*OIFPSC693/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  360452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 693
din  26.12.2007
privind particularităţile administrării prevederilor
art. 901 alin. (34) din Codul fiscal
Publicat : 01.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 4     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în baza  art. 133 alin. (1) lit. c) din Titlul V  al Codului fiscal,
Ordon:
    1. Se aprobă Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1).
    2. Se aprobă modelul orientativ al Avizului (Anexa nr.2).
    3. Se aprobă modelul Registrului privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către persoanele fizice şi modul de completare (Anexa nr. 3).
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare începînd cu 01.01.2008.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                    Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 693. Chişinău, 26 decembrie 2007.

Anexa nr.1
 la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007

Recomandări metodologice privind particularităţile
administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul  fiscal
    1. Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 177-XVI din 20 iulie 2007 (Monitorul Oficial, nr. 117-126 din 10 august 2007) art. 901 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (34) cu următorul cuprins:
    “(34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.”.
    2.Noţiuni utilizate în sensul recomandărilor:
    - locator – parte a contractului de locaţiune, care se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară;
    - locatar – parte a contractului de locaţiune, care ia un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, obligîndu-se  să plătească chiria.
    3. Aceste prevederi vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2008.
    4. Persoanele fizice, care se conformează prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sînt obligate să înregistreze contractul la organul fiscal teritorial.
    În cazul cînd contractul este încheiat după data de 2 a lunii, atunci persoana achită impozitul aferent zilelor din luna curentă pînă în a doua zi din momentul încheierii contractului şi urmează să-l înregistreze la organul fiscal teritorial timp de 3 zile din data încheierii contractului.
    Exemplu. Persoana fizică „X” a dat în locaţiune altei persoane fizice „Y” un imobil (apartament) pe un termen de un an de zile. Contractul este semnat pe data de 15 ianuarie 2008, iar plata pentru chirie va constitui 1500 lei lunar.
    Conform prevederilor art. 90 alin. (34) din Codul fiscal persoana fizică „X” a doua zi după încheierea contractului, pe data de 16 ianuarie 2008 este obligată  să achite suma impozitului în mărime de 5% din plata lunară pe locaţiune. în cazul dat plata efectivă pentru locaţiune pentru luna ianuarie 2008 va constitui 774 lei ((1500 lei : 31 zile) x 16 zile =774 lei), iar  suma impozitului pentru luna ianuarie va constitui 38,7 lei (774lei x 5% =38,7 lei). Următoarea plată a impozitului, respectiv pentru luna februarie, în mărime de 75 lei (1500 lei x 5%) urmează a fi achitată pînă la data de 2 februarie 2008. Contractul urmează a fi înregistrat la organul fiscal teritorial în decurs de 3 zile, adică pîna la data de 18 ianuarie 2008.
    5. Întru executarea prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal contractele de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) sînt înregistrate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat în „Registru privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către persoanele fizice”, care urmează să fie numerotat, cusut şi ştampilat. Modelul Registrului şi modul de completare a acestuia sînt reflectate în anexa nr. 3 la prezentul Ordin.
    Totodată, colaboratorii inspectoratelor fiscale teritoriale pentru fiecare caz de înregistrare (locator) vor forma un dosar, care va cuprinde copia buletinului de identitate a persoanei care dă în locaţiune, copia contractului de locaţiune sau declaraţia acesteia despre bunul dat în locaţiune, copia chitanţei de plată etc.
    6. În cazul cînd, la organul fiscal se adresează persoane fizice, care dau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) altei persoane fizice fără a avea întocmit un contract în scris se propune persoanei fizice–locator de a depune o Declaraţie (cerere în formă liberă) prin care va specifica numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice–locator precum şi numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice–locatar, bunul dat în locaţiune (suprafaţa în m2), termenul locaţiunii, preţul locaţiunii, semnată de ambele părţi  etc.
    7. Totodată, cînd persoanele fizice au încheiate contracte de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare pînă la 1 ianuarie 2008 şi nu au patentă de întreprinzător pentru desfăşurarea acestui gen de activitate sînt obligate să înregistreze contractele la organul fiscal teritorial pînă la 14 ianuarie 2008 şi să achite impozitul conform modului stabilit.
    8. Dacă ultima zi de înregistrare a contractelor sau survenirii obligaţiilor fiscale care rezultă din achitarea impozitului respectiv este una de odihnă, atunci ultima zi care produce efecte juridice de onorare a obligaţiilor fiscale se va considera prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
    9. În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la oficiul fiscal teritorial, atunci ea va remite inspectoratului fiscal teritorial prin intermediul unei scrisori recomandate contractul de locaţiune. Data înregistrării contractului de locaţiune va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poştal.
    10. Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat imobilul la capitolul 111 paragraful 5 al clasificaţiei bugetare, corespunzător următoarelor rechizite:
    Beneficiar: c/f  1006601000037
    MF TT ______________________
    Contul bancar__________________
              (al Trezoreriei teritoriale respective)
    Contul trezorerial: 11105 XX XXXX
    XX – contul inspectoratului fiscal, în raza de deservire a  căruia este amplasat imobilul;
    XXXX – codul localităţii unde este amplasat imobilul;
    Banca beneficiară: „Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală”;
    Codul băncii: TREZMD2X.
    11. Persoana fizică care încheie un contract de locaţiune, obiectul căruia se află într-o localitate diferită de cea în care este  viza de reşedinţă a persoanei fizice, aceasta sau reprezentantul lui va înregistra contractul de locaţiune la  inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află bunul imobiliar care face obiectul contractului de locaţiune.
    12. În cazul în care colaboratorii unui organ fiscal teritorial au depistat darea în locaţiune a unui imobil, care nu este înregistrat, în modul corespunzător la inspectoratul fiscal teritorial, iar persoana fizică (locator) care a încheiat contractul de locaţiune are viză de reşedinţă în altă parte decît bunul dat în locaţiune, colaboratorii inspectoratului fiscal teritorial unde este situat bunul imobiliar dat în locaţiune, vor cita persoana fizică (locator) despre obligativitatea prezentării şi înregistrării contractului de locaţiune la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia este situat bunul  imobiliar.
    13. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale, în scopul popularizării măsurii respective sînt obligate să facă publicitate în locurile vizibile sau prin intermediul surselor mass-media, inclusiv utilizînd şi modelul de aviz anexat (Anexa nr.2).

Anexa nr.2
la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007


A V I Z
    Conform art. 901 alin.(34) din Codul fiscal începînd cu 1 ianuarie 2008 persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane fizice în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite şi să achite lunar, cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului, conform următoarelor rechizite:
    Beneficiar: c/f  1006601000037
    MF TT ______________________
    Contul bancar__________________
     (al Trezoreriei teritoriale respective)
    Contul trezorerial: 11105 XX XXXX
    XX- contul inspectoratului fiscal, în raza de deservire a  căruia este amplasat imobilul.
    XXXX- codul localităţii unde este amplasat imobilul.
    Banca beneficiară: „Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală”
    Codul băncii: TREZMD2X

    anexa nr.3

Modul de completare a Registrului privind  evidenţa
contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii
imobiliare de către persoanele fizice

    Compartimentele Registrului se completează conform următorului mod:
    - în col. 1 „Nr. de înregistrare” se înregistrează în ordine cronologică contractele de locaţiune încheiate;
    - în col. 2 „Data înregistrării” se menţionează data (ziua, luna, anul) înregistrării;
    - în col. 3 „Date despre locator (numele, prenumele)” se indică numele şi prenumele persoanei fizice care a încheiat contractul de locaţiune (arendă, uzufruct) şi îl înregistrează la inspectoratul fiscal teritorial;
    - în col. 4 „Codul fiscal al locatorului” se indică codul fiscal al persoanei fizice – locator;
    - în col. 5 „Data transmiterii în folosinţă şi/sau posesie a proprietăţii şi termenul” se specifică data transmiterii în posesiune a bunurilor imobile şi termenul contractului de locaţiune;
    - în col. 6 „Suprafaţa dată în locaţiune (arendă, uzufruct)” se   menţionează suprafaţa totală dată în locaţiune (arendă, uzufruct);
    - în col. 7 „Valoarea lunară a contractului de locaţiune (arendă, uzufruct)” se menţionează valoarea contractului lunară;
    - în col. 8 „Suma impozitului lunară” se va specifica suma impozitului pe venit lunară care trebuie să fie reţinută şi achitată de la darea în locaţiune (arendă, uzufruct) a bunului imobil;
    - în col. 9 „Data încetării locaţiunii” se indică data la care încetează locaţiunea, ca urmare a expirării termenului contractului de locaţiuni, rezilierii contractul de către părţi  etc.;
    - în col. 10 „Nr. dosarului” se indică numărul dosarului persoanei fizice care dă în locaţiune un bun imobiliar.