LPO139/2015
ID intern unic:  359968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  03.07.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Republica Portugheză privind transporturile internaționale
rutiere de pasageri și de mărfuri
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 394
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri, încheiat la Lisabona la 28 mai 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica părţii portugheze ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 139. Chișinău, 3 iulie 2015.

ACORD
între Republica Moldova şi Republica Portugheză
privind transporturile internaţionale rutiere de pasageri
şi de mărfuri
Lisabona, 28 mai 2014
    Republica Moldova şi Republica Portugheză, denumite în continuare „Părţi”,
    Dorind să contribuie la dezvoltarea comerţului şi a relaţiilor economice între cele două ţări,
    Fiind hotărîte să promoveze colaborarea în domeniul transporturilor rutiere în cadrul economiei de piaţă,
    Preocupate de protecţia mediului, utilizarea raţională a energiei, securitatea rutieră şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a conducătorilor auto,
    Recunoscînd interesul şi avantajele reciproce ale unui acord privind transporturile rutiere,
    Au convenit asupra celor ce urmează:
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Articolul 1
Scop
    Prezentul Acord se aplică la transporturile internaţionale rutiere de pasageri şi mărfuri şi împuterniceşte transportatorii stabiliţi pe teritoriul uneia din Părţi să efectueze transporturi rutiere de pasageri şi mărfuri între teritoriile Părţilor sau în tranzit prin acestea.
Articolul 2
Definiţii
    În sensul prezentului Acord:
    a) „transportator” este orice persoană fizică sau juridică înregistrată în mod corespunzător şi autorizată pe teritoriul uneia din Părţi:
    i) de a efectua transporturi internaţionale rutiere de pasageri sau de mărfuri prin închiriere sau remunerare;
    ii) de a efectua transporturi pe cont propriu;
    b) „vehicul” înseamnă:
    i) în cazul transportului de pasageri, orice autovehicul destinat transportului de pasageri cu mai mult de nouă locuri – inclusiv locul conducătorului auto;
    ii) în cazul transportului de mărfuri, orice camion, tractor, remorcă sau semiremorcă, precum şi orice vehicul menţionat sau o combinaţie a camionului şi remorcii, cu condiţia ca cel puţin autovehiculul este înregistrat pe teritoriul uneia din Părţi şi aparţine transportatorului sau este pus la dispoziţia acestuia printr-un contract de leasing sau închiriere;
    c) „cabotaj” înseamnă servicii de transport efectuate de către un transportator al uneia din Părţi între două puncte situate pe teritoriul celeilalte Părţi;
    d) „tranzit” este transport efectuat de către un transportator stabilit în una din Părţi prin teritoriul celeilalte Părţi fără a îmbarca sau debarca acolo careva pasageri sau mărfuri;
    e) „transport triunghiular” este transport efectuat de către un transportator înregistrat în una din Părţi între teritoriul celeilalte Părţi şi teritoriul unei ţări terţe, cu condiţia că teritoriul celeilalte Părţi este sau teritoriul de destinaţie sau teritoriul de origine a transportatorului.
CAPITOLUL II
Transportul de pasageri
Articolul 3
Tipuri de servicii
    1. Serviciile de transport de pasageri care urmează să fie efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Acord, pot fi:
    a) servicii regulate;
    b) servicii ocazionale.
    2. „Servicii regulate” sînt serviciile care asigură transportul de pasageri pe rutele specificate, în conformitate cu itinerarul, orarul, tarifele şi punctele de staţionare pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, care sînt stabilite în prealabil.
    3. „Servicii ocazionale” sînt serviciile care nu se includ în definiţia serviciilor regulate.
Articolul 4
Regimul de autorizaţii
    1. În afară de excepţiile menţionate în alineatul 1 al articolului 5, orice servicii ale transportului de pasageri efectuate în conformitate cu prezentul Acord sînt supuse unei autorizaţii, eliberate de către autoritatea competentă a celeilalte Părţi în bază de reciprocitate.
    2. În ceea ce priveşte serviciile regulate:
    a) instituirea unui serviciu regulat, precum şi modificarea condiţiilor de operare ale acestuia, vor fi autorizate, de comun acord între autorităţile competente ale Părţilor, cu condiţia obţinerii unei aprobări, în caz de necesitate, de la autorităţile competente ale ţărilor de tranzit;
    b) o autorizaţie eliberată de către autoritatea competentă a unei Părţi va fi valabilă pentru acel sector de drum, care este situat pe teritoriul aceleaşi Părţi;
    c) autorizația pentru fiecare serviciu regulat va fi eliberată în baza principiului de reciprocitate, dacă nu vor apărea situaţii concrete care pot împiedica punerea în aplicare a acestui principiu, în aceste situaţii, autorizaţiile urmează a fi acordate solicitantului;
    d) termenul de valabilitate a unei autorizaţii nu poate depăşi perioada de cinci ani.
    3. În ceea ce priveşte serviciile ocazionale:
    a) servicii ocazionale între cele două ţări sau în tranzit prin teritoriile lor, efectuate în conformitate cu prezentul Acord, în afară de excepţiile prevăzute în alineatul 1 al articolului 5, sînt supuse unei autorizaţii eliberate de către autoritatea competentă a celeilalte Părţi în baza principiului de reciprocitate;
    b) autorităţile competente ale Părţilor eliberează autorizaţii transportatorilor pentru traseul de pe teritoriile lor;
    c) fiecare serviciu ocazional are nevoie de o autorizaţie separată, valabilă doar pentru o călătorie, dacă un alt regim nu este prevăzut în autorizaţie;
    d) fiecare autorizaţie trebuie să fie numerotată, semnată şi ştampilată de către autoritatea competentă care a eliberat această autorizaţie.
Articolul 5
Servicii de transport scutite de autorizaţii
    1. Următoarele servicii ocazionale nu necesită autorizare:
    a) „călătorii cu uşile închise”, adică serviciile în timpul cărora acelaşi vehicul transportă acelaşi grup de pasageri pe parcursul întregii călătorii şi îl aduce înapoi la punctul de plecare, cu condiţia că punctul de plecare şi de destinaţie să fie situat pe teritoriul Părţii unde vehiculul este înregistrat;
    b) servicii care implică o călătorie cu încărcătură de la un punct de plecare situat pe teritoriul Părţii unde vehiculul este înregistrat într-un punct de destinaţie situat pe teritoriul celeilalte Părţi, urmată de o călătorie retur fără pasageri sau marfă la locul de plecare;
    c) servicii care implică o călătorie fără încărcătură de intrare pe teritoriul celeilalte Părţi, urmată de o călătorie cu încărcătură, cu condiţia că toţi pasagerii sînt îmbarcaţi în acelaşi punct, şi că:
    i) aceştia sînt grupaţi printr-un contract de transport încheiat înainte de a intra pe teritoriul celeilalte Părţi sau
    ii) aceştia au fost transportaţi în prealabil de către acelaşi transportator pe teritoriul celeilalte Părţi sau
    iii) aceştia au fost invitaţi să intre pe teritoriul acelei Părţi unde este stabilit transportatorul, cheltuielile pentru transport fiind suportate de persoana responsabilă de invitaţie;
    d) parcursul fără încărcătură al unui vehicul de pasageri trimis pentru a înlocui un vehicul, care s-a defectat într-o altă ţară, cu scopul de a continua transportul pasagerilor, în conformitate cu foaia de drum a vehiculului defectat.
    2. Servicii scutite de autorizaţie, în conformitate cu prevederile punctului 1 al prezentului articol să fie efectuate, conform unui document de control care urmează să fie stabilit de către Comisia mixtă, menţionată în articolul 17 al prezentului Acord.
CAPITOLUL III
Transportul de mărfuri
Articolul 6
Regimul de autorizaţii
    1. În afară de excepţiile prevăzute în articolul 7, transporturile de mărfuri prin închiriere, pentru remunerare sau pe cont propriu efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Acord de către un transportator stabilit pe teritoriul uneia din Părţi, prin intermediul unui autovehicul înregistrat în aceeaşi Parte, sînt supuse unei autorizaţii eliberate de autoritatea competentă a celeilalte Părţi, în limitele cotei stabilite anual de comun acord între autorităţile competente ale Părţilor.
    2. O parte din cota menţionată în alineatul 1 al acestui articol poate fi utilizată de către transportatorii stabiliţi pe teritoriul uneia din Părţi de a efectua transporturi între teritoriul celeilalte Părţi şi ţara terţă (transporturi triunghiulare).
    3. Autorităţile competente ale ambelor Părţi pot conveni asupra următoarelor două tipuri de autorizaţii:
    a) autorizaţii de călătorie, valabile pentru o călătorie sau
    b) autorizaţii anuale, valabile pentru anul calendaristic respectiv.
    4. Perioada de valabilitate a fiecărei autorizaţii este de la 1 ianuarie a fiecărui an pînă la 31 ianuarie a anului viitor.
    5. Formularele de autorizaţii, precum şi ale documentelor de control, în conformitate cu prezentul Acord, urmează să fie stabilite de către Comisia mixtă, menţionată în articolul 17 al prezentului Acord.
Articolul 7
Servicii de transport scutite de autorizaţii
    1. Următoarele transporturi sînt scutite de autorizaţii:
    a) transportul de mărfuri efectuat de către un autovehicul a cărui Greutate a Încărcăturii Totale Admise (TPLW), inclusiv cu remorcă, nu depăşeşte 3,5 tone;
    b) transportul vehiculelor avariate sau care s-a defectat de către vehiculele specializate pentru reparaţia celor defectate;
    c) parcursul fără încărcătură al unui vehicul de mărfuri trimis pentru a înlocui un vehicul, care s-a defectat într-o altă ţară, precum şi călătoria retur, după reparaţie, a vehiculului care s-a defectat;
    d) transportul de medicamente şi echipamente medicale necesare pentru situaţii excepţionale, în particular, în cazurile unor dezastre naturale, precum şi pentru ajutor umanitar;
    e) transportul de lucrări şi obiecte pentru tîrguri şi expoziţii;
    f) transportul cu scopuri noncomerciale al materialelor, accesoriilor şi animalelor la sau de la evenimente teatrale, muzicale, de film, sportive, de circ sau tîrguri, precum şi transportul materialelor destinate unor înregistrări radio sau de televiziune sau pentru producerea filmelor;
    g) transportul poştei, ca serviciu public;
    h) transportul funerar.
    2. Excepţiile prevăzute de subalineatele e) şi f) ale prezentului articol sînt valabile doar în cazul cînd mărfurile urmează să fie întoarse în ţara de înmatriculare a vehiculului sau sînt transportate pe teritoriul unei ţări terţe.
CAPITOLUL IV
Prevederi generale
Articolul 8
Cabotaj
    Efectuarea serviciilor de transport de către un transportator al uneia din Părţi între două puncte situate pe teritoriul celeilalte Părţi este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd este eliberată o autorizaţie specială de către autoritatea competentă a ultimei Părţi.
Articolul 9
Regimul fiscal
    1. Vehiculele care sînt înmatriculate pe teritoriul unei Părţi şi care sînt temporar admise pe teritoriul celeilalte Părţi pentru a efectua servicii de transport, în conformitate cu prezentul Acord, vor fi scutite, în baza principiului de reciprocitate, de plata taxelor pentru posesia şi circulaţia vehiculelor, percepute pe teritoriul celeilalte Părţi.
    2. Prevederea alineatului 1 al prezentului articol nu se aplică la taxele de folosire a reţelelor rutiere, infrastructurii similare, podurilor şi tunelurilor, nici la servicii efectuate de către vehiculele grele şi cu dimensiuni nonstandard, nici la vehiculele care transportă mărfuri periculoase, care vor fi percepute în baza principiului de nondiscriminare.
Articolul 10
Regim vamal
    1. În operaţiunile de transport efectuate în conformitate cu prezentul Acord, scutirile de taxe la import, precum şi de alte taxe vor fi reciproc acordate:
    a) combustibilul conţinut în rezervoarele standard ale vehiculelor, care au fost instalate de către producătorul vehiculului;
    b) lubrifianţii în cantitatea necesară pentru a asigura întreţinerea vehiculului pe parcursul călătoriei;
    c) piese de schimb şi instrumente pentru repararea unui vehicul care efectuează operaţiuni de transport internaţional.
    2. Fiecare Parte va permite admiterea temporară de piese de schimb pentru repararea unui vehicul care efectuează operaţiuni de transport internaţional, conform prezentului Acord, cu condiţia ca piesele neutilizate sau cele care au fost înlocuite să fie reexportate sau distruse, în conformitate cu legislaţia în vigoare de pe teritoriul Părţii respective.
Articolul 11
Greutatea şi dimensiunile vehiculelor
    1. În ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile vehiculelor, fiecare Parte se obligă să nu impună vehiculelor înregistrate pe teritoriul celeilalte Părţi condiţii mai stricte decît cele impuse vehiculelor înregistrate în propria ţară.
    2. În cazul în care greutatea şi/sau dimensiunile unui vehicul al uneia din Părţi, încărcat sau descărcat, depăşesc limitele maxime admise pe teritoriul celeilalte Părţi, este necesară o autorizaţie specială eliberată de autoritatea competentă a acestei Părţi.
    3. Dacă autorizaţia prevede că vehiculul trebuie să urmeze un anumit itinerar, aceasta va fi valabilă numai pentru acest itinerar.
Articolul 12
Sancţiuni
    1. În cazul cînd un transportator al uneia din Părţi sau personalul acestuia de conducere, aflîndu-se pe teritoriul celeilalte Părţi, încalcă prevederile prezentului Acord sau ale legislaţiei naţionale a acestei Părţi, autoritatea competentă a Părţii în care transportorul este stabilit, va trebui, la solicitarea autorităţii competente a celeilalte Părţi, să aplice una din următoarele sancţiuni:
    a) să impună o avertizare sau
    b) să retragă, temporar sau permanent, parţial sau total, dreptul de a efectua transporturi, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, pe teritoriul Părţii, unde a fost comisă încălcarea.
    2. Autoritatea competentă care a solicitat aplicarea unei sancţiuni să fie informată, cît mai curînd posibil, despre aplicarea efectivă a sancţiunii.
    3. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate fără a pune la îndoială orice sancţiune prevăzută de legislaţia naţională a Părţii pe teritoriul căreia a fost comisă încălcarea.
Articolul 13
Control
    Autorizaţiile sau o copie certificată a acestora, în cazul serviciilor regulate de pasageri, precum şi orice document de control, necesare în conformitate cu prevederile prezentului Acord, vor fi păstrate la bordul vehiculului şi prezentate la solicitarea autorităţilor de control.
Articolul 14
Prevederi suplimentare
    1. Legile în vigoare ale ambelor Părţi se vor aplica în toate cazurile care nu sînt reglementate de prevederile prezentului Acord sau prin alte acorduri internaţionale, care sînt obligatorii pentru ambele Părţi.
    2. Autorizaţiile şi permisele necesare în conformitate cu prevederile prezentului Acord sînt personalizate şi nu sînt transferabile.
Articolul 15
Autorităţi competente
    1. Autorităţile competente pentru implementarea acestui Acord sînt:
    a) Pentru Republica Moldova:
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    Bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 162
    MD-2004, Chişinău
    Tel.: 00373-22-820702
    Fax:00373-22-546564
    b) Pentru Republica Portugheză:
    Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.
    Av. das Forcas Armadas, 40
    1649-022 LISBOA
    Tel.: 00351-21-7949172/3
    Fax:00351-21-7949003
    2. Autorităţile competente prevăzute în alineatul 1 al acestui articol vor contacta una pe alta în mod direct.
Articolul 16
Implementarea Acordului
    Autorităţile competente ale Părţilor vor informa reciproc una pe alta cu privire la orice modificare în legislaţia naţională care afectează aplicarea prezentului Acord.
Articolul 17
Comisia mixtă
    1. Comisia mixtă este stabilită şi compusă din reprezentanţi ai ambelor Părţi, în scopul de a determina condiţiile de implementare a prezentului Acord, şi anume sub forma unui Protocol.
    2. Reprezentanţi ai altor instituţii pot fi invitaţi să participe la şedinţele Comisiei mixte.
    3. Comisia mixtă este competentă să:
    a) consulte privind stabilirea serviciilor regulate de pasageri, şi anume cu privire la subiectul ce ţine de condiţiile operaţionale;
    b) convină asupra stabilirii unei cote anuale de autorizaţii, cum este stipulat în articolul 6;
    c) propună spre aprobare orice modificare a listei de scutiri de autorizaţii de transport prevăzute în articolul 5 şi articolul 7;
    d) stabilească formele autorizaţiilor şi ale documentelor de control prevăzute în alineatul 4 al articolului 6;
    e) convină asupra condiţiilor de autorizare a transportărilor triunghiulare;
    f) rezolve orice subiect ce ţine de aplicarea prezentului Acord;
    g) adopte orice măsură necesară pentru promovarea transporturilor internaţionale de mărfuri şi de pasageri, între teritoriile Părţilor.
    4. Comisia mixtă va desfăşura şedinţele sale, în mod alternativ, pe teritoriile Părţilor, la solicitarea autorităţilor competente ale uneia din Părţi.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Articolul 18
Soluţionarea litigiilor
    1. Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi soluţionat în cadrul Comisiei mixte.
    2. În cazul în care Comisia mixtă nu poate ajunge la un acord, Părţile vor soluţiona litigiul prin intermediul negocierilor, prin canale diplomatice.
Articolul 19
Intrarea în vigoare
    Prezentul Acord va intra în vigoare la cea de-a treizecea zi din data primirii ultimei notificări, în scris şi prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către fiecare Parte a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
Articolul 20
Compatibilitatea cu alte Tratate
    Dispoziţiile acestui Acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile Părţilor în ceea ce priveşte alte tratate internaţionale la care acestea sînt Parte.
Articolul 21
Amendamente
    1. La solicitarea uneia din Părţi, acest Acord poate fi modificat în baza unui consimţămînt reciproc prezentat în formă scrisă.
    2. Modificările vor intra în vigoare, în conformitate cu procedura stabilită în articolul 19 din prezentul Acord.
Articolul 22
Durata şi Denunţarea
    1. Prezentul Acord va rămîne în vigoare pentru o perioadă de timp nelimitată.
    2. Fiecare Parte poate denunţa prezentul Acord cu cel puţin trei luni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic.
    3. Denunţarea va fi notificată în scris şi prin canale diplomatice. În acest caz, Acordul va înceta să fie în vigoare, începînd cu 1 ianuarie a următorului an calendaristic.
Articolul 23
Înregistrare
    Partea pe teritoriul căreia prezentul Acord este semnat îl va transmite spre înregistrare la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 al Statutului Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi va notifica cealaltă Parte cu privire la îndeplinirea acestei proceduri, indicînd numărul respectiv de înregistrare.
    Încheiat la Lisabona la 28 mai 2014, în două exemplare originale, în limbile română, portugheză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare textul în limba engleză al Acordului va prevala.

    Pentru Republica Moldova                                                 Pentru Republica Portugheză