OMFC101/2015
ID intern unic:  359981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 101
din  14.07.2015
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul
primăriilor satelor (comunelor), orașelor,
aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor
nr.94 din 19 iulie 2010
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 1324     Data intrarii in vigoare : 24.07.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări și completări:
    1. Pe tot parcursul textului Instrucțiunii, sintagma „obiecte de mică valoare și scurtă durată”, cu declinarea la cazul respectiv, se exclude.
    2. În capitolul I „Organizarea evidenței contabile”,
    2.1. În punctul 5, după alineatul doi se introduce un alineat nou cu următorul conținut:
    „Primarul este obligat, prin ordin, să asigure constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale. Comisia se constituie din 3-5 persoane: preşedinte şi membri. În componenţa comisiei se includ:
    1) primarul sau altă persoană împuternicită (preşedintele comisiei);
    2) contabilul-şef sau altă persoană împuternicită;
    3) specialişti.”
    2.2. În punctul 8, sintagmele „adjunctul lui” şi „de adjunctul lui” se substituie prin „altă persoană împuternicită”.
    2.3. În punctul 12,
    2.3.1. Sintagma „nota de contabilitate 10 – borderou cumulativ privind scoaterea din uz și deplasarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată f.nr.438;” se exclude.
    2.3.2. În ultimul alineat sintagma „adjunctul lui” se substituie prin „altă persoană împuternicită”.
    2.4. În punctul 27,
    2.4.1. Capitolul III „Obiecte de mică valoare și scurtă durată” se exclude.
    2.4.2. În capitolul IX „Fonduri”,
    2.4.2.1. Denumirea contului 26 „Fondul obiectelor de mică valoare și scurtă durată” se substituie prin „Fondul investițional”.
    2.4.2.2. Subcontul 260 „Fondul obiectelor de mică valoare și scurtă durată” se exclude.
    3. În capitolul III „Evidența operațiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituțiilor finanțate din bugetul satului (comunei), orașului”,
    3.1. În secțiunea „Mijloace fixe”,
    3.1.1. În punctul 62 se introduc alineate noi cu următorul conținut:
    „Mijloace fixe – active materiale și nemateriale prevăzute pentru utilizare pe o durată mai mare de un an indiferent de valoarea acestora.
    Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe se stabilește în Politica de contabilitate aprobată de către conducătorul instituției bugetare.”
    3.1.2. În punctul 63,
    3.1.2.1. În alineatul doi, după sintagma „accesoriile de producție și gospodărești” se introduce sintagma „lenjeria, accesoriile de pat”.
    3.1.2.2. Din alineatul trei, litera b) se exclude.
    3.1.2.3. La litera d) sintagma „indiferent de valoarea lor și durata de serviciu” se substituie prin „a căror termen de utilizare nu depășesc un an, indiferent de valoarea acestora”.
    3.1.3. În punctul 74,
    3.1.3.1. în grupul 6), sintagma „cu valoarea mai mare de 6000 lei pentru unitate (set)” se exclude.
    3.1.3.2. în grupul 7), sintagma „care depășește valoarea de 6000 lei unitatea (setul)” se exclude.
    3.1.4. În punctul 76, alineatul unu, după sintagma „precum și alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru utilizare conform destinației” se introduce următorul conținut:
    „ , cu excepția cheltuielilor legate de transportare şi instalare a mijlocului fix, dacă acestea sînt indicate ca poziție separată în factură.”
    3.1.5. În punctul 83, alineatul unu, sintagma „uneltelor, inventarului de producție (inclusiv accesoriile) și al celui gospodăresc” se exclude.
    3.1.6. Punctul 85 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Fișa f.MF-9 este destinată pentru evidența în grup a fondurilor de bibliotecă; uneltelor de producție, instrumente, mobilier; plantațiilor multianuale; programelor și purtătorilor tehnici și a mijloacelor pentru montarea în scenă.
    Înscrierile în fişe se fac în expresie cantitativă şi valorică. Pentru fiecare grup de mijloc fix se deschide cîte o singură fişă. Evidenţa în ea se ţine numai în expresie bănească, în sumă totală. Evidenţa detaliată a fondurilor de bibliotecă se ţine în modul stabilit de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, de comun acord cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.”
    3.1.7. În punctul 86,
    3.1.7.1. Din alineatul unu, sintagmele „animale de muncă”, „inventar de producție (inclusiv accesoriile) și gospodăresc” se exclud.
    3.1.7.2. în alineatul trei, după cuvîntul „terenurile” se introduce sintagma „animalele de muncă”.
    3.1.7.3. după alineatul cinci „documentația pentru lucrări de proiectare” se introduc alineate noi cu următorul conținut:
    „unelte de producție, instrumente, mobilier;
    plantațiile multianuale;
    programe și purtătorii tehnici.”
    4. În secțiunea „Stocuri de materiale”,
    4.1. În punctul 87, după sintagma „furajului” se introduce sintagma „lenjeriei, accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei, veselei”.
    4.2. În punctul 110, alineatul unu, după sintagma „îngrășămintelor” se introduce sintagma „lenjeriei, accesoriilor de pat, îmbrăcămintei și încălțămintei, veselei”.
    4.3. În punctul 113, alineatul doi, frazele „Totodată, pneurile şi anvelopele pentru automobile, eliberate de la depozit pentru înlocuirea celor uzate, se înregistrează la contabilitate în registre de evidenţă operativă (cantitativă) a circulaţiei obiectelor de mică valoare şi scurtă durată f.nr.412, în care se indică funcţia şi numele recepţionerului, data primirii şi numerele de fabricaţie. În rubrica “Menţiuni despre scoaterea din uz” se notează data şi numărul de fabricaţie ale pneului sau anvelopei scoase din uz în urma uzării.” se exclud.
    5. Secțiunea „Obiecte de mică valoare și scurtă durată” se exclude.
    6. În secțiunea „Fonduri”, punctul 186 se exclude.
    7. În anexa nr.1 „Modul de evidență a operațiunilor de înregistrare la intrări și utilizare a mijloacelor materiale și bănești, primite în calitate de ajutoare umanitare în instituțiile întreținute din bugetul satului (comunei), orașului”, punctul 2,
    7.1. În alineatul unu, sintagma „Despre aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Agenţiei de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova şi a Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova” se substituie prin „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova”.
    7.2. Alineatul patru „valorile materiale primite – obiecte de mică valoare și scurtă durată – se înregistrează în debitul subcontului corespunzător al contului 07 și în creditul subcontului 260;” se exclude.
    8. În anexa 5 „Corespondenţa subconturilor privind operaţiunile contabile de bază”, secțiunea „Operațiuni privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituțiilor deservite de contabilități centralizate”,
    8.1. Punctele 16, 38, 39, 40, 401, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 se exclud.
    8.2. Punctul 56 se modifică și se expune în următoarea redacție:
     56.

Trecerea la venituri a mijloacelor fixe executate în regie proprie

016, 019
084

Concomitent, se efectuează înscrierile secundare

200, 211, 213, 214

250

    8.3. În punctul 92, din colonița 3, subconturile 070 și 072 se exclud.
    9. În anexa 6, nota de contabilitate nr.16 (formularul nr.400), colonița 16 se exclude.
    10. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINANȚELOR                                                      Anatol ARAPU

    Nr. 101. Chişinău, 14 iulie 2015.