LPC136/2015
ID intern unic:  360085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  03.07.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 404
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Hotărîrile Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripţii și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor, la suspendarea sau retragerea licenţei participanţilor profesionişti, precum şi ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la data emiterii acestora și se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se consideră comunicat din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”
    2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Art. 23. – (1) Actele Comisiei Naţionale sînt supuse controlului de legalitate în instanţele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ şi conform cerinţelor prezentei legi. Dispoziţiile altor legi pot fi aplicate în cazurile de contestare a actelor Comisiei Naţionale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.
    (2) Suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale poate fi cerută în instanţa de contencios administrativ numai după contestarea acestora la Comisia Naţională în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului Comisiei Naţionale pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea cererii prealabile. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.
    (3) Suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale poate fi dispusă de instanţa de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent cu înaintarea acţiunii, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sînt pertinente şi bine întemeiate şi este un caz prima facie împotriva legalității actului contestat;
    b) reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică precum că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.
    (4) Sarcina probaţiunii întrunirii condițiilor menționate la alin. (3) revine reclamantului. Pînă la proba contrară se prezumă existenţa unui interes public în executarea imediată şi neîntreruptă a actelor Comisiei Naţionale.
    (5) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale, instanţa de judecată citează părţile în proces, indicînd data şi ora desfăşurării şedinţei de judecată şi anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale, de asemenea solicită Comisiei Naţionale să prezinte referinţa pe marginea cererii de suspendare.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională depune referinţa pe marginea acestei cereri.
    (7) Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale în cel mult 5 zile de la prezentarea referinţei de către Comisia Naţională sau de la data la care trebuia prezentată referinţa.
    (8) Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării actului Comisiei Naţionale doar în cazul întrunirii cumulative a condiţiilor menționate la alin. (3). Instanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale.
    (9) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ privind declararea ilegală, în parte sau în tot, a actului normativ al Comisiei Naţionale se transmite de îndată Comisiei Naţionale şi se publică neîntîrziat pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale.
    (10) Acţiunile de contencios administrativ privind actele Comisiei Naţionale sau privind nesoluţionarea de către aceasta în termen legal a unei cereri se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul Comisia Naţională, cu condiţia respectării obligatorii de către reclamant a procedurii prealabile prevăzute la alin. (2).
    (11) Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrîns, care nu va depăşi 10 zile de la data depunerii recursului.
    (12) Cererile de contestare a hotărîrilor Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripții și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților, la suspendarea sau retragerea licenței participanților profesioniști, precum și cererile de contestare a ordonanțelor Comisiei Naționale se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.”
    Art. II. – La articolul 17 alineatul (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, după cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei,” se introduc cuvintele „precum și al actelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare,”.
    Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 371 alineatul (2), după cuvintele „Băncii Naţionale” se introduc cuvintele „sau actele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    2. La articolul 166 alineatul (2) litera b), după cuvintele „de reprezentant;” se introduc cuvintele „dacă reclamantul locuiește în străinătate, adresa din Republica Moldova unde urmează a i se face comunicările despre proces;”.
    3. La articolul 174 alineatul (2), după cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se introduc cuvintele „sau pe cele ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”, iar după cuvintele „cu privire la Banca Națională a Moldovei” se introduce textul „sau prevederile art. 23 alin. (2)–(8) și (11) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, după caz”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 136. Chişinău, 3 iulie 2015.