HGC481/2015
ID intern unic:  360214
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 481
din  05.08.2015
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 545
    În temeiul Legii nr. 123 din 29 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139-143, art. 267), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 481. Chişinău, 5 august 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.481
din 5 august 2015

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de plată a compensaţiei unice pentru prejudiciul adus sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 374 din 29 aprilie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 48-49, art. 364), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Compensaţia unică pentru prejudiciul adus sănătăţii se stabileşte în baza cererii persoanelor menţionate la capitolul II al prezentului Regulament. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    b) la punctul 13, cuvintele „băncii selectate de stat” se substituie cu cuvintele „prestatorului de servicii de plată desemnat”;
    c) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Pînă la data de 10 a lunii următoare, prestatorul de servicii de plată desemnat prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale raportul privind utilizarea mijloacelor primite, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – confirmare.
    Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanţelor raportul conform anexei nr.2 la prezentul Regulament pînă la data de 20 a lunii următoare.”;
    2) anexa devine anexa nr.1 şi va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    3) se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

     2. Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „Banca de Economii S.A.” se substituie cu textul „prestatorul de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale”;
    2) Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii:
    a) se completează cu punctul 82 cu următorul cuprins:
    „82. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    b) la punctul 9, literele c) și e) se abrogă;
    c) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Indemnizaţiile se plătesc în numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.”;
    d) punctul 28 se abrogă;
    e) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Casele teritoriale de asigurări sociale, în baza dosarelor personale, introduc informaţia în sistemul informaţional. Listele de plată a indemnizaţiilor pe suport de hîrtie se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.”;
    f) la punctul 30, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    g) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de indemnizaţii vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    h) la punctul 36, cuvintele „pe contul respectiv al prestatorilor de servicii de plată, ulterior restituindu-se” se exclud;
    i) la punctul 43, propoziția a doua se exclude;
    j) la punctul 47, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    k) la punctul 48, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”, iar în final se completează cu textul „ , iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.”;
    l) la punctul 49, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    m) la punctul 51, textul „anexelor nr. 4 şi 5” se substituie cu textul „anexei nr. 5”;
    n) la punctele 53 şi 54, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    o) la punctul 55, cuvintele „Prestatorii de servicii de plată” se substituie cu cuvintele „Casa Națională de Asigurări Sociale”;
    p) punctele 56 şi 57 vor avea următorul cuprins:
    „56. Instituțiile penitenciare, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naționale de Asigurări Sociale listele beneficiarilor și rapoartele privind sumele primite și distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    57. Instituțiile penitenciare restituie sumele indemnizațiilor plătite neîntemeiat deținutelor la contul corespunzător al Casei Naționale de Asigurări Sociale.”;
    q) la punctul 61, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    3) anexa nr. 4 la Regulament:
    a) formularele „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii persoanelor neasigurate şi plata indemnizaţiilor lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (persoanelor asigurate) finanţate de la bugetul de stat pentru luna _____________ anul _____”, „Darea de seamă privind plata indemnizaţiei lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 1,5 şi 16 ani (persoane neasigurate) pentru luna _____ anul _____” şi „Darea de seamă privind plata indemnizaţiei lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (persoane asigurate) finanțate de la bugetul de stat pentru luna ______ anul __” se exclud;
    b) titlul formularului „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului pentru luna _____________ anul _____” va avea următorul cuprins: „Raportul privind plata indemnizaţiilor unice la naşterea copilului prin intermediul _____________________ (denumirea prestatorului de servicii de plată) pentru luna _____________ anul _____”;
    c) titlul formularului „Darea de seamă privind plata indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (persoane neasigurate) pentru luna _____________ anul _____” va avea următorul cuprins: „Raportul privind plata indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (persoane neasigurate) prin intermediul ____________ (denumirea prestatorului de plată) pentru luna _____________ anul _____”;
    d) titlul formularului „Darea de seamă privind plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (persoane asigurate) pentru luna _____________ anul _____” va avea următorul cuprins: „Raportul privind plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (persoane asigurate) prin intermediul __________ (denumirea prestatorului de servicii de plată) pentru luna _____________ anul _____”;
    a) formularele „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (persoane asigurate) pentru luna ____ anul ___”, „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii persoanelor neasigurate şi plata indemnizaţiilor lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (persoane asigurate) finanţate de la bugetul de stat pentru luna _____________ anul _____” şi „Darea de seamă privind plata indemnizaţiilor pentru întreţinerea copilului cu vîrsta cuprinsă între 1,5 şi 16 ani (persoane neasigurate) pentru luna ___ anul ___” se exclud;
    b) în titlurile formularelor:
    cuvintele „Darea de seamă” se substituie cu cuvîntul „Raport”;
    după cuvîntul „indemnizațiilor” se introduce cuvîntul „lunare”, cu excepția formularului „Raportul privind plata indemnizației unice la nașterea copilului pentru luna________ anul________”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 „Cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 1466), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului, cuvintele „Banca de Economii” S.A.”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Plata alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, stabilite prin prezenta hotărîre, se efectuează de către prestatorul de servicii de plată desemnat. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    b) la punctul 5, propoziţia a doua se exclude;
    3) în Regulament:
    a) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Plata alocaţiilor nominale se efectuează, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    b) la punctul 17, cuvintele „în decurs” se substituie cu cuvintele „în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului pentru o perioadă”;
    c) punctul 25 se abrogă;
    d) punctele 26 și 27 vor avea următorul cuprins:
    „26. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă listele electronice pentru plata alocaţiilor nominale prestatorului de servicii de plată desemnat, lunar, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.
    27. Listele pentru plata alocaţiilor nominale pe suport de hîrtie se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.”;
    e) se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
    „271. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de alocaţii nominale vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată, pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    f) punctul 29 se abrogă;
    g) punctul 31 va avea următorul cuprins:
    „31. Prestatorul de servicii de plată desemnat efectuează plata alocaţiilor nominale prevăzute în prezentul Regulament în baza listelor electronice primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    h) la punctul 32, textul „darea de seamă privind sumele finanţate, calculate, achitate şi nedistribuite beneficiarilor, conform anexelor nr. 6-9 la prezentul Regulament” se substituie cu textul „raportul privind plata alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare”;
    i) la punctul 33, cuvintele „(cu indicația lunii în curs)” se substituie cu cuvintele „consecutiv, în baza fișierului electronic prezentat de către Casa Națională de Asigurări Sociale”;
    j) la punctul 34, textul „darea de seamă privind utilizarea mijloacelor alocate pentru luna precedentă, cheltuielile de casă, datoriile formate, conform anexelor nr. 2-5” se substituie cu textul „raportul privind plata alocațiilor nominale de stat pentru merite deosebite față de stat, conform anexei nr. 2”;
    4) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    5) anexele nr. 3-5 se abrogă;
    6) anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    7) anexele nr. 7-9 se abrogă.
    4. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1067), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, textul „Banca de Economii” S.A.”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Compensaţia bănească se plăteşte în numerar.
    Solicitantul/beneficiarul desemnează prestatorul de servicii de plată prin cerere, depusă la organul care i-a stabilit compensația bănească în locul biletelor de tratament sanatorial. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    c) la punctul 18, după textul ,,conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament” se introduc cuvintele „ , iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – confirmare”;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    5. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 502 cu următorul cuprins:
    „502. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    2) la punctul 61, după cuvîntul „plată” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
    3) la punctul 109 litera a), cuvintele „selectaţi prin concurs de Casa Naţională” se substituie cu cuvintele „de servicii de plată desemnaţi”;
    4) punctul 111 se completează în final cu cuvintele „ , iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare”.
    6. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470 din 2 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 509), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Banca de Economii” S.A.” şi „S.A. „Banca de Economii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 10, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Casa Naţională de Asigurări Sociale – prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, în baza listelor electronice, lunar, odată cu virarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare pentru aceste scopuri. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de alocaţii lunare de stat vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    c) punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Listele pentru plata alocaţiilor lunare de stat se păstrează pe parcursul a trei ani. Listele pe suport de hîrtie ale beneficiarilor de alocaţii lunare de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.”;
    d) punctul 29 se completează în final cu cuvintele „ , iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare”;
    2) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    3) la anexa nr. 2:
    cuvintele „Categorii, raioane, municipii” se substituie cu cuvintele „Unitatea administrativ-teritorială”;
    textul „S.A. „Banca de Economii” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii de plată desemnați”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    7. Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1008), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    „2. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
    3. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat.
    La solicitare, în cazul persoanelor în vîrstă şi al persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza stării sănătăţii nu le pot primi de sine stătător la oficiile şi/sau reprezentanţele prestatorului de servicii de plată desemnat, pensiile şi alocaţiile acestora se distribuie la domiciliu.”;
    2) la punctul 4, cuvintele „Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi a instituţiilor financiare” se substituie cu cuvintele „prestatorului de servicii de plată desemnat”;
    3) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Plata pensiei prin intermediul conturilor bancare ale beneficiarilor, deschise la prestatorii de servicii de plată desemnaţi, se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filialele (agențiile) prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăși trei ani.
    La expirarea termenului menţionat, beneficiarul actualizează informația prin prezentarea copiei buletinului de identitate la filialele (agenţiile) prestatorilor de servicii de plată. În caz contrar, plata pensiei se suspendă.
    Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.”;
    4) la punctul 20, cuvintele „ce confirmă dreptul său la plata pensiei” se substituie cu cuvintele „ce îi atestă identitatea”;
    5) punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Plata alocaţiei prin intermediul conturilor bancare ale beneficiarilor, deschise la prestatorii de servicii de plată desemnaţi, se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filialele (agențiile) prestatorilor de servicii de plată, al cărei termen nu poate depăși trei ani.
    La expirarea termenului menţionat, beneficiarul actualizează informația prin prezentarea copiei buletinului de identitate la filialele (agenţiile) prestatorilor de servicii de plată. În caz contrar, plata alocației se suspendă.
    Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.”;
    6) la punctul 32, cuvintele „ce confirmă dreptul său la plata alocației” se substituie cu cuvintele „ce îi atestă identitatea”;
    7) punctele 60 şi 61 vor avea următorul cuprins:
    „60. Din ultima zi lucrătoare a lunii precedente şi pînă la data de 20 a lunii curente, Casa Naţională transferă lunar de pe contul de decontare, conform graficului stabilit, pe contul centralizat pentru pensii şi alocaţii al prestatorului de servicii de plată desemnat, mijloace băneşti pentru plata pensiilor şi alocaţiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    61. Prestatorii de servicii de plată desemnaţi efectuează plata pensiilor şi alocaţiilor prevăzute în prezentul Regulament în baza listelor electronice şi/sau dispoziţiilor de plată primite de la Casa Naţională.”;
    8) punctul 62 se abrogă;
    9) la punctul 63, cuvintele „Instituţiile financiare şi Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” se substituie cu cuvintele „Prestatorii de servicii de plată desemnaţi”, iar în final se completează cu textul „ , iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.”;
    10) la punctul 65, cuvintele „Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi instituţiilor financiare” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii de plată desemnaţi”.
    8. Regulamentul privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 15 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195-198, art.1518), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, textul „S.A. „Banca de Economii” se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Solicitantul depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai cererea privind plata pentru concediul suplimentar, certificatul cu suma fixată pentru plată şi copia ordinului de acordare a concediului suplimentar. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    c) punctul 12 se completează în final cu cuvintele ,, , iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – confirmare”;
    2) anexele nr. 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    9. Regulamentul privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1152 din 13 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.187-188, art.1156), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, textul „Banca de Economii” S.A.” se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Compensaţia pentru persoanele specificate la punctele 2-6 ale prezentului Regulament se stabileşte în baza cererii şi documentelor depuse de către beneficiar, în conformitate cu punctul 10 şi, după caz, punctul 11, la CTAS de la locul de trai. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    c) punctul 40 se completează în final cu cuvintele „ , iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – confirmare”;
    2) anexele nr. 6 și 7 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    10. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „prestatorul de servicii de plată selectat şi „prestatorul de servicii de plată selectat pe bază de concurs”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 37:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    se completează cu următorul alineat:
    „Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului vor continua să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiar, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    c) se completează cu punctul 391 cu următorul cuprins:
    „391. Listele pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului pe suport de hîrtie se păstrează la direcțiile/secțiile asistență socială și protecție a familiei și casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.”;
    d) la punctul 48, după cuvintele „suma calculată” se introduc cuvintele „total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată desemnat”;
    e) la punctul 49, prima propoziţie se completează în final cu cuvintele „total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată”;
    f) la punctul 50 literele a) și b), cuvîntul „erori” se substituie cu cuvintele „neconcordanţă a datelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată desemnat,”;
    g) punctul 55 va avea următorul cuprins:
    „55. Prestatorul de servicii de plată desemnat prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind achitarea ajutorului social, în conformitate cu anexa nr.3 la prezentul Regulament, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.”;
    2) la anexa nr. 2, tabelul va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    3) anexa nr. 3:
    a) titlul formularului va avea următorul cuprins: „Raport privind plata ajutorului social prin intermediul __________ (denumirea prestatorului de servicii de plată) pentru luna_________ anul ___________”;
    b) cuvîntul „Administratorul” se substituie cu cuvîntul „Conducătorul”;
    4) anexa nr. 4:
    a) în titlul formularului, cuvintele „Darea de seamă” se substituie cu cuvîntul „Raport”;
    b) cuvîntul „prestatorul” se substituie cu cuvîntul „prestatorii”;
    5) la anexa nr. 6, tabelul va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    6) anexa nr. 7:
    a) titlul formularului va avea următorul cuprins: „Raport privind plata ajutorului pentru perioada rece a anului prin intermediul _________ (denumirea prestatorului de servicii de plată) pentru luna__________ anul_______”;
    b) cuvîntul „Administratorul” se substituie cu cuvîntul „Conducătorul”;
    7) la anexa nr.8:
    a) în titlul formularului, cuvintele „Darea de seamă” se substituie cu cuvîntul „Raport”;
    b) cuvîntul „prestatorul” se substituie cu cuvîntul „prestatorii”.
    11. Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 1200), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, textul „Banca de Economii” S.A.”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Plata compensaţiei se efectuează în numerar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    c) la punctul 14, cuvintele „şi pe suport de hîrtie” se exclud;
    d) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Listele de plată a compensațiilor se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.”;
    e) la punctul 18, cuvintele „în decurs” se substituie cu cuvintele „în baza cererii scrise sau la solicitare verbală a beneficiarului, pentru o perioadă”;
    f) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de compensaţie vor continua să beneficieze de aceasta prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    g) punctele 36 și 37 vor avea următorul cuprins:
    „36. Casele teritoriale de asigurări sociale, în baza dosarelor personale, introduc informaţia în sistemul informaţional.
    37. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă lunar listele electronice pentru plata compensaţiilor prestatorului de servicii de plată desemnat, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.”;
    h) punctul 39 se completează în final cu cuvintele „ , iar în cazul transferurilor la conturi bancare ale beneficiarilor – confirmare”;
    2) în anexele la Regulament, textul „Banca de Economii” S.A.” se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) la anexa nr. 2:
    a) în titlu, după cuvintele „suplimente alimentare” se introduc cuvintele „prin intermediul _____________________ (denumirea prestatorului de servicii de plată)”;
    b) cuvîntul „Președinte” se substituie cu cuvîntul „Conducătorul”.
   12. Hotărîrea Guvernului nr. 443 din 12 iunie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi de plată a compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 160-166, art. 485) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „instituţia financiară selectată de către aceasta, în condiţiile legii” se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „instituţia financiară selectată”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Compensaţia unică se stabileşte în baza cererii, completate conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, şi a documentelor necesare, depuse de către unul din membrii familiei personal sau de către reprezentantul legal al acestuia la casa teritorială de asigurări sociale de la locul permanent de trai, şi se transferă prestatorului de servicii de plată desemnat pentru fiecare beneficiar în parte. Solicitantul/beneficiarul desemnează prin cerere prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    c) punctul 35 se completează în final cu cuvintele „ , iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – confirmare”;
    3) în anexa nr. 2 la Regulament, cuvintele „instituției financiare” se substituie cu cuvintele „prestatorului de servicii de plată”.
    13. Regulamentul cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 917 din 7 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352-357, art.1037) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”;
    b) la punctul 8, cuvintele „selectat prin concurs, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale” se substituie cu cuvîntul „desemnat”;
    c) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins:
    „291. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de indemnizaţie viageră vor continua să beneficieze de aceasta prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.”;
    d) punctul 32 se completează în final cu cuvintele „ , iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare”;
    2) anexa nr. 2:
    a) în titlul formularului, după cuvîntul „performanţă” se introduce textul „prin intermediul ___________ (denumirea prestatorului de servicii de plată)”;
    b) denumirea coloanei „Transferat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prestatorului de servicii de plată de selectat” va avea următorul cuprins: „Transferat la prestatorii de servicii de plată”;
    c) în cîmpul de semnătură, cuvintele „Prestatorul de servicii de plată” se substituie cu cuvintele „Conducătorul prestatorului de servicii de plată”;
    3) la anexa nr. 3, denumirea coloanei „Transferat către Casa Naţională de Asigurări Sociale prestatorului de servicii de plată selectat” va avea următorul cuprins: „Transferat la prestatorii de servicii de plată”.