HGC444/2015
ID intern unic:  359990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 444
din  20.07.2015
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt profesional tehnic
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 501
    În temeiul art. 59 alin. (2) şi art.139 lit.f) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), precum şi în scopul dezvoltării sistemului de învăţămînt profesional tehnic şi asigurării economiei naţionale cu cadre calificate, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei cu privire la:
    1) reorganizarea prin transformare a Şcolii Profesionale nr. 2, mun. Bălţi, în Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor;
    2) reorganizarea prin transformare a Colegiului de Informatică din Chişinău în Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale;
    3) reorganizarea prin transformare a Colegiului de Construcţii din Chişinău în Centrul de excelenţă în construcţii;
    4) crearea Centrului de excelenţă în industria uşoară prin reorganizarea (contopirea) Şcolii Profesionale nr. 1, mun. Chişinău, şi a Şcolii Profesionale nr. 8, mun. Chişinău;
    5) crearea Centrului de excelenţă în transporturi prin reorganizarea (contopirea) Colegiului de Transporturi din Chişinău şi a Şcolii de Meserii nr. 5, mun. Chişinău;
    6) reorganizarea prin transformare a Şcolii de Meserii nr. 4, com. Bubuieci, mun. Chişinău, în Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău;
    7) reorganizarea prin transformare a Şcolii de Meserii nr. 10, or. Briceni, în Școala Profesională, or. Briceni;
    8) reorganizarea prin transformare a Şcolii de Meserii nr. 17, or. Glodeni, în Școala Profesională, or. Glodeni;
    9) crearea Şcolii Profesionale nr. 11, mun. Chişinău, prin reorganizarea (contopirea) Şcolii de Meserii pentru nevăzători şi slabvăzători, mun. Chişinău, și a Școlii de Meserii pentru surzi și hipoacuzi, mun. Chișinău;
    10) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Ștefan-Vodă, prin absorbția Școlii de Meserii nr.12, s. Viișoara, r-nul Ștefan-Vodă;
    11) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Florești, prin absorbția Școlii Profesionale, or. Mărculești, r-nul Florești;
    12) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Vulcăneşti, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), prin absorbția Școlii de Meserii nr. 13, s. Ciumai, r-nul Taraclia;
    13) reorganizarea Școlii Profesionale nr. 6, mun. Chișinău, prin absorbția Școlii Profesionale, com. Răzeni, r-nul Ialoveni, şi a Școlii de Meserii nr. 2, mun. Chișinău;
    14) reorganizarea Școlii Profesionale nr. 9, mun. Chișinău, prin absorbția Școlii de Meserii nr. 11, s. Dănceni, r-nul Ialoveni;
    15) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Drochia, prin absorbția Școlii Profesionale, s. Zgurița, r-nul Drochia;
    16) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Hînceşti, prin absorbția Școlii Profesionale, com. Cărpineni, r-nul Hîncești;
    17) reorganizarea Școlii Profesionale, or. Căuşeni, prin absorbția Școlii Profesionale, s. Taraclia, r-nul Căușeni;
    18) lichidarea Școlii de Meserii nr. 9, or. Fălești;
    19) lichidarea Școlii de Meserii nr.8, s. Todirești, r-nul Anenii Noi.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale, didactice şi locative a instituțiilor de învăţămînt menționate în pct. 1 al prezentei hotărîri se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Disponibilizarea salariaților în legătură cu reorganizarea instituțiilor menționate în pct.1 al prezentei hotărîri se va efectua conform legislaţiei muncii în vigoare, în cazul imposibilităţii transferului acestora.
    4. Ministerul Educației, în termen de 10 zile, va constitui comisii de reorganizare, care vor realiza inventarierea și predarea-primirea mijloacelor fixe și circulante, pentru fiecare instituție specificată în pct. 1 al prezentei hotărîri.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    6. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) se exclud poziţiile:
    „Colegiul de Informatică din Chişinău”;
    „Colegiul de Transporturi din Chişinău
    Colegiul de Construcţii din Chişinău”;
    „Şcoala Profesională nr. 1, mun. Chişinău”;
    „Şcoala Profesională nr. 8, mun. Chişinău”;
    „Şcoala Profesională nr. 2, mun. Bălţi”;
    „Şcoala Profesională, s. Zguriţa, r-nul Drochia”;
    „Şcoala Profesională, or. Mărculești, r-nul Florești”;
    „Şcoala Profesională, com. Răzeni, r-nul Ialoveni”;
    „Şcoala Profesională, com. Cărpineni, r-nul Hînceşti”;
    „Şcoala Profesională, s. Taraclia, r-nul Căuşeni”;
    „Şcoala de Meserii nr. 2, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 4, com. Bubuieci, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 5, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 8, s. Todireşti, r-nul Anenii Noi
    Şcoala de Meserii nr. 9, or. Făleşti
    Şcoala de Meserii nr. 10, or. Briceni
    Şcoala de Meserii nr. 11, s. Dănceni, r-nul Ialoveni
    Şcoala de Meserii nr. 12, s. Viişoara, r-nul Ştefan-Vodă
    Şcoala de Meserii nr. 13, s. Ciumai, r-nul Taraclia
    Şcoala de Meserii nr. 17, or. Glodeni
    Şcoala de Meserii pentru nevăzători şi slab văzători, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii pentru surzi şi hipoacuzici, mun. Chişinău”;
    2) după poziţia „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei” se introduc următoarele poziţii:
    „Centrul de excelenţă în construcţii
    Centrul de excelenţă în industria uşoară
    Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale
    Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor
    Centrul de excelenţă în transporturi”;
    3) după poziţia „Şcoala profesională, or.Criuleni” se introduc următoarele poziţii:
    „Școala Profesională, or. Briceni
    Școala Profesională, or. Glodeni
    Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău
    Școala Profesională nr.11, mun. Chișinău”.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                  Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                          Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                         Anatol Arapu

    Nr. 444. Chişinău, 20 iulie 2015.