*HCNPF50/13/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  360448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 50/13
din  17.10.2008
privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului
pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative
de către asociaţiile de economii şi împrumut

Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 93
    Întru executarea prevederilor art. 7 alin. (3) şi art. 35 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art.22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Сomisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE
    A PIEŢII FINANCIARE                                                           Mihail CIBOTARU

    Nr. 50/13. Chişinău, 17 octombrie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 50/13 din 17 octombrie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor
 în valori mobiliare corporative
de către asociaţiile de economii
şi împrumut

CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII  GENERALE

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de solicitare, examinare şi eliberare a avizului de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut care deţin licenţa de categoria B, C sau asociaţiile centrale (în continuare – asociaţii).
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    a) investiţie în valori mobiliare corporative – totalitatea de valori mobiliare corporative (acţiuni, obligaţiuni, alte titluri financiare), în continuare –VMC, de o anumită clasă, emise de o societate comercială supusă controlului din partea Comisiei Naţionale sau de o instituţie financiară supravegheată de Banca Naţională a Moldovei, pe care asociaţia intenţionează să le procure;
    b) aviz pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative (în continuare - aviz) – exprimarea de către Comisia Naţională a acordului în scris privind efectuarea de către asociaţie a investiţiilor în valori mobiliare corporative.
    3. Investiţiile în valori mobiliare corporative vor fi efectuate, după caz, conform regulei „deţine pînă la scadenţă”. Excesul de active lichide, rămas după acordarea împrumuturilor, poate fi investit de asociaţie în sectorul corporativ, ţinîndu-se cont de faptul, că investiţiile trebuie efectuate într-o manieră sigură şi prudentă, în limitele stabilite în NPF. Asociaţiile nu vor procura VMC în scopul vînzării acestora, în cazul în care în urma analizelor şi prognozelor efectuate se constată că situaţia financiară pe termen cel puţin scurt şi mediu nu este una durabilă, pentru evitarea expunerii la risc a capitalului asociaţiei. 
   
4. Asociaţia poate investi în VMC plasate de următoarele societăţi comerciale, forma organizatorico-juridică a cărora este de societate pe acţiuni:
    a) instituţii financiare, supravegheate de Banca Naţională a Moldovei;
    b) societăţi de asigurări;
    c) organizaţii de microfinanţare;
    d) alte societăţi pe acţiuni, supravegheate de către Comisia Naţională.
    5. Asociaţia este obligată să solicite de la Comisia Naţională avizarea oricăror investiţii în valori mobiliare corporative pînă la efectuarea nemijlocită a investiţiilor în valori mobiliare corporative.
    6. Termenul de valabilitate a avizului Comisiei Naţionale este de 30 zile calendaristice din data eliberării lui. În cazul în care asociaţia n-a efectuat investiţiile avizate în termenul menţionat şi intenţionează, totuşi, să procure VMC respective, ea este obligată să obţină un nou aviz, prin depunerea cererii respective în condiţiile prezentului Regulament.
    7. Avizarea investiţiilor în valori mobiliare corporative nu reduce sau nu lichidează riscul aferent acestor investiţii şi nici nu impune careva obligaţii către Comisia Naţională.
    8. Înstrăinarea de către asociaţie a VMC din proprietatea sau gestiunea sa nu necesită a fi avizată, în temeiul prevederilor prezentului Regulament.
CAPITOLUL II.
 CEREREA DE ELIBERARE A AVIZULUI

    9. Pentru a obţine avizul asociaţia prezintă la Comisia Naţională cererea de modelul stabilit în anexa la prezentul Regulament (în continuare - cerere), cu anexarea următoarelor documente:
    1) raportul financiar, întocmit la data perfectării cererii. În cazul în care data menţionată coincide cu data gestionară şi Comisia Naţională a recepţionat raportul financiar, acesta nu se anexează;
    2) informaţiа privind portofoliul de VMC, înregistrate în conturile bilanţiere şi extrabilanţiere ale asociaţiei la data perfectării cererii, conform raportului financiar întocmit, şi anume:
    a) denumirea societăţii comerciale emitente a VMC;
    b) clasa VMC şi numărul înregistrării de stat a VMC;
    c) data procurării VMC de către asociaţie;
    d) valoarea investiţiei;
    e) numărul de VMC procurate;
    f) după caz, termenul de scadenţă şi rata dobînzii.
    În cazul existenţei mai multor clase de VMC, informaţia solicitată se prezintă separat pe societăţi comerciale emitente şi clase de VMC emise.
    10. În cazul solicitării avizării concomitente a două sau mai multe investiţii în valori mobiliare corporative, asociaţia, în conţinutul aceleiaşi cereri, va descrie separat, explicit şi exhaustiv valoarea investiţiilor preconizate pe fiecare societate pe acţiuni şi clasă de VMC, conform modelului cererii anexat la prezentul Regulament.
    11. Comisia Naţională ţine separat evidenţa cererilor de eliberare a avizului, în registre corespunzătoare, ţinute pe suport de hîrtie şi în versiune electronică.
CAPITOLUL III.
 EXAMINAREA CERERII ŞI ELIBERAREA AVIZULUI

    12. În termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, Comisia Naţională examinează cererea şi documentele anexate, depuse conform capitolului II din prezentul Regulament, şi eliberează avizul sau respinge cererea de eliberare a acestuia.
    13. Data depunerii cererii se consideră data înregistrării cererii în registrele de evidenţă a corespondenţei Comisiei Naţionale.
    14. Comisia Naţională este în drept să solicite asociaţiei completarea setului de documente prezentat şi/sau introducerea în documentele prezentate a modificărilor şi completărilor necesare, cu indicarea termenului de executare, în următoarele cazuri:
    a) neprezentarea tuturor documentelor şi/sau necorespunderea informaţiei ce se conţine în acestea, conform prevederilor capitolului II din prezentul Regulament;
    b) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt eronate, ilizibile şi/sau întocmite neglijent;
    c) conţinutul documentelor şi/sau informaţiilor prezentate contravin prevederilor legislaţiei şi actelor normative ale Comisiei Naţionale.
    În oricare dintre aceste cazuri, curgerea termenului de examinare a cererii începe din ziua imediat următoare prezentării Comisiei Naţionale a modificărilor indicate sau a documentelor suplimentare.
    15. Comisia Naţională respinge cererea asociaţiei de eliberare a avizului în temeiul a cel puţin unuia din următoarele motive:
    1) licenţa deţinută de către asociaţie este suspendată sau retrasă;
    2) la data depunerii cererii şi pe durata examinării acesteia asupra asociaţiei există restricţii neanulate, prescripţii şi/sau măsuri de stabilizare neexecutate şi/sau în curs de executare;
    3) perioada de timp dintre data perfectării cererii şi data prezentării acesteia la Comisia Naţională depăşeşte 10 zile lucrătoare;
    4) investiţia în valori mobiliare corporative vizată reprezintă o procurare a valorilor mobiliare derivate;
    5) există interdicţii ale Comisiei Naţionale şi/sau instanţei de judecată privind tranzacţiile cu VMC vizate;
    6) VMC vizate aparţin cu drept de proprietate persoanelor afiliate asociaţiei;
    7) societatea comercială emitentă, vizată în cerere:
    a) nu cade sub incidenţa pct.4 din prezentul Regulament sau este insolvabilă, sau în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
    b) nu deţine licenţele necesare activităţii/activităţilor sau acestea sînt suspendate, sau retrase;
    8) prevederile pct. 14 din prezentul Regulament nu au fost executate în termenul stabilit de Comisia Naţională;
    9) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt neautentice (false).
    16. Dacă volumul investiţiei corporative, pentru care se solicită avizare, depăşeşte limitele stabilite de NPF, Comisia Naţională va decide privind avizarea investiţiei respective în partea ce nu depăşeşte limitele menţionate, ţinînd cont de prevederile pct. 15 din prezentul Regulament.
    17. Dacă asociaţia solicită avizarea concomitentă a două sau mai multe investiţii în valori mobiliare corporative, iar volumul total al acestora depăşeşte limitele stabilite de NPF, Comisia Naţională va decide avizarea acestora în ordine consecutivă, conform cererii depuse,  pînă la atingerea limitelor menţionate, ţinînd cont de prevederile pct. 16 din prezentul Regulament.
    18. În cazul respingerii cererii, asociaţia, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru refuz, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezentul Regulament.
CAPITOLUL IV.
INFORMAREA ASOCIAŢIEI

    19. Comisia Naţională eliberează avizul sau refuzul motivat de respingere a cererii în termen de 3 zile lucrătoare din data aprobării cererii depuse, conform prevederilor capitolelor II şi III din prezentul Regulament, şi informează asociaţia în scris, pe suport de hîrtie şi/sau prin sistemul de circulaţie electronică a documentelor cu semnătura digitală.
    20. În cazul solicitării avizării concomitente a două sau mai multe investiţii în valori mobiliare corporative, decizia Comisiei Naţionale va fi specificată pentru fiecare investiţie în parte.
CAPITOLUL V.
 DISPOZIŢII SPECIALE

    21. Documentele originale aferente tranzacţiilor privind investiţiile în valori mobiliare corporative se vor păstra în safeul asociaţiilor care ar asigura integritatea acestora.
    22. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice măsurile prevăzute în art. 49 din Legea nr.139/21.06.2007 şi Legea nr.192/12.11.1998 „Privind Comisia Naţională     a Pieţei Financiare”, precum şi alte măsuri stabilite de legislaţie, inclusiv:
    a) să iniţieze anularea tranzacţiilor respective, dacă VMC sînt în continuare deţinute în proprietatea asociaţiei şi/sau
    b) să aplice măsuri asupra administratorilor, deciziile cărora au condus la încălcarea prevederilor menţionate.

   anexa