HGC455/2015
ID intern unic:  360094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 455
din  24.07.2015
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 519
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 3:
    cuvintele „certificatului de atribuire a codului fiscal”, în toate cazurile, se substituie cu cuvintele „buletinului de identitate”;
    alineatul opt se completează în final cu următoarea propoziţie: „În cazul subiecţilor pentru care nu a fost asigurată interconexiunea dintre sistemele lor de evidenţă contabilă şi SIA „e-Factura”, precum şi pentru situaţiile în care, din motive obiective, nu este posibilă eliberarea facturilor/facturilor fiscale electronice generate în SIA „e-Factura”, se admite utilizarea formularelor menţionate imprimate pe suport de hîrtie, cu respectarea cerinţelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare.”;
    la alineatul nouă, după cuvintele „întreprinderilor individuale” se introduc cuvintele „ , anulării înregistrării ca contribuabil al TVA”;
    b) punctul 31 va avea următorul cuprins:
    „31. Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pot elabora şi promova formulare de documente primare cu regim special, prin completarea anexei nr.1 la prezenta hotărîre, şi, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a amendamentelor privind completarea anexei nr.1 la prezenta hotărîre, vor aproba formularul şi instrucţiunea privind completarea acestuia în coordonare cu Ministerul Finanţelor.”;
    2) în anexa nr.2 la hotărîre:
    a) punctul 1:
    la alineatul cinci, cuvintele „şi la livrările de servicii” se substituie cu cuvintele „în cazurile în care nu apare obligaţia fiscală stabilită prin titlul III al Codului fiscal”;
    la alineatul şase, după cuvintele „primirea serviciilor” se introduc cuvintele „de leasing (locaţiune)”;
    b) punctul 3:
    la propoziţia a doua, cuvintele „certificatului de atribuire a codului fiscal” se substituie cu cuvintele „buletinului de identitate”, iar cuvintele „certificatului de înregistrare a entităţilor în calitate de subiecţi supuşi impunerii TVA” se substituie cu cuvintele „recipisei privind confirmarea blanchetelor acceptate”;
    la ultima propoziţie, cuvintele „în conformitate cu certificatul de atribuire a codului fiscal” se exclud;
    c) la punctul 5, cuvintele „de însoţire” se substituie cu cuvintele „primare cu regim special (factura)”, iar cuvintele „organizaţiei” şi „întreprinderii” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    d) la punctul 7, cuvîntul „întreprinderii” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    e) la punctul 9, cuvintele „la pierderi” se substituie cu cuvintele „în componenţa cheltuielilor curente”;
    f) punctul 11:
    la alineatul unu, cuvintele „la cheltuielile generale şi administrative ale perioadei de gestiune curente” se substituie cu cuvintele „în componenţa cheltuielilor curente”;
    alineatele doi şi cinci se abrogă;
    3) în anexa nr.1 la Instrucţiune:
    a) coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea entităţii care transmite/primeşte”;
    b) în coloana 5, cuvintele „agentului economic” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    c) în coloana 6, cuvintele „numărul facturii de expediţie” se substituie cu cuvintele „Seria şi numărul facturii”;
    4) în anexa nr.2 la Instrucţiune:
    a) în cîmpul al doilea, cuvintele „denumirea agentului economic” se substituie cu cuvintele „denumirea entităţii”;
    b) în coloana 2, cuvintele „Nr. facturii de expediţie şi data” se substituie cu cuvintele „Seria şi numărul facturii, data emiterii”;
    c) coloana 3 va avea următorul cuprins: „Denumirea entităţii care transmite cantitatea”;
    d) în coloana 7, cuvintele „persoanei juridice” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    e) în coloanele 12 şi 13, cuvîntul „Scăderea” se substituie cu cuvîntul „Excluderea”;
    5) în anexa nr.3 la hotărîre:
    a) în tot textul, cuvintele „organizaţiilor, întreprinderilor şi instituţiilor”, „organizaţia, întreprinderea sau instituţia”, „organizaţiile, întreprinderile şi instituţiile”, „organizaţii, întreprinderi, instituţii”, „instituţiei, întreprinderii”, „organizaţiei, întreprinderii, instituţiei”, „organizaţiile”, „organizaţiei, întreprinderii şi instituţiei”, „ministerului, întreprinderii”, „organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor”, „organizaţii, întreprinderi şi instituţii” se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) modificările de la punctul 29 se efectuează doar în varianta în limba rusă;
    6) anexa nr.4 la hotărîre:
    a) în tot textul, cuvintele „întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor”, „întreprinderea (organizaţia, instituţia)”, „întreprinderii (organizaţiei, instituţiei)”, „întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei”, „întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile”, „întreprinderii, organizaţiei, instituţiei”, „întreprinderii, organizaţiei”, „întreprinderi şi organizaţii” „întreprinderilor, organizaţiilor”, „întreprinderi, organizaţii” se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 6 alineatul doi, după cuvîntul „contabilului-şef” se introduc cuvintele „sau altei persoane împuternicite”;
    c) punctul 8:
    la prima propoziţie, după cuvîntul „Contabilul-şef” se introduc cuvintele „sau altă persoană împuternicită a”, iar cuvîntul „al” se exclude;
    la litera b), cuvintele „actelor despre îndeplinirea dispoziţiilor” se substituie cu cuvintele „documentelor primare eliberate”;
    la litera c), după cuvintele „în baza documentelor” se introduce cuvîntul „primare”, iar cuvintele „de intrare (dispoziţiilor de încasare, actelor de intrare etc.)” se exclud;
    d) la punctul 12 alineatul unu, după cuvîntul „contabilului-şef” se introduc cuvintele „sau altei persoane împuternicite a”, iar cuvîntul „al” se exclude;
    7) anexa nr.5 la hotărîre:
    a) în titlul certificatului, cuvintele „computerizat de evidenţă primară” se substituie cu cuvintele „de imprimare automatizat”;
    b) în cuprins, cuvintele „agentului economic” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    c) în Registrul de evidenţă a delegaţiilor:
    în cîmpul superior, cuvintele „agentului economic” se substituie cu cuvîntul „entităţii”;
    în coloana 4 din tabel, cuvîntul „delegaţiei” se substituie cu cuvîntul „delegatului”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 455. Chişinău, 24 iulie 2015.