CNOTAREX15), conform anexei nr.2.
    3. Calculul nominalizat se va prezenta de către persoanele ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc, lunar, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la IFS teritoriale în raza căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea (sediul).
    4. Prima perioadă de raportare a obligaţiilor fiscale, conform Formularului-tip aprobat, va fi luna următoare din data publicării prezentului ordin.
    5.  A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.412 din 08.04.2013 ”Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din 22.07.2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 75-81, art. 423).
    6. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.160 din 15.02.2013 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 147 din 22.07.2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42-47, art. 246).
    7. A abroga Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.152 din 13.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar public sau de executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art. 308).
    8. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                      Anatol ARAPU

    Nr. 72. Chişinău, 25 mai 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2