LPC153/2015
ID intern unic:  360395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  30.07.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 223     art Nr : 443
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) activează în cadrul comisiilor de recepţie finală a obiectivelor prevăzute la articolul 23, indiferent de sursa de finanţare, şi a obiectivelor de producţie, administrative, locative şi cu altă destinaţie finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;”.
    2. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Expertiza documentaţiei de proiect şi planificare a programelor şi proiectelor prevăzute la articolul 23 din prezenta lege se efectuează în termenul specificat la articolul 21 din Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică.”
    3. La articolul 23:
    alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) de activități planificate în sensul Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;”
    litera j) se abrogă;
    la alineatul (2), textul „literele a)–j)” se substituie cu textul „literele a)–i)”.
    4. La articolul 28, litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) să participe la lucrările comisiilor de recepţie finală a obiectivelor prevăzute la articolul 23, indiferent de sursa de finanţare, şi a obiectivelor de producţie, administrative, locative şi cu altă destinaţie finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;”.
    5. Legea se completează cu articolul 361 cu următorul cuprins:
    „Art. 361. – La etapa elaborării certificatului de urbanism pentru proiectare, subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat eliberează autorității executive a administrației publice locale, în termen de 5 zile lucrătoare, prin intermediul ghișeului unic, avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în comisii la alegerea loturilor.”
    Art. II. – La articolul 23 din Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15–16, art. 144), cu modificările ulterioare, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să participe la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;”.
    Art. III. – La articolul 20 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să participe la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale.”
    Art. IV. – Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2), cuvintele „verificatorii de proiecte” se substituie cu cuvintele „verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor”;
    la alineatul (7), cuvintele „şi a Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” se exclud.
    2. Articolul 13:
    la alineatul (1), sintagma „Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor” se substituie cu cuvintele „către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Verificarea şi expertizarea proiectelor în privința respectării documentelor normative referitoare la exigenţele esenţiale se efectuează de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Expertizele tehnice ale proiectelor și construcțiilor se efectuează numai de către experți tehnici în construcții.”
    3. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.
    4. La articolul 22 alineatul (1) litera c), cuvintele „de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” se exclud.
    5. La articolul 23 litera d), sintagma „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” se substituie cu cuvintele „către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor”.
    6. La articolul 24 litera c), cuvintele „verificatorii de proiecte” se substituie cu cuvintele „verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor”.
    7. În titlul secțiunii a 4-a, cuvintele „specialiștilor verificatori de proiecte” se substituie cu cuvintele „verificatorilor de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor”.
    8. La articolul 25 alineatul (1), cuvintele „Verificatorii de proiecte” se substituie cu cuvintele „Verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor”.
    9. La articolul 30 alineatul (1), cuvintele „verificatorul de proiecte” se substituie cu cuvintele „verificatorul de proiecte atestat din cadrul instituției autorizate în verificarea proiectelor”.
    10. La articolul 36 litera a), cuvintele „verificatorii de proiecte” se substituie cu cuvintele „verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor”.
    Art. V. – Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolele 41, 42, 51, 55, 56 şi 73 se abrogă.
    2. La articolul 78, sintagma „Departamentul Arhitecturii și Construcțiilor” se substituie cu cuvintele „Autoritatea administrației publice centrale pentru urbanism și amenajare a teritoriului”.
    3. În anexă, la coloana a 3-a, sintagma „Departamentul Arhitecturii și Construcţiilor” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului”.
    Art. VI. – Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2) litera c):
    liniuța a șaptea va avea următorul cuprins:
    „– activitățile planificate în sensul Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv cele care pot afecta starea mediului înconjurător în statele limitrofe, determinate de Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier la care Republica Moldova este parte;”
    liniuța a treisprezecea se exclude.
    2. La articolul 18 alineatul (5), cuvintele „construcţiilor capitale,” şi „de către Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” se exclud.
    3. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Expertiza ecologică de stat a documentației de proiect și planificare a programelor și proiectelor prevăzute la art. 6 se efectuează în termen de pînă la 45 de zile de la data prezentării, în funcție de complexitatea acesteia.”
    Art. VII. – La articolul 14 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) să participe la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale.”
    Art. VIII. – Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23:
    punctul 1) se completează în final cu textul „ , prin intermediul ghişeului unic”;
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare, în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;”
    punctul 3) se completează în final cu textul „finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale”.
    2. La articolul 26 alineatul (3) punctul 4), textul „documentaţiei de proiect pentru activitatea economică şi alte genuri de activitate, a” se exclude.
    3. La articolul 32 alineatul (4), după cuvintele „darea în exploatare a obiectivelor” se introduc cuvintele „finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale”.
    Art. IX. – Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea „autorizaţie de construire” va avea următorul cuprins:
    „autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate;”.
    2. La articolul 3 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „în baza cererii,” se introduce textul „în care se indică locul amplasării imobilului/terenului și”;
    literele a) şi g) se abrogă.
    3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în comisii la alegerea loturilor;”.
    4. Articolele 10 și 11 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei
                           de proiect
    (1) Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.
    (2) Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
    Articolul 11. Verificarea documentației de proiect
    (1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor.
    (2) Documentația de proiect elaborată în corespundere cu normativele și standardele naționale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.
    (3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la utilități, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).”
    5. La articolul 12 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „în baza cererii,” se introduce textul „în care se indică locul amplasării imobilului/terenului,”;
    litera a) se abrogă;
    la litera c), textul „ , avizate de către arhitectul-şef” se exclude;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic.”
    6. La articolul 17 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „în baza cererii,” se introduce textul „în care se indică locul amplasării imobilului/terenului,”;
    literele a) şi g) se abrogă;
    la litera b), textul „ , avizat de către arhitectul-sef” se exclude.
    7. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „emitentul şi” se exclud.
    8. La articolul 24, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) eliberarea pentru solicitant (beneficiar) a unui certificat (anexa nr. 6) care să confirme depunerea cererii de obținere a actului solicitat, cu indicarea datei de înregistrare din registrul corespunzător;”.
    9. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Plata pentru emiterea certificatului
                           de urbanism şi a autorizaţiei
                           de construire/desfiinţare
    (1) Plăţile pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se stabilesc de către consiliile locale în limitele prevăzute de prezenta lege şi se transferă la bugetul emitentului.
    (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 50 de lei.
    (3) Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 100 de lei.
    (4) Nu se achită plată pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.
    (5) Nu se achită plată pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru obiectele finanţate din mijloace financiare publice, pentru lucrări de utilitate publică de interes naţional.
    (6) Consiliile locale sînt în drept să acorde facilităţi pentru unele categorii de persoane în limitele prevăzute de prezenta lege.”
    10. La articolul 29, alineatul (4) se abrogă.
    11. La anexa nr. 3:
    în toate cazurile, se exclude textul:
    „Înregistrată cu nr. ____ din _____________201__
    Inspector de stat în construcţii /_______________ / L.Ş.”;
    la punctul 2 din note, cuvintele „emitentul şi” se exclud.
    12. La anexa nr. 4, în notă, cuvintele „emitentul şi” se exclud.
    13. La anexa nr. 5, textul „Către primarul_________________” se exclude.
    14. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    Art. X. – Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235–240, art. 738) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatele (9) şi (10) se abrogă.
    2. La articolul 5:
    alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi restituit activităţilor umane curente ca urmare a finalizării cercetării de specialitate sau a distrugerii acestuia. Procedura de descărcare de sarcină arheologică a terenului cu patrimoniu arheologic este finanțată de către beneficiarul interesat în valorificarea acestui teren și este realizată de către Agenția Națională Arheologică pe bază de contract.”
    „(4) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de către Agenţia Naţională Arheologică ca urmare a finalizării procedurii de descărcare de sarcină arheologică.”
alineatul (7) se abrogă.
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Cercetarea arheologică preventivă
    (1) Cercetarea arheologică preventivă este de competența Agenției Naționale Arheologice și se realizează conform unui program al agenției ori la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate, ori ca urmare a notificării acesteia de către autoritățile administrației publice locale cu privire la demararea unor proiecte de intervenții asupra solului.
    (2) La solicitarea certificatului de urbanism pentru proiectare conform Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, emitentul certificatului de urbanism pentru proiectare este obligat, în cazul lucrărilor de construcţie care presupun intervenții asupra solului, indiferent de tipul lucrărilor preconizate și forma de proprietate a terenurilor, să notifice, în termen de 2 zile lucrătoare, în scris şi în format electronic, Agenția Națională Arheologică, cu anexarea planului terenului pe care urmează să fie efectuate lucrările.
    (3) Agenția Națională Arheologică realizează din surse proprii cercetarea arheologică preventivă și remite emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării, gratuit, avizul de expertiză arheologică. În cazul documentării patrimoniului arheologic în zona preconizată pentru lucrările de construcție, emitentul este obligat, la momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare, să informeze solicitantul certificatului de urbanism cu privire la necesitatea ocolirii zonei cu patrimoniu arheologic sau aplicării pentru această zonă a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
    (4) În cazul descoperirilor arheologice întîmplătoare în zonele de efectuare a lucrărilor de construcție sau de alt gen ce presupun intervenții asupra solului, beneficiarul lucrărilor și persoanele antrenate în aceste descoperiri sînt obligați să sisteze lucrările în zona respectivă și să anunțe, în timp de 24 de ore, Agenția Națională Arheologică în vederea efectuării procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
    (5) Agenția Națională Arheologică beneficiază de dreptul de a aplica prescripții, inclusiv de a sista lucrările de intervenții asupra solului în cazul unor descoperiri arheologice întîmplătoare pînă la finalizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică.”
    4. La articolul 14 alineatul (8), litera m) se abrogă.
    5. La articolul 47 alineatul (1), literele k) şi l) se abrogă.
    Art. XI. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne”, poziţia 12, coloana a 2-a se completează în final cu cuvintele „finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale”;
    compartimentul „Inspecţia de Stat în Construcţii” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 153. Chișinău, 30 iulie 2015.